Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Jin 《金史》

卷三十八 志第十九: 禮十一 外國使入見儀 曲宴儀 朝辭儀 新定夏使儀注 Volume 38 Treatises 19: Rites 11 - Ceremonies for Receiving Foreign Emissaries; Music for Banquets; Farewell Rituals; Ceremonies for Newly Appointed Officials

外國使
  皇帝報時殿起居侍立臣僚左右起居殿其餘臣僚分班使使者使使起立使左上:「。」轉讀使左上使鞠躬使拜跪皇帝鞠躬鞠躬使拜跪退使禮物使舞蹈不出:「聖躬。」使鞠躬使舞蹈使鞠躬使湯藥舞蹈不出高麗使使左上使鞠躬正使拜跪使高麗鞠躬使鞠躬正使拜跪退殿禮物使十七使使謝恩舞蹈高麗使使鞠躬酒食舞蹈殿


  皇帝報時殿起居侍立臣僚使舞蹈不出:「聖躬。」舞蹈殿殿其餘臣僚使不出:「聖躬。」酒食高麗左右皇帝上下侍立到位使餅茶使口號侍立謝恩使皇帝使殿左右使左右殿皇帝引出使殿舞蹈引出


  皇帝報時殿起居侍立臣僚起居殿其餘臣僚分班使使不出:「聖躬。」使鞠躬使致詞:「好去。」高麗使使使鞠躬平身別錄謝恩舞蹈酒食舞蹈使左上鞠躬大使拜跪使鞠躬傳達退鞠躬:「好去。」殿使改為起居定制使高麗五品六月使臣僚常朝起居三國使殿臣僚起居殿分班行入使使高麗使使高麗使使高麗遣使會同使高麗使使獨有不可外國使掖門出入天門偏門出入

  二十九三月使太常寺:「面授傳達語言違失。」使然後仁政殿丞相:「聖誕七月忌辰更為翌日正月十七外國使難行正月十一三月十五。」政事參知政事:「帝王失信生日五月遣使生日萬里不可縱使雨水愆期。」御史大夫刑部尚書諫議大夫完顏不可使明知聖誕優待行人正月上諭:「國花殿甚為拘束向者使殿」。:「一行國朝至於使使不必相同慈惠遠人朝廷臣子。」大元十月遣使修好九月議定本國年號使者天會臣屬八十餘年以至十年兩國兄弟十月禮部尚書大理滿御史使十月大夫完顏弔祭使使

使
  使參議使都管二十四行省使宿京兆行省翌日河南行省二十六尉氏賓館使使三十使會同使使者然後使都管使使相見見人使互相參見使公服對立使近前對立分位皇帝遣使天使天使使公服對立使天使使鞠躬天使:「。」鞠躬天使使舞蹈使天使相見使令天使使椅子酒殽近前對立使使使天使近前使退對立使令天使天使分位明日遣使天使使舞蹈天使使使前後相見使來日使第二當面承受飲酒退近前對立以來日入分位使引進使承受

  第三質明都管使公服:「。」使:「。」上馬都管馬上使門外以外對立使掖門五百使左右使不得入門使令人使當面勸酒退使對立分位起居第二使都管勸酒都管飲酒引退第三近前殿起居殿分班退使使招引請客使對立使者三門使左上露臺殿使使使:「。」轉讀故事使殿使鞠躬:「大夏皇帝皇帝聖躬。」皇帝皇帝使鞠躬使:「大夏皇帝聖躬。」退禮物使舞蹈不出:「聖躬。」使皇帝勞問謝恩舞蹈使舞蹈鞠躬使湯藥舞蹈:「。」三門同行都管門外鞠躬不出:「聖躬。」鞠躬初一萬歲」,萬歲」,萬萬」。:「。」使者使者天使對立都管天使都管鞠躬天使拜謝使謝恩鞠躬引入酒食衣物舞蹈鞠躬:「酒食。」舞蹈:「。」使對立至元左右上馬左右入門對立使分位使使公服對立舞蹈使同上使使令人報上使都管都管鞠躬萬歲」,:「使。」都管左右西使都管使都管退都管都管鞠躬:「謝恩。」對立使謝恩舞蹈

  第四天使公服天使使對立使天使使鞠躬天使使拜謝使天使起居使令人天使使天使主賓西近前天使退使平身鞠躬舞蹈叩頭對立使舞蹈對立起居相見不敢都管都管鞠躬萬歲」,:「。」都管左右西雜劇使都管當面勸酒使者都管飲酒退退天使都管都管鞠躬:「謝恩。」萬歲」,鞠躬:「。」天使使