Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷十 列傳第四 蕭穎達 夏侯詳 蔡道恭 楊公則 鄧元起 Volume 10: Xiao Yingda; Xiahou Jiang; Cai Daogong; Yang Gongze; Deng Yuanqi

梁書卷第十 列傳第四 祿大夫第五使起家冠軍建武荊州西參軍西會東將軍山陽巴西太守荊州雍州高祖親人山陽錢塘西參軍參軍:「雍州蓄養士馬一日江陵襄陽不敵不可朝廷山陽雍州舉事天子諸侯霸業山陽不信。」:「。」天明:「相識不得不。」山陽山陽大喜步騎數百山陽高祖南康高祖

 和帝尚書吏部尚書諸軍將軍荊州刺史西冠軍將軍高祖高祖漢口高祖平江高祖江州使馬步進趨江寧居士東城

 巴東太守巴西太守荊州將軍大將軍高祖平江建康上將不能使建康始發和帝丞相

 京師南歸數百西昌豫章臨川南康軍事冠軍將軍內史西昌安西太守南江不能自立建安長沙絕糧

 建康高祖將軍丹陽受禪:「丞相尚書風格肇基心事光宅巴東開國食邑三千。」將軍公事大論五百

 將軍太子御史

 在於布衣可以賈人風聞將軍今年五月十四主人于時新立五十。』風聞
 將軍太子唐縣開國大臣至公寂寞十一準繩陛下參議居官
 將軍衛尉將軍豫章內史二千威猛使江州諸軍江州刺史將軍將軍聲色飲酒過度以此傷生

 將軍將軍年三十車駕朝服二十二百追贈中衛將軍鼓吹一部

 胄子巴東

 十六居喪來集刺史主簿

 泰始豫州宋明帝將軍人情危懼:「今日效忠社稷便朝廷北面異域遣使而已不然。」詳見:「將軍所以將軍解圍退相率。」:「。」城中

 刺史主簿刺史境內從事

 齊明帝刺史大用鄉人日夜:「。」長史太守建安建安邊城新蔡太守弋陽建安引退淮上不能奔走

 建武遊擊將軍司馬新蔡太守南康荊州遷西司馬新興太守便道安王京邑南康長史參軍山陽山陽作亂議事城門刺史

 高祖大舉西領軍太守軍國大事高祖衛尉高祖:「攻取兵家弘經以下至於所見人情形勢使使便宜金寶反間使智者不用所以大業三事未可變通人情萬里可以歲月所以未可不能無人天下非一人情難以衛尉。」高祖高祖始興留守襄陽遣使參軍和帝出入殿尚書僕射使將軍荊州刺史

 天監元年車騎將軍論功寧都縣二千辭讓至於懇切祿大夫親信二十致仕使車騎將軍刺史百姓州城臨水相傳刺史。」僚屬

 祿大夫親信二十尚書僕射祿大夫七十四祿

 府城參軍起士萬人防火帶鉤雕鏤精巧篆文」。女婿

 南陽冠軍益州刺史

 寬厚大量文帝雍州主簿員外戰功校尉將軍建武司馬汝南南康荊州西郎中參軍將軍

 委任冠軍將軍西參軍司馬中興元年和帝將軍巴西太守西諸軍奇兵其後領軍使將軍刺史

 天監論功壽縣七百將軍城中不滿五千晝夜應手四面不得百餘前後不可二十使壯士退:「不能破滅不支汝等沒有遺恨。」所持:「而已不得。」流涕五月知道

 朝廷刺史八月:「諸軍將軍刺史壽縣開國詳審致力陝西受任憑陵竭誠守禦不幸而後傷悼西將軍使刺史隨宜。」襄陽

 河東太守

 天水西泰始豫州刺史將軍力戰號哭良久徒步鄉里著名官員侍郎梁州刺史太守

 作亂固守陷于厚待同事梁州刺史齊高帝太守清潔自守

 參軍扶風太守雍州刺史顯達將軍太守荊州刺史巴東王子武寧太守百姓便前軍將軍南康荊州西郎中參軍領軍將軍協同將軍西參軍行事寶積發兵自守未知白沙寶積

 和帝諸軍刺史高祖次於魯山刺史荊州諸軍節度宗室累進將軍將軍刺史

 高祖受命先驅柴桑江州京邑號令嚴明秋毫所在莫不大軍新林領軍掖門相對城中胡床左右失色:「。」勇士驚擾退怯懦軍士更多剝奪親率掖門公卿將軍刺史

 然後天監元年平南將軍寧都縣一千五百戶口威嚴州郡高祖

 便衛尉朝廷北伐威名京師受命親人:「年老自力國家以前古人疾苦。」壽春豫州刺史長史前鋒壽春六十一高祖痛惜車騎將軍鼓吹一部

 敦厚慈愛居家過於好學軍旅士大夫以此

 高祖長子歷年

 當陽膂力過人任俠鄉里年少起家從事雍州刺史弘農太守西軍事西馬榮商旅斷絕刺史使討平武寧太守

 永元孔明刺史之間餘黨悉皆刺史河北軍事:「足下在此所謂金城一旦荊棘。」平南參軍當時用命萬有

 大言:「朝廷暴虐誅戮用命衣冠大事老母西不成不孝。」江陵西郎中參軍加冠將軍高祖高祖圍城大敗城固

 和帝冠軍將軍中郎將廣州刺史給事黃門侍郎西中興元年七月益州刺史前軍大軍京邑建陽建康將軍天監當陽一千二百將軍刺史

 益州刺史兩端發兵》。巴西巴西太守開門逃亡起義朝廷三萬軍糧:「巴西。」:「使刻薄不堪何必可以資糧不足。」:「。」退富民三萬

 赤水西平自守士卒成都二十二千軍備不能州城其三出巡使輿

 兵亂內外道路斷絕明年高祖使開城京師高祖西將軍八百二千

 鄉人參軍荊州刺史厚待清潔計謀財寶民事不論財色本能飲酒不同:「城中刺史何以!」

 供養將軍以西梁州長史以南