Back to collection

History of Jin 金史

卷六十四 列傳第二: 后妃下 睿宗欽慈皇后 睿宗貞懿皇后 世宗昭德皇后 世宗元妃張氏 世宗元妃李氏 顯宗孝懿皇后 顯宗昭聖皇后 章宗欽懷皇后 章宗元妃李氏 衛紹王后徒單氏 宣宗皇后王氏 宣宗明惠皇后 哀宗徒單皇后 Volume 64 Biographies 2: Empresses and Consorts 2 - Consort of Ruizong Empress Qinci, Consort of Ruizong Consort Zhenyi, Consoort of Shizong Empress Zhaode, First Consort of Shizong Zhangshi, First Consort of Shizong Lishi, Consort of Xiazong Empress Xiaoyi, Consort of Xianzong Empress Zhaosheng, Consort of Zhangzong Empress Qinhuai, First Consort of Zhangzong Lishi, Consort of Weishao Queen Tu Danshi, Empress Xuanzong Wangshi, Consort of Xuanzong Empress Minghui, Consort of Aizong Empress Tudan

Click on any word to see more details.

列傳第二 后妃睿宗皇后 睿宗皇后 世宗德皇后 世宗元妃 世宗元妃李氏 顯宗皇后 顯宗皇后 皇后 元妃李氏 王后 宣宗皇后 宣宗皇后 皇后

目录
1 睿宗皇后
2 睿宗皇后
3 世宗德皇后
4 世宗元妃
5 世宗元妃李氏
6 顯宗皇后
7 顯宗皇后
8 皇后
9 元妃李氏
10 王后
11 宣宗皇后
12 宣宗皇后
13 皇后
14 註釋
睿宗皇后
 睿宗皇后睿宗元配太祖睿宗元帥天會十三追封封路國王國號親王封一睿宗王妃世宗即位睿宗追諡皇后曾祖司空韓國司徒鄭國太尉曹國

 世宗:「不比前輩親戚不能太后太祖不能。」:「?」:「不能。」:「不知疏遠」。十九族人勸農使致仕宰相未嘗:「政事不可使太后戚屬富貴。」

睿宗皇后
 皇后李氏世宗遼陽觀察使東京士族女子姿上京睿宗世宗天會十三睿宗世宗十三:「不可。」上京謹嚴守規矩衣服飲食器皿無不精潔敦睦親族貧乏宗室剛正容貌

 舊俗婦女寡居宗族接續比丘尼大師紫衣遼陽營建禪寺貞元世宗東京留守五月世宗未幾留守十月世宗即位東京皇后

 改葬睿宗遼陽臨終世宗:「鄉土人情不必合葬毋忘。」世宗東京殿有司增大殿禮部尚書以敘曾祖司空司徒衛國太尉夫人二十五百殿報德殿翰林學士》,稱旨左丞十三東京殿褊狹傍近與其不願二十四世宗東京

世宗德皇后
 世宗德皇后[1]其先[2],部長部族來歸上京本朝婚姻曾祖[3],使高麗[4],騎射絕倫太祖行軍猛安[5]。在行殺人世襲謀克東京留守

 聰敏孝慈整肅父母宗族敬重世宗治家睿宗白玉帝王睿宗世宗世宗:「天子。」世宗以為於是大喜晚年酗酒世宗無間

 海陵篡立宗室以為勸世珍異如故之類海陵世宗恭順由是忌刻

 妒忌世宗繼嗣顯宗不移世宗醫藥離去:「大王知者以為不知。」:「德薄無補安能所為。」

 世宗濟南海陵中都濟南海陵世宗奉詔濟南世宗可以世宗:「自勉不可大王。」王府臣僕:「東嶽使皇天后土明鑒。」家人:「初年以至今日未嘗宗室往往被疑者奴僕不良誣陷國王念舊妄圖死後所為。」濟南行者不肯海陵防護良鄉中都七十行者自殺海陵猶疑世宗使然

 世宗濟南西京留守良鄉使魯國公主德皇后三代曾祖司空曾祖母完顏氏夫人[6]司徒代國祖母完顏氏代國夫人太尉完顏氏夫人有司改葬皇太子以后太尉世襲猛安:「歲時皇后訂婚太尉:'婿婿後來。'疇昔。」

 節度使[7]有司大功

 七月世宗顯宗:「社稷皇后陰德。」

 十年十月改葬太尉有司禮儀太尉司徒故事百官便服都門:「改葬太后父母未嘗故事本朝改葬親戚。」皇太子

 十一皇太子生日世宗東宮公主起舞上流:「皇后所以不立中宮皇后。」

 十二四月皇后東北五月車駕十九大房山十一月甲寅皇后近郊百官奉迎乙卯車駕丙辰車送戊午安于庚申二十九有司太祖明德皇后

世宗元妃
 元妃世宗皇后葭莩世宗追封十月十九元妃

 二十五皇太子諸子世宗世宗:「建議社會。」尚書左丞元妃朝夕覬望徼福死後官爵心疑諫官上疏寬解不悅平章政事完顏守貞其事不肯守貞濟南諫官金代外戚

世宗元妃李氏
 元妃李氏南陽石女鄭王昭儀成為養子元年貴妃元妃世宗即位感念德皇后不復:「所以不復后者今後皇后。」元妃皇后一等世宗尚書責成左右丞相以下不得

 二十一二月次長春宮戊子居喪己丑皇太子臣僚殿辛卯留守平章政事九思少府監大興鹵簿儀仗京師乙未智門百官郊迎親戚道路西庚子京師平章政事監護癸未輟朝皇太子親王百官送葬甲申海王丙戌海王燒飯二十八九月陪葬即位追諡皇后九月皇后

顯宗皇后
 顯宗皇后[8]其先[9]曾祖[10],太祖所部猛安世襲[11],戰功三司司徒齊國公主駙馬都尉太師廣平

 遼陽神人寶珠滿莊重寡言父母家事不及

 世宗即位御史大夫南京世宗:「未嘗家法。」顯宗皇太子九月世宗盡歡十一月顯宗生辰皇太子

 七月宣徽使寶刀太子:「臨蓐平安之後以此左右。」既而翌日臨幸顯宗:「祖宗皇后陰德今日社稷洪福。」:「諸子皇后太子而已嫡孫不凡山勢。」名為

 家世父母流涕而言:「高明古人自保。」其後海陵遠慮如此世宗王妃公主:「皇太子容止服飾得中。」即位皇太后所居仁壽隆慶有司五千五百綿五百五萬應用

 上月六朝而后愈加長公主平時九族聞人所得未嘗公平至親:「皇帝推恩盡忠無益國家。」一日夫人夫人:「家累豐厚節約財用可恃天下有所財用天下財用不能。」家人:「異物財用賜予以此為何以自給無用。」元年五月奉上:「今世錦繡珠玉。」上諭有司:「太后執意來年。」正月隆慶四十五

 》、《》,》、《》,造次和平生子亡者所生無間問安加之

顯宗皇后
 皇后遼陽九月己亥女子俄頃聰慧過目不忘孝經》,旬日佛書世宗東京留守擊球使皇后進退元年選入東宮二十三

 三月十三日宣宗是日大雨驚悸承安宣宗即位追尊皇太后顯宗追諡皇后

皇后
 皇后上京路光祿大夫司空司徒鄭國公主駙馬都尉中都路猛安世襲謀克金吾衛上將軍太尉越國

 移時不退公主所生二十三世宗近侍使徒三十慶雲十一月親王上官命婦王夫人

 風儀讀書即位詔告中外安神歲時大安

元妃李氏
 元妃李氏有罪沒入微賤女子宮中宮女故事障蔽內外宮女不得不識字請問說教女子不知清亮女子對曰:「就中聲音清亮。」建言求得文辭慧黠文義伺候顏色迎合旨意明年淑妃追贈金紫光祿大夫隴西祖父曾祖父追贈

 朝廷風采四方南京李炳中山譜系以致宰相上下不敢不法跋扈天下

 皇后沒世中宮李氏國朝故事部長李氏欲立之大臣固執不從以為不得已元妃皇后一日宮中:「國有符瑞?」:「。」:「。」:「風雨順時五穀豐登四國來朝加官進祿。」

 有子數月承安繼嗣山陵少府監皇嗣行禮之後近臣祈禱。」司空亳州太清既而遣刑員外完顏

 泰和八月丁酉元妃皇子群臣以上神龍殿以下平章政事右丞完顏山陵使使亳州太清彌月世宗不以臣下由是國號尚書省國號十二月癸酉滿三月僧道祈福丁丑殿皇子百官元旦禮儀以上禮物

 宣徽使安國節度使近侍使少府監

 未及永濟武定來朝父兄使繼體》。王朝是日擊球:「作主?」元妃:「。」十一月乙卯元妃黃門使守恆守恆大體元妃:「大事大臣。」使守恆平章政事完顏顯宗最為征伐丙辰遺詔皇叔皇帝:「之內其中皆是男子。」

 即位大安元年二月:「皇帝天下重器掖庭內人