Back to collection

History of Jin 金史

卷三十八 志第十九: 禮十一 外國使入見儀 曲宴儀 朝辭儀 新定夏使儀注 Volume 38 Treatises 19: Rites 11 - Ceremonies for Receiving Foreign Emissaries; Music for Banquets; Farewell Rituals; Ceremonies for Newly Appointed Officials

Click on any word to see more details.

外國使
  皇帝報時殿起居侍立臣僚左右起居殿其餘臣僚分班使使者使使左下起立使左上:「。」使左上使鞠躬使拜跪復位皇帝鞠躬鞠躬使拜跪復位退卻使左下禮物使舞蹈不出:「聖躬萬福。」再拜使鞠躬使出天顏復位舞蹈使鞠躬使出接伴湯藥復位舞蹈人從通名再拜不出再拜高麗使使左上使鞠躬正使拜跪復位使高麗鞠躬使鞠躬正使拜跪復位退卻左下殿禮物使十七使使謝恩舞蹈高麗使使鞠躬酒食舞蹈殿


  皇帝報時殿起居侍立臣僚使舞蹈不出:「聖躬萬福。」再拜舞蹈殿殿其餘臣僚使再拜不出:「聖躬萬福。」再拜酒食再拜高麗左右皇帝上下侍立再拜到位再拜即行使再拜再拜餅茶使人從口號侍立再拜再拜謝恩使皇帝使殿人從人從左右使左右殿皇帝出閣再拜再拜再拜引出使再拜殿舞蹈引出


  皇帝報時殿起居侍立臣僚起居殿其餘臣僚分班使使再拜不出:「聖躬萬福。」再拜使鞠躬使出致詞復位再拜:「好去。」高麗使使使鞠躬再拜平身別錄謝恩舞蹈酒食舞蹈使左上鞠躬大使拜跪復位使鞠躬傳達退左下鞠躬:「好去。」殿使改為起居定制使高麗六月使臣僚常朝起居三國使殿臣僚起居殿分班使使高麗使使高麗使使高麗朝遣使會同使高麗使使獨有不可外國使初見掖門出入天門偏門出入

  二十九三月使太常寺:「面授傳達語言別有違失。」使然後仁政殿右丞:「聖誕七月忌辰更為翌日正月十七外國耶誕節外方使難行正月十一三月十五。」平章政事參知政事:「帝王路阻失信生日五月遣使生日萬里如期不可以不實縱使雨水愆期他日。」御史大夫刑部尚書諫議大夫完顏守貞不可既而有司使明知聖誕其日優待行人承安正月上諭有司:「國花殿甚為拘束向者使殿」。有司:「一行成禮國朝至於使使不必相同古者遠人朝廷臣子。」大元十月遣使修好九月議定本國年號使者天會議和臣屬八十餘年侵掠以至十年兩國兄弟十月禮部尚書大理滿御史使十月中大夫完顏弔祭使使

使
  使參議使二十四人從行省接伴使宿京兆行省翌日河南行省將至二十六尉氏縣舊名賓館承安更名更衣使使三十使人從會同使名銜使者然後使人從以次使接伴使相見見人使互相參見接伴使公服對立接伴使就位近前對立接伴是日皇帝遣使天使初見天使使公服對立使天使使鞠躬天使:「。」再拜鞠躬天使復位使再拜舞蹈復位使天使相見使令天使使椅子酒殽近前對立使再拜使使天使近前復位使退對立使令天使天使旦暮明日遣使天使使舞蹈天使使使前後相見使來日使第二當面承受飲酒再拜退近前對立以來日入使引進使承受

  第三其日質明人從使公服:「。」使:「牽馬。」上馬馬上使門外以外對立使掖門五百使左右傘下使人從不得入門使令人使當面勸酒退使對立起居第二使勸酒飲酒引退第三近前歸本殿起居殿分班退使使招引請客使對立使者三門使左上露臺殿使使使:「。」故事使殿使鞠躬再拜:「大夏皇帝皇帝聖躬萬福。」再拜復位皇帝皇帝使鞠躬使:「大夏皇帝聖躬萬福。」復位退左下禮物使舞蹈不出班代:「聖躬萬福。」再拜使皇帝遣人勞問復位謝恩舞蹈使天顏復位舞蹈鞠躬使出接伴湯藥復位舞蹈:「。」三門同行門外鞠躬通名再拜不出:「聖躬萬福。」再拜鞠躬初一萬歲」,萬歲」,萬萬」。:「。」使者使者天使對立人從天使人從鞠躬天使拜謝使謝恩再拜鞠躬引入酒食衣物再拜舞蹈鞠躬:「酒食。」舞蹈:「。」使對立至元下馬左右上馬左右入門對立使再拜使名銜使公服對立再拜舞蹈使同上使參狀使先令報上使就位人從人從鞠躬萬歲」,:「使。」左右西使使退人從人從鞠躬:「謝恩。」就位對立使謝恩再拜舞蹈復位復位

  第四天使公服天使使對立使天使使鞠躬天使使拜謝使天使起居使令人天使使天使主賓西