Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 舊五代史, 卷一百三十八 外國列傳二: 吐蕃 回鶻 高麗 渤海靺鞨 黑水靺鞨 新羅 党項 昆明部落 于闐 占城 牂牁蠻 Volume 138: Foreign States Biographies 2 - Tubo, Huihu, Goryeo, Bohai Tungusic tribes, Heishui Tungusic tribes, Silla, Tangut, Kunming Tribes, Yutian, Champa, Zangkeman

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 25 děng et cetera / and so on 沙等州城邑如故
2 21 nián year 唐長興四年
3 17 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻
4 16 shí time / a point or period of time 唐時屢爲邊患
5 15 使 shǐ to make / to cause 奏薦押牙副使崔虎心
6 15 rén person / people / a human being 其人皆天寶中陷吐蕃者子孫
7 15 吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo 吐蕃
8 14 qiǎn to send / to dispatch 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
9 13 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 朝廷嘗遣使至西域
10 12 涼州 liángzhōu Liangzhou 涼州最爲大鎮
11 12 mìng life 數來請命
12 12 táng Tang Dynasty 唐時屢爲邊患
13 12 都督 dōudū to lead / to command 遣都督周易言等入朝進貢
14 11 zōng school / sect 明宗拜孫超節度使
15 11 Li 留後李文謙來請命
16 11 horse 嘉施遣人市馬京師
17 11 míng bright / brilliant 明宗拜孫超節度使
18 11 lái to come 數來請命
19 10 中國 zhōngguó China 值中國衰亂
20 10 zhōu a state / a province 隴右三十三州
21 10 gòng a tribute / a gift 其所貢碙砂
22 9 wáng Wang 是時樞密使王峻用事
23 9 tóng like / same / similar 以易言爲右監門衛大將軍同正
24 9 來朝 láicháo tomorrow (morning) 回鶻來朝
25 9 党項 dǎngxiàng Dang Xiang / Tangut People 党項
26 9 hòu thick 峻故人申師厚者
27 8 to enter 遣都督周易言等入朝進貢
28 8 wèi to guard / to protect / to defend 乃奏起師厚爲左衛將軍
29 8 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 常以靈武節度使兼領河西節度
30 8 將軍 jiāngjūn a general 乃奏起師厚爲左衛將軍
31 8 popular / common 其俗隨畜牧無常居
32 7 yuē to speak / to say 夾道迎呼涕泣曰
33 7 precious 玉團
34 7 to give / to bestow favors 明宗賜以虎皮
35 7 big / great / huge / large / major 涼州最爲大鎮
36 7 four 沙四州常自通於中國
37 7 Germany 子元德立
38 7 hàn Han Chinese 本漢西羌之地
39 7 朝貢 cháogòng to present tribute (to the emperor) 遣都督安千等朝貢
40 7 zhì to place / to lay out 置大論
41 7 jùn high / steep / towering 是時樞密使王峻用事
42 7 to stand 立以爲刺史
43 7 rén a kernel / a pit 回鶻王仁裕來朝
44 6 殿 diàn a hall / a palace / a temple 明宗嘗御端明殿見其使者
45 6 to die 義金卒
46 6 shī teacher 峻故人申師厚者
47 6 sān three 沙三州將吏猶稱唐官
48 6 meaning / sense 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
49 6 可汗 kěhàn khan 本國可汗遣使上言
50 6 extra / surplus / remainder 月餘
51 6 to cry out / to shout 夾道迎呼涕泣曰
52 6 京師 jīngshī a capital city 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
53 6 河西 Héxī Hexi 河西
54 6 inside / interior 西去涇州二千里
55 5 guó a country / a nation 有助國討賊之功
56 5 靺鞨 mòhé the Tungusic tribe 渤海靺鞨
57 5 cháo to face 累朝尚主
58 5 to take charge of / to manage / to administer 乃命司農卿鄭績
59 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 清泰元年
60 5 新羅 Xīnluó Silla 新羅
61 5 to know / to learn about / to comprehend 悉召河西戍卒收復兩京
62 5 easy / simple 以易言爲右監門衛大將軍同正
63 5 guī to go back / to return 師厚留其子而逃歸
64 5 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗
65 5 shā sand / gravel / pebbles 沙等州城邑如故
66 5 qiān one thousand 石論思並爲右千牛衛將軍同正
67 5 shí a rock / a stone 時爲石雄
68 5 shì a generation 而其卒立世次
69 5 to reach 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
70 5 zuǒ left 乃奏起師厚爲左衛將軍
71 5 qǐng to ask / to inquire 數來請命
72 5 guān an office 沙三州將吏猶稱唐官
73 5 book / volume 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
74 5 bài to bow / to pay respect to 明宗拜孫超節度使
75 5 guā melon / gourd / squash
76 5 bái white 安西白絺
77 5 部落 bùluò a tribe 昆明部落
78 5 留後 liúhòu Provisional Governor 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
79 5 懷化 huáihuà Huaihua 授掣撥等懷化司戈
80 5 zhōng middle 其人皆天寶中陷吐蕃者子孫
81 5 shǔ to count 數來請命
82 5 shǐ history 史皆失其紀
83 5 jìn shanxi 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
84 5 jiān to supervise / to inspect 天寶置八監
85 5 tuán group / organization / society 玉團
86 5 deputy / assistant / vice- 奏薦押牙副使崔虎心
87 5 shì a city 嘉施遣人市馬京師
88 5 one 人一張
89 5 yán to speak / to say / said 本國可汗遣使上言
90 5 zhèng upright / straight 以易言爲右監門衛大將軍同正
91 5 tooth / tusk 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
92 4 zài in / at 肅宗在靈武
93 4 liáng cool / cold 或雲南涼禿發利鹿孤之後
94 4 liáng a bridge 自梁太祖時
95 4 yín silver 其弟狄銀嗣立
96 4 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以易言爲右監門衛大將軍同正
97 4 于闐 yútián Yutian 于闐
98 4 suì to comply with / to follow along 涼州遂絕於中國
99 4 can / may / permissible 密錄都督陳福海可懷化郎將
100 4 jīn gold 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
101 4 guāng light 後唐同光二年四月
102 4 a family clan 由是族帳微弱
103 4 tribes from northern china 其弟狄銀嗣立
104 4 dào way / road / path 唐分天下爲十道
105 4 jiàn to see 見甘
106 4 yòng to use / to apply 是時樞密使王峻用事
107 4 hair 峻未有以發
108 4 mán Man people 牂牁蠻
109 4 cáo Cao 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
110 4 yáng Yang 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
111 4 fēn to separate / to divide into parts 唐分天下爲十道
112 4 seven 是時天福七年
113 4 to defend / to resist 明宗嘗御端明殿見其使者
114 4 昆明 Kūnmíng Kunming 昆明部落
115 4 hào number 國人號其主爲贊普
116 4 mooring stake / mooring 牂牁蠻
117 4 mái to bury 福等擊破阿埋
118 4 to think / consider / to ponder 石論思並爲右千牛衛將軍同正
119 4 三十 sān shí thirty 牧馬三十萬
120 4 niú an ox / a cow / a bull 石論思並爲右千牛衛將軍同正
121 4 qiān humble / modest 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
122 4 黑水靺鞨 hēishuǐmòhé Heishui Mohe 黑水靺鞨
123 4 to mortgage / to pawn 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
124 4 èr two 周廣順二年
125 4 a government official / a magistrate 沙三州將吏猶稱唐官
126 4 渤海 Bó Hǎ Bohai Sea 渤海靺鞨
127 4 jié take by force / to coerce 涼州人共劫留延暉
128 4 靈武 língwǔ Lingwu 肅宗在靈武
129 4 shī the practice of selfless giving / dāna 涼州留後折逋嘉施來請命
130 4 tōng to go through / to open 沙四州常自通於中國
131 4 占城 zhànchéng Indrapura / Champa / South Annam 占城
132 4 ān calm / still / quiet / peaceful 安鹽山並爲右千牛衛將軍同正
133 4 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 至五代時
134 4 jiā excellent 涼州留後折逋嘉施來請命
135 4 zāng a female sheep 牂牁蠻
136 4 zhōu Zhou Dynasty 周廣順二年
137 4 yòu right / right-hand 以易言爲右監門衛大將軍同正
138 4 abundant / rich / plentiful 回鶻王仁裕來朝
139 4 měi beautiful 其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦
140 4 yán to prolong / to delay / to postpone 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
141 4 shī to lose 史皆失其紀
142 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所貢碙砂
143 3 a room 李屋珠
144 3 lǎo old / aged / elderly / aging 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
145 3 jìn to enter 進馬八十匹
146 3 lùn to comment / to discuss 小論以理國事
147 3 a kind of pigeon 如鶻之迅捷也
148 3 白玉 báiyù white jade 並白玉團
149 3 sūn Sun 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
150 3 tiger 奏薦押牙副使崔虎心
151 3 five 晉天福五年
152 3 chéng a city / a town 都城號邏些城
153 3 zhī to know 其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦
154 3 wén writing / text 留後李文謙來請命
155 3 soil / ground / land 本漢西羌之地
156 3 shòu old age / long life 以石壽兒
157 3 hòu after / later 後數年
158 3 to move 又遣都督掣撥等五人來朝
159 3 guǎng wide / large / vast 周廣順二年
160 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 陷吐蕃之人見唐使者旌節
161 3 二千 èr qiān two thousand 西去涇州二千里
162 3 沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang 沙州
163 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 自梁太祖時
164 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 陷吐蕃之人見唐使者旌節
165 3 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 立以爲刺史
166 3 yuè month 月餘
167 3 wēn warm / lukewarm 溫崇樂
168 3 halberd 授掣撥等懷化司戈
169 3 天成 tiānchéng as if made by heaven 唐天成三年
170 3 lǐng neck 常以靈武節度使兼領河西節度
171 3 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶置八監
172 3 qiāng Qiang [people] 本漢西羌之地
173 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 涼州人共劫留延暉
174 3 huī bright / radiant 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
175 3 chén Chen 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
176 3 wèi Eighth earthly branch 而衣服未改
177 3 to record 史皆失其紀
178 3 七月 qīyuè July / the Seventh Month 四年七月
179 3 zòu to present / to offer 乃奏起師厚爲左衛將軍
180 3 Lu 又賜其入朝僧凝盧
181 3 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 是時天福七年
182 3 huàn to suffer from a misfortune 大爲唐朝之患
183 3 to associate with / be near 比一品
184 3 to wear 皆披以拜
185 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小論以理國事
186 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能撫有
187 3 shǎo few 少起盜賊
188 3 二月 èryuè February / the Second Month 天成三年二月
189 3 六十 liùshí sixty 進馬三百六十匹
190 3 skin / hide / fur / feather 明宗賜以虎皮
191 3 召對 zhào duì to summon to see [the emperor] 莊宗召對於文明殿
192 3 監門 jiànmén gatekeeper 以易言爲右監門衛大將軍同正
193 3 gěi to give 所入馬量給價錢
194 3 to give as a present / to present in both hands 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
195 3 zhào an imperial decree 朝廷每賜書詔
196 3 西 The West 本漢西羌之地
197 3 ancient barbarian tribes 党項諸羌夷分侵其地
198 3 gān sweet 見甘
199 3 eight 天寶置八監
200 3 不知 bùzhī do not know 不知節候
201 3 zhí straight 由是玉之價直十損七八
202 3 shā sand 其所貢碙砂
203 3 判官 pàn guān a magistrate / a judge 通事舍人仇元通爲判官
204 3 shàng top / a high position 本國可汗遣使上言
205 2 wěi tail 犛牛尾
206 2 thing / matter 賜物有差
207 2 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 梁乾化元年十一月
208 2 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 隴右三十三州
209 2 shuài handsome / graceful / smart 而嘉施等來請帥
210 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷嘗遣使至西域
211 2 day of the month / a certain day 日候峻出
212 2 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
213 2 cháng to taste 朝廷嘗遣使至西域
214 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 而觀察甘
215 2 shùn to obey 周廣順二年
216 2 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 請帥募府率供奉官能往者
217 2 禿發 tūfà Tufa 或雲南涼禿發利鹿孤之後
218 2 good fortune / happiness / luck 明宗遣靈武康福
219 2 zhǒng kind / type 其先匈奴之種也
220 2 藥物 yàowù a pharmaceutical / a medication / a medicine / a drug 藥物等
221 2 qiáng strong / powerful 大姓之強者各自來朝貢
222 2 君長 jūnzhǎng monarch and senior officials 其國遂自立君長
223 2 酋長 qiúzhǎng a chief / a tribal chief 世以大氏爲酋長
224 2 安祿山 Ān Lùshān An Lushan 安祿山之亂
225 2 shì clan / a branch of a lineage 前王姓高氏
226 2 甘州 gānzhōu Ganzhou 甘州爲回鶻牙帳
227 2 tài great / exalted / superior 清泰元年
228 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
229 2 zhū pearl 李屋珠
230 2 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 涼州留後折逋嘉施來請命
231 2 方物 fāngwù produced locally / local product (with distinctive native features) 都監楊福安等共六十六人來貢方物
232 2 百萬 bǎiwàn one million 華人百萬皆陷於吐蕃
233 2 máo hair / fur / feathers 判官翟毛哥爲懷化將軍
234 2 福海 fúhǎi Fuhai county / Burultoqay nahiyisi 遣都督陳福海已下七十八人
235 2 yǐn to lead / to guide 太祖御朝元殿引對
236 2 長興 Chángxīng Changxing 唐長興四年
237 2 gān dry 梁乾化元年十一月
238 2 子孫 zǐsūn descendents 其子孫以禿發爲國號
239 2 mài wheat / barley / oats 以麥熟爲歲首
240 2 to go 西去涇州二千里
241 2 zhǎo a lake / a pool / a fishpond 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
242 2 牙帳 yázhàng tent of the commanding officer / tent capital of a nomadic people 甘州爲回鶻牙帳
243 2 supreme ruler / emperor 至漢隱帝時
244 2 一百 yībǎi one hundred 其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢
245 2 end / final stage / latter part 監使末相溫爲歸德將軍
246 2 Jīng Jing 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
247 2 to connect / to inherit / to succeed 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
248 2 to arise / to get up 少起盜賊
249 2 gain / advantage / benefit 或雲南涼禿發利鹿孤之後
250 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁民以私市易
251 2 wàn ten thousand 牧馬三十萬
252 2 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
253 2 duō to cry out in anger 阿咄欲立
254 2 chǎng an open space / a courtyard 詔沿邊置場市馬
255 2 liù six 顯德六年二月
256 2 shí ten 唐分天下爲十道
257 2 本國 běnguó my country 本國可汗遣使上言
258 2 持節 chíjié to travel in support of a festival 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
259 2 zhàng a tent 乃移帳至天德
260 2 zhuàng robust 貴壯而賤老
261 2 péng Peng 師厚弊衣蓬首
262 2 qīng clear / pure / clean 清泰元年
263 2 to record / to copy 密錄都督陳福海可懷化郎將
264 2 qīng minister / high officer 乃命司農卿鄭績
265 2 to calculate / to compute / to count 歲耗百萬計
266 2 盜賊 dàozéi thiefs / robbers 少起盜賊
267 2 自號 zìhào self titled 自號
268 2 歸義軍 Guī Yìjūn Gui Yijun 莊宗拜義金爲歸義軍節度使
269 2 chù a place / location / a spot / a point 吐蕃處之甘州
270 2 fán foreign things 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
271 2 liú Liu 劉少英爲將吏
272 2 shòu to sell 而所售過常直
273 2 a kind of pheasant 遣使翟未思三十餘人
274 2 yún cloud 史亦失其君世雲
275 2 rate / frequency / proportion / ratio 請帥募府率供奉官能往者
276 2 顯德 xiǎndé Xiande 顯德六年二月
277 2 niàn to read aloud 皇帝猶念陷吐蕃生靈否
278 2 國事 guóshì affairs of the nation / politics 小論以理國事
279 2 desire 阿咄欲立
280 2 chēng to call / to address 沙三州將吏猶稱唐官
281 2 牛馬 niú mǎ oxen and horses / beasts of burden 賣之他族以易牛馬
282 2 yǐn to hide / to conceal 至漢隱帝時
283 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 党項諸羌夷分侵其地
284 2 首領 shǒulǐng a leader 陽妃谷首領沈念般等
285 2 西北 xīběi northwest 本牙在天德西北婆陵水上
286 2 沿邊 yánbiān close to the border / along the border 詔沿邊置場市馬
287 2 dào to rob / to steal 數犯邊爲盜
288 2 dōng east 在京師東四千餘里
289 2 tiān day 本牙在天德西北婆陵水上
290 2 chóng high / dignified / lofty 溫崇樂
291 2 tóu head 婦人以發繞頭
292 2 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗拜義金爲歸義軍節度使
293 2 歐陽 Ōuyáng Ouyang 歐陽史
294 2 proper / suitable / appropriate 宜李思
295 2 quán authority / power 其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦
296 2 瓜州 Guāzhōu Guazhou County 瓜州曹元深皆遣使來
297 2 residence / dwelling 其俗隨畜牧無常居
298 2 chè to drag / to pull 又遣都督掣撥等五人來朝
299 2 三月 sānyuè March / the Third Month 其年三月
300 2 sa 大城置傉薩一人
301 2 xiàn to offer / to present 並獻善馬九匹
302 2 chōng to fill / to be full / to supply 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
303 2 順化 shùnhuà Hue 命使冊仁裕爲順化可汗
304 2 náo \N 其所貢碙砂
305 2 to console / to comfort 不能撫有
306 2 gǎi to change / to alter 而衣服未改
307 2 萬全 wànquán completely safe 遣使都督李萬全等朝貢
308 2 happy / glad / cheerful / joyful 溫崇樂
309 2 zhòng many / all 餘衆西奔
310 2 zǒng general / total / overall / chief 總知國事
311 2 child / son 師厚留其子而逃歸
312 2 zhōng loyalty / devotion 沙州曹元忠
313 2 yīng England 劉少英爲將吏
314 2 bǎi one hundred 遣都督石海金等來貢良馬百駟
315 2 fēi an imperial concubine 陽妃谷首領沈念般等
316 2 luàn chaotic / disorderly 安祿山之亂
317 2 二十 èrshí twenty 其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢
318 2 lèi to be tired 累朝尚主
319 2 guì expensive / costly / valuable 後峻貴
320 2 jiā to add 厚加錫齎
321 2 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 仍以左鹽門衛上將軍楊沼爲左驍衛上將軍
322 2 zhān felt 落其氈帽
323 2 to take / to get / to fetch 吐蕃乘虛取河西
324 2 fàn to commit crime / to violate 安祿山犯闕
325 2 martial / military 振武間
326 2 zhǔ owner 國人號其主爲贊普
327 2 自立 zìlì to be independent / to be self-reliant 而涼州自立守將
328 2 suì age 六十歲
329 2 é an error / falsehood / a lie 語訛爲吐蕃
330 2 secret / hidden / confidential 密錄都督陳福海可懷化郎將
331 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 每以是月拜日月之神
332 2 來者 láizhě future things 皆因其來者以名見
333 2 qián front 馬前訴以饑寒
334 2 zhǐ to stop / to halt 止其來朝
335 2 微弱 wēiruò weak / faint / feeble 吐蕃已微弱
336 2 shì matter / thing / item 是時樞密使王峻用事
337 2 渡海 dù hǎi to cross the sea 東渡海至於新羅
338 2 zhèn town 涼州最爲大鎮
339 2 chī fibers of hemp 安西白絺
340 2 biān side / boundary / edge / margin 乃詔吏就邊場售馬給直
341 1 shú to buy / to redeem 殺人者出牛馬三十頭乃得贖死
342 1 擾亂 rǎoluàn to disturb 部族擾亂
343 1 交易 jiāoyì business transaction / deal 聽私下交易
344 1 dialect / language / speech 語訛爲吐蕃
345 1 Wu 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
346 1 zuò to do 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
347 1 evil / wrong / fraud 師厚弊衣蓬首
348 1 mào hat / cap 落其氈帽
349 1 to pay respects
350 1 鹿 deer 或雲南涼禿發利鹿孤之後
351 1 coarse / crude 兵器有角弓楛失
352 1 大鵬 dàpéng roc 大鵬砂
353 1 tǎo to seek 邠州藥彥稠等出兵討之
354 1 三百 sān bǎi three hundred 進馬三百六十匹
355 1 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 命衛尉卿邢德昭持節就冊爲奉化可汗
356 1 出兵 chū bīng to send troops 邠州藥彥稠等出兵討之
357 1 波斯 Bōsī Persia 波斯錦
358 1 都護 dōuhù highest administrative post in border areas / governor of a march 又置都護以控制之
359 1 通信 tōngxìn to communicate 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
360 1 控制 kòngzhì to control 又置都護以控制之
361 1 rào to entwine 婦人以發繞頭
362 1 會要 huìyào collected records 五代會要
363 1 周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching 遣都督周易言等入朝進貢
364 1 xián salty / briny 咸以金飾
365 1 a man / a male adult 其俗呼其王爲可毒夫
366 1 cǎi color 用彩及珠爲飾
367 1 to die 殺人者出牛馬三十頭乃得贖死
368 1 如故 rúgù like an old friend 沙等州城邑如故
369 1 cuī Cui 奏薦押牙副使崔虎心
370 1 jiù mother's brother / maternal uncle 世以中國爲舅
371 1 nóng agriculture / farming 乃命司農卿鄭績
372 1 語言 yǔyán a language 其語言小訛
373 1 婦人 fùrén married woman / wife 婦人以發繞頭
374 1 重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival 其國俗重九日相慶賀
375 1 故地 gùdì former territory / once familiar places 即漢樂浪郡之故地
376 1 yíng to trade / to operate / to run / to manage 西北渡遼水至於營州
377 1 yāo to invite / to welcome 輒邀劫之
378 1 jiàn mean / low / base 貴壯而賤老
379 1 láo to toil 勞以酒食
380 1 wéi soft leather 韋悉
381 1 討賊 tǎo zéi defeat the bandits 有助國討賊之功
382 1 唐朝 Táng Cháo Tang Dynasty 大爲唐朝之患
383 1 ān saddle 白玉鞍轡等
384 1 jūn army / military 高宗命李勣率軍征之
385 1 摩尼 móní mani / jewel / gem 遣使並摩尼貢玉團七十有七
386 1 六十六 liùshíliù 66 都監楊福安等共六十六人來貢方物
387 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 遣都督石海金等來貢良馬百駟
388 1 夾道 jiādào a narrow street (lined with walls) 夾道迎呼涕泣曰
389 1 孔雀 kǒngquè a peacock 本地鳥之大者有孔雀
390 1 寶貨 bǎohuò precious object / treasure 其所有寶貨皆鬻之入官
391 1 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 褒勒
392 1 人子 rénzǐ son of man 及中國留人子孫王廷翰
393 1 安撫 ānfǔ to placate / to pacify / to appease 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
394 1 business / industry 不事生業
395 1 xióng manly 時爲石雄
396 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執其使者
397 1 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 師厚小人
398 1 chì an imperial decree 敕回鶻朝貢使
399 1 hán cold / wintry / chilly 馬前訴以饑寒
400 1 涕泣 tìqì to weep / to shed tears 夾道迎呼涕泣曰
401 1 故人 gùrén an old friend 峻故人申師厚者
402 1 servant 埋廝骨尾及其大首領連香
403 1 chóu hatred / animosity / enmity 通事舍人仇元通爲判官
404 1 féng feng 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
405 1 zhé sides of chariot for weapons 輒邀劫之
406 1 coarse hemp cloth 眊褐
407 1 suí to follow 其俗隨畜牧無常居
408 1 城郭 chéngguō a city wall 然亦有城郭
409 1 jiān a note / a memo 箋奏呼基下
410 1 鹽山 yánshān Yanshan 安鹽山並爲右千牛衛將軍同正
411 1 lián to ally / to unite 進白鶻一聯
412 1 gōng merit 有助國討賊之功
413 1 jiè border / boundary 散處沿邊界上甚衆
414 1 衰亂 shuāi luàn in decline and chaotic 值中國衰亂
415 1 金飾 jīnshì gold ornaments 咸以金飾
416 1 guò to cross / to go over / to pass 而所售過常直
417 1 牛羊 niúyáng cattle and sheep / livestock 獲其牛羊巨萬計及其所劫外國寶玉等
418 1 hào to consume / to use up 歲耗百萬計
419 1 earth / soil / dirt 道其土風以爲樂
420 1 wēi prestige / majesty 威等州
421 1 友善 yǒushàn friendly 與峻相友善
422 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 遂拔其城
423 1 xiāo brave / strong 仍以左鹽門衛上將軍楊沼爲左驍衛上將軍
424 1 土著 tǔzhe aboriginal 其俗皆土著
425 1 福安 fúān Fu'an 都監楊福安等共六十六人來貢方物
426 1 alone / independent / single / sole 獨瓜
427 1 xìng family name / surname 前王姓高氏
428 1 以後 yǐhòu afterwards 党項自同光以後
429 1 邠州 Bīnzhōu Binzhou 邠州藥彥稠等出兵討之
430 1 jīng Beijing 悉召河西戍卒收復兩京
431 1 huà to make into / to change into / to transform 梁乾化元年十一月
432 1 gōng to attack / to assault 復爲幽州節度使張仲武所攻
433 1 會昌 huìChāng Huichang 會昌初
434 1 wife 妻曰貴妃
435 1 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 置大論
436 1 陷於 xiànyú caught in (a bad situation) / to fall into (trap etc) 華人百萬皆陷於吐蕃
437 1 金山 jīnshān a mountain with a gold mine 金山白衣天子
438 1 進貢 jìngòng to offer tribute / to pay tribute that a vassal owes to his suzerain 遣都督周易言等入朝進貢
439 1 zhí price/ value 值中國衰亂
440 1 長子 zhǎngzǐ eldest son 長子曰副王
441 1 xīn heart 奏薦押牙副使崔虎心
442 1 掌事 zhǎng shì to handle an affair 分曹掌事
443 1 duān to carry 明宗嘗御端明殿見其使者
444 1 三十三 sān shí sān thirty three 隴右三十三州
445 1 郎將 lángjiāng palace general 密錄都督陳福海可懷化郎將
446 1 a fishing net 織毛罽以覆之
447 1 zhuài to pull 又遣都督拽里敦來朝
448 1 安國 Ān Guó Parthia 又自安國鎮至涼州立三州以控扼諸羌
449 1 jùn a commandery / a prefecture 分其地爲郡縣
450 1 level / step / tier 對盧已下官總十二級
451 1 hàn courageous / brave 性猛悍
452 1 purple / violet 高麗遣使貢紫白水晶二千顆
453 1 好事 hǎoshì a joyful thing 其俗好事妖神
454 1 hòu to wait 日候峻出
455 1 搏擊 bójī to fight with hands / to wrestle / to wrestle / to capture prey 義取迴旋搏擊
456 1 to starve / to be hungry 馬前訴以饑寒
457 1 to bend / to flex 監使屈密錄阿撥可歸德司戈
458 1 舍人 shèrén a palace attendant 通事舍人仇元通爲判官
459 1 shēn to extend 峻故人申師厚者
460 1 雲南 yúnnán Yunnan 或雲南涼禿發利鹿孤之後
461 1 fēng to seal / to close off 謝其封冊
462 1 多事 duōshì meddlesome / eventful 中原多事
463 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散處沿邊界上甚衆
464 1 to stop 而仁裕訖五代常來朝貢
465 1 乘虛 chéngxū to take advantage of weakness 吐蕃乘虛取河西
466 1 fèng to offer / to present 有節度使張奉
467 1 a person of over sixty 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
468 1 yán salt 仍以左鹽門衛上將軍楊沼爲左驍衛上將軍
469 1 左右 zuǒyòu approximately 明宗及左右皆大笑
470 1 都監 dūjiàn Executive 都監楊福安等共六十六人來貢方物
471 1 a black ox / a yak 犛牛尾
472 1 yòu divine intervention / protection 漢乾祐元年五月
473 1 běi north 北至靺鞨
474 1 qìng to celebrate / to congratulate 慶之間者
475 1 huò to reap / to harvest 獲其牛羊巨萬計及其所劫外國寶玉等
476 1 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 俗無文字
477 1 guān cap / crown / headgear 其王以白羅爲冠
478 1 xíng Xing 命衛尉卿邢德昭持節就冊爲奉化可汗
479 1 開平 Kāipíng Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu 梁開平中
480 1 base / foundation 箋奏呼基下
481 1 國法 guófǎ federal law 其國法
482 1 戍卒 shùzú garrison soldier 悉召河西戍卒收復兩京
483 1 陵水 língshuǐ Lingshui 本牙在天德西北婆陵水上
484 1 處置 chǔzhì to handle / to take care of / to punish 瓜沙等州觀察處置等使
485 1 雜處 záchù (of disparate elements) to mix in with one another / (of diverse groups of people) to live in the same area / to coexist 然涼州夷夏雜處
486 1 hàn a writing brush / a pen / a pencil 及中國留人子孫王廷翰
487 1 to move / to shift / to remove 乃移帳至天德
488 1 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 唐貞觀末
489 1 solitary 或雲南涼禿發利鹿孤之後
490 1 西域 xī yù Western Regions 朝廷嘗遣使至西域
491 1 chéng to bear / to carry / to hold 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
492 1 酒食 jiǔshí food and drink 勞以酒食
493 1 to beg / to request 侍御乞埋
494 1 shā to kill / to murder / to slaughter 殺數千人
495 1 總章 zǒngzhāng Zongzhang 至總章初
496 1 tīng to listen 聽私下交易
497 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 漢乾祐元年五月
498 1 tiě iron 副使鐵林
499 1 clothes / clothing 師厚弊衣蓬首
500 1 shū book 朝廷每賜書詔

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 his / hers / its / theirs 其子孫以禿發爲國號
2 51 wèi for / to 其子孫以禿發爲國號
3 36 so as to / in order to 其子孫以禿發爲國號
4 31 zhī him / her / them / that 本漢西羌之地
5 25 děng et cetera / and so on 沙等州城邑如故
6 21 nián year 唐長興四年
7 19 zhì to / until 朝廷嘗遣使至西域
8 17 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻
9 16 shí time / a point or period of time 唐時屢爲邊患
10 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而衣服未改
11 15 使 shǐ to make / to cause 奏薦押牙副使崔虎心
12 15 rén person / people / a human being 其人皆天寶中陷吐蕃者子孫
13 15 吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo 吐蕃
14 14 yǒu is / are / to exist 然亦有城郭
15 14 qiǎn to send / to dispatch 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
16 13 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 朝廷嘗遣使至西域
17 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其人皆天寶中陷吐蕃者子孫
18 13 jiē all / each and every / in all cases 華人百萬皆陷於吐蕃
19 12 涼州 liángzhōu Liangzhou 涼州最爲大鎮
20 12 mìng life 數來請命
21 12 táng Tang Dynasty 唐時屢爲邊患
22 12 都督 dōudū to lead / to command 遣都督周易言等入朝進貢
23 11 zōng school / sect 明宗拜孫超節度使
24 11 Li 留後李文謙來請命
25 11 horse 嘉施遣人市馬京師
26 11 míng bright / brilliant 明宗拜孫超節度使
27 11 lái to come 數來請命
28 10 中國 zhōngguó China 值中國衰亂
29 10 zhōu a state / a province 隴右三十三州
30 10 gòng a tribute / a gift 其所貢碙砂
31 9 wáng Wang 是時樞密使王峻用事
32 9 tóng like / same / similar 以易言爲右監門衛大將軍同正
33 9 yòu again / also 又置都護以控制之
34 9 來朝 láicháo tomorrow (morning) 回鶻來朝
35 9 党項 dǎngxiàng Dang Xiang / Tangut People 党項
36 9 also / too 然亦有城郭
37 9 hòu thick 峻故人申師厚者
38 8 to enter 遣都督周易言等入朝進貢
39 8 bìng and / furthermore / also 石論思並爲右千牛衛將軍同正
40 8 wèi to guard / to protect / to defend 乃奏起師厚爲左衛將軍
41 8 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 常以靈武節度使兼領河西節度
42 8 yuán monetary unit / dollar 子元德立
43 8 將軍 jiāngjūn a general 乃奏起師厚爲左衛將軍
44 8 popular / common 其俗隨畜牧無常居
45 7 yuē to speak / to say 夾道迎呼涕泣曰
46 7 precious 玉團
47 7 to give / to bestow favors 明宗賜以虎皮
48 7 big / great / huge / large / major 涼州最爲大鎮
49 7 four 沙四州常自通於中國
50 7 Germany 子元德立
51 7 hàn Han Chinese 本漢西羌之地
52 7 朝貢 cháogòng to present tribute (to the emperor) 遣都督安千等朝貢
53 7 zhì to place / to lay out 置大論
54 7 jùn high / steep / towering 是時樞密使王峻用事
55 7 to stand 立以爲刺史
56 7 rén a kernel / a pit 回鶻王仁裕來朝
57 6 殿 diàn a hall / a palace / a temple 明宗嘗御端明殿見其使者
58 6 to die 義金卒
59 6 shī teacher 峻故人申師厚者
60 6 sān three 沙三州將吏猶稱唐官
61 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 其國爲黠戛斯所侵
62 6 meaning / sense 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
63 6 xià next 遣都督陳福海已下七十八人
64 6 jiāng will / shall (future tense) 沙三州將吏猶稱唐官
65 6 可汗 kěhàn khan 本國可汗遣使上言
66 6 extra / surplus / remainder 月餘
67 6 to cry out / to shout 夾道迎呼涕泣曰
68 6 京師 jīngshī a capital city 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
69 6 河西 Héxī Hexi 河西
70 6 inside / interior 西去涇州二千里
71 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 沙四州常自通於中國
72 6 in / at 沙四州常自通於中國
73 5 guó a country / a nation 有助國討賊之功
74 5 靺鞨 mòhé the Tungusic tribe 渤海靺鞨
75 5 cháo to face 累朝尚主
76 5 to take charge of / to manage / to administer 乃命司農卿鄭績
77 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃奏起師厚爲左衛將軍
78 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 清泰元年
79 5 新羅 Xīnluó Silla 新羅
80 5 to know / to learn about / to comprehend 悉召河西戍卒收復兩京
81 5 easy / simple 以易言爲右監門衛大將軍同正
82 5 guī to go back / to return 師厚留其子而逃歸
83 5 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗
84 5 shā sand / gravel / pebbles 沙等州城邑如故
85 5 qiān one thousand 石論思並爲右千牛衛將軍同正
86 5 shí a rock / a stone 時爲石雄
87 5 already / afterwards 吐蕃已微弱
88 5 shì a generation 而其卒立世次
89 5 to reach 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
90 5 zuǒ left 乃奏起師厚爲左衛將軍
91 5 qǐng to ask / to inquire 數來請命
92 5 guān an office 沙三州將吏猶稱唐官
93 5 měi each / every 朝廷每賜書詔
94 5 book / volume 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
95 5 bài to bow / to pay respect to 明宗拜孫超節度使
96 5 guā melon / gourd / squash
97 5 bái white 安西白絺
98 5 naturally / of course / certainly 沙四州常自通於中國
99 5 ā prefix to names of people 阿咄欲立
100 5 部落 bùluò a tribe 昆明部落
101 5 留後 liúhòu Provisional Governor 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
102 5 懷化 huáihuà Huaihua 授掣撥等懷化司戈
103 5 zhōng middle 其人皆天寶中陷吐蕃者子孫
104 5 shǔ to count 數來請命
105 5 shǐ history 史皆失其紀
106 5 jìn shanxi 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
107 5 jiān to supervise / to inspect 天寶置八監
108 5 tuán group / organization / society 玉團
109 5 deputy / assistant / vice- 奏薦押牙副使崔虎心
110 5 shì a city 嘉施遣人市馬京師
111 5 one 人一張
112 5 yán to speak / to say / said 本國可汗遣使上言
113 5 zhèng upright / straight 以易言爲右監門衛大將軍同正
114 5 tooth / tusk 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
115 4 zài in / at 肅宗在靈武
116 4 liáng cool / cold 或雲南涼禿發利鹿孤之後
117 4 liáng a bridge 自梁太祖時
118 4 yín silver 其弟狄銀嗣立
119 4 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以易言爲右監門衛大將軍同正
120 4 于闐 yútián Yutian 于闐
121 4 suì to comply with / to follow along 涼州遂絕於中國
122 4 hái also / in addition / more 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
123 4 zhū all / many / various 党項諸羌夷分侵其地
124 4 can / may / permissible 密錄都督陳福海可懷化郎將
125 4 jīn gold 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
126 4 guāng light 後唐同光二年四月
127 4 a family clan 由是族帳微弱
128 4 tribes from northern china 其弟狄銀嗣立
129 4 dào way / road / path 唐分天下爲十道
130 4 jiàn to see 見甘
131 4 yòng to use / to apply 是時樞密使王峻用事
132 4 hair 峻未有以發
133 4 mán Man people 牂牁蠻
134 4 cáo Cao 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
135 4 yáng Yang 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
136 4 shì is / are / am / to be 是時天福七年
137 4 fēn to separate / to divide into parts 唐分天下爲十道
138 4 seven 是時天福七年
139 4 to defend / to resist 明宗嘗御端明殿見其使者
140 4 昆明 Kūnmíng Kunming 昆明部落
141 4 hào number 國人號其主爲贊普
142 4 mooring stake / mooring 牂牁蠻
143 4 mái to bury 福等擊破阿埋
144 4 to think / consider / to ponder 石論思並爲右千牛衛將軍同正
145 4 三十 sān shí thirty 牧馬三十萬
146 4 niú an ox / a cow / a bull 石論思並爲右千牛衛將軍同正
147 4 no 無應募者
148 4 qiān humble / modest 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
149 4 黑水靺鞨 hēishuǐmòhé Heishui Mohe 黑水靺鞨
150 4 to mortgage / to pawn 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
151 4 èr two 周廣順二年
152 4 a government official / a magistrate 沙三州將吏猶稱唐官
153 4 渤海 Bó Hǎ Bohai Sea 渤海靺鞨
154 4 jié take by force / to coerce 涼州人共劫留延暉
155 4 靈武 língwǔ Lingwu 肅宗在靈武
156 4 shī the practice of selfless giving / dāna 涼州留後折逋嘉施來請命
157 4 tōng to go through / to open 沙四州常自通於中國
158 4 占城 zhànchéng Indrapura / Champa / South Annam 占城
159 4 rán correct / right / certainly 然亦有城郭
160 4 ān calm / still / quiet / peaceful 安鹽山並爲右千牛衛將軍同正
161 4 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 至五代時
162 4 jiā excellent 涼州留後折逋嘉施來請命
163 4 zāng a female sheep 牂牁蠻
164 4 zhōu Zhou Dynasty 周廣順二年
165 4 yòu right / right-hand 以易言爲右監門衛大將軍同正
166 4 abundant / rich / plentiful 回鶻王仁裕來朝
167 4 xiāng each other / one another / mutually 與峻相友善
168 4 měi beautiful 其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦
169 4 yán to prolong / to delay / to postpone 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
170 4 shī to lose 史皆失其紀
171 4 míng measure word for people 然雖有其名
172 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所貢碙砂
173 3 a room 李屋珠
174 3 lǎo old / aged / elderly / aging 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
175 3 jìn to enter 進馬八十匹
176 3 zhāng a sheet / a leaf 有節度使張奉
177 3 lùn to comment / to discuss 小論以理國事
178 3 a kind of pigeon 如鶻之迅捷也
179 3 白玉 báiyù white jade 並白玉團
180 3 sūn Sun 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
181 3 tiger 奏薦押牙副使崔虎心
182 3 five 晉天福五年
183 3 chéng a city / a town 都城號邏些城
184 3 zhī to know 其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦
185 3 promptly / right away / immediately 漢即以爲節度使
186 3 wén writing / text 留後李文謙來請命
187 3 soil / ground / land 本漢西羌之地
188 3 de potential marker 而党項利其所得
189 3 shòu old age / long life 以石壽兒
190 3 hòu after / later 後數年
191 3 yóu also / as if / still 皇帝猶念陷吐蕃生靈否
192 3 to move 又遣都督掣撥等五人來朝
193 3 guǎng wide / large / vast 周廣順二年
194 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 陷吐蕃之人見唐使者旌節
195 3 二千 èr qiān two thousand 西去涇州二千里
196 3 沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang 沙州
197 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 自梁太祖時
198 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 陷吐蕃之人見唐使者旌節
199 3 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 立以爲刺史
200 3 yuè month 月餘
201 3 wēn warm / lukewarm 溫崇樂
202 3 réng yet / still / as ever 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
203 3 halberd 授掣撥等懷化司戈
204 3 天成 tiānchéng as if made by heaven 唐天成三年
205 3 measure word for bolts of cloth, etc 並獻善馬九匹
206 3 lǐng neck 常以靈武節度使兼領河西節度
207 3 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶置八監
208 3 qiāng Qiang [people] 本漢西羌之地
209 3 duì to / toward 太祖御朝元殿引對
210 3 běn measure word for books 本漢西羌之地
211 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 涼州人共劫留延暉
212 3 huī bright / radiant 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
213 3 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 東渡海至於新羅
214 3 chū at first / at the beginning / initially
215 3 chén Chen 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
216 3 wèi Eighth earthly branch 而衣服未改
217 3 to record 史皆失其紀
218 3 七月 qīyuè July / the Seventh Month 四年七月
219 3 zòu to present / to offer 乃奏起師厚爲左衛將軍
220 3 Lu 又賜其入朝僧凝盧
221 3 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 是時天福七年
222 3 huàn to suffer from a misfortune 大爲唐朝之患
223 3 to associate with / be near 比一品
224 3 to wear 皆披以拜
225 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小論以理國事
226 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能撫有
227 3 由是 yóushì because of 由是族帳微弱
228 3 shǎo few 少起盜賊
229 3 二月 èryuè February / the Second Month 天成三年二月
230 3 六十 liùshí sixty 進馬三百六十匹
231 3 skin / hide / fur / feather 明宗賜以虎皮
232 3 召對 zhào duì to summon to see [the emperor] 莊宗召對於文明殿
233 3 監門 jiànmén gatekeeper 以易言爲右監門衛大將軍同正
234 3 gěi to give 所入馬量給價錢
235 3 to give as a present / to present in both hands 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
236 3 zhào an imperial decree 朝廷每賜書詔
237 3 西 The West 本漢西羌之地
238 3 ancient barbarian tribes 党項諸羌夷分侵其地
239 3 gān sweet 見甘
240 3 eight 天寶置八監
241 3 also / too 土豪也
242 3 不知 bùzhī do not know 不知節候
243 3 zhí straight 由是玉之價直十損七八
244 3 shā sand 其所貢碙砂
245 3 判官 pàn guān a magistrate / a judge 通事舍人仇元通爲判官
246 3 shàng top / a high position 本國可汗遣使上言
247 2 wěi tail 犛牛尾
248 2 thing / matter 賜物有差
249 2 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 梁乾化元年十一月
250 2 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 隴右三十三州
251 2 shuài handsome / graceful / smart 而嘉施等來請帥
252 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷嘗遣使至西域
253 2 day of the month / a certain day 日候峻出
254 2 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
255 2 cháng to taste 朝廷嘗遣使至西域
256 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 而觀察甘
257 2 shùn to obey 周廣順二年
258 2 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 請帥募府率供奉官能往者
259 2 禿發 tūfà Tufa 或雲南涼禿發利鹿孤之後
260 2 good fortune / happiness / luck 明宗遣靈武康福
261 2 zhǒng kind / type 其先匈奴之種也
262 2 藥物 yàowù a pharmaceutical / a medication / a medicine / a drug 藥物等
263 2 qiáng strong / powerful 大姓之強者各自來朝貢
264 2 君長 jūnzhǎng monarch and senior officials 其國遂自立君長
265 2 酋長 qiúzhǎng a chief / a tribal chief 世以大氏爲酋長
266 2 安祿山 Ān Lùshān An Lushan 安祿山之亂
267 2 a time 而其卒立世次
268 2 shì clan / a branch of a lineage 前王姓高氏
269 2 甘州 gānzhōu Ganzhou 甘州爲回鶻牙帳
270 2 tài great / exalted / superior 清泰元年
271 2 again / more / repeatedly 復爲幽州節度使張仲武所攻
272 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
273 2 zhū pearl 李屋珠
274 2 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 涼州留後折逋嘉施來請命
275 2 gòng together 涼州人共劫留延暉
276 2 方物 fāngwù produced locally / local product (with distinctive native features) 都監楊福安等共六十六人來貢方物
277 2 百萬 bǎiwàn one million 華人百萬皆陷於吐蕃
278 2 máo hair / fur / feathers 判官翟毛哥爲懷化將軍
279 2 福海 fúhǎi Fuhai county / Burultoqay nahiyisi 遣都督陳福海已下七十八人
280 2 yǐn to lead / to guide 太祖御朝元殿引對
281 2 長興 Chángxīng Changxing 唐長興四年
282 2 gān dry 梁乾化元年十一月
283 2 子孫 zǐsūn descendents 其子孫以禿發爲國號
284 2 mài wheat / barley / oats 以麥熟爲歲首
285 2 to go 西去涇州二千里
286 2 zhǎo a lake / a pool / a fishpond 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
287 2 chū to go out / to leave 日候峻出
288 2 牙帳 yázhàng tent of the commanding officer / tent capital of a nomadic people 甘州爲回鶻牙帳
289 2 supreme ruler / emperor 至漢隱帝時
290 2 一百 yībǎi one hundred 其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢
291 2 end / final stage / latter part 監使末相溫爲歸德將軍
292 2 Jīng Jing 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
293 2 to connect / to inherit / to succeed 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
294 2 to arise / to get up 少起盜賊
295 2 gain / advantage / benefit 或雲南涼禿發利鹿孤之後
296 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁民以私市易
297 2 wàn ten thousand 牧馬三十萬
298 2 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
299 2 duō to cry out in anger 阿咄欲立
300 2 chǎng an open space / a courtyard 詔沿邊置場市馬
301 2 liù six 顯德六年二月
302 2 shí ten 唐分天下爲十道
303 2 本國 běnguó my country 本國可汗遣使上言
304 2 持節 chíjié to travel in support of a festival 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
305 2 zhàng a tent 乃移帳至天德
306 2 zhuàng robust 貴壯而賤老
307 2 suī although / even though 然雖有其名
308 2 péng Peng 師厚弊衣蓬首
309 2 qīng clear / pure / clean 清泰元年
310 2 to record / to copy 密錄都督陳福海可懷化郎將
311 2 qīng minister / high officer 乃命司農卿鄭績
312 2 to calculate / to compute / to count 歲耗百萬計
313 2 盜賊 dàozéi thiefs / robbers 少起盜賊
314 2 自號 zìhào self titled 自號
315 2 歸義軍 Guī Yìjūn Gui Yijun 莊宗拜義金爲歸義軍節度使
316 2 chù a place / location / a spot / a point 吐蕃處之甘州
317 2 fán foreign things 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
318 2 liú Liu 劉少英爲將吏
319 2 shòu to sell 而所售過常直
320 2 a kind of pheasant 遣使翟未思三十餘人
321 2 yún cloud 史亦失其君世雲
322 2 not / no 而不有其人民
323 2 rate / frequency / proportion / ratio 請帥募府率供奉官能往者
324 2 顯德 xiǎndé Xiande 顯德六年二月
325 2 niàn to read aloud 皇帝猶念陷吐蕃生靈否
326 2 國事 guóshì affairs of the nation / politics 小論以理國事
327 2 desire 阿咄欲立
328 2 chēng to call / to address 沙三州將吏猶稱唐官
329 2 牛馬 niú mǎ oxen and horses / beasts of burden 賣之他族以易牛馬
330 2 yǐn to hide / to conceal 至漢隱帝時
331 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 党項諸羌夷分侵其地
332 2 首領 shǒulǐng a leader 陽妃谷首領沈念般等
333 2 西北 xīběi northwest 本牙在天德西北婆陵水上
334 2 沿邊 yánbiān close to the border / along the border 詔沿邊置場市馬
335 2 dào to rob / to steal 數犯邊爲盜
336 2 dōng east 在京師東四千餘里
337 2 tiān day 本牙在天德西北婆陵水上
338 2 chóng high / dignified / lofty 溫崇樂
339 2 tóu head 婦人以發繞頭
340 2 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗拜義金爲歸義軍節度使
341 2 歐陽 Ōuyáng Ouyang 歐陽史
342 2 proper / suitable / appropriate 宜李思
343 2 quán authority / power 其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦
344 2 瓜州 Guāzhōu Guazhou County 瓜州曹元深皆遣使來
345 2 residence / dwelling 其俗隨畜牧無常居
346 2 chè to drag / to pull 又遣都督掣撥等五人來朝
347 2 三月 sānyuè March / the Third Month 其年三月
348 2 sa 大城置傉薩一人
349 2 xiàn to offer / to present 並獻善馬九匹
350 2 jiān simultaneously 常以靈武節度使兼領河西節度
351 2 lián even 連袂歌呼
352 2 chōng to fill / to be full / to supply 仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使
353 2 順化 shùnhuà Hue 命使冊仁裕爲順化可汗
354 2 náo \N 其所貢碙砂
355 2 to console / to comfort 不能撫有
356 2 gǎi to change / to alter 而衣服未改
357 2 萬全 wànquán completely safe 遣使都督李萬全等朝貢
358 2 jiù right away 命衛尉卿邢德昭持節就冊爲奉化可汗
359 2 happy / glad / cheerful / joyful 溫崇樂
360 2 zhòng many / all 餘衆西奔
361 2 zǒng general / total / overall / chief 總知國事
362 2 child / son 師厚留其子而逃歸
363 2 zhōng loyalty / devotion 沙州曹元忠
364 2 yīng England 劉少英爲將吏
365 2 以來 yǐlái since 沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來
366 2 bǎi one hundred 遣都督石海金等來貢良馬百駟
367 2 fēi an imperial concubine 陽妃谷首領沈念般等
368 2 luàn chaotic / disorderly 安祿山之亂
369 2 二十 èrshí twenty 其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢
370 2 lèi to be tired 累朝尚主
371 2 guì expensive / costly / valuable 後峻貴
372 2 shén what 發甚鬒美
373 2 such as / for example / for instance 發亂如蓬
374 2 jiā to add 厚加錫齎
375 2 及其 jíqí as well as 埋廝骨尾及其大首領連香
376 2 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 仍以左鹽門衛上將軍楊沼爲左驍衛上將軍
377 2 zhān felt 落其氈帽
378 2 to take / to get / to fetch 吐蕃乘虛取河西
379 2 fàn to commit crime / to violate 安祿山犯闕
380 2 martial / military 振武間
381 2 zhǔ owner 國人號其主爲贊普
382 2 shàng still / yet / to value 累朝尚主
383 2 自立 zìlì to be independent / to be self-reliant 而涼州自立守將
384 2 suì age 六十歲
385 2 é an error / falsehood / a lie 語訛爲吐蕃
386 2 secret / hidden / confidential 密錄都督陳福海可懷化郎將
387 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 每以是月拜日月之神
388 2 來者 láizhě future things 皆因其來者以名見
389 2 qián front 馬前訴以饑寒
390 2 zhǐ to stop / to halt 止其來朝
391 2 微弱 wēiruò weak / faint / feeble 吐蕃已微弱
392 2 shì matter / thing / item 是時樞密使王峻用事
393 2 渡海 dù hǎi to cross the sea 東渡海至於新羅
394 2 zhèn town 涼州最爲大鎮
395 2 chī fibers of hemp 安西白絺
396 2 biān side / boundary / edge / margin 乃詔吏就邊場售馬給直
397 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故因而卻之
398 1 shú to buy / to redeem 殺人者出牛馬三十頭乃得贖死
399 1 擾亂 rǎoluàn to disturb 部族擾亂
400 1 交易 jiāoyì business transaction / deal 聽私下交易
401 1 dialect / language / speech 語訛爲吐蕃
402 1 Wu 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
403 1 zuò to do 將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗
404 1 evil / wrong / fraud 師厚弊衣蓬首
405 1 mào hat / cap 落其氈帽
406 1 to pay respects
407 1 鹿 deer 或雲南涼禿發利鹿孤之後
408 1 coarse / crude 兵器有角弓楛失
409 1 大鵬 dàpéng roc 大鵬砂
410 1 tǎo to seek 邠州藥彥稠等出兵討之
411 1 三百 sān bǎi three hundred 進馬三百六十匹
412 1 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 命衛尉卿邢德昭持節就冊爲奉化可汗
413 1 he / him 賣之他族以易牛馬
414 1 出兵 chū bīng to send troops 邠州藥彥稠等出兵討之
415 1 波斯 Bōsī Persia 波斯錦
416 1 都護 dōuhù highest administrative post in border areas / governor of a march 又置都護以控制之
417 1 通信 tōngxìn to communicate 涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師
418 1 控制 kòngzhì to control 又置都護以控制之
419 1 rào to entwine 婦人以發繞頭
420 1 會要 huìyào collected records 五代會要
421 1 周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching 遣都督周易言等入朝進貢
422 1 xián salty / briny 咸以金飾
423 1 a man / a male adult 其俗呼其王爲可毒夫
424 1 cǎi color 用彩及珠爲飾
425 1 to die 殺人者出牛馬三十頭乃得贖死
426 1 如故 rúgù like an old friend 沙等州城邑如故
427 1 cuī Cui 奏薦押牙副使崔虎心
428 1 jiù mother's brother / maternal uncle 世以中國爲舅
429 1 nóng agriculture / farming 乃命司農卿鄭績
430 1 語言 yǔyán a language 其語言小訛
431 1 婦人 fùrén married woman / wife 婦人以發繞頭
432 1 重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival 其國俗重九日相慶賀
433 1 故地 gùdì former territory / once familiar places 即漢樂浪郡之故地
434 1 yíng to trade / to operate / to run / to manage 西北渡遼水至於營州
435 1 yāo to invite / to welcome 輒邀劫之
436 1 jiàn mean / low / base 貴壯而賤老
437 1 láo to toil 勞以酒食
438 1 wéi soft leather 韋悉
439 1 討賊 tǎo zéi defeat the bandits 有助國討賊之功
440 1 唐朝 Táng Cháo Tang Dynasty 大爲唐朝之患
441 1 ān saddle 白玉鞍轡等
442 1 jūn army / military 高宗命李勣率軍征之
443 1 摩尼 móní mani / jewel / gem 遣使並摩尼貢玉團七十有七
444 1 六十六 liùshíliù 66 都監楊福安等共六十六人來貢方物
445 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 遣都督石海金等來貢良馬百駟
446 1 夾道 jiādào a narrow street (lined with walls) 夾道迎呼涕泣曰
447 1 孔雀 kǒngquè a peacock 本地鳥之大者有孔雀
448 1 寶貨 bǎohuò precious object / treasure 其所有寶貨皆鬻之入官
449 1 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 褒勒
450 1 人子 rénzǐ son of man 及中國留人子孫王廷翰
451 1 安撫 ānfǔ to placate / to pacify / to appease 晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州
452 1 business / industry 不事生業
453 1 xióng manly 時爲石雄
454 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執其使者
455 1 huò or / either / else 或雲南涼禿發利鹿孤之後
456 1 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 師厚小人
457 1 chì an imperial decree 敕回鶻朝貢使
458 1 zuì most / extremely / exceedingly 涼州最爲大鎮
459 1 hán cold / wintry / chilly 馬前訴以饑寒
460 1 涕泣 tìqì to weep / to shed tears 夾道迎呼涕泣曰
461 1 故人 gùrén an old friend 峻故人申師厚者
462 1 servant 埋廝骨尾及其大首領連香
463 1 chóu hatred / animosity / enmity 通事舍人仇元通爲判官
464 1 féng feng 靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後
465 1 zhé sides of chariot for weapons 輒邀劫之
466 1 coarse hemp cloth 眊褐
467 1 suí to follow 其俗隨畜牧無常居
468 1 城郭 chéngguō a city wall 然亦有城郭
469 1 xiē some 都城號邏些城
470 1 jiān a note / a memo 箋奏呼基下
471 1 鹽山 yánshān Yanshan 安鹽山並爲右千牛衛將軍同正
472 1 lián to ally / to unite 進白鶻一聯
473 1 gōng merit 有助國討賊之功
474 1 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 中國未嘗命吏
475 1 jiè border / boundary 散處沿邊界上甚衆
476 1 衰亂 shuāi luàn in decline and chaotic 值中國衰亂
477 1 金飾 jīnshì gold ornaments 咸以金飾
478 1 guò to cross / to go over / to pass 而所售過常直
479 1 牛羊 niúyáng cattle and sheep / livestock 獲其牛羊巨萬計及其所劫外國寶玉等
480 1 hào to consume / to use up 歲耗百萬計
481 1 earth / soil / dirt 道其土風以爲樂
482 1 wēi prestige / majesty 威等州
483 1 友善 yǒushàn friendly 與峻相友善
484 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 遂拔其城
485 1 xiāo brave / strong 仍以左鹽門衛上將軍楊沼爲左驍衛上將軍
486 1 土著 tǔzhe aboriginal 其俗皆土著
487 1 福安 fúān Fu'an 都監楊福安等共六十六人來貢方物
488 1 alone / independent / single / sole 獨瓜
489 1 xìng family name / surname 前王姓高氏
490 1 以後 yǐhòu afterwards 党項自同光以後
491 1 邠州 Bīnzhōu Binzhou 邠州藥彥稠等出兵討之
492 1 jīng Beijing 悉召河西戍卒收復兩京
493 1 huà to make into / to change into / to transform 梁乾化元年十一月
494 1 gōng to attack / to assault 復爲幽州節度使張仲武所攻
495 1 會昌 huìChāng Huichang 會昌初
496 1 dōu all 都統悉那
497 1 wife 妻曰貴妃
498 1 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 置大論
499 1 陷於 xiànyú caught in (a bad situation) / to fall into (trap etc) 華人百萬皆陷於吐蕃
500 1 金山 jīnshān a mountain with a gold mine 金山白衣天子

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
安禄山 安祿山 Ān Lùshān An Lushan
安西 Ānxī Anxi
百济 百濟 bǎijì Paekche / Baekje
八月 bāyuè August / the Eighth Month
邠州 Bīnzhōu Binzhou
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
波斯 Bōsī Persia
长兴 長興 Chángxīng Changxing
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
党项 黨項 dǎngxiàng
 1. Dang Xiang / Tangut People
 2. Tangut
都监 都監 dūjiàn Executive
二月 èryuè February / the Second Month
奉化 fènghuà Fenghua
福安 fúān Fu'an
福海 fúhǎi Fuhai county / Burultoqay nahiyisi
扶馀 扶餘 fúyú Buyeo
甘州 gānzhōu Ganzhou
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
瓜州 Guāzhōu Guazhou County
归义军 歸義軍 Guī Yìjūn Gui Yijun
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
黑水靺鞨 hēishuǐmòhé Heishui Mohe
河西 Héxī Hexi
后唐 後唐 Hòu Táng Later Tang
怀化 懷化 huáihuà Huaihua
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
会昌 會昌 huìChāng Huichang
回纥 回紇 huígē Huihe
回鹘 回鶻 Huíhú Huihu
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金星 Jīnxīng Venus
开成 開成 kāichéng Kaicheng
开平 Kāipíng
 1. Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu
 2. Kaiping
昆明 Kūnmíng Kunming
乐浪郡 樂浪郡 lèlàngjùn Lelang commandery
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
涼州 liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
陵水 língshuǐ Lingshui
灵武 靈武 língwǔ Lingwu
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
马来 馬來 mǎlái Malaya / Malaysia
靺鞨 mòhé the Tungusic tribe
后魏 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
平壤 Píngrǎng Pyongyang
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
七月 qīyuè July / the Seventh Month
稍息 shāoxī Stand at ease!
沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
四月 sìyuè April / the Fourth Month
肃宗 肅宗 Sù Zōng
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
唐朝 Táng Cháo Tang Dynasty
唐庄宗 唐莊宗 Táng Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天骄 天驕 tiānjiāo model of personal computer
铁勒 鐵勒 tiělēi Tiele people / Gaoche
铁山 鐵山 tiěshān Tieshan
吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo
秃发 禿發 tūfà Tufa
拓拔 Tuòbá Tuoba
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西域 xī yù Western Regions
显德 顯德 xiǎndé Xiande
xíng
 1. Xing
 2. Xing
新罗 新羅 Xīnluó Silla
盐山 鹽山 yánshān Yanshan
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
元和 yuánhé Yuanhe
云南 雲南 yúnnán Yunnan
于阗 于闐 yútián
 1. Yutian
 2. Yutian
赞普 贊普 zànpǔ Tsenpo
占城 zhànchéng
 1. Indrapura / Champa / South Annam
 2. Champa
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival
周世宗 Zhōu Shìzōng Emperor Shizong
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
庄宗 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang
总章 總章 zǒngzhāng Zongzhang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English