Back to collection

Book of Later Han 後漢書

卷二十八上 桓譚馮衍列傳 Volume 28a: Biographies of Huan Tan; Feng Yan

Click on any word to see more details.

桓譚
桓譚君山音律鼓琴博學五經》,詁訓大義不為章句文章古學劉歆雄辯析疑簡易威儀由是

不過皇后善於高安昭儀皇后嘿嘿不得:“武帝皇后至愛有子!”驚動:“奈何?”:“刑罰不能無罪不能正人才智皇后年少艱難驅使方技不可以後尊重賓客藉以不如門徒。”:“”。常客皇后太醫使罪過侍中詔獄所得大司馬國保不能王莽篡弑之際天下莫不以求獨自默然無言大夫更始太中大夫

世祖即位上書不用司空議郎給事中上疏時政

廢興在於政事政事得失輔佐輔佐賢明世務輔佐不明失時興化然而其所楚莊王孫叔敖:“寡人得所以為國是。”:“不能。”:“不定?”對曰:“無從富貴無從饑寒君臣不合國是無從。”莊王:“相國大夫國是。”施教而立威德文武然後調于時董仲舒琴瑟調更張”。更張難行是故賈誼前事

設法天下合眾大抵便利事萬人惡人善人今人殺傷伏法結怨子孫忿至於俗稱怯弱自理法禁申明一身逃亡家屬傷者二等不得贖罪如此仇怨盜賊

本業是以先帝商賈不得所以廉恥富商大賈多放家子臣僕收稅是以眾人侈靡耳目商賈自相若非所得如此不敢歸功田畝田畝地力法令輕重同罪奸吏因緣出生通義法律科比法度蠲除如此天下

決定嫌疑酬賞天下不時安定上疏不勝憤懣冒死策謀有益道者人心事理凡人異聞先王記述仁義正道奇怪天道性命聖人子貢以下不得後世增益圖書讖記詿人主陛下方士甚為讖記其事有時之類陛下五經正義雷同俗語通人

安平貴介聖朝為人四方盜賊未盡權謀陛下用兵降下掠奪財物是以連結歲月不解古人:“天下皆知。”陛下不克如此亡者

不悅

其後會議靈台:“何如?”默然良久:“。”大怒:“桓譚無法!”叩頭流血良久六安忽忽不樂七十

著書當世行事二十九號曰新論》,上書世祖

未成肅宗使班固二十六

元和肅宗巡狩使使鄉里以為


京兆大鴻臚奇才》,二十博通王莽諸公薦舉不肯天下更始將軍廉丹討伐山東定陶:“倉廩府庫可以可以將軍重任中野報恩塞責。”惶恐:“是故有成不問大體不守小節使諸侯復位春秋》。君子存身變則通則是以無不’。不可無補于時智者不為不行五世秦始皇之中太山將軍英俊海內詩人召公子孫歌舞將軍莫若鎮撫百里之內將來社稷萬人福祿流於無窮功烈不滅中原先祖聖人。”不能

睢陽:“蓋聞無形智者{}細微不可不可公孫:‘高人。’金石當世高明不重。”赤眉戰死亡命河東

更始尚書僕射大將軍北方

明君幽冥忠臣不顧是故君臣功名金石豈敢不竭

天上王莽久矣以西南夷北狄遠征萬里未解不息刑法賦斂元元無聊饑寒並臻父子流亡夫婦離散蕪穢疾疫大興災異蜂起於是江湖之上海岱肝腦塗地死亡不啻太半骨髓匹夫皇帝散亂昆陽百萬雷震四海席捲天下攘除禍亂誅滅無道之間海內高祖修文社稷往初天下驚風飛鴻然而逆倫殺人父子婦女財產失望大將軍大使三軍百姓延頸企踵非特大將軍束修而已國家大業成天元功中興齊桓疆宇萬里明帝復興大將軍不可以

邯鄲真定之際大將軍所部不過百里不休不息百姓震駭奈何不為攻守不虞何以不為難以”。今生將軍將軍必須改易賢能忠信大將軍雖則無不然後精銳三軍甲兵土地屯田威風太原上党百姓歡心天下足以聲譽一朝有事可以大功大將軍日月之明深淵六經是非周南功烈千載富貴無窮何以使得將軍太原上党太守

世祖即位宗正天井連戰不得妻子更始遣使洛陽上党太守遣使不肯忿蓋聞晉文出奔三王赤眉天下社稷忠臣立功志士上黨西奈何以資強敵開天豈不哀哉

無有挈瓶不假是以晏嬰不易由是左右土地不滅是以大丈夫未有莫若尚書同情忠貞尊親尚書大義敵人無愧天下上党上黨前年晏平仲終身以為刺心堅守策馬不顧聖人自強于時為人不易

老母安然不顧豈非使人居天地金石長生死地未有之間相去幾何使忠義妻兒

上黨大眾圍城井陘潰敵宗正智勇不能為兵司徒已定隴西回應其事昭昭日月河海不足死生富貴在天天下存亡

夫人有所有所君臣大義母子老母拘執策馬不顧

年三十嗜欲鄙人君子

君長自相使門人孔子君長加以河東上黨宗正兵威屈辱三王赤眉未見兼行墨翟妄言未能安能未知焉知為主臣子太山北海

不從更始赤眉屯兵上党皇帝百姓上黨永不漁陽太守更始歿罷兵河內

不時立功贖罪任用:“高祖明主!”:“鄰人長者長者長者:‘?’:‘罵人。’天命人道守道死亡?”頃之曲陽五千論功讒毀不行

建武日食上書其一文德俊傑好惡法令秩祿邊境召見大姓令狐略為司空長史尚書尚書:“所以求見。”不得

後衛以外貴顯敬重