Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷十二 志第二 天文中 Volume 12 Treatises 2: Astronomy Part Two

天文 〈(七曜史傳)〉

 ○七曜

 太陽恩德告示日月光明百姓安寧太平五色無主變色無德失色行人不止聊生大水日中不明國有白衣將軍旌旗日中日蝕亡國

 太陰刑罰朝廷諸侯大臣之類失道大臣失理外戚擅權退變色奸邪君臣中國天下數月

 歲星東方五常五事春令歲星歲星捨命國有五穀不可歲星安靜國有不可舉事人主色欲潤澤合同進退奸邪變色大司農主司天下諸侯五穀

 熒惑南方夏令火氣熒惑熒惑使無常捨命為兵環繞動搖變色丈夫女子周旋止息死喪戰勝熒惑死喪主司司馬吳越以南天下群臣妖孽成敗熒惑不動出色逆行鋒刃人主伏兵人眾天子明天熒惑所在太微軒轅

 中央季夏仁義為主不復宿女子不可失地宿二三宿不成大水不復地動黃帝安危存亡天下天子天子失信

 太白西方秋令太白太白進退西方夷狄東方中國未盡參天天下亂紀人眾流亡強國太白大臣司馬

 辰星北方冬令水氣辰星辰星廷尉燕趙以北宰相戰鬥辰星刑事陰陽不出在於地動辰星出入夷狄蠻夷刑法得失地大光明國大

 五星大小不同順時比心本色其四

 五星所行歲星熒惑太白辰星陰陽所行無德歲星熒惑太白七星辰星五星

 五星為人歲星熒惑童兒歌謠嬉戲老人婦女太白處於辰星婦人吉凶

 五星內亂水合變謀白衣國有內亂太白歲星名曰牝牡太白歲星不可舉事從軍太白水合舉事大敗水合不可舉事水合不可舉事變謀白衣變謀為兵太白環繞太白大戰在外內亂相近以內

 月蝕五星熒惑太白強國

 五星入月太白

 五星國王天下熒惑太白其事天下三星國外內百姓君子小人五星四方子孫國家宗廟百姓離去滿四方五星其事

 五星不平為兵疾疫哭泣五星天下百姓安寧歌舞不見五穀

 五星不行過分熒惑不出太白不出不出非時五星

 五星之中東方中國西方外國辰星不出太白太白為主太白相從一方

 五星逆順合于亡國喪亂

 ○

 漢末荊州武陵太守天文荊州》。瑞星流星瑞氣妖氣日月占驗

 ○瑞星

 半月中空三星相連

 黃色所見國大

 光耀

 

 ○

 彗星所謂大水掃除五色五行史臣西日南日光頓挫光芒所及

 孛星非常惡氣大兵天下合謀不明有所傷害晏子:「孛星彗星!」

 東北方西方

 不過三月

 彗星西方

 蚩尤而後名曰蚩尤所見不然

 不動天子

 南極老人一二炬火起兵

 太白光芒不行分為明滅以為多變大人

 太白西西方太白強兵豪傑天子

 十一西北內亂千里

 十二東方辰星五分不利

 十三六賊南方六賊天下不利

 十四北方之中陰精諸侯

 十五旬始雄雞分為旬始諸侯十年聖人諸侯

 十六天下

 十七太白不行不久城邑大盜不成五色

 十八一二西南左右不出大水五穀人相

 十九

 二十夜半十月為兵

 二十一二三

 《

 歲星

 熒惑蚩尤

 旬始蚩尤

 太白大敗

 辰星

 五色長短曲折

 》,五色五星

 歲星甲寅

 蚩尤熒惑丙寅

 天上天樞戊寅

 太白庚寅

 天麻辰星壬寅

 三十五五行出於左右之中不出之前亡國失地

 ○

 張衡:「老子之間無期無度」。《荊州:「老子所見黃色國大熒熒國風不生五穀蝗蟲。」:「東南三星名曰大盜西南三星名曰天下西北三大名曰人相東北三大名曰大喪。」

 ○流星

 流星天使自下流星使使隆隆眾人貴人喜事蛇行長者其事長久風雲流星良久大風流星四面行者

 流星之類炬火流星名曰起兵流星二三名曰精華起兵將軍流星人主將軍

 皎然死亡皎白滅後車輪國人爵祿其後皎然滅後名曰流血

 流星蛇行謀反

 火光炎炎沖天即為流星見人名曰其中討賊四方千里人相流血失地守禦

 所謂流血千里流星

 ○雲氣

 瑞氣慶雲紛紛蕭索慶雲景雲喜氣太平向上歸國聖人

 妖氣