Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷四十四 列傳第三十八 太宗十一王 世祖二子 Volume 44: Eleven Princes of Taizong; Two Princes of Shizu

梁書卷第四十四 列傳第三十

太宗十一 世祖
 太宗皇后太子大器大連大心夫人南海安陸夫人瀏陽大雅夫人新興西夫人武寧建平夫人安王夫人諸子

 大心屬文大通當陽一千五百大同元年使南北諸軍將軍刺史十三太宗民情:「大小行事纖毫。」大心發言合於石頭軍事太清元年將軍江州刺史京邑大心招集士卒遠近數萬上流諸軍宮闕南奔密詔平南將軍大寶元年二千

 太守大心軍旅豫章內史西大心擊破不能鄱陽合肥援兵總集大心西禍難豫章大心參軍將軍敗績鄱陽世子人才大事江州首領五千夜襲大心於是人心約略至于大心司馬敗績勇士:「難以輕騎之上。」大心未決:「年尊顏色拜謁遠涉孝子不行。」慟哭大心遇害二十九

 南海大同寧國一千五百十一夫人哭泣國學中書侍郎給事黃門侍郎十一將軍琅邪彭城太守使將軍諸軍財物賞賜:「。」大寶元年南海二千使諸軍安南將軍揚州刺史將軍吳郡太守起義會稽潁川臨走:「成功不可。」遇害二十五

 大連屬文舉止風流音樂丹青大同臨城一千五百南海國學中書侍郎十年高祖大連高祖問曰:「汝等?」:「奉詔。」大連兄弟往還高祖乘馬高祖太宗:「見大大連風韻可愛足以年老。」給事黃門侍郎石頭軍事太清元年使將軍揚州刺史京師大連揚州會稽山賊群聚數萬大連命中參軍大寶元年二千大連設備大連將軍揚州平南將軍江州刺史大連逃竄:「軍民存亡。」相見未果遇害二十五

 安陸書記天性體貌腰帶大同西一千五百中書侍郎寧遠將軍石頭軍事鐘山京城大寶元年安陸二千使將軍揚州刺史遇害二十二

 瀏陽大雅大同瀏陽一千五百姿高祖太清京城大雅左右發憤十七

 新興大同高唐一千五百大寶元年新興二千使徐州諸軍將軍徐州刺史遇害十八

 西厚重戲弄高祖》」。諷誦音韻清雅高祖王羲之大寶元年西二千將軍丹陽揚州將軍遇害十三

 武寧風儀眉目大寶元年武寧二千將軍丹陽遇害十三

 建平大寶元年封建二千明慧京城高祖歸心釋教發誓:「衆生。」:「官家?」六時禮佛:「衆生。」如此將軍石頭軍事遇害十一

 安王夫人便成人高祖太宗嗚咽不能左右莫不大寶元年二千寧遠將軍琅邪彭城太守遇害十一

 雄壯膽氣京城:「大丈夫。」:「妄言!」:「。」大寶元年二千寧遠將軍遇害

 世祖世子方等夫人世子太子〈()〉,皇帝諸子

 世子方等實相世祖長子聰敏善騎射性愛林泉散逸:「人生處世足以養性足以溝壑何以及其不及志性進退掌握舉手使人間。」嫉妒失寵方等世祖方等方等

 高祖長子世祖方等方等欣然世祖方等:「方等?」世祖步騎使京都方等宮城方等荊州收集士馬世祖方等修築七十世祖:「如此!」垂泣退世祖忿穢行方等河東刺史方等世祖方等臨行:「出征無二。」及至河東方等溺死二十二世祖追思中軍將軍揚州刺史世子招魂

 方等范曄後漢書》,三十春秋》,

 世子智相世祖第二夫人博學》、《》,風采世祖方等世祖:「有所何以。」刺史鎮江行事下流時世未決軍政輕騎數百風雨百姓不信:「盛大?」閉門世祖追贈大將軍世子

 史臣太宗世祖諸子。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary