Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百五十一 列傳第三十九 茹瑺 嚴震直 張紞 王鈍 鄭賜 郭資 呂震 李至剛 方賓 吳中 劉觀 Volume 151 Biographies 39: Ru Chang, Yan Zhenzhi, Zhang Dan, Wang Dun, Zheng Ci, Guo Zi, Lu Zhen, Li Zhigang, Fang Bin, Wu Zhong, Liu Guan

〈()〉吳中

衡山洪武使太祖二十三御史兵部尚書太子即位吏部刑部尚書河南為兵尚書

龍潭曹國同知成祖伏地流汗不能一言成祖:「公等。」奉詔講和成祖:「無罪庶人何以諸子奸臣解甲。」

成祖京師勸進成祖即位太祖忠誠食祿一千兵部尚書太子長安

家人長沙以為開金意向不免毒藥永樂二月其父謀殺父母兄弟家屬二十七謫戍廣西河池仁宗

居官謹慎

烏程洪武富民京師後期二十三參議工部侍郎二十六六月尚書朝廷營建天下工匠京師二十萬戶姓名便鄉民其弟不法以為其弟御史冤獄

二十八龍州使尚書安南廣西興安審度地勢五千五十增高中江三十漕運

三十二月:「廣東八十五廣西終年之一三十八千廣東入粟廣西廣東江西南安贛州吉安臨江便。」江西

四月御史工部尚書建文山東致仕成祖即位召見巡視山西澤州

富平洪武東宮十五雲南參政賦詩使二十行為天下第一吏部:「討平西南誠信天下十二。」十七土地貢賦法令裁定民間定制

即位吏部尚書選用太祖實錄》,翰林編纂第一知名

成祖京師中朝奸臣二十九常言臨朝建文官制戶部尚書解職京師吏部後堂妻子相率

吏部官制小吏:「皇帝立法規模未必人口。」不能知事屬吏經紀奉使雲南建文悲愴吞金國史其實

建文吏部侍郎同事

太康元末洪武禮部主事福建參政:「遠人。」雲南二十三浙江使十年

建文戶部尚書成祖未幾同工尚書等分山西河南陜西山東新昌經理北平上疏永樂四月使致仕

永樂進士仁宗鄭王長史荀卿》,十二不合戶部郎中英宗即位戶部侍郎巡撫浙江母喪

建寧洪武十八進士監察御史天下謫戍奉命編次止息飲食病者醫藥全活滿湖廣參議檢討母喪北平參議成祖謫戍即位成祖楚王長史不許工部尚書河南成祖京師:「何如相背?」:「。」刑部尚書

永樂元年太祖詔安海南建文鳳陽戰艦亡命炳文炳文祁陽京師不行:「母子數年一旦相見。」

禮部尚書正月西域佛舍利:「佛教!」六月陰雲不見不許。」:「天下京師不見天下?」不許

為人大體六月:「退不支口鼻。」未竟:「善人。」洪熙元年太子文安

武安洪武十八進士北平使成祖參政按察司使率先萬歲成祖世子

成祖轉戰軍餉即位戶部尚書北平北京改行尚書定都戶部城郭宮殿官吏仁宗太子賓客老病太子太師致仕宣德戶部尚書奉職十二月七十三湯陰戶部主事

仁宗:「不能蠲租奉行使陛下恩澤。」

臨潼洪武十九太學太學生出貢賦兩浙山東按察司戶部主事北平按察司成祖世子永樂真定知府大理寺刑部尚書禮部皇太子婿主事失儀太子錦衣衛仁宗即位太子太子太保禮部尚書宣德元年四月

奉命省親關中無學大體成祖遺詔二十七建議群臣烏紗帽近臣:「皇后太宗。」變色異己仁宗洪熙元年群臣鎮海帝王周文便道飲酒西一夕

為人永樂騶虞麒麟:「天下治安?」貴州使:「班師思南萬歲。」:「山川。」:「山谷空虛相應國大不能君子?」郎中封禪面斥不能金水樓閣龍鳳花卉群臣不許太和五色侍郎靈芝群臣先後

成祖北京命定太子留守事宜太子處分章奏南京回鑾十一十四十七北京章奏南京:「章奏禮部?」懼罪:「奏章。」奏章給事》。得罪兵部:「。」

精力足以為人尚書副本左右侍郎三部侍郎情狀委曲萬端背誦未嘗沙磧文學禮部遣使密使一字脫誤

流涕不得已給事

松江華亭洪武二十一太子禮部郎中謫戍工部郎中河南參議王府積木建文調湖廣參議

成祖即位左右以為太祖實錄》,朝夕左右稱說洪武親信禮部尚書永樂冊立皇太子大學士東宮講筵先進禮部郎中中傷余年仁宗即位以為給事大行晏駕宿公署飲酒食肉興化知府七十歿

為人傅會首發北平成祖上心太祖忌辰誦經山東陜西百官使真臘國王國中:「中國?」:「以至內外。」建白不用

:「輕重外人何以?」:「御史黃信。」大臣姓名人品不端廣西交阯

錢塘洪武太學兵部郎中建文天府廣東成祖京師侍郎進兵侍郎尚書出征尚書北京吏部明年學士侍郎機密

十九尚書吳中休兵糧餉不足開平提調使進香自縊無意

吳中武城洪武經歷成祖大寧御史永樂工部尚書刑部十九等同仁宗即位太子宣德元年樂安祿正統殿明年七十追封茌平

計算先後工部二十余年北京宮殿營造職務規畫井然工匠聲色

洪武十八進士監察御史三十御史嘉興知府

永樂元年雲南按察使戶部侍郎調御史御史御史吳中人間北京營造宮室奉命浙江未幾明年山西軍民禮部尚書十二月刑部尚書皇太子譴責北京大臣小過不宜太子涼州軍事十三御史十五十九巡撫陜西考察官吏

仁宗嗣位太子賓客太子大理繁瑣尚書大理十四御史以是輿論

未有宣德臣僚宴樂滿納賄御史六月大學士:「祖宗朝臣年來成風?」:「永樂。」:「永樂。」:「今日?」:「。」:「?」使河道御史於是御史不法父子先後中有枉法千金錦衣衛明年重典乞貸遼東客死考察貪汙:「使。」

成祖太祖未有廣西雲南操行吳中不足道


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary