Back to collection

Book of Liang 梁書

卷二十八 列傳第二十二 裴邃 兄子之高 之平 之橫 夏侯亶 弟夔 魚弘附 韋放 Volume 28: Pei Sui; Pei Zhigao; Pei Zhiping; Pei Zhiheng; Xiahou Dan; Xiahou Kui; Yu Hongfu; Wei Fang

Click on any word to see more details.

梁書第二十 列傳第二十


 河東聞喜刺史之後寓居壽陽宋武帝前軍長史驍騎將軍

 屬文左氏春秋》。建武刺史府主簿壽陽八公山立碑使見稱秀才對策

 踐阼安王撫軍將軍揚州刺史參軍壽陽刺史壽陽豫州宣武以爲司徒太守王肅壽陽南歸天監自拔後軍參軍邊境以爲將軍廬江太守五萬麾下將軍

 邵陽於是淮水造橋乘勝追擊石城元康永仁合肥夷陵三百冠軍長史廣陵太守

 鄉人帝王功業高祖多大不臣。」由是太守立功邊陲不願:「才不古人!」未及宿行次退參軍豫章司馬石頭竟陵太守屯田公私便遊擊將軍朱衣殿將軍西戎校尉刺史開創屯田倉廩相率從容:「不可逆。」而已給事中將軍朱衣將軍大匠

 普通刺史武將深入邊城出其不意刺史擊破壽麵持節徐州諸軍武將徐州刺史豫州諸軍豫州刺史合肥

 將軍大軍北伐征討諸軍壽陽九月壬戌壽陽一日後軍失道於是收集士卒色相漿馬頭芍陂明年新蔡至於之間所在回應壽陽長孫河間五萬挑戰將軍大敗斬首萬餘奔走閉門不敢復出五月追贈侍中將軍鼓吹一部七百

 少言方正威重將吏犯法及其莫不流涕以爲不死洛陽不足


 王國常侍參軍參軍留宿將軍壽陽將軍散騎常侍廣陵武將西豫州刺史輕車將軍黃門侍郎中軍宣城司馬都督諸軍武將徐州刺史太子衛尉少府子政給事黃門侍郎江陵西魏


 大夫起家從事新都參軍讀書意氣常隨叔父征討所在立功器重

 壽陽壽陽豫章長史太守都城二百五應接勇將潁州刺史家僮麾下將軍盜賊以爲刺史左軍將軍南譙太守徐州員外散騎常侍將軍西豫州刺史如故

 豫州刺史鄱陽總督江右援軍諸軍二百建興城陷合肥鄱陽西新蔡未有所屬以爲侍中將軍江陵金紫光祿大夫七十三侍中三司鼓吹一部

 太子刺史西魏攻陷江陵力戰


 第五征討以軍武陵王常侍扶風弘農太守不行州長陽平太守城陷散騎常侍將軍太子詹事


 第十三不事產業蔬食:「大丈夫富貴。」數百芍陂太宗東宮要之以爲河東常侍殿主帥將軍將軍鄱陽長子東城京都退還合肥未及

 大心江州大心大心大心同歸散騎常侍廷尉河東內史巴陵退持節將軍徐州刺史前鋒石頭景東賢明遂平武陵王吳興太守

 江陵上黨晉安使持節將軍徐州刺史都督鼓吹一部營壘四十一侍中司空


 車騎將軍長子起家永元西南康司馬荊州京師聽政主帥作亂驍騎將軍高祖長史協同宣德皇后南康宣城相國僚屬百官建康尚書吏部侍中高祖天監元年宣城太守散騎常侍驍騎將軍西始興長史太守解職居喪持節諸軍武將刺史安陸太守十二尚書給事中將軍豫州大中十五武將安西長史江夏太守十七散騎常侍太子將軍前軍將軍將軍吳興太守立碑普通散騎常侍驍騎將軍常侍如故公事未幾復職

 大舉北伐豫州刺史刺史太守南譙太守太守驍將壽陽使持節河間班師合肥士馬壽陽高祖清流築城進攻漿將軍降下五十二男女五千二十壽陽豫州合肥豫州使持節都督豫州淮南諸軍將軍刺史壽春百姓流散務農頃之民戶大通將軍高祖素服舉哀車騎將軍五百立碑

 風儀寬厚器量涉獵文史衡陽內史高祖:「?」答曰:「從弟。」高祖:「好不。」對曰:「所以不忍。」以爲

 產業祿所得居處服用充足而已不事晚年音樂十數被服姿容

 太子舍人洗馬太清入寇


 起家南康王府參軍中興司徒天監元年太子洗馬舍人大匠太極殿普通元年長史國事將軍隨機給事黃門侍郎吳興太守將軍西武昌太守衛尉持節諸軍武將刺史安陸太守

 武將將軍陽道平靜陰山刺史豫州刺史廣陵擊破歸路:「欲降不願不可受降。」於是官軍旗鼓妄動無私男女萬餘六十生擒萬餘不可勝數豫州廣陵安陽偏將由是

 大通刺史高祖刺史刺史使持節將軍一千五百大通將軍所生去職

 兗州刺史譙城將軍應接將軍隨機使持節豫州諸軍豫州刺史使持節諸軍豫州刺史豫州失業軍人百餘儲備境內兄弟恩惠鄉里百姓:「頻仍。」遠近萬人當時愛好人士不以自高文武賓客滿以此大同五十六舉哀二十二百追贈侍中安北將軍

 太僕鄉里其父刺史長史彭城長史舉兵前驅西士林居人子女財貨


 襄陽身長白皙姿容征討南譙盱眙竟陵太守:「所謂山中鹿田中米穀村里丈夫人生歡樂富貴幾何!」於是恣意侍妾百餘不勝車馬一時西湘東司馬新興永寧太守


 字元車騎將軍晉安主簿高祖雍州主簿身長七尺腰帶容貌天監元年盱眙太守輕車晉安參軍始興參軍去職永昌縣輕車南平長史襄陽太守將軍竟陵太守

 大舉北伐將軍龍牙進軍漿不克高祖使壽春南康長史太守

 普通高祖領軍渦陽將軍大將軍營麾下二百從弟勇力單騎擊刺不能失色厲聲:「今日唯有。」下馬處分於是殊死莫不退放逐渦陽常山大將軍乞佛五萬超等夾擊渦陽四千二百三十營壘一時京師太子散騎常侍持節諸軍武將刺史大通徐州諸軍徐州刺史封四持節將軍如故五十九

 篤實雍睦同一」。吳郡率皆側室懷孕婚姻其後男女未及成長徐州勢族:「失信故友。」長子別有

史評
 史臣好學篤行安邊功績文武名臣。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary