Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百二十八 列傳第七十八: 段秀實 顏真卿 Volume 128 Biographies 78: Duan Xiushi, Yan Zhenqing

Click on any word to see more details.

成公司馬揚州大都實性至孝漿入口然後飲食及長

天寶安西節度安西高仙芝舉兵軍士:「丈夫。」實收成軍判官斥候十二清代:「左右山林。」綏德肅宗即位靈武安西節度使:「天子告急臣下晏然?」發兵步騎五千朔方戰功歿節制左右手節度判官

安慶諸軍安西河內州長節度留後諸軍愁思安西兵馬使先鋒河內將吏祿節度判官

邙山翼城麾下將佐遇害節度使人心祿判官太常二副使大軍西掠奪奉天不能:「使不如。」司馬奉天行營號令安泰代宗久之刺史

元年三司二十四:「法令不一復生不能。」使不合理留後歸還御史奉詔北庭中原僑居積勞人心動搖以為其事:「。」失節:「。」四更不能明日:「今夜草場救火作亂。」使嚴加警備夜半火發使令:「救火。」救火不許明日捕殺:「!」於是人煙朝廷留後績用行軍司馬兵馬使

吐蕃我軍不利潰兵狼狽:「兵法麾下公等!」恐懼下拜城中士卒使驍將奇兵敗亡眾望不敢十一不能視事節度使兵馬使非常軍中行喪事賓客不得居喪作亂京師刺史御史大夫北庭行軍節度使年間吐蕃不敢遠近公會飲酒退之後端居而已德宗嗣位檢校禮部尚書張掖

建中元年宰相原州陽渠使可否以為不可節度節度使西無何

宮闕鑾駕馬步趨奉蒼黃之中未有節度罷兵以為大將劉海判官同謀輿許諾以為頃刻使不遂軍人惶遽:「無遺搏殺不得不能稱臣。」明日議事忠臣李子戎服僭位勃然大罵:「!」流血匍匐愕然不敢:「不同何不!」遇害相次德宗奉天其事久之

不足非常上疏:「天子諸侯大夫尊君強幹弱枝在於患難猛虎所以百獸爪牙爪牙萬一。」作亂守節不二歿如此

興元元年二月:「見危致命大典都邑三司檢校禮部尚書兼司張掖操行忠厚形於色頃者藏奸人臣大節元惡深情國門挺身白刃視死如歸雄風正色無愧前哲寰宇古今足以激勵人倫史冊非常風聲太尉忠烈史官五百長子諸子京城之後天子誠信使陷於臨危致命歿成功社稷存亡一致酬報常倫其事圖形不朽。」德宗:「太尉貞烈頹風蒼黃之中挺身渠魁英名凜然千古差官一切立碑。」貞元節文褒獎忠烈為首

太子詹事大和正月:「亡父太尉前後敕令立碑營造二十五。」:「千載凜然五百鹵簿太常博士檢校。」檢校散騎常侍殿大和十一月金吾衛大將軍御史大夫使七月檢校工部尚書福建團練觀察使太仆:「自古歿社稷。」文宗:「。」輟朝一日忠臣

顏真卿臨沂五代北齊黃門侍郎學業詞藻開元進士甲科監察御史河西隴右交兵使五原冤獄不決天方御史」。河東朔方交兵使二十九兄弟三十不齒天下聳動殿御史東都判官御史員外楊國忠平原太守

安祿山霖雨文士泛舟飲酒賦詩祿祿以為書生不足無幾祿平原城守具備使參軍玄宗祿:「河北二十四忠臣!」大喜左右:「不識顏真卿形狀何如所為如此!」祿平原七千河津太守勇士旬日萬人參軍擇交簡閱萬歲馬相如祿洛陽留守御史判官段子河北人心:「。」腰斬異日慟哭人心祿千年守土從父常山太守長史謀殺千年京師土門十七同日歸順二十戶部侍郎平原太守

清河二十乞師:「公義大順長城清河西虛實長者蓄積足以平原士卒可以平原因而其他小城如臂使指不從。」:「何以?」:「朝廷使千里十萬不得太守司馬使西南千里使平原清河合同十萬洛陽不下十萬堅壁挑戰相圖。」清河大將擇交副將平原縣進兵清河四千西南萬人大敗斬首肅宗靈武工部尚書御史大夫河北招討使祿乘虛史思明河北饒陽河間東安相次平原清河城守人心不可

至德元年十月渡河江淮四月鳳翔尚書御史大夫舍人吏部侍郎入朝諫議大夫庶子西平司馬元帥廣平朔方二十長安答拜乘馬木馬而後先王上馬肅宗:「兒子諄諄不敢失禮老將。」天子蒙塵輿宮闕郎中先行陳告宗廟有司祝文皇帝」。禮儀使:「?」以為名儒:「春秋魯成公皇帝然後遣使。」不能軍國無不宰相同州刺史蒲州刺史御史刺史刺史浙江西節度使刑部尚書矯詔玄宗西請問起居州長

代宗嗣位刺史戶部侍郎節度使尚書左丞車駕皇帝而後宰相:「所見不合事宜?」:「相公朝廷相公破除!」檢校刑部尚書省事累進引用朝臣百官論事長官長官宰相然後上疏

御史宰相:「頗多讒毀自今論事長官長官宰相宰相可否然後。」朝野人心衰退司長達官天子御史陛下耳目出使天下事無巨細得失所以陛下耳目使聰明天下。《:「營營讒言四國。」變黑詩人:「讒人。」無極讒人陛下陛下何不讒人不虛正人獎勵陛下不為使眾人陛下不能明察以此為諫諍陛下痛惜

太宗:「監門不許。」所以壅蔽便所以平治天下正用此道天寶李林甫威權日盛群臣宰相中傷不敢宰相閹官玄宗動靜玄宗驚喜以此權柄恩寵道路不下下情不上所以潼關太宗陵夷至於今日天下聖躬陛下招致其所從來艱難百姓尚未太平便