Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百五十六 列傳第一百〇六: 于頔 韓弘 王智興 Volume 156 Biographies 106: Yu Di, Han Hong, Wang Zhixing

Click on any word to see more details.

河南太師文公之後調華陰黜陟使判官主簿監察御史使判官再遷員外御史西使將命稱旨以為長安縣令郎中

湖州刺史行縣長城方山有水西湖南朝粳稻賴以陸地褊狹送終往往蘇州刺史街衢至今俗事淫祀伍員為政橫暴湖州觀察使其事德宗緯書:「三度。」大理觀察使以為得志官吏加科不勝與其泛舟

貞元十四刺史山南東道節度觀察於是戰士犀利專有漢南失意以軍從事大都德宗姑息方鎮無可奈何而已無不於是公然聚斂恣意虐殺鄧州刺史不得已端州命中使棗陽部將士卒數百拘留使京師德宗使忠信吉州長史然後判官州長判官德宗僕射平章燕國公俄而奉詔南陽朝廷

即位四方戒懼第四長女永昌公主第二其父司空平章

元和內官樞密招權正言勇於正言以求久之無效正言正言支解其事即日家僮尋出御史刑部侍郎大理三司使按問獲之大夫駙馬都尉素服單騎退而立遣人使不受日沒明日宰相雷州殿駙馬都尉官階大夫秘書丞四十犀牛殺人京兆府賜死正言京兆府十月太子賓客

十年諸侯七千五百十三致仕太子改為太子賓客八月太保」。穆宗」。右丞還本

補闕上疏

所以懲惡勸善激濁揚清使忠臣義士亂臣賊子竊位當時所以暴戾孔子春秋》,亂臣賊子為此如此不能

風聞節度使陛下勛勞爵祿朝廷何以仲尼:「不可以假人。」假人國家殺戮行兇迫脅朝廷天使嗣位反側四方幸免」,豈可美名奸宄如此則是奸臣天下有識之士聖朝無人倒置太常使

太常博士

聖王所以彰善勸誡使一字一言典禮陛下肆行暴虐法令不容使殺戮誅求無度陛下不忍」,陛下大中不倦所謂執法且如不法然而陛下不忍今後不逞之徒陛下何以犯上殺人改過使絕域可以害人奉上納賄不可

兩河宿七十來者倔強入朝使何以惡跡陛下褒貶天下幸甚長慶引用交結遊俠元稹策畫令人無狀

潁川少孤劉玄大理評事汴州宋州南城兵馬使貞元十五留後監軍使其事朝廷大理評事檢校工部尚書汴州刺史御史大夫宣武節度大使節度觀察使

遣人禁軍汴州之後遇害主帥視事數月皆知部將威望一日短兵衙門與其三百血流自若入朝二十余年十萬檢校左右僕射司空即位平章檢校司空平章之下形勢西司徒平章方鎮汴州兩河朝廷異志旗鼓西諸軍行營兵部郎中官告統帥諸軍立功邀功如是統帥檢校司徒侍中行營

十四收復河南弘大七月對於便殿之際命中使徽號三十五三萬銀器二百七十京師

所以所以總會四方

宣武節度大使節度觀察處置使三司司徒侍中使持節汴州諸軍汴州刺史食邑降神成器嚴重姿耀仗義二十師徒奉法和平

元惡魏闕朝天日方表章上司因之八政中樞司徒

吏部尚書平章宣武

冢宰十五六月河中河中節度觀察使節度使節度使父子兄弟人臣一時司徒十二月五十八太尉七百

大梁二十為己未嘗上供百萬三百七千兵械莊重寡言使名位始終人臣

宣武馬步檢校散騎常侍刺史節度使所生金吾將軍仍舊十四入朝節度金吾將軍既而河中季父宣武:「重鎮孺子執金吾家門不克。」宿衛將軍不以富貴河中北門暴卒戶部尚書

劉玄河陽節制宣武親兵御史大夫人人自保謙恭未嘗懈怠由是權重元和近郊單騎歸於洛陽朝廷姑息無異金吾衛將軍十二月大將軍少府監十五節度使檢校工部尚書

長慶朝廷承元封疆相接相勸承元更換檢校僕射汴州節度使三軍留後朝廷汴州宣武節度使紀綱京師大梁奉詔尉氏大肆汴州監軍使許下中牟率眾踴躍檢校司空潁州安堵一日下令父母妻子逡巡境內軍政大理無不愛戴

八月司徒五十五司徒內外不事簡約自持臨機決策無遺

留後心腹朝廷郡守不從監軍京師使日給酒食物力將至:「人情不可。」處分而後金吾將軍長慶四月

溫縣曾祖將軍金吾衛將軍太子詹事

徐州刺史徐州歸國健行京師求援德宗朔方五千鎮將二十余年

元和所部步騎王朝擊敗攻城興復擊敗軍士:「女子安得無罪軍法。」御史

十三八千進擊金鄉御史刺史

長慶征兵穆宗檢校散騎常侍御史大夫武寧節度使河北行營兵馬使

渡河勁卒部下節度使班師先期入境:「兵士使。」心動異己然後:「軍情。」治裝兵士家屬埇橋商旅刺史朝廷罷兵不能檢校工部尚書徐州刺史御史大夫武寧節度觀察使積財權勢聲譽用度不足檢校僕射司空

太和士卒討賊全軍三萬自備五月糧餉朝廷檢校司徒平章德行招撫使經年諸軍進取太傅雁門入朝麟德殿賞賜珍玩侍中刺史節度觀察使

太和河中河中節度觀察使入朝五月汴州刺史宣武節度觀察使

開成元年七月七十九太尉視朝洛陽榆林鎮將

知名

從父征伐檢校散騎常侍大都長史朔方節度洛陽平居鎮日征馬四百兵仗七千自衛父喪河北昭雪撫州司馬給事中永州不下文宗使

昆仲偉器大中上黨太原節度使回鶻党項

將軍

史臣儒家擾攘不為