Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷十三 列傳第七 范雲 沈約 Volume 13: Fan Yun; Shen Yue

梁書卷第十三 列傳第七

 沈約
 將軍豫州刺史風姿應對無人賦詩便親人晝夜:「精神。」機警屬文便未嘗宿參軍吳興沈約新野

 起家西參軍城固家屬軍人所得聲色容貌不變自陳:「。」明旦:「老母今日甘心。」長史

 齊建元竟陵王子會稽太守使丹陽主簿相親進見齊高帝最後答曰:「敬宗。」:「感應!」刑獄參軍領主簿尚書殿司徒記室參軍侍郎本州大中零陵內史百姓明帝還都及至侍郎始興內史大姓二千不善殺害盜賊內史兵刃自衛入境恩德商賈露宿神明建武將軍中郎將廣州刺史尚書僕射曲江赦免永元博士

 高祖竟陵王子高祖京邑使高祖便帷幄黃門侍郎沈約同心司馬參軍高祖政事臥內:「祖居山東貪財好色入關財帛婦女天下海內望風奈何昏亂。」:「天下。」高祖默然便高祖明日百萬

 天監元年高祖受禪高祖:「今日所謂。」:「陛下一日。」高祖吏部尚書高祖推心高祖臨川鄱陽:「尚書親善四海天下代我。」尚書東宮太子中庶子尚書僕射吏部用人吏部僕射

 家事而後領軍長史居宅還家竟陵王子損益未嘗齊武帝:「庸人賣弄。」:「不然規誨。」百餘:「使。」文惠太子:「可觀。」:「三時殿下稼穡艱難一朝。」相識:「今日。」隆重書牘賓客滿門應對文墨威重有所是非以此號稱廉潔貴重蓄積親友

 五十三高祖流涕輿駕臨:「常情尚書僕射立志綢繆傷悼追贈將軍僕射鼓吹一部。」三十太子中舍人

 沈約吳興林子將軍淮南太守元嘉赦免好學晝夜滅火屬文

 起家濟陽刺史安西參軍記室諸子:「記室人倫善事。」荊州西記室參軍西安西晉安王法曹參記室尚書

 記室襄陽文惠太子太子東宮步兵校尉書記四部圖書東宮多士當時王侯不得太子:「生平談論然後。」太子著作中正司徒長史黃門侍郎竟陵琅邪樂安當世得人尚書御史轉車長史隆昌元年吏部將軍東陽太守明帝將軍尚書國子祭酒明帝尚書使遺詔將軍永元求解冠軍將軍司徒長史將軍清河太守

 高祖西建康司馬將軍高祖天人高祖:「不可萬物士大夫尺寸福祿童兒悉知莫不天文人事永元以來中水天子』,天心不可人情不可不可。」高祖:「。」:「此時武王便武王民意京邑不同大業天人便威德金石時事難保可以建安子孫天子還都公卿在位君臣異心忠於復有作賊。」高祖高祖高祖:「智者明早。」:「。」許諾高祖其事詔書高祖外來殿不得徘徊壽光咄咄」。問曰:「何以見處?」舉手:「。」有頃高祖:「生平不覺異人今日才智縱橫可謂。」:「。」高祖:「功臣實有。」

 吏部尚書僕射高祖受禪尚書僕射封建建昌夫人僕射二十朝野尚書僕射領軍天監輿不宜舍人將軍丹陽祿大夫太子揚州大中尚書尚書中正尚書僕射將軍尚書太子祿大夫鼓吹一部

 有志不用外出不見陳情:「朝夕崎嶇祿東歸襄陽公私不得不任人明末東陽建武人世王政因此退庶幾聖道宿今歲開元不能簿同異年以來生靈有限勞役暮年行止努力外觀形骸相關取暖不及半分以此推算一日還是。」高祖三司鼓吹而已

 不飲酒嗜欲隆重居處儉素》,

 以下而後德昌西堂吾人經世大方無情非有
 西漢祿隆安世交時而狼顧亂麻大地悠遠世道綿難保西容身
 平生耿介實有幽人忘情滔滔未合薄暮浩蕩
 喪德黎元喋喋而後上天靈命積惡牢籠
 盛世叨光此時麗辭祿前世安身城市風霜
 荒郊洿蘭室宿水草爛漫之後紛披蓊鬱來往水禽>,參差成文江海東南獨秀雀噪之下情偽難以尤物
 人命井田空虛四百不足五十有餘
 流眄低昂海陸千金通人所見故鄉東川流涕吾人龍舟列席賦詩一朝西陵魚龍升降有序莫不風雲消散之後江漢蕪穢螻蟻無論流目悽愴博望蕩滌古今異時
 覿遺訓倒影風雲巍峨上山>,洞穴萬仞九成