Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷四十五 列傳第三十九 王僧辯 Volume 45: Wang Sengbian

梁書卷第四十五 列傳第三十


 將軍天監起家湘東王國常侍丹陽參軍會稽參軍荊州武寧討平將軍武寧太守將軍廣平太守滿王府參軍司馬江州將軍司馬安陸新蔡太守司馬將軍荊州將軍參軍竟陵太守將軍總督京都宮城天子蒙塵兄弟超等屈膝然後未幾竟陵於是西世祖世祖領軍將軍

 軍師世祖分給竟陵部下未盡然後:「受命?」:「。」:「不然文士河東兵刃軍師精兵不足竟陵數經不久有限重申。」:「成敗一行。」世祖遷延不肯:「發言可見。」世祖世祖問曰:「何日?」世祖大怒厲聲:「!」失色須臾左右:「不行唯有。」:「食祿今日懷恨不見老母。」世祖流血廷尉岳陽江陵人情搔擾未知世祖左右都督岳陽退不能長沙世祖舍人三百:「舍人竟陵。」左右:「竟陵經略不足。」:「使故意。」床側部分力攻遂平

 領軍將軍江西大都巴州刺史定州刺史宜州刺史郴州刺史西巴陵巴陵世祖刺史嗣徽刺史巴陵荊州使五千江夏大將巴陵於是望風請服至于公私前鋒城固無人翌日輕騎:「?」答曰:「領軍。」:「領軍事勢如此何不?」使答曰:「大軍荊州掌握便。」:「領軍不出相見?」等至船艦登岸耀八道五千同時鼓噪引退世祖將軍僧祐巴陵鼓吹殺傷甚多午後退樓船水城西南蝦蟆臨城日方燒水不利退法和世祖將軍三司江州刺史寧縣

 於是世祖巴陵諸軍沿魯山魯山力戰諸軍羅城金城使三千開門生擒斬首退魯山羅城建業同時鼓噪水軍樓船四面行走至于白楊生擒江陵諸軍江州刺史臨城奔走世祖尚書大將軍鼓吹一部江州齊集

 世祖江州大舉皇帝江陵大將百餘勸世進軍本紀

 於是江州建業兗州刺史南陵頭等五萬出自南江前軍五千倜儻白茅盟誓:「逆天構造違背恩義我國毒害高祖皇帝聰明光宅天下劬勞萬民五十全景要害高祖百姓朝廷焚尸高祖春秋九十大行皇帝王臣食人湘東王臣摩頂不能天地不可今日相國靈武元帥京邑同心尊奉相國前途天地宗廟同心共事欺負明神。」於是歃血慷慨

 次於步騎萬餘挑戰兩邊八十退縮使兩岸水軍退歸路鼓噪中江諸軍沿進軍石頭斗城師大石頭:「送死。」二千西面使在後戰敗石頭退於是散兵軍人失火太極殿東西軍人京邑不免居民石頭至于東城震響京邑於是百姓失望

 五千二十江陵松江:「今日何如?」江陵:「朝廷社稷興廢亦復。」賓客功德答曰:「聖上威德用命老夫?」於是京都

 世祖帝位將軍司徒加班二十食邑五千尚書鼓吹

 攻破刺史洪雅零陵朝廷舍人將軍建業巴陵都督諸軍都督西諸軍都督不受世祖東西都督車輪水勢士卒於是交鋒懈怠無備諸軍於是諸軍大戰車輪其二大敗長沙居民追躡諸軍臨視設備賢明開門左右百餘交戰賢明衝突胡床於是指揮勇敢賢明退朝廷降伏」。于時武陵王上流內外世祖和解江陵西輿餞行武陵敗績枝江班師江陵建業

 江陵合肥建業大將東方建康江陵世祖次于豫州刺史三千吳郡太守吳興太守大敗建業二月甲辰:「漢制所以使司徒尚書都督諸軍將軍揚州刺史開國風格九流七略西疲勞艱難上將太尉車騎大將軍。」

 夫人世祖監護喪事夫人夫人天監退保合肥湖西安和善於家門內外莫不夫人流淚謝罪世祖相見世子世祖軍國大事夫人自陳嗚咽夫人:「忠烈非但保祐當世子孫。」天下夫人富貴朝野明哲婦人隆重喪禮靈柩建康弔祭尚書僕射:「相比辭章討論平原孟軻自家高能崦嵫早秋龍門西浮雲滔滔嗚呼!」

 十月西魏宇文岳陽五萬江陵世祖建業大都荊州刺史:「便國家猛將下流倒懸。」豫州刺史前軍兗州刺史處分:「便漢江其後千里千里孫臏龐涓。」京城晏駕主位樹立大將軍都督中外諸軍尚書參謀討伐

 :「禍難建業武陵白日齊心有情莫不鄰國西不能固守江陵未及便臣子枝子號令江陰負荷天下大道懷舊存亡扶危長沙金陵便上党清河安陸西江左漢口居士相會部分迎接西湘東怯弱良圖。」

 遣送壽陽前後繼統至于散騎常侍敗績君臣:「便左右多時人情使參差決定西真跡恣欲一朝大國中興陛下便陛下至聖社稷使啟事。」答曰:「忠義喪亂積年蒙塵四海天命本朝艱難建武至於板築想來公室豈不理會行人沿往來使便是重興黎庶社稷可否上黨陳兵安危無識忽然上黨首級大德逆賊咸陽雲夢同心協力上流在於來信未知水陸何處建國方策入盟自來同謀行人押送之下敘言。」重啟:「員外常侍大齊仁義鄰國救難皇家莫不江東冠冕信實由衷第七弟子尚書奉迎萬國傾心晉文社稷大齊效忠陛下吏部尚書。」皇太子答曰:「尚書賢弟玉樹明珠胸懷劬勞社稷