Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷十六 列傳第十 王亮 張稷 王瑩 Volume 16: Wang Liang; Zhang Ji; Wang Ying

Click on any word to see more details.

梁書卷第十六 列傳第十

 
 琅邪臨沂丞相光祿大夫三司給事黃門侍郎

 名家公主駙馬都尉秘書桂陽文學秘書丞竟陵王子西才俊士林使圖畫中書侍郎司馬從事衡陽太守以南給事黃門侍郎太守在職公有齊明帝領軍長史太子中庶子尚書吏部著稱

 建武吏部尚書時尚僕射朝政士子異議吏部之內器重如初詳審無明其所選用而已當世不謂散騎常侍太子尚書僕射肆虐傾側以免

 新林內外未能亮出高祖高祖:「。」司馬長史將軍琅邪清河太守尚書尚書高祖受禪尚書中軍將軍寧縣二千天監光祿大夫中軍如故元日朝會萬國殿自若公卿問訊御史不敬棄市庶人

 高祖華光殿:「聽政得失可謂多士。」尚書范縝:「司徒虛名陛下如此尚書頗有陛下不知。」高祖變色:「。」固執不已高祖不悅御史任昉

 風聞尚書范縝晉安:「。」左右風聞梁州刺史退橫議沸騰司徒庶人于時並立耳目風聞湛露》。正立記事在前在後不遜褒貶濟濟準將
 尚書范縝衣冠言行周行未知先覺龍顏而今管轄假稱衣裙自居寂寞縱容至公參議所居廷尉治罪法制從事白簡
:「才能相與吏部蟲兒法珍罹禍塗炭四海沸騰天下祿治世凶黨作威作福自相吞噬石首請罪白旗反覆。」支離而已不通賓客居喪

 秘書監散騎常侍太常散騎常侍三萬五十

 吳郡光祿大夫所生歷時十一不解過人而後疏率才略知名:「。」起家著作父母參軍參軍

 縣令視事山水作亂保全太子洗馬司馬建安司馬從事武陵王司馬本州明帝壽春將軍尚書僕射豫州百萬圍城經略處分退西司馬將軍南平內史雍州都督諸軍時雍刺史樊城知州退荊州黃門侍郎司馬新興永寧太守永寧長寧司徒司馬將軍江州刺史顯達南譙太守南長太守將軍江州將軍都督徐州諸軍徐州刺史白下遷都兗州諸軍兗州刺史諸軍將軍如故永元宿宮城衛尉江淹出奔衛尉都督諸軍

 圍城已久先發徐州刺史使殿尚書僕射殿西:「暴虐獨夫自絕四海微子!」博士舍人使石頭高祖高祖將軍高祖司馬司馬散騎常侍高祖受禪江安縣一千國子祭酒將軍將軍揚州大中尚書將軍太子公事祠部尚書散騎常侍尚書揚州大中本職領軍領軍將軍中正如故

 青州退散騎常侍將軍吳興太守二千下車遺老子孫右職寬恕將軍尚書僕射輿僕射臨幸供具清貧不受使散騎常侍都督諸軍安北將軍刺史都督將軍

 鬱洲邊陲民俗夜襲州城六十三

 俸祿無餘吳興僕射滿水陸京師如此

 長女會稽歸宗先父別有

 從兄著稱尚書天監

 琅邪臨沂光祿大夫

 公主駙馬都尉著作太子舍人軍功侍郎司徒西

 齊高帝將軍從事頃之太守代謝交惡朝廷供養不足坐失廢棄久之前軍參軍中書侍郎司馬從事給事黃門宣城太守長史黃門侍郎司馬太子中庶子去職校尉冠軍將軍東陽太守吳興太守明帝太子領軍

 永元守職不能有所是非當朝不善同事尚書僕射慧景京口江夏王慧景慧景慧景領軍都督宮城諸軍建康高祖相國長史冠軍將軍奉法和帝江陵南州遜位高祖將軍封建尚書僕射如故頃之將軍散騎常侍中軍將軍丹陽視事光祿大夫將軍尚書將軍如故累進將軍鼓吹一部居官高祖深重

 天監十五光祿大夫三司丹陽如故光祿大夫三司

 吏部尚書姚察孔子微子箕子比干。」亂世取捨自取不幸。《:「。」進退機制印章?[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary