Back to collection

Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》

卷一百三十八 外國列傳二: 吐蕃 回鶻 高麗 渤海靺鞨 黑水靺鞨 新羅 党項 昆明部落 于闐 占城 牂牁蠻 Volume 138: Foreign States Biographies 2 - Tubo, Huihu, Goryeo, Bohai Tungusic tribes, Heishui Tungusic tribes, Silla, Tangut, Kunming Tribes, Yutian, Champa, Zangkeman

吐蕃 回鶻 高麗 渤海靺鞨 黑水靺鞨 新羅 党項 昆明部落 于闐 占城
目录
1 吐蕃
2 回鶻
3 高麗
4 渤海靺鞨
5 黑水靺鞨
6 新羅
7 党項
8 昆明部落
9 于闐
10 占城
11
吐蕃
 吐蕃西雲南禿鹿之後子孫禿國號吐蕃國人贊普大論國事畜牧無常城郭都城不知節候歲首

 邊患天下河西隴右三十三涼州天寶三十控制安祿山肅宗靈武河西戍卒收復吐蕃乘虛河西隴右華人百萬陷於吐蕃開成朝廷遣使西域州城如故吐蕃人見使者夾道涕泣:「皇帝吐蕃生靈?」天寶吐蕃子孫語言衣服

 五代吐蕃微弱回鶻党項人民中國衰亂不能中國甘州回鶻牙帳太祖靈武節度使河西節度觀察涼州自立長興涼州留後大將拓拔道士通信等至京師節度使元年留後數年涼州靈武留後天福明年高祖詔書安撫涼州涼州刺史涼州留後節度使土豪遣人京師樞密使故人盜賊兗州友善未有建言涼州深入夷狄中國未嘗供奉官能將軍河西節度使涼州使首領中國人子安國涼州刺史涼州雜處小人不能世宗涼州中國五代

 沙州開平節度使自號金山白衣天子」。唐莊宗回鶻來朝沙州留後遣使回鶻以來莊宗歸義軍節度使觀察處置使天福沙州瓜州遣使周世宗歸義軍節度使瓜州團練使羚羊波斯安西金星大鵬皆因來者

 吐蕃不見天成回鶻來朝吐蕃遣使以來中國殿使者牙帳:「西二千。」委身宛轉左右大笑來朝不復

回鶻
 回鶻匈奴後魏鐵勒回紇元和本國可汗遣使回鶻迴旋搏擊迅捷西北陵水京師八千天寶安祿山討賊自號天驕」,唐朝會昌部族擾亂幽州節度使西歸於吐蕃吐蕃甘州微弱其後中國中國朝廷

 元年十一月都督周易進貢太祖殿監門大將軍將軍監門將軍回鶻使,《五代會要》:監門大將軍將軍鹽山將軍門衛上將軍上將軍回鶻使舍人判官繒帛歸國紫衣

 後唐四月本國可汗都督釋迦使都監福安六十六方物莊宗對於文明殿可汗十一月其弟都督朝貢,《歐陽》:遣使天成二月可汗都督一百二十對於殿三月使順化可汗都督來朝懷化長興元年十二月遣使三十八十七月都督三十來朝對於殿解放七月都督七十八三百六十二十八月回鶻朝貢使都督懷化郎將使懷化使判官均可懷化

 天福十月遣使都督萬全朝貢萬全大將軍使福德順化將軍三月都督來朝方物衛尉奉化可汗。《歐陽高祖不知親疏不知五代來朝正月都督良馬白玉白玉

 元年五月遣使朝貢白玉藥物七月使大將軍使鐵山使將軍判官懷化將軍

 元年二月遣使摩尼七十貂皮藥物回鶻京師所有寶貨民間太祖除去回鶻來者私下交易不得顯德二月遣使朝貢價錢時世無益因而

高麗
 高麗扶餘國都平壤樂浪郡故地京師四千至於新羅西北至於至於百濟靺鞨東西三千一百南北二千一品國事一代稱職年限十二州縣六十大城都督小城使刺史金飾貞觀太宗不能總章高宗末年中原多事自立天成遣使朝貢顯德高麗遣使白水晶二千

渤海靺鞨
 渤海靺鞨對面貴妃長子諸子王子酋長

黑水靺鞨
 黑水靺鞨質樸無憂文字兵器

新羅
 新羅重九慶賀以是日月婦人

党項
 党項五十六十盜賊党項以後大姓各自來朝沿邊中國回鶻党項懷遠馬來往來道路京師殿酒食百萬大臣來朝党項所得不可之間河西回鶻朝貢中國部落使者牛馬靈武邠州出兵擊破及其首領牛羊及其外國寶玉軍士党項其他沿邊國邑

昆明部落
 昆明部落跣足酋長

于闐
 于闐好事

占城
 占城本地孔雀


 國法殺人牛馬三十


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary