Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan

〈( 國寶 )〉〈()〉〈( )〉范汪〈( 王國 )〉


 司徒識度身長七尺言語兄弟宗族以為其父父喪當世器量

 方丈以及菜蔬床頭周易》,問曰:「叔父?」:「。」剖析玄理微妙奇趣不覺彌日自視:「有名三十不知。」既而辭去:「?」:「。」姿容乘馬:「不堪苦行。」:「任重方知。」於是其父:「以上。」武帝調:「?」:「。」:「?」:「以下以上。」上方不足有餘:「之間?」

 文學太子洗馬尚書郎太子中庶子汝南內史元康四十七承嗣


 文辭知名太尉南陽參軍天下避難司空從事大駕藍田縣尚書郎東海以為記室參軍:「不如遺言參軍人倫。」數年不許東海太守清淨不為細察小吏綱紀:「文王!」答曰:「不覺日暮。」:「鞭撻寧越威名。」使歸家從容寬恕

 道路危懼艱險家人不見下邳登山:「。」及至建鄴從事親愛王導中興第一四十六朝野痛惜以為不及不及


 少孤安貧守約聞達異端年三十尚未知名司徒王導門地江東:「?」發言莫不讚美正色:「堯舜!」:「不及。」

 將軍功曹太尉司空尚書吏部不行長史武昌妖怪猛獸

 安西武昌有餘數萬公私要害二者輕重今日陸梁畜力無故自取江州道路武昌江東之中非但上流而已駿西一朝相接要害內外形勢使不知若是天道玄遠鬼神吉凶是以達人君子直道:「檿褒姒既然古今不少人事社稷天下幸甚

 安西盛意不能安于武昌其次不可將軍

 不移

 臨海太守將軍會稽內史終日去職揚州刺史將軍主簿:「祖先海內遠近所知不出。」經年將軍都督揚州徐州琅邪諸軍將軍大中刺史如故散騎常侍尚書將軍如故不為有所不受以為故事:「不堪?」:「美事。」:「不及。」桓溫長史求婚還家長大大怒:「可畏。」:「尊君不肯。」文帝真率便敵人謝安

 一千三百王導使:「祿不宜。」答曰:「。」州郡清潔祿舊物當時性急不得便大怒擲地不止便不得忿面壁而已半日以此

 太和上疏骸骨:「曾祖父司空皇帝:'南陽東宮官屬及其年老廢棄致仕不為公婆。'慷慨鄙薄訓誡禮敬一日。」不許六十六

 桓溫洛陽遷都朝廷憂懼中止:「聲威朝廷事實。」不行洛陽:「永嘉江左。」追贈將軍


 :「盛德嘉賓江東獨步。」嘉賓僕射尚書郎:「尚書郎正用第二得以!」文帝將軍參軍從事司馬散騎常侍司馬桓溫長史去職。」服罪以為束身法外懈怠海西將軍

 風格非時放蕩儒教

 荀卿莊子不知」,揚雄莊周放蕩不法」,何晏玄虛」。三賢動人由於在乎無心豈不胡為

 三代人心不同正是摩頂枯槁中庸先王知人以致陶鑄群生使日用成功百姓自然無怪以為高於不足未盡詭譎君子游方之外眾人以為天下善人不善莊子天下天下邯鄲風俗浮雲賞罰不可造次無為不可天下不足天下

 漢陰孔子以為其一其二不害九流萬物日新不朽

 本州大中文帝司馬周公故事自持:「天下儻來!」:「天下天下陛下!」使

 謝安幼主丹陽都督諸軍中郎將刺史廣陵

 聞人孝敬四海委任恭順無為盛德日新賢能幼年大統當時天下顯揚保安社稷尊親大臣所致

 陛下姿春秋成天皇太后過於奉事積年聖明奉事便當太后慈愛不必琅邪余姚皇女朝夕承受教誨景仰恭敬不可至親崩殂大小丞相所以僕射中軍社稷綢繆繾綣忠貞盡心盡力陛下周旋舉動陛下顯宗王導在外信宿參詳然後

 天聽平易艱難安危祖宗陛下不可精心堯舜不敬至德天地

 

 謝安愛好妓樂苦諫:「相愛情義不可軌跡擬議莫逆為人。」答曰:「誠心大雅中庸以為方圓方圓不可錯用豈可立德加以優遊自居至於實有公私二三以此得無天下天下天下不可天下三思。」不從

 

 天道無私以至公立立德至公非理在乎無私天地所以成功聖人所以公道自然不足時弊大禹殿軍全身從此

 不可不可不可君子在於在於匿跡在於在於於是不足不知有餘良藥

 萬物兩德群生大通天地人事至公以致所謂不可豈可至公

 袁宏疑難一一莫不》,讚美慷慨標明

 沙門竺法幽明報應便死者其事經年:「貧道罪福修道神明。」不見四十六臨終謝安不及國家朝野痛惜追贈安北將軍

 知名公主中書侍郎三十散騎常侍

 國寶


 司馬將軍太元將軍兄弟當時

 國寶解職國寶異生國寶吳郡內史江州刺史都督豫州將軍未幾丹陽桓玄等至江寧石頭吳郡追贈太常

 未幾桓玄無備臨川所得會稽內史篡位以為尚書僕射劉裕將軍婿父子輕侮劉裕刺史作亂子孫伏法

國寶
 國寶謝安傾側不用尚書郎國寶中興吏部不為會稽王

 以為秘書丞琅邪內史太守將軍領軍威權扇動內外國寶儒雅阿諛孝武帝國寶使妙音太子淑媛國寶親信國寶豫章太守國寶求解盤桓不時進發御史國寶懼罪女子王家其事參軍國寶國寶使尚書攘袂樂器不敢國寶情性不可懦弱法度殿