Back to collection

Book of Later Han 後漢書

第一 律曆上 律準 候氣 Volume 91: Rhythm and the Calendar Part One

Click on any word to see more details.

後漢書第一 律曆   

:「而後而後而後」。然則天地人物甲子[1],作數[2]。二者[3],萬事長短[4];多少[5];輕重權衡[6];清濁以律三光運行歷數然後精微[7]。

北平至元通知律者意義劉歆班固以為郎中六律使太子太傅諫議大夫試問樂府:「小黃延壽六十相生以上生下三生以下三生下生終於十二律下生上下相生終於六十十二律至於六十八卦至於六十四宓羲陽氣以為律法冬至[8]。聲氣五音一日其餘以次運行當日各自[9]。  

禮運六律十二』,[10]。六十冬至冬至陰陽風雨高下草木無不有所虞書和聲』,。」

:「不可以調故作以定十三中央分寸以為六十清濁。」施行史官。  下生

不得清濁下生不得參天律呂十二律[11]。相生三分損益是故十二律十七七千一百四十七[12]。二乘下生四乘上下以定六十數萬九千六百八十三不盈所得不盈所得其餘強弱。  

十七七千一百四十七下生一日

十七六千七百七十六下生未知

五千九百七十三十七四千七百六十二下生八分七大五千五百十六十七二千四百

下生微弱萬一六百七十九十七八十九下生四強八千一百五十二

十六七千八百下生五分四千九百四十五

十六五千八百八十八下生

四分五千五百十六三千六百五十四下生三分

二千八百五十一十六萬一四百五十二下生二分五百十四十五九千二百八十下生

八千一百六十十五七千四百六十四下生一日

未知十五七千一百三十四下生未知

八強七尺六千三百八十三十五五千三百四十四下生八分七尺八千一百六十六十五三千二百五十三

下生七尺六千九百三十九十五萬一一百九十下生八強七尺五千九百九十二十四九千一百五十五下生行商五分七尺五千三百二十五

十四七千四百五十六下生無射無射

四分七尺八千十八十四五千四百七十下生三分七尺七千八百四十一十四三千五百十三下生二分

七尺七千九百五十四十四萬一五百八十二下生

七尺八千三百二十七十三九千九百六十八下生一日七尺二千一百八十七

十三九千六百七十下生

七尺八千九百三十十三八千八十四下生一半

七尺三千三十十三六千二百二十五下生離宮四千一百二十三十三四千三百九十二下生

八分五千四百七十六十三二千五百八十二生色行為三大七千五十九

十三萬一七十二萬一六百四十二十二九千三百五分微弱

三千六百八十五十二七千五百六十七生分

四分八強五千九百五十八十二五千八百五十三分八千四百七十一十二四千四百十六

一日三分四千一百三十一

十二四千一百五十四。*()**[]*不為

三分一千五百*()**[]*十一十二二千七百四十一生分變為

二分*()**[]*七千六十四離宮十二萬一*()*十九離宮二百二十七十一九千四百六十三千六百二十十一八千九十八一日

十一七千八百五十一未知未知

七千二百十三十一六千五百三千七百八十三十一四千九百四十

八分*[]*七千七百八十六十一三千三百九十三萬一九百九十九十一萬一八百六十七八強六千四百二十二

十一五百九十二無射三千六百七十二*()*九千一百五分四強

八千四百六十五十萬七千六百三十五四分六大三千四百六十八十萬六千一百八*()**[]*。三分八千六百*()**[]*十一十萬四千九百七十六一日三分六千五百六十一

十萬四千七百五十六

三分四千三百*()**[]*十一十萬三千五百六十三生變,□二分*()*二千一百一十四十萬二千一百六十九生路七千八百五十七十萬七百九十四

,□四千*(八十)**[一百]*九千四百三十七二百二十

無射八千三百無射八千五百七十三六千九百八十

五千三百三十三五千六百七十五八分萬一九百六十六四千三百八十八生物應徵*()**[]*八千七百七十九三千三百十二一日四微八千十九

三千一百一*()**[]*。不為

六千五十九。□二千五十六。□五千一百四十二八百十七離宮離宮二千七百五十二。□九千五百九十五。□五分二百十五

[13]。分數不明故作分寸緩急清濁其中以求無不。  

音聲精微元和元年:「六十調音法教通習學官主調樂器。」

:「子學不得依托

微妙以律知命十二律。」十二律其二不知自此為準[14]。律者太子舍人不知形制不能緩急不可無從史官清濁可以相傳常數而已

五音陰陽分為十二律轉生六十所以鬥氣陰陽是故天子冬夏殿八音陰陽冬至陽氣夏至陰氣[15]。進退先後之中否則[16]。

三重方位其內[17],

*()**[]*。殿十二靈台六十[18]。  

校勘
九九子丑*()**[]*盧文弨」。案子十二月明後人枝幹相配改為」,

九九三行*()**[]*盧文弨說苑」,二字當作」,雖說二字九十」。當之十分之一亦即故知

000二行盧文弨說苑十六」,「」。

000四行盧文弨」。

000六行郎中*()*六律字據盧文弨盧文弨六律通典五音六十」。王先謙五音六十」,:「六律用作律呂可通

000使太子太傅*()**()*盧文弨五經算術三字閱者誤寫正文刪去不可以史記