Back to collection

Book of Later Han 後漢書

第二十七 百官四 執金吾 太子太傅 大長秋 太子少傅 將作大匠 城門校尉 北軍中候 司隸校尉 Volume 117: Officials Part Four

Click on any word to see more details.

第二十 百官

执金吾 太子 太子 大匠 城门校尉 北军 校尉

 城门校尉北军校尉

 执金吾二千石非常水火绕行兵器缇骑二百

 武库六百兵器

 执金吾左右六百车驾在前清道中兴不复执金吾左右都尉

 太子太傅二千石职掌辅导太子官属

 二千石景帝更为士人中兴常用职掌中宫宗亲宗亲谒见中宫六百

 中宫太仆二千石中兴」,

 中宫谒者六百中宫谒者四百

 中宫尚书六百中文

 中宫六百

 中宫六百宫人

 中宫黄门仆射六百黄门

 中宫六百中宫天子

 中宫四百

 詹事皇后法驾詹事尚书兼职其中长乐少府名为中宫祖母少府长乐少府中宫长乐卫尉太仆二千石少府

 太子二千石辅导太子官属

 太子庶子舍人

 太子庶子四百

 太子舍人二百宿卫郎中

 太子饮食少府

 太子六百

 太子六百饮食

 太子车马太仆

 太子四百车马

 太子大夫六百:《郎将左右左右建武以来

 太子中庶子六百侍中

 太子洗马六百:《十六谒者太子在前威仪

 太子中四百徼循

 太子四百门卫

 太子即位未有太子官属舍人领属少府

 大匠二千石少府景帝改为大匠宗庙宫室陵园桐梓之类六百

 六百

 六百

 大匠

 城门校尉二千石雒阳城门十二

 司马城门六百雒阳十二平城卫尉其余西门雍门广阳开阳中东东门十二

 城门校尉

 北军六百五营

 校尉二千石宿卫司马

 校尉二千石宿卫司马

 步兵校尉二千石宿卫司马

 校尉二千石宿卫司马胡骑司马宿卫乌桓

 校尉二千石宿卫司马

 北军校尉北军营垒胡骑校尉武帝中兴五营胡骑轻车

 二千石二千石长史六百二千石六百四百六百三百四百三百二百诸侯公主校尉二百常例

 校尉二千石孝武帝持節百官以下京师犯法建武从事十二从事百官犯法功曹从事从事校尉簿从事簿军事从事其餘从事督促文书非法二十五主簿阁下文书亭长功曹选用。《孝经。《月令时节律令法律簿主簿其余文书一更所部

 河南京都京兆尹扶风长安二千石中兴雒阳河南所在其餘弘农河内河东扶风太守本位地理志》。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary