Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百二十六 載記第二十六 禿髮烏孤 禿髮利鹿孤 禿髮傉檀 Volume 126 Records 26: Tufa Wugu; Tufa Lilugu; Tufa Rutan

Click on any word to see more details.

禿
 禿河西鮮卑其先世祖河西東至西大漠鮮卑禿」,因而機能謀略泰始秦州刺史涼州刺史金山涼州武帝部下以降從弟子思嗣位務農呂光遣使冠軍大將軍河西鮮卑大都:「?」:「不少何故!」:「隨時境內無虞致死大小不敵不如。」

 二部大山:「大王所為不樂呂光光年衰老師徒士馬可以。」:「衰老所知祖宗懷遠萬里承業背叛乖違何以所以。」:「大王何不。」呂光鮮卑

 遣使孤征南大將軍益州使者:「專征不能惠安黎庶諸子郡縣安可天下不義帝王無道將順天人天下。」鼓吹使

 隆安元年自稱大都大將軍單于西平境內年號太初攻克金城將軍大敗樂都嶺南羌胡數萬武威樂都鹿大將軍西平鎮安車騎大將軍西平賓客金石四夷西鹿文武郡縣官方其所

 從容:「隴右區區兵亂分裂河南張掖父兄西夏?」:「歸本所部歸服儒生經世不由千里呂光衰老頗有文武猜忌天威必應瓦解遣車乘虛多方使疲於奔命不得農業於是乎不出可以坐定不待兵戈自然。」吞併

 鹿張掖鹿涼州西平國事

 墜馬:「使呂光父子大喜。」俄而:「長君。」王位武王廟號鹿孤立

禿鹿
 鹿隆安境內殊死西平使記室:「先王創業啟運先世太祖有子何以不立?」:「有子先王。」:「成王夾輔嗣子左提右挈不亦?」:「,《春秋兄終弟及聖人格言萬代何必。」:「使。」

 鹿呂光五千

 境內改元建和二千石長吏清高關內

 使士卒精銳進度三軍下馬西乘虛南北置酒鳴鐘將士耀青陽八千

 乞伏姚興數百以上西平將軍鹿:「歸本屬國自尊西之間。」鹿:「信義天下投誠四海不可以誠信。」俄而姚興鹿:「不用。」不及

 鹿孤立長寧麒麟於是群臣勸進隆安僭稱河西:「先君被髮左衽冠冕遷徙城邑中分天下大號順天貽厥敵人無成陳勝項籍不遠諸城勸課農桑軍國戰法東西不亦!」鹿

 於是大敗僕射:「擇木!」:「洪水滔天明主。」:「忠臣!」以為司馬

 鹿:「經濟承業自負在位夙夜弘道未能風俗戎車進賢不明所致君子。」祠部郎中對曰:「全軍次之拯溺救焚東征西怨不以綏寧安土重遷所以不加取士弓馬文章學藝無用所以遠人不朽孔子:'。'學校庠序胄子。」鹿於是博士祭酒胄子

 鹿僭位姚興姚萇早死鹿:「本期大業分歧實情古人溟海夜光耀連城區區足以才力日新。」:「往事情節陛下俘虜之中尺寸龍門!」鹿流涕

 隆昌太守:「見機而作不變耀玉門固守稽淹國有?」:「公開宇內文德綏遠威武天命忠於忠於獲罪執事。」忠烈司馬:「將亡聖朝昭然已定為人不朽。」

 沮渠蒙遜遣使乞師鹿尚書左丞:「饑荒青草蒙遜千里使蒙遜不能不宜。」:「其一未知其二形勝西不可使蒙遜。」鹿:「車騎。」蒙遜退五百

 鹿:「內外機務車騎先王。」在位西平東南康王

禿
 機警才略其父諸子:「。」是以不以鹿即位垂拱而已軍國大事興元僭號樂都改元

 乞伏世子鹿:「臣子振古通義關羽孝心可嘉。」妻子

 姚興遣使車騎將軍大城樂都姚興率眾

 涼州刺史呂光太守尚書郎:「年老不及兄弟。」:「先君所見大人家業君子。《:'中心何日。'今日。」:「大王先人。」平生:「魯子敬大業。」

 姚興年號尚書參軍:「車騎投誠興兵大城若是?」:「王侯先王所以安人預備不虞車騎西蒙遜跋扈國家重門陛下以為。」:「。」

 西姚興涼州不許散騎常侍於是沮渠蒙遜次於蒙遜城固禾苗至於三萬使持節都督諸軍車騎大將軍匈奴中郎將涼州刺史常侍如故步騎三萬次於涼州刺史出迎出自陽門涼風長安:「涼州奈何我去?」:「所以忠於殿下。」:「貴州懷遠?」:「形勝實在殿下武威宿冠冕大王威信農戰文教可以天下!」二十於是文武謙光殿

 西從事姚興:「車騎坐定涼州本國?」:「車騎積德河西投誠萬里陛下官方授職彝倫!」:「不以車騎車騎。」:「使河西車騎兄弟根本陛下涼州猶在之外西難以張掖孤城陛下十年殫竭中國涼州虛名假人時宜。」騎都尉

 宣德仰視:「古人作者不居。」:「文王築城宗廟貽厥萬世瓦解全州十萬酒泉西夏寬饒:'富貴無常。'可以久安仁義可以大王。」:「。」受制姚興一如府主簿記室

 西平三萬番禾武威徵集五萬沮渠蒙遜西蒙遜率眾蒙遜西蒙遜西其後勃勃勃勃將佐死者所得東西三百百姓國中百姓三百閉門殿中都大言:「主上悔過明君諸君何故從此小人不義殿目前。」晏然殿祭酒司馬謀反

 姚興尚書郎三家戰爭天命廢興人事成敗機變無窮:「大才經綸名教不必濟世未必》、《九丘》。五經之外冠冕自有車騎神機秀髮一代偉人!」長安:「涼州之後風化權詐多方山河未可。」:「勃勃烏合之眾天下!」:「終始自守勃勃大軍群臣天威未見。」不從步騎三萬使尚書僕射勃勃西等於河西。」以為設備太守城固:「盟誓天地!」城陷西苑使元首前軍:「強敵在外禍難內外。」五千婦女諸郡縣牛羊