Back to collection

Book of Liang 梁書

卷四十一 列傳第三十五 王規 劉瑴 宗懍 王承 褚翔 蕭介 從父兄洽 褚球 劉孺 弟覽 遵 劉潛 弟孝勝 孝威 孝先 殷芸 蕭幾 Volume 41: Wang Gui; Liu Jue; Zong Lin; Wang Cheng; Chu Xiang; Xiao Jie; Xiao Qia; Chu Qiu; Liu Ru; Liu Lan; Liu Zun; Liu Qian; Liu Xiaosheng; Liu Xiaowei; Liu Xiaoxian; Yin Yun; Xiao Ji

Click on any word to see more details.

梁書第四十一 列傳第三十

   從父     
 琅邪臨沂太尉南昌文憲公金紫光祿大夫南昌

 所生居喪太尉流涕叔父器重:「千里駒。」十二,《五經大義好學秀才主簿

 起家秘書太子舍人南康主簿太子洗馬天監十二太極殿殿》,秘書丞太子中舍人司徒西從事晉安徐州僚屬參軍久之新安太守去職南昌縣黃門侍郎琅邪范陽東宮昭明太子湘東酒令從容對曰:「江左以來未有。」普通北伐洛陽退:「道家成功已久桓溫得而復失無成無援深入威勢。」俄而覆沒事機如此

 高祖文德殿廣州刺史賦詩五十高祖侍中大通尚書步兵校尉大通將軍晉安長史皇太子吳郡太守還都不理」。尚書詣闕不許將軍散騎常侍太子中庶子步兵校尉鐘山大同四十五散騎常侍光祿大夫二十皇太子湘東:「風韻千里縱橫才學跌宕長夜金刀去歲悼王。」後漢異同續漢書二百文集二十

 屬文司空賓客:「當成。」秀才秘書太子舍人去職南昌武昌文學太子洗馬東宮司徒秘書丞內史太清京城江州刺史當陽大心世祖江陵以爲武將南平內史吏部尚書侍中尚書僕射侍中僕射如故江陵

 》,諸子其一

 :「大禹不吝尺璧寸陰。」文士何不武士何不居處求學仲尼門人古者進退俯仰文王詩曰:「。」立身行道終始若一。「造次於是」,君子
 儒家尊卑等差吉凶南面北面天地陰陽道家聰明成聖等差汲引及於知命江左以來
 南陽中興同參帷幄

 丹陽方正禮生寧海湘東記室參軍記室太清世祖上流竭力盡忠尚書左丞御史吏部尚書國子祭酒如故

 字元世祖宜都郡守永嘉子孫江陵聰敏好學晝夜不倦鄉里童子學士」。普通湘東王府記室刑獄掌書記建成世祖荊州世祖以爲尚書郎安縣一千吏部郎中尚書吏部尚書江陵

 僕射周易》,十五秘書太子舍人南康文學太子中舍人去職舍人黃門侍郎博士文學經術發言造次儒者諸生》、《大通侍中國子祭酒承祖國師當世以爲久之將軍東陽太守視事四十一章子

 有風當朝用事車馬高論:「能不大小東陽。」東陽當時兄弟以此

 河南曾祖太宰太常數歲父母相繼成人器量高祖踐阼起家秘書太子舍人尚書殿內史太子洗馬舍人太尉從事黃門侍郎豫章長史頃之侍中風儀眉目瞻望大通寧遠將軍長史:「弘治。」以爲

 秘書太子舍人宣城主簿大通高祖二十韻詩高祖異焉宣城文學宣城文學二等

 太守百姓西積年更生枝葉百姓以爲滿詣闕吏部百姓老少出境涕泣

 侍中頃之散騎常侍羽林東宮太守公事散騎常侍東宮太清吏部尚書宮城四十四

 少有侍中沙門祈福中夜戶外空中彈指精誠所致

 三司尚書僕射尚書

 穎悟器識屬文永元著作天監太子舍人尚書十二主客湘東普通湘東參軍大通給事黃門侍郎大同武陵王揚州刺史長史在職清白朝廷高祖:「。」高祖:「始興不安可以。」由是始興太守宣佈威德境內肅清少府散騎常侍侍中並不稱旨高祖:「。」博物應對左右匡正高祖遷都尚書軍國大事高祖:「。」大同高祖不許不肯謁者僕射光祿大夫

 太清渦陽敗走壽陽高祖

 竊聞渦陽敗績陛下容納不移天下呂布董卓何者狼子野心之類然而關西宇文不容投身陛下前者所以細流屬國匈奴失地匹夫陛下匹夫
 國家歲暮歲暮豈知江淮事蹟顯然無可如此
 朝政將死宗室遺老劉向天慈
 高祖歎息不能

 介性交遊從兄從弟烏衣高祖延後二十置酒賦詩不成罰酒顏色不變自若便加點高祖:「。」七十三

 第三散騎常侍太子中庶子光祿大夫

從父吏部尚書重名前世

 楚辭上口及長好學屬文永明起家著作遷西參軍天監前軍鄱陽主簿尚書太子中舍人徐州近畿重鎮前後巨富妻子不免饑寒司空從事建安內史久之長史參軍司徒臨川司馬普通員外散騎常侍御史公事頃之散騎常侍少有才思高祖愛敬散騎常侍招遠將軍臨海太守威猛民俗便司徒長史》,五十五舉哀五十二十

 河南高祖將軍雍州刺史太宰參軍太子舍人公主

 少孤篤志好學才思建平誅滅故吏以此起家參軍曲江公主簿溧陽清白而已西主簿

 天監太子洗馬侍郎舍人建康去職參軍舍人將軍廷尉祿舍人如故御史屈撓稱職普通長史太守散騎常侍羽林頃之遷都尚書大同臨川長史江夏太守光祿大夫步兵校尉散騎常侍秘書監著作司徒長史常侍著作如故以後尋出將軍輕車河東長史太守散騎常侍步兵致仕不許光祿大夫給事中七十。   彭城安上里人司空昭公太常

 聰敏屬文十四父喪骨立叔父賓客:「明珠。」風采家人不見本州主簿

 起家中軍參軍沈約主簿賦詩太子舍人中軍臨川主簿太子洗馬尚書殿晉安太子中舍人

 文章》,便文不加點高祖稱賞壽光殿賦詩未及高祖手板:「東南雒陽便?」親愛如此

 舍人頃之太子如故晉安長史丹陽太子中庶子尚書吏部輕車湘東長史會稽郡公事頃之王府記室侍郎祿少府司徒長史御史稱職大通散騎常侍尚書步兵校尉大通臨川長史江夏太守將軍寧遠將軍司徒長史尚書將軍大同吏部尚書將軍太守侍中吏部尚書去職居喪五十九孝子

 從兄齊名免黜並不貴顯文集二十

 著作

 十六》、《》。所生家人不勝中夜暖氣覺知高祖省視尚書左丞聰敏尚書七百一見記名當官清正姊夫御史從兄吏部在職:「行路家人。」始興內史左丞

 清雅屬文起家著作太子舍人晉安記室賓禮徐州王后雍州安北參軍縣令大通皇太子庶子東宮同時大同元年皇太子遵從

 從中可言孝友立身貞固內含外表美譽流于言行相符終始如一文史辭章玄黃自居未嘗公卿榮利是以同僚後進怡然清靜不以西東江獨步書籍不是
 漢南書記從容良辰美景清風月夜未嘗一日追隨一時不會賦詩文史弘道使威鳳一羽足以五德博望節文故人溘然。「善人」,奈何
 撰集不能揄揚