Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷四十六 列傳第十六 劉頌 李重 Volume 46 Biographies 16: Liu Song; Li Zhong


 廣陵廣陵厲王之後。」平陽太守物理為時孝廉文帝奉使武帝尚書三公申冤中書侍郎巡撫奉使黃門廷尉時尚使無罪在職其事失理京兆太守不行河內便宜公主流水百姓便利去職淮南嚴整政績數萬豪強兼併失業使大小百姓

 上疏

 河內:「要事大小多事不能以為。」交集重光未及上前陛下使萬一

 詔書開啟封建戚屬豈不公理五帝三代後裔巍巍三五自然之後雖然幼稚皇子風塵以來東南將士此時自信使內外文武天朝一旦失地授任文武士卒不出富貴國內同姓二十以上人才割裂故地幼稚皇子於是事宜封建大義並列本事

 所見逆耳濟世以期政體所見得失恩寵以上所見上報萬一微臣陛下半日之間

 陛下天順龍飛漢末陵遲閹豎小人君子在野武帝經略文教十年至於然後大行驕縱聲色英豪法物嘉平其間泰始陛下功臣子孫古人天地四海陛下崛起未可一旦時宜所以遷就橫截以至於可以泰始以來三十聖旨諸事陛下未及之後不無豈不聖心

 萬載天下大器後世使諸侯無窮可以三代遺風不及後嗣親戚使後世智力大業異時陛下陛下當今天下

 聖明後嗣不必天理天下任人諸侯任人政理諸侯遠慮聖王,,輕重大安然後足以內外武王成王武王成王封建無窮善言以前殘缺其事至於三代建明開國久長六百子弟孤立二世之後前後二代二百餘年封建不用強弱制度衰亡同姓失職諸侯強盛作亂社稷叛逆之後威權諸侯牛車是以王莽本朝天下生靈子弟建成親戚子弟是以神器天命陛下長短禍福可見正位南面正朔有所實有戰國太祖陛下可謂天地所及臣妾四海大同今日陛下聖明開啟使同姓安于萬載無窮

 國有重臣事情不可賢明至少不肖天理感應自然是以在位重臣列職重臣成敗相反相背重臣政教不可唯然而已所謂重臣國有疑難自信死亡非人建基赤子天下所謂重臣忠誠聖王是以均一等於足以

 不可是以以下宣王宣王之後赧王其間無名宗廟諸侯維持社稷莫若建國逆順人心建置事勢使諸侯忿足以京邑包藏孤立不足有為陛下古今事勢使無窮上下一心愛國百姓然後天祿王室諸侯建置使一如古典人心十年好惡情願以為眾望十年之外然後君臣上下如今足以天府鎮國

 封建既定子孫不行親疏有所有所建國之內使近郊然後親疏不得之內有所天下滿數百千年親疏更大天下土田同姓使親疏遠近不錯然後可以永安封國不過然後人數境內足以制度千里不足不同因時制宜王國古典應有不得器械群臣倉廩宮室百姓官司境內充實作禮宗廟社稷至於境內內史天子其餘死生封爵以此官司實力至於所以眾人諸侯終於必備

 數百人性古今不同封建使社稷無道不免不免亡國諸侯然後軌道亡國天子所以輕重陷於天子奸臣大業舊跡國君失道陷於不問遠近皇子然後建國班固諸侯」,宜都盛衰丹青金匱宗廟弱小不可自然永久可謂四維陛下天下大業可以

 名士官司高能清議立德無名高能高能世事名士後進肅清富貴貧賤人理聖王不可公私求道使然後廉恥然後以此富貴無私公私自得不安自得公私人情不能無私私利不可是以風節公理人士富貴軌道所得以此大難一朝比肩相似不可之中使清官之上二業分流不可從事

 天下至大萬事至少所得是以聖王而已既定逸豫政體事勢是非能否施行成敗功罪人臣陛下成敗文采所以今人然後人臣功罪成敗不可不可不可不可大略陛下聖心勝任以為不勝使得以成功不能得以然後賢能居位善事不得祿如此勝任經年今人功罪專事居官不久能否何以今世士人決不決不及其退犯法不能人間不然當今聖旨陛下三十日新安在古人:「琴瑟調。」政體古今不同陛下如今蠲除使要事三分之二

 執事丞相尚書未能出眾使得尚書丞相立法死生名流退大事其餘專斷簿而已九卿尚書賞罰勢必而已不得事功至於施用人情朝野所謂反亂