Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷一百一十一 載記第十一 慕容暐 Volume 111 Records 11: Murong Wei; Murong Ke; Yang Wu; Huangfu Zhen

慕容 慕容 皇甫

 慕容第三中山太子群臣慕容:「國有儲君。」於是皇帝大赦境內皇太后慕容太宰尚書周公慕容太傅輿太師慕容河南大都將軍兗州荊州刺史南蠻校尉安西將軍刺史將軍其餘

 國事輿驕傲有無伺隙:「主上殿下駿諸葛天下殿下先王山陵之後主上國王殿下無窮。」:「之際儲君四海宰輔奈何便?」退慕容:「伺隙山陵宰輔自相誅滅遠近容忍。」輿因而:「太宰太傅社稷。」:「公國未必太師。」於是使皇甫大赦境內河南

 將軍京師將軍冀州刺史使慕容率眾五萬:「窮寇上下喪氣士卒敗亡殿下天險長久便千金。」:「經變蓄積不過何必士卒一時休養為兵血刃。」勁卒七千三月八月南奔歸於率眾河陰敕勒洛陽中流將軍

 慕容攻陷滎陽慕容冠軍將軍洛陽遣使桓溫

 使慕容許昌懸瓠汝南萬餘豫州刺史上疏步卒五千洛陽太宰司馬以為聲援率眾河南陷於慕容攻陷將軍中郎將慕容將軍洛州刺史慕容都督諸軍南大將軍荊州

 境內慕容慕容稽首遜位:「拔擢陛下不能陰陽致使任重建國方正三光祿由來常道流言天官是以中年遐棄心經跋扈陛下垂拱君子太宰司馬太傅司徒。」:「懿親王室輔導慈惠虔誠四海政和宗廟社稷六合委任成公。」:「建德成為天明橫流大業不能致使所以未成退天下四海荷擔然後風行非唯所以將來不宜至公。」

 奏議

 太和元年慕容太守諸葛淮南兗州

 慕容慕容猜忌司馬不能樂安:「跋扈進取安危得人同宗四海不足為難當年彌留所以沒有天資經略超時司馬兵權不可之後親疏次第汝等才識國家安危實在不可以致。」國中痛惜

 南陽中郎將將軍退輕騎大戰

 苻堅圖書:「渭水。」入關精銳華陰慕容經略苻堅:「朝廷經略太宰不能閉關。」慕容上疏:「天順受命文德懷遠六合神功周文武王陛下自相四國旬日之上四分可謂天人牧野皇甫太傅京都內外區區大同陛下。」固執不許遠略慕容皇甫:「苻堅王猛人傑乘機君臣。」:「為人患者在於主上春秋未能留心政事太傅苻堅王猛?」:「如何!」

 僕射:「太宰百姓。《唯有可以其次莫如諸軍三分天府明法四海。」既定朝野震驚二十慕容不平

 司馬桓溫江州刺史豫州刺史真率五萬兗州刺史部將慕容慕容師大高平太守歸順前鋒次於慕容:「不然。」使大都慕容將軍率眾五萬使侍郎苻堅將軍率眾出自洛陽潁川兼併慕容石門豫州刺史五千不利退四千前後夾擊師大三萬班師邀擊

 既有大功威德慕容不平論功以為戰功謀殺苻堅

 使黃門侍郎:「西。」:「不然!」:「鄰國自來並稱大號苻堅王猛進取君臣千載一時桓溫不足為人患者王猛?。以為皇甫其事:「苻堅使戰國甘於不能守信行人洛川險要耳目虛實風塵不可洛陽壺關增兵。」:「秦國苻堅庶幾善道不宜。」

 王猛率眾慕容慕容率眾滎陽部將洛州刺史石門敗績萬餘石門慕容斬首三千將軍新樂

 桓溫歸罪豫州刺史壽陽使散騎常侍都督淮南諸軍南大將軍南蠻校尉揚州刺史宣城將軍豫州刺史壽陽

 苻堅亂政切齒尚書上疏

 :「治天下二千!」是以莫不貢士內外能仁猛獸之間非但州閭朝廷考績幽明刑戮奉法百姓兵士由來不過之一百官新立軍號過往虛假名位廢棄農業公私無聊勸農一時重光四海

 狡猾形勝非唯而已吞噬豐實調之際首先貧弱退用命使之外營私父兄子弟水火

 節儉先王周公成王漢文宮人十萬所以肌膚百姓後宮四千有餘萬金調帑藏軍士宰相風靡積習浮華婚姻喪葬奢靡公卿以下四海白旗可以歸命陛下頹風中興

 兼併控制重山之外四百有餘未可孤危晉陽千金一舉送死入境非唯乃是陛下

 

 苻堅使王猛率眾壺關晉陽使慕容中外四十州郡盜賊怪異憂懼不知所為使問曰:「何如大師?」:「秦國太傅不足。」黃門中書侍郎:「不然兵書萬全:'戰士。'多少千里何不!」

 持久五千起火高山貪鄙丘陵三軍鬥志:「高祖宗廟社稷奈何撫養聚斂冒進三軍凱旋。」師大五萬率眾十萬

 慕容萬餘內黃鮮卑五千退保侍郎扶餘高句麗上黨質子五百開城昌黎高陽:「小人天子!」:「梁山何謂天子!」:「欲歸墳墓!」文武慕容遼東太守平川將軍

 及其王公鮮卑萬餘長安新興尚書壽春平南將軍都督淮南長安慕容慕容關中謀殺年三十尊號皇帝

 武帝太康在位十一海西太和八十五

 慕容第四大度十五身長容貌嚴重經綸世務征伐臨機使遼東高句麗使夫餘居中指授而已

 :「中原大事智勇。」嗣位大功太原大都尚書慕容以後建鄴:「中原。」桓溫:「慕容。」

 輿內外危懼容止神色自若出入往還:「人情不安瞻仰!」於是人心諮詢善道使朝廷盡心釋卷未嘗化德稀有

 洛陽苻堅潼關威嚴