Back to collection

Book of Liang 梁書

卷二十三 列傳第十七 長沙嗣王業 永陽嗣王伯游 衡陽嗣王元簡 桂陽嗣王象 Volume 23: Ye, Prince of Changsha; Boyou, Prince of Yongyang; Yuanjian, Prince of Hengyang; Xiang, Prince of Guiyang

Click on any word to see more details.

梁書第二十 列傳第十七

長沙王業 衡陽 桂陽
 長沙王業高祖長兄字元少有令譽安南參軍臨湘太子舍人洗馬建安太守中書侍郎永明持節都督南北諸軍西戎校尉刺史冠軍將軍漢中南鄭隨機甚多解圍歷城皋蘭邊境遂寧將軍封三軍事益州刺史太子尚書吏部衛尉永元豫州持節將軍豫州諸軍豫州刺史南譙太守西將軍入寇京邑江夏王單騎乘勝侍中尚書僕射尚書都督征討水陸諸軍持節將軍如故五百肆虐執政宿元勳獨居:「隆昌故事陛下。」西:「尚書?」中興元年追贈侍中司徒宣德太后臨朝太傅天監元年丞相長沙宣武左纛前後鼓吹輓歌二部葬禮晉安平王故事

 識度過人著作太子舍人宣武高祖以爲將軍中興將軍琅邪清河太守天監長沙王冠軍將軍秘書監侍中散騎常侍太子驍騎將軍石頭軍事使持節都督諸軍將軍兗州刺史將軍琅邪彭城琅邪太守十年將軍散騎常侍十四琅邪彭城琅邪輕車將軍刺史

 所在深信因果佛法高祖普通散騎常侍將軍侍中金紫光祿大夫四十八文集

 聰慧甲科秘書太子舍人華林園》、《華光殿》、《陽山高祖普通元年二十三

 元王清潔永元著作天監元年西昌食邑五百持節都督諸軍冠軍將軍益州刺史天下邊徼數萬作亂不可大怒肩輿巡行從者由是人心大安斬首遂平將軍太子中庶子十年驍騎將軍琅邪太守侍中

 謙退不求聞達屬文未嘗有所十一使持節都督竟陵諸軍將軍校尉雍州刺史十二使持節都督諸軍兗州刺史軍號如故太子詹事普通領軍將軍侍中軍師將軍西正德北伐渦陽班師有司宗正封爵將軍步兵校尉大通元年侍中渦陽使持節都督北大將軍渦陽將軍金紫光祿大夫侍中大通元年將軍如故中軍將軍太子詹事丹陽高祖:「子弟。」小名左將軍尚書僕射侍中不許大同中衛將軍三司侍中如故

 恬靜獨處宗室衣冠莫不楷則爵祿太過退賓客太宗敬愛布衣音樂高祖以此使持節徐州刺史長子散騎常侍大將軍京口江北:「不能逆賊正當朝廷安能投身。」太清六十七

 高祖將軍參軍太子舍人洗馬丹陽太子中舍人將軍內史懷遠黎庶以爲前後將軍參軍建武高祖即位追贈侍中司空

 風神善言玄理天監元年四月:「浙東奧區會稽東陽新安永嘉臨海諸軍將軍會稽太守。」二十三

 衡陽簡字高祖第四太常江陵縣天監元年追贈侍中大將軍三司衡陽

 會稽太守十三給事黃門侍郎持節都督諸軍中郎將廣州刺史太子中庶子使持節都督諸軍武將刺史十八正月

 桂陽長沙宣武第九叔父太子洗馬永元宣武遇害高祖京邑給事黃門侍郎天監元年散騎常侍撫軍大將軍桂陽封爵

 容止善於交遊所生起家寧遠將軍丹陽未幾簡王去職將軍丹陽生長深宮朝廷持節諸軍將軍刺史諸軍輕車將軍刺史德政中書侍郎石頭軍事轉給黃門侍郎領軍宗正侍中太子詹事持節江州諸軍武將江州刺史太常侍中秘書監步兵校尉大同

 史臣長沙承襲桂陽在於猛虎德惠所致何以。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary