Back to collection

Book of Later Han 《後漢書》

卷十八 吳蓋陳臧列傳 Volume 18: Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang

Click on any word to see more details.


漢字南陽給事王莽賓客犯法亡命漁陽資用往來交結豪傑使使者河北:『吳子奇士。』召見安樂

長者欲歸太守:『漁陽天下何不精銳邯鄲一時。』以為官屬不能所以未知望見道中儒生使邯鄲尊號大喜漁陽使聞說隨後於是郎將將軍邯鄲

為人造次不能薦舉召見親信

武將幽州使行者:『智謀。』大將軍幽州不肯調二十無備震駭城邑莫不望風望見士馬:『寧肯?』簿人人:『?』

尚書將軍不能邯鄲相承邯鄲職事尚書』,既而數萬時光:『山陽勢必威力。』:『。』大將軍太守將軍窮寇死戰不可大敗死者在外使岑彭辯士:『蓋聞智能以為安於危亡不可京師四方河北歸命所見所知孤危滅亡開門。』於是妻子開門不知反之數百伏兵

子張南陽不平:『不為受制。』

五千河北圖書尊號即位司馬舞陽

建武司空建義大將軍大將軍將軍將軍都尉劉隆水上萬人使使者廣平廣平曲周西山賊河內車駕進兵南陽新野水上將軍新安

明年大將軍虎牙大將軍西大將軍將軍收集萬人輕騎不利:『在前公傷。』:『劫掠,「相讓」,非有今日!』於是軍士激怒出兵四部精兵烏桓三千追擊睢陽

明年將軍擊破清河平原五姓:『使冒進。』使使城中五姓大喜相率歸降:『。』

大將軍將軍富平平原明年五萬不動有頃精兵突擊餘黨進擊勃海明年》。東方京師

西長安西:『糧食逃亡。』力攻不能糧食逃亡公孫退

十一南大將軍岑彭公孫荊門夷陵南陽三萬岑彭刺客十二公孫公孫婿五千迎擊進軍輕騎成都市小城

:『成都不可爭鋒不敢公轉。』步騎萬餘進逼成都江北浮橋使武威將軍萬餘江南相去二十大驚:『萬端輕敵深入緩急不復出兵大眾。』詔書使分為二十使萬餘不得大戰一日走入:『險阻轉戰千里所在深入禍難潛師江南同心大功不然無餘成敗在此一舉。』』。於是閉門不出使煙火不絕不覺明日江北江南迎戰五千於是譴責:『不敢五十步騎適當。』成都之間數萬大戰使數萬敗走》。傳送洛陽明年正月詔令

十五武將將軍匈奴雁門萬餘

十八蜀郡成都自稱司馬太守起兵岑彭大夫萬餘廣漢成都百餘沿江下巴惶恐解散二百數百長沙

強力征伐不利常度意氣自若方整器械遣人司馬:『公差人意敵國!』每當出師引道常任功名在朝體貌出征妻子在後:『軍師在外不足田宅!』

二十病篤車駕親臨:『所知陛下而已。』輕車送葬大將軍故事

二十八三國新蔡初八將軍征戰安陽

漁陽都尉以為將軍封建

建武終始強力子曰剛毅木訥』,有餘周勃仁義不足智者有餘不足


漁陽身長三百勇力從事所在太守

同謀將軍河北即位虎牙將軍

建武安平酸棗封丘駙馬都尉都尉劉隆都尉將軍南伐進取睢陽數月驚懼東門追擊進攻太守彭城沛郡太守三萬西溺死大半高祖

睢陽追擊

留下將軍西彭城:『。』逐退明日出兵合圍:『奔走豈可!』等至不能往來要擊彭城之間頗有輕敵深入太守泗水舟楫津梁司馬將軍將軍將軍將軍任城長安

西略陽清水

十一中郎將河池將軍如故十三定食萬戶十五

永平十三王平謀反伏誅初七太后曾孫


西陽西宗室太常將軍長史河北以為

將軍二十:『如是!』引退漁陽:『輕騎使百姓各自堅壁。』輕騎人保敕令固守在野掠取所得:『將軍。』即位列侯

建武司馬大將軍金門白馬河內太山豪傑:『。』於是太山太守大將軍濟南印綬九十攻下太山大將軍》。

太守將軍如故盜賊解散貧弱不得百姓上書:『大將軍猾夏盜賊國家以為。』

十三明年二十三


潁川賓客下江校尉征戰勤力及至河北以為將軍

即位以為都尉建武成安明年將軍江夏使大夫將軍

十一駱越公孫滿南大將軍岑彭相距荊門不利官兵不能數百使鋸斷城門回轉出入不絕門限勞軍陳兵大會

岑彭荊門通道秭歸江州岑彭下巴使五萬水上公孫沈水眾多觀望成敗岑彭七百進兵旗幟登山鼓噪呼聲山谷漢軍登山斬首溺死萬餘