Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷一百二十九 載記第二十九 沮渠蒙遜 Volume 129 Records 29: Juqu Mengxun

沮渠蒙遜

 沮渠蒙遜胡人先世匈奴沮渠蒙遜天文雄傑滑稽善權呂光伯父呂光河南前軍大敗:「主上驕縱諸子朋黨側目正是智勇兄弟與其西平涼州不足。」:「忠孝一方無我。」萬餘蒙遜:「無道先祖使黃泉!」萬歲之間萬餘金山建康太守使大都大將軍涼州建康呂光龍飛元年蒙遜張掖太守成為將軍軍國

 使蒙遜西蒙遜:「不可。」:「。」蒙遜引水太守於是敦煌蒙遜張掖蒙遜:「窮寇兵家不如以為。」:「一日。」率眾蒙遜:「不能子房以至於!」西安太守蒙遜:「退所謂築城。」蒙遜不能

 蒙遜尚書中庸

 呂光其二禿其弟鹿三門:「示弱不如。」蒙遜:「決戰求生。」:「。」

 蒙遜蒙遜酒泉太守蒙遜太守侍郎武略過人蒙遜張掖太守蒙遜蒙遜:「天下不足。」蒙遜:「蒙遜何如?」:「羈旅建立兄弟。」蒙遜西安太守蒙遜朝夕

 蒙遜司馬:「假日。」果然自殺:「蒙遜兄弟隱忍誣告蒙遜罪惡蒙遜。」蒙遜:「忠於報仇兵亂所以安枕使百姓塗炭。」素有回應蒙遜

 將軍使中庸蒙遜:「西平不可。」:「可以蒙遜。」五百歸於蒙遜蒙遜張掖關內左右蒙遜:「西?」軍人:「在此。」:「孤單可見投身嶺南妻子相見。」蒙遜

 京兆史傳記室長者不行卜筮讖記巫覡奸佞

 隆安中庸蒙遜使大都大將軍涼州張掖境內永安將軍張掖太守和平將軍將軍西太守將軍中庸左右長史左右司馬文武

 姚興蒙遜從事蒙遜酒泉長史迎接張掖太守建康太守蒙遜蒙遜:「不能何故桑梓受制!」:「。」蒙遜:「時運未能使東京西戎車干戈三時百姓地利。」

 中庸西太守西蒙遜:「中庸一體不信自負!」

 蒙遜下令:「養老晉文輿所以孤寡內外芻蕘。」

 姚興率眾蒙遜前軍結盟

 蒙遜伯父親信太守侵害百姓蒙遜:「伯父何以綱紀百姓!」自殺

 蒙遜番禾五百

 姚興遣使蒙遜西大將軍沙州刺史西海時興禿車騎將軍蒙遜:「!」:「輕狡聖朝所以歸善將軍白日高一安可不信聖朝將軍何以殷勤未解將軍!」蒙遜:「朝廷何不張掖西海?」:「張掖規畫之內將軍所以西海廣大將軍。」蒙遜

 地震山崩蒙遜:「辛酉地動大軍。」張掖蒙遜:「百勝。」禿西太守長史

 張掖太守出奔西涼成都金山太守西太守西涼

 蒙遜東征次於大人部落三千

 永安永安上書:「遐方上下至道嘉祥大同。」蒙遜:「二千所致!」

 蒙遜步騎三萬禿次於西大風西北五色蒙遜蒙遜:「安營。」蒙遜:「無備及其未成可以。」進擊乘勝至於南奔安人自立蒙遜步騎三萬文武將士殿敦煌通經中書侍郎機密其弟校尉秦州刺史安平將軍校尉秦州

 蒙遜義熙河西王位大赦境內玄始官僚呂光三河故事宮殿城門子政世子大將軍尚書

 蒙遜太守率眾大將軍太守武侯將軍太守殿將軍太守蒙遜:「古先哲王莫不經略然後邊城獫狁蒼生是以甲胄風塵巢穴臣妾西平金山黎元遠近使。」

 蒙遜西冠軍二千

 蒙遜閹人蒙遜其三

 蒙遜蒙遜散錢百姓:「宗廟乾坤太后刑獄繁重不堪內省未知大赦殊死。」

 蒙遜率眾攻克乞伏乞伏蒙遜蒙遜蒙遜七百蒙遜將軍太守

 益州刺史遣使蒙遜舍人益州:「上天四海耀蒼生陛下重光宅心非時恩寵心王益州刺史遣使朝廷車騎將軍劉裕揮戈中原可謂少康大夏陛下垂拱復有河西右翼。」

 率眾三萬力戰固守司馬出擊級數引退長史將軍進攻壯士百餘南門樓上不敵:「臨難不顧。」及至蒙遜:「蘇武!」以為高昌太守愛財

 蒙遜西金山沮渠廣宗蒙遜西將軍沮渠成都五千蒙遜中軍三萬率眾西鹽池西王母寺中玄石》,其中侍郎金山

 蒙遜:「及時冤獄上天內省。《:'百姓。'大赦殊死。」翌日

 蒙遜劉裕蒙遜蒙遜:「劉裕入關!」如是左右:「所在軒轅苗裔軒轅不能關中。」

 蒙遜將軍成都:「高祖彭城大漢以為。」蒙遜建康

 上書:「所以所以受任戎馬公私舊式士多典章公文在家可否至今皇朝駁議清濁能否度日奉上遐邇。」蒙遜尚書旬日

 蒙遜:「今歲西。」蒙遜世子屯兵蒙遜西:「今年有所未可西行南巡順天臨機。」蒙遜:「天意酒泉。」次於徵兵張掖蒙遜:「。」西進軍進入蒙遜酒泉百姓無私酒泉太守

 蒙遜隆安自稱義熙受禪元嘉十年六十六三十三三十九

 史臣蒙遜出自邊塞呂光南涼然而

 人傑當年


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary