Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》

卷七 梁書7: 太祖本紀七 Volume 7 Book of Later Liang 7: Taizu Annals 7

  正月:「上元不用禁夜。」近年以來未嘗甲申丞相祈禱:「內外文武百官得失。」鞍馬謝恩漁民節度使琅琊供奉河南府定州傔從十四釋放戶部侍郎廣明喪亂諸侯定州節度使貢獻未幾出境丙戌丞相行事丙申熒惑第二

  二月庚戌中和殿丞相大學士河南門外酒食。《五代會要》,二月追封節度使:「天監所在百姓淫雨。」庚申宣威殿丞相文武官屬壬戌中外戒嚴河南軍事大內留守文武三十八工部尚書諫議大夫兵部侍郎兵部郎中祿甲子河陽。《白馬諫議大夫兵部郎中最後帝命撲殺溫縣丙寅武陟刺史內外咸豐丁卯獲嘉戊辰新鄉使指揮兵士至於辛未癸酉內黃甲戌昌樂縣丁丑次於永濟青州節度使統領兵士戊寅丞相學士十五二十三

  三月庚辰次於西。《》:辛巳數百巡邏:「!」丙戌諸軍招討使車駕疾馳丁亥庚寅來朝辛卯丞相翰林學士文武招討使諸軍指揮使殿壬辰甲午乙未攻下十一檢校二十五丙午濟源:「祈禱龍潭。」戊申:「愆期祈禱祈禱。」《五代會要》:三月:「邦國人民乖違吏部親舊勢要私情今後用人吏部可觀任用假貨。」

  四月文武學士甲寅丙辰:「星辰宋州五月禁斷屠宰佛寺道場。」己未。《》:乙卯來朝東都丁巳己未淹留東都留守官吏起居丞相酒食東都殿準備三千銀器一千五百辛未殿丞相文武宮女扶持登岸驚悸建昌使祿大夫檢校司徒開封檢校太保開封建昌使東都留守戊寅車駕東京中牟

  五月文武丞相殿起居親王庚辰鄭州滎陽河南河陽留後刺史來迎便於退壬午河南學士殿起居建昌。《五代會要》:六月建昌河南使天下兵戎建昌癸未孝義文武禮部尚書偃師甲申文武奉迎渤海遣使朝貢薛貽矩東京使弔祭日朝丞相文武丁亥彗星囚徒以下遞減一等日內疏理。《五代會要》:彗星西五月天譴五月壬戌熒惑順行:「帝王天譴。」:「生育薰風肆意推恩長養發生夏季禁斷屠宰所在興仁所在鰥寡孤獨賑恤史載和平兵戈暴露骸骨所在專攻良藥醫方要路曉示骨肉辛卯:「農事中嶽西嶽祈禱靈廟河南五帝風師雨師。」《》:閏月壬戌近臣:「經營天下三十太原如此天復!」哽咽長子假子留守東都建昌使亳州左右指揮使東都馬步指揮使太子六月丁丑帝命萊州刺史賜死戊寅行入 龍虎功臣宿小過合謀五百殿驚起:「?」:「他人。」:「悖逆如此天地!」:「!」出於殿發喪供奉東都矯詔:「殿忠孝保全震驚危殆軍國。」府庫諸軍百官取悅辛巳發喪皇帝太祖。《五代史》:太祖黃巢先鋒長安刺史同州太祖同州刺史黃巢朝廷汴州相接太祖能否宣武節度使朝廷不能天下民間:「」,」,」,太祖革命太祖法令嚴峻隊主其餘:「」。戰無不勝健兒州郡追捕下令文面健兒文面。《五代史》:太祖鳳翔:「。」不得已天子衛兵意謂左右天復唐昭宗甲子改天庚申五十六七十目睹其事天下武宗以下實錄一朝在位史臣實錄天福史臣重修》,本紀》,即位會昌事蹟不能追補唐昭宗左右忠義奮發有所警誡不可


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary