Back to collection

History of Jin 金史

卷九十四 列傳第三十二: 夾谷清臣 襄 夾谷衡 完顏安國 瑤里孛迭 Volume 94 Biographies 32: Jiaguqingchen, Xiang, Jia Guheng, Wan Yananguo, Yaolibeidie

Click on any word to see more details.


 本名姿雄偉善騎猛安元年世宗即位本部中都大將軍元帥萬戶接應完顏餘黨獲之鎮國上將軍軍事汝州刺史漢軍河南萬戶騎兵四千汝州五月宿州輔大宿州防禦使西北部族節度使十二點檢點檢陝西使京兆府:「左右勤勞久矣以是。」二十六西京留守樞密使元年出師本職東北兵馬統制使既而昭儀尚書左丞頃之平章政事本朝右丞監修國史

 戍邊:「漢人?」:「漢人。」:「不能?」:「軍法不可得西南路人殊勝。」未幾一日:「陣圖何如宋白》,攻守難行。」:「兵書難以應變本朝不克。」:「自古用兵不出兵法未能自得陣勢。」

 不許省親:「歸省給假五十以往一月。」二月殿:「幾何幾年?」對曰:「八十三十年強健。」:「何不?」:「急於家務。」:「老人如是所謂'血氣'。」:「風俗何如?」對曰:「禮貌不及。」西南西北軍人弓矢

 三司左丞受命出師尚書省遣人偵知虛實輕騎八千宣徽使將軍招討使完顏安國左右自選精兵等於栲栳十四大軍其所遣人由此侵掠右丞承安海軍節度使滄州觀察使

 上諭:「有勞罪狀應須致仕。」廣寧:「滄州。」既而:「有人。」致仕泰和七十猛安征討其事既而領軍出征小利北邊數歲天下


 丞相本名五世太祖上京世襲猛安東京留守阿魯北伐參知政事有志善騎射勇略十八世爵契丹元帥本部討賊肇州中流:「今日。」𩃭駐地乘風縱火縱火空地:「。」率眾搏戰大敗俘獲朝廷平章政事忠義忠義西右翼人馬就擒論功第一有司刺史亳州防禦使二十三

 人犯甲士五千潁州生擒太尉退保射中太尉既而滁州先鋒將至清流不備元帥:「不得。」:「?」:「元帥國家大臣。」間道攻克履行戰地:「不可天下。」班師拱衛指揮使殿將軍東北節度使兵馬

 左丞世宗臨問智勇經世他人異時任用」。殿點檢生日使國書成禮陝西使河南使

 吏部尚書點檢千萬世宗:「為人蘊藉規畫有所退如此!」御史大夫尚書右丞:「河南吏部點檢奉公守法剛直!」未幾左丞在外朝廷天下獎勵二十三平章政事

 世宗國號:「天下大計。」故事部族節度使及其僚屬多用頗有不法改用諸色:「北邊經略其後有勞何以。」他日監軍:「監軍專任必勝以內監軍不必。」嘉納北部進貢使世宗羈縻鎮服右丞

 世宗太尉平章政事宿殿顧命僧道奴婢太尉:「成俗人情不安陛下以防。」:「出家不問如何所得寺觀物力奴婢推定。」由是

 元年同知防禦使太傅預知於是還本猛安平陽鳳翔西京留守睦親樞密使右丞左丞金牌便宜從事貂裘鞍山戰馬嘯聚北京之間遣人頃之出師將軍完顏進軍進兵繪圖異同遣還

 未幾西北招討使完顏安國密詔東道西龍駒不得求援諸軍:「我軍不及豈可?」遣人使:「使在後。」疾馳:「所以乘夜疾馳不備不及。」突擊中將鼓噪大戰輿牛羊安國追躡大雨凍死十八部長石壁遣使便宜士卒九月左丞監修國史常山殿

 十月北京契丹據信建元號數十萬遠近震駭閒暇平日人心石門僚屬:「北部奸人乘隙北京。」上京道遠咸平京師

 契丹郊祀改用正月遣使對曰:」為重先期天下報表何以四方改用正月上帝本意不可。」既而果如所料南陽契丹龍虎上將軍節度使以下以為賞罰非人不敢奉詔近臣諭旨將士使仁惠三十五十

 略為撫慰:「無異內地奈何?」:「雜類邊民在此不敢。」後果參知政事五千明年以內翌日複視契丹以為便

 北部元帥樞密使平章政事北京艱食減價:「烏有不足?」睦親泰州左丞撫州樞密院西北其後部族撫州使以為便寶劍滿步卒穿北京路以為阻塞異同方略:「百萬邊防減半三百萬貫。」軍民饑民於是西北西南無何泰州接戰其後過半相率

 屯兵近臣施行左丞上諭:「樞密使古來三公三公左丞雖然。」郎中降詔正月司空左丞相如

 寡言鎮靜守法有所問曰:「?」相如相如:「。」其事無有定制清閒職位宋朝宮觀使年高致仕:「年老致仕朝廷不為退省會所以。」:「省事不如官吏無益有司不宜混淆官吏下民冤枉刑獄舉薦難以採訪能不監察御史體究不時。」致仕不許

 有司祈雨平章政事參政翰林學士視事泰和元年亳州太清土方河間算術猛安明年皇子六十三訃聞輟朝遣使葬禮太師

 過人駐軍偽書西京留守如此既而偽書政府二十故事寬大用人得所當世名將大安配享宗廟


 本名阿里山東西路猛安謀克十三創設進士第四東平教授調范陽簿國史院編修翰林文字世宗:「進士難得有用。」起居注御史員外稱旨郎中御史未幾參知政事八月致仕撫慰不許

 一月:「大臣機務治平得失利害未決識見方能去取比來議事一定以內忠實不回其事有若權衡所長古者命名先有可謂。」

 參知政事:「有利用功荒廢徒勞無益。」尚書右丞舊制奉使江表使執政尚書左丞尋出行省撫州入朝召回複本承安上京留守樞密使規畫正月平章政事英國五十一輟朝有加遣使

完顏安國
 完顏安國本名其先上京戰功西南世襲謀克安國善騎射元年從軍謀克常山簿縣令王府新建王府再遷使元年使部長朝廷詔安使率眾羅拜

 迫近立功安國安國奉詔不可安國:「大丈夫生死邊庭病死。」奉使稱旨指揮使東北西北