Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Later Han 《後漢書》

第二十七 百官四 執金吾 太子太傅 大長秋 太子少傅 將作大匠 城門校尉 北軍中候 司隸校尉 Volume 117: Officials Part Four

第二十 百官

 太子 太子 大匠 城门校尉 校尉

 城门校尉校尉

 二千非常水火绕行兵器二百

 武库六百兵器

 左右六百车驾在前清道中兴左右都尉

 太子太傅二千职掌辅导太子官属

 二千景帝更为士人中兴常用职掌中宫宗亲宗亲中宫六百

 中宫二千中兴」,

 中宫六百中宫四百

 中宫尚书六百中文

 中宫六百

 中宫六百宫人

 中宫黄门仆射六百黄门

 中宫六百中宫天子

 中宫四百

 皇后法驾事奉尚书兼职其中长乐少府名为中宫祖母少府长乐少府中宫长乐卫尉二千少府

 太子二千辅导太子官属

 太子庶子舍人

 太子庶子四百

 太子舍人二百宿郎中

 太子饮食少府

 太子六百

 太子六百饮食

 太子车马

 太子四百车马

 太子大夫六百:《郎将左右左右建武以来

 太子中庶子六百

 太子洗马六百:《十六太子在前威仪

 太子中四百

 太子四百门卫

 太子即位未有太子官属舍人领属少府

 大匠二千少府景帝改为大匠宗庙宫室陵园桐梓之类六百

 六百

 六百

 大匠

 城门校尉二千雒阳城门十二

 司马城门六百雒阳十二一门平城卫尉其余西门雍门广阳开阳中东东门十二

 城门校尉

 六百

 校尉二千宿卫兵司马

 校尉二千宿卫兵司马

 步兵校尉二千宿卫兵司马

 校尉二千宿卫兵司马司马宿乌桓

 校尉二千宿卫兵司马

 校尉军营校尉武帝中兴

 二千二千长史六百二千六百四百六百三百四百三百二百诸侯公主校尉二百

 校尉二千孝武帝百官以下京师犯法建武从事十二从事百官犯法功曹从事从事校尉簿从事簿军事从事其餘从事督促文书非法二十五主簿阁下文书功曹选用。《孝经。《月令时节法律簿主簿其余文书

 河南京都京兆扶风长安二千中兴雒阳河南所在其餘弘农河内河东扶风太守地理志》。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary