Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百五十三 列傳第一百〇三: 姚南仲 劉乃 袁高 段平仲 薛存誠 盧坦 Volume 153 Biographies 103: Yao Nanzhong, Liu Nai, Yuan Gao, Duan Pingzhong, Xue Cuncheng, Lu Tan

Click on any word to see more details.

華州乾元太子校書高陵萬年縣尉拾遺補闕十三皇后代宗不已陵墓朝夕目前上疏

皇后不知有司陛下陰陽家愚以為省察

聞人長安陛下穿鑿陵墓

不得是以后妃莫不遠郊西宮闕使可見死而復生西骨肉無不何所兆庶溺愛萬代明德

帝王高明先皇所以為此目前天心不平匹夫向隅滿堂不樂不樂歡心暇日此地

皇后陛下所以稱述國人:「皇后主上。」有損無益

天下伏惟陛下陛下君子是非史官褒貶大明至德

史館

宰相貶官海鹽縣浙江西觀察使推官殿御史供奉支使兵部員外郎中御史給事中同州刺史觀察使

貞元十五節度使監軍軍政讒毀德宗十六使京師憤怒長樂宿中夜自殺血流塗地得文其事入朝德宗:「軍政?」對曰:「軍政陛下所在復生百姓三軍不能愷悌父母。」默然久之尚書僕射貞元十九七月終於七十四太子太保

廣平高祖武德侍中中書侍郎民部郎中聰穎暗記六經》,及長文章清雅當時推重天寶進士居喪調文部舍人

虞書:「知人。」巍巍以為文部知人為重考績近代主司一二冢宰之內古今何不定規不可得局促衣冠耀醜行君子引文尼父圖書不及至德喋喋不若嗚呼蔽日尺寸觀察之際執事故事曲折因循政事文學退理家可以門戶

縣尉會稽宣州觀察使日用判官宣慰使大理評事監察御史轉運使江西蠲免殿御史檢校倉部員外民部郎中西留後頗有裨益

十二在職員外十四友善稱旨詞義嘆賞久之給事中兵部侍郎盧杞建中而已

作亂駕幸奉天遣使宰相自來招誘遍身不可嘆息:「不能以至於汙穢?」歔欷退輿梁州絕食六十德宗忠烈追贈禮部尚書

字素進士淮南杜佑從事吳中久之補闕主客員外過從友人員外應對郎中集賢院學士給事中太子賓客未幾宿不加上疏太子刺史刑部侍郎吏部元和十年常侍致仕六十一工部尚書風姿古雅談笑

進士從事監察御史:「近日王府官僚今後太尉尚書省即令。」補闕》,刺史供奉敬宗宰相:「諫官安得。」:「發言前後即是微臣論事不當合當尋究事體。」欣然

太常博士知名夫子

進士翰林學士承旨禮部侍郎咸通鄂州觀察使檢校工部尚書東都留守黃巢洛陽不能

慷慨慕名進士使裨益代宗登極入朝給事中御史建中京畿觀察使論事韶州長史給事中

貞元元年德宗吉州長史盧杞刺史詔書詞頭宰相:「盧杞退青雲睚眥顧盼溝壑明德輿瘡痍天下天下相公尚可。」不悅舍人不下:「盧杞為政窮極兇惡三軍將校。」宇文上疏次日上疏正殿:「陛下盧杞前後使陛下草莽三光失序不時宰相請罪刑戮陛下好生新州司馬遷移刺史天下伏惟。」:「盧杞。」;「盧杞奸臣詭詐。」:「:「不宜刺史黎民奸臣蒼生常參顧問。」於是諫官爭論上前良久:「盧杞刺史?」:「!」翌日遣使高云:「。」太子:「至當陛下優異。」

貞元祿之後百姓貧乏荒穢觀察使進貢京兆府勸課民戶百姓五十不在上疏:「不滿五十三兩一頭農事。」六十中外嘆惜禮部尚書

武威人部尚書進士杜佑相繼淮南掌書記華州從事入朝監察御史磊落氣節嗜酒德宗春秋聽斷由是庶務不理中外:「主上聰明神武臣下畏懼召見大有開悟。」貞元十四京師御史賑恤員外奉使本事有所退不退聲色錯愕不得蒼黃得出由是因此

屯田員外東都留守判官郎中元和諫議大夫內官招討使給事中自在朝廷得失未嘗不論尚書左丞太子庶子

河東拔河》,為時進士擢第使入朝監察御史元和多事使以為諫官殿御史員外起居郎員外刑部郎中御史雜事兵部郎中給事中使以為奸人不可咸陽縣尉軍人無理命中使由是御史

貞元交結中人不敢家私下獄十萬大辟中外上前釋放奉詔明日使:「。」附中使:「陛下然後可取不然奉詔。」洪州監軍信州刺史京師一日位於御史臺無狀

未幾給事中數月上思宰相御史視事暴卒刑部侍郎不容當官確乎以是稱重

拾遺敬宗宮中殿白金十萬同僚:「近日往往不由或是綱紀奸邪。」敬宗厲聲:「?」對曰:「近日宮中修造太多。」上色:「何處修造?」不能:「諫官有所修造有用陛下。」:「已知。」史館修撰

廣州節度公家珍寶京師上疏中人由是切齒黨人權輿不宜大怒滿晉縣

文宗即位殿御史太和翰林學士嗜酒終日酣醉文宗不悅守職員外刑部員外郎中給事中開成當官虛譽侃侃公卿之間正人刑部侍郎

進士給事中

乾寧禮部侍郎得人文章秀麗刺史

河南洛陽其先范陽鄭州刺史成軍判官節度使監軍使府庫麾下五百使密言東都

河南不許不過既成由是知名庫部員外御史雜事有司祖父從事:「淮安神通父子兄弟五代?」神通灑掃宰相元素大夫東都未幾僕射退不受:「僕射例如。」:「何人?」:「。」庶子歸咎觀察使刑部侍郎轉運使戶部侍郎

元和西受降宰相故城以為:「西匈奴豐草邊防河流不過退奈何萬代一時故城警備唐突無由無故二百。」使利害不行未幾劍南東川節度使閏月行營貞元十二九月六十九禮部尚書

史臣諍臣其次盧杞古人遺風絕食節義西為時君子乃是