Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷二十九 列傳第二十三 高祖三王 Volume 29: Three Princes of Gaozu

梁書卷第二十 列傳第二十

高祖
 高祖貴嬪昭明太子太宗皇帝脩容世祖皇帝淑媛豫章南康簡王脩容武陵王

 南康簡王高祖第四天監南康二千將軍石頭軍事十年使徐州諸軍徐州刺史將軍長史便十六將軍石頭軍事十七使南北諸軍兗州刺史著稱三百七十詣闕十五中郎將普通將軍石頭軍事使江州諸軍江州刺史居喪高祖使求解將軍石頭軍事加護大通二十五中軍將軍三司鼓吹一部

 嗜欲所有天府南康無名千萬

 會理字長聰慧文史十一高祖衣服十五將軍刺史石頭軍事領軍將軍將軍丹陽使南北諸軍將軍兗州刺史太清元年彭城退

 京邑會理徐州刺史正德廣陵會理擊破進路臨江太守高祖會理會理:「心事不同天子年尊受制臣子違背遠處江北功業京都肘腋。」席捲司空西鄉壯士范陽廣陵起義會理相連矯詔會理白衣尚書

 虛弱會理敬禮敬禮:「大事有所安可?」會理:「三千便京師不過大兵無能。」敬禮」,贊成于時百姓用命丹陽至于不同後事祁陽通理遇害

 通理太子洗馬祁陽

 通理會理第六簡王內人分散涕泣:「簡王宮人。」便號泣宮人莫不傷感高祖悲泣高祖流涕左右:「奇士。」大同安樂五百

 理性慷慨立功讀書忠臣烈士未嘗:「一生之內無愧古人。」博覽文才祭孔立碑

 太清賓客數百兗州會理士卒會理廣陵廣陵會理不得兄弟相見公主:「如此闔家前途未知天命何如!」京師可以:「推辭。」左右會理二十一前言

 高祖第五天監廬陵郡二千十年將軍彭城琅邪太守十三會稽太守十六江州諸軍將軍江州刺史普通元年將軍石頭軍事

 膂力命中高祖:「任城。」正德超等高祖高祖使諸軍西中郎將雍州刺史將軍大通使諸軍將軍校尉雍州刺史鼓吹一部畜養倉廩遷安將軍大同元年使江州諸軍安南將軍江州刺史將軍石頭軍事將軍三司使南北九州諸軍荊州刺史大同四十四司空大將軍鼓吹一部長子

 調高祖第六聰穎博學屬文天監十三二千寧遠將軍琅邪彭城太守將軍會稽太守十八將軍普通元年石頭軍事江州刺史以西中郎將兗州大通元年封爵將軍大通元年丹陽將軍揚州刺史少府智通高於刺殺智通高祖不出庶人封爵大同元年將軍使諸軍西將軍刺史將軍丹陽大同元年將軍徐州刺史

 太清中衛將軍三司大都高祖:「未可歲月。」鐘離晝夜中流人馬十一寧遠將軍西步騎三萬將軍:「大道不如徑路鐘山。」三道斬首翌日南安駿駿駿大軍鐘山

 揚州刺史大連至于司空大寶元年刺史南平中外諸軍於是百官正陽殿河東長沙內外斷絕軍糧世祖

 朝聖治天下雍睦國政天時地利不及手足自相專情之內至交方等問號覿應接興師大體所行急難不能一朝能不雲雨傳流其間
 社稷在外臣子蒼穹至於其餘忿寬貸須臾正當輕重無益下流通識鐘山無道使訪古
 征戰至於骨肉所以自相便兵力成效作亂懷安名號當陽征伐便是瓜州至於莫非戰地豈不首尾寒心其事兵戈雍州何以引進西秦關中難測勢必侵吞不安非有正是解體
 自我五十忠臣憤慨罹禍忠義奮發今人當代朝野其間患難皎然所以出自東川上游在行九江安北菜色進取瀟湘當紅至於運轉發遣西時事令弟社稷使運輸軍旅協力一舉宗廟天下幸甚令弟聞見
世祖河東不可解流涕:「天下至於!」左右莫不於是大修強盛武昌

 長史司馬在于於是南陽使鐵騎二百無備敗走定州定州刺史汝南西魏汝南開城城池收集士卒竟陵西魏刺史西魏西魏大將軍二月等至汝南自守大雪不能中流江岸顏色不變鳥獸年三十百姓祠廟後世追諡

 長子字長大同元年汝南五百圍城太陽終日軍政未嘗申理太清三月遇害

 文才大同五百永安常在騎射兵法左右:「國家使。」秘書丞太子中舍人

 鐘山苦戰披靡臨陣意氣在外中郎將廣州刺史封二南奔使不肯流涕:「!」使:「不解其事可見。」:「如此?」執意大怒:「。」:「?」於是流涕圍城高祖:「。」高祖:「?」:「不可向者不能。」高祖:「自我自我亦復。」使慰勞

 膂力左右見天忿使者:「輕佻不惜便。」未遂

 史臣固本高祖封建南康宗室磐石太清忠孝可嘉。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary