Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百四十一 列傳第二十九 齊泰 黃子澄 方孝孺 練子寧 茅大芳 卓敬 陳迪 景清 連楹 胡閏 王度 Volume 141 Biographies 29: Qi Tai, Huang Zicheng, Fang Xiaoru, Lian Zining, Mao DaFang, Zhuo Jing, Chen Di, Jing Qing, Lian Ying, Hu Run, Wang Du

方孝孺〈( 胡子 方法 )〉〈( )〉〈()〉〈( )〉〈( )〉〈()〉〈(高翔)〉王度〈(戴德 )〉

方孝孺〈( 胡子 方法 )〉〈( )〉〈()〉〈( )〉〈( )〉〈()〉〈(高翔)〉王度〈(戴德 )〉

溧水洪武十七鄉試第一明年進士二部主事殿太祖二十八兵部郎中侍郎太祖姓名歷數圖籍手冊簡要詳密即位國政尚書遺詔國中奔喪王國朝廷節制骨肉重兵

建文元年相繼七月」。奸臣:「。」布告天下太祖功臣長興炳文大將軍北伐至真曹國不可五十大喜:「十萬!」上書京師明年東昌任職罷兵:「。」進益

天下意中是以進退京師白馬:「尚書。」方孝孺兄弟敬宗謫戍

宜人洪武十八會試第一編修進修東宮太常寺角門:「重兵不法奈何?」:「護衛自守六師大小強弱不同。」即位翰林學士國政:「先生角門?」:「。」退:「不然在先不法有名問罪手足。」明日白帝

不法於是庶人大同齊王京師上書事宜未決:「事勢如此安可不斷?」明日:「。」猶豫:「即位何以天下?」:「為人。」:「智勇善用。」於是都督調官軍開平護衛護衛指揮調北平官軍順德都督練兵臨清練兵山海關控制北平憂懼京師病篤:「。」未幾:「陷害天子奸臣所為。」

信任書生所長炳文勝敗不足曹國炳文無能喪失士馬十萬濟南慟哭:「大事不足贖罪!」

密令微服太湖蘇州知府勤王:「不宜敵人。」京城航海不可嘉興舉事為人成祖族人少長戍邊姓名湖廣正德進士其後

洪武人材起家袁州知府致仕親屬戍邊

方孝孺一字寧海克勤洪武循吏雙眸炯炯讀書鄉人韓子。」宋濂知名文藝明王太平為己任臥病絕糧家人:「古人!」克勤行路卒業

洪武十五召見太祖舉止皇太子:「。」太祖二十五太祖:「。」漢中教授講學世子陳說道德讀書。」

即位翰林明年講學國家政事讀書使講解臨朝臣僚可否太祖實錄總裁官制文學博士

建文上書平安建議:「遼東入山海關永平真定北平大兵其後往返使將士定勢進而。」以為大理寺使罷兵將士奉詔五月平安發兵指揮武勝上書:「不可。」未幾沛縣河北德州以為世子仁厚其弟使內亂建議白帝錦衣衛北平世子世子不得

明年五月江北四方:「東南舟楫決戰勝負未可知。」帝命戰艦六月乙卯憂懼京城援兵社稷金川

成祖北平:「天下讀書種子。」成祖使悲慟殿成祖:「先生自苦欲法周公成王。」:「成王安在?」成祖:「。」:「何不成王?」成祖:「。」:「何不成王?」成祖:「家事。」左右:「天下先生不可:「不可。」成祖:「奸臣忠臣發憤血淚交流以此!」四十門人德慶與其遺骸門外山上

力學篤行孝友賦詩秦淮

文章海內相傳永樂門人》,

仁宗即位禮部:「建文家屬田土戍邊。」十三三月謫戍後裔浙江江西福建四川廣東三百克勤子曰洪武二十五上書寧海謫戍世宗松江自稱一時士大夫歸宗》。建文忠臣南京

宗族親友前後數百下士寧海

姑子進士編修太常建文建白

:「。」賢良御史洪武丙子儒士四川建文史館編修陜西世子

胡子榮縣漢中教授建文太祖實錄》,檢討刑部侍郎

友善經歷通判河南參政教授漢中鄉試所得桐城方法

》,家人

四川斷事成祖署名不肯望江瞻拜鄉里:「。」

成祖金華宋濂妻子:「。」無錫

洪武起居直言鎮安通判十八貢士廷試對策:「有限陛下區區無窮何以?」太祖一甲第二翰林修撰力行工部侍郎建文方孝孺信用吏部侍郎進退為己任建白未幾御史大夫朝中憤激叩首:「陛下執法不能朝廷賣國有余陛下!」大哭經歷御史二心靖江長史上書大計指斥盛氣:「國事不能?」

即位戍邊從子大亨嘉定知縣進士刑部主事慟哭賦詩

文章弘治金川》。使金川書院浩然」。

不知妻子和尚

泰興博學詩文洪武淮南學官對稱長史董仲舒盡心輔導」,方孝孺建文元年御史淮南激烈

洪武知事建言御史

瑞安穎悟過人讀書十行洪武二十一進士給事鯁直制度天子:「京師天下陛下使服飾太子尊卑無序何以天下?」:「未及。」器重八十一」。政事本源」。給事戶部侍郎

建文:「大略高帝北平形勝士馬元年南昌萬一控制時而。」翌日叩首:「天下陛下。」

即位建議離間骨肉厲聲:「不用!」使管仲魏徵:「人臣無二皇帝一旦橫行篡奪地下?」不忍:「今日。」其三

慷慨姿談論天官輿地成祖::「國家三十。」御史方言

同時戶部侍郎

丹徒定遠建文戶部飲食起居公署:「天下事先今日神速持久銳氣姑息。」主調京師廣西

仙居爽朗飲酒高歌」。建文戶部侍郎

宣城明初撫州守禦倜儻萬壽》。太祖通經山東參政丁內艱雲南使普定曲靖士兵擊破金幣

建文禮部尚書制度沿革損益百官刑獄流民二十太子戰敗大計京師

帝位責問鳳山衣帶》,蒼頭遺骸縊死五月乳母怨家成祖撫寧登州蓬萊洪熙還鄉田產成化寧國知府弘治進士天府

不知禮部侍郎典禮侍郎

御史戶部主事史官

倜儻大節讀書洪武進士編修御史三十召見御史奏疏更改給事詔獄巡察金華知府建文北平參議言論明晰御史大夫密謀等同殉國詣闕成祖行者一日赤色成祖所藏奮起:「報仇!」成祖」,

金川御史成祖襄垣

鄱陽太祖長沙召見洪武:「書生鄱陽?」都督經歷建文補闕大理寺晝夜軍事京師傳道戍邊功臣大義洪熙還鄉:「忠臣。」

高翔洪武監察御史建文成祖喪服戍邊:「世世。」

王度歸善力學文辭山東監察御史建文悉心小河奉命勞軍徐州方孝孺誓死社稷謫戍