Glossary and Vocabulary for History of Ming 《明史》, 卷一百五十一 列傳第三十九 茹瑺 嚴震直 張紞 王鈍 鄭賜 郭資 呂震 李至剛 方賓 吳中 劉觀 Volume 151 Biographies 39: Ru Chang, Yan Zhenzhi, Zhang Dan, Wang Dun, Zheng Ci, Guo Zi, Lu Zhen, Li Zhigang, Fang Bin, Wu Zhong, Liu Guan

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 58 supreme ruler / emperor 及惠帝即位
2 55 nián year 二十三年拜右副都御史
3 47 zhèn to shake / to shock 茹常嚴震直張紞
4 32 shì matter / thing / item 出掌河南布政司事
5 27 rén person / people / a human being 衡山人
6 27 yuē to speak / to say 成祖曰
7 25 yán to speak / to say / said 公等言即言耳
8 24 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 又試兵部尚書
9 24 to give / to bestow favors 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
10 24 guān an office 所業於官
11 22 shí time / a period of time 時方重藩王禮
12 22 mìng life 即命常出營郡主府第
13 21 成祖 Chéngzǔ Chengzu / Emperor Yong Le 成祖曰
14 19 guān to look at / to watch / to observe 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
15 18 dǎn a fringe 茹常嚴震直張紞
16 18 zhōng middle 洪武中
17 17 bīn a guest / a visitor 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
18 17 to die 今救死
19 16 御史 yùshǐ a censor 二十三年拜右副都御史
20 16 qǐng to ask / to inquire 請以謀殺父母論
21 16 zòu to present / to offer 條奏利病
22 15 zhèng government 歷通政使
23 14 zhào to call together / to summon / to convene 尋復召為兵部尚書
24 14 zuǒ left 累遷試左通政
25 14 太子 tàizǐ a crown prince 加太子少保
26 14 to reach 及惠帝即位
27 14 使 shǐ to make / to cause 歷通政使
28 13 zuò to sit 坐不送趙王
29 13 wáng Wang 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
30 12 shì a gentleman / a knight 朝士董倫
31 12 prison 逮下錦衣獄
32 12 sān three 三年秋
33 12 洪武 Hóng Wǔ Hong Wu / Emperor Taizu of Ming 洪武中
34 11 即位 jíwèi to succeed to the throne 及惠帝即位
35 11 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le 時永樂七年二月也
36 11 xún to search / to look for / to seek 尋實授
37 11 gǎi to change / to alter 改吏部
38 11 qiān to move / to shift 再遷為工部侍郎
39 11 yòu right / right-hand 二十三年拜右副都御史
40 11 to enter 成祖入京師
41 10 cháng to taste 嘗督餉山東
42 10 wealth / capital / money / expenses 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
43 10 zhēng to march / to travel on a long journey 詔征遺逸士集闕下
44 10 cotton cloth / textiles / linen 出掌河南布政司事
45 10 zài in / at 紞在滇凡十七年
46 10 戶部 hùbù Ministry of Revenue 乃令紞及戶部尚書王鈍解職務
47 10 侍郎 shìláng an assistant minister 再遷為工部侍郎
48 10 to die 病卒
49 9 京師 jīngshī a capital city 成祖入京師
50 9 jìn to enter 二十六年六月進尚書
51 9 èr two 漓二江
52 9 shì to release / to set free 釋還
53 9 strange / unusual / uncanny 紞奏楊士奇第一
54 9 zhí straight 茹常嚴震直張紞
55 9 仁宗 Rén Zōng Emperor Renzong of Yuan 仁宗立
56 9 xíng to walk / to move 廣鹽行於江西自此始
57 9 fāng square / quadrilateral / one side 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
58 9 to examine into / to impeach / to charge 陳瑛遂劾常違祖制
59 9 shǎo few 加太子少保
60 8 ministry / department 尋復召為兵部尚書
61 8 tōng to go through / to open 歷通政使
62 8 shòu to teach 尋實授
63 8 child / son 與黃子澄不相能
64 8 yān Yan 燕兵至龍潭
65 8 建文 Jiàn Wén Emperor Jian Wen 建文中
66 8 běi north 置官吏及出塞北征
67 8 qiǎn to send / to dispatch 帝遣常及曹國公李景隆
68 8 to take charge of / to manage / to administer 出掌河南布政司事
69 8 Li 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
70 7 néng can / able 與黃子澄不相能
71 7 jiàn to see 如天下見之何
72 7 北京 Běijīng Beijing 北京建
73 7 a musical note 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
74 7 chēng to call / to address 役者稱便
75 7 anger / rage / fury 帝聞之怒
76 7 chén minister / statesman / official 盡臣職耳
77 7 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖賢之
78 7 zhí office / post 勤於職
79 7 yáng Yang 紞奏楊士奇第一
80 7 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 改吏部
81 7 lìng to make / to cause to be / to lead 特令吏部勿考
82 7 letter / symbol / character 字子敏
83 7 róng glory / honor 楊榮
84 7 liù six 建陡閘三十有六
85 7 guī to go back / to return 吾即解甲謁孝陵歸藩
86 6 shí ten 才十之一
87 6 to congratulate 賜請賀
88 6 廣西 Guǎngxī Guangxi 與兄弟家屬二十七人謫戍廣西河池
89 6 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 再遷為工部侍郎
90 6 lèi to be tired 累遷試左通政
91 6 cháo to face 還朝
92 6 zhuó to pull out 其年四月擢右都御史
93 6 four 臨江四府便
94 6 qián front 震再請如前制
95 6 bǎo to defend / to protect 加太子少保
96 6 郎中 lángzhōng Langzhong 召改戶部郎中
97 6 hòu after / later 後以銓實承父命
98 6 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 永樂元年
99 6 to criticize 都督同知王佐詣燕軍議和
100 6 zhī to know 常知不免
101 6 jìn red silk 與解縉後先進講
102 6 to arise / to get up 母喪起復
103 6 wèn to ask 賜請逮問孔高
104 6 jǐng sunlight 帝遣常及曹國公李景隆
105 6 extra / surplus / remainder 凡二十余萬戶
106 6 zuì crime / sin / vice 刑部尚書暴昭發其贓罪
107 6 天下 tiānxià China 集天下工匠於京師
108 6 soil / ground / land 乃言奉詔割地講和
109 6 zhào an imperial decree 下詔言景隆
110 6 shǔ to count 數雪冤獄
111 6 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 征授禮部主事
112 6 děng et cetera / and so on 常等見成祖
113 6 北平 Běipíng Beiping 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
114 6 liú Liu 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
115 5 father's elder brother 封常忠誠伯
116 5 to stand 仁宗立
117 5 雲南 yúnnán Yunnan 雲南平
118 5 吳中 Wúzhōng Wuzhong 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
119 5 xiàn county 尋命修廣西興安縣靈渠
120 5 to lift / to hold up / to raise 舉明經
121 5 shàng top / a high position 具獄上
122 5 bīng soldier / troops 燕兵至龍潭
123 5 gōng merit 功甚重
124 5 affairs / business / matter / activity 務變其俗
125 5 dùn blunt / obtuse 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
126 5 shū book 書其姓名
127 5 jīn today / modern / present / current / this / now 今救死
128 5 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮至京
129 5 lóng grand / intense / prosperous 帝遣常及曹國公李景隆
130 5 gěi to give 月給半俸
131 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能發一言
132 5 to instruct / to expound / to explain 使震直偕尚書任亨泰諭安南
133 5 idea 皆接以禮意
134 5 clothes / dress / garment 服之死
135 5 wén to hear 以廉慎聞
136 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 時天下郡邑吏多坐罪謫戍
137 5 to eat / to endure 茹常嚴震直張紞
138 5 參議 cānyì consultant / adviser 二十三年特授通政司參議
139 5 shí a rock / a stone 食祿一千石
140 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 茹常嚴震直張紞
141 5 suì to comply with / to follow along 陳瑛遂劾常違祖制
142 5 shì to attend on 為東宮侍書
143 5 kǎo to examine / to test 且皇考封諸子
144 5 zhì to create / to make / to manufacture 陳瑛遂劾常違祖制
145 5 wǎng to go (in a direction) 爾紞實先往
146 5 dào way / road / path 取他道南下
147 5 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部尚書暴昭發其贓罪
148 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治行為天下第一
149 5 jīng to go through / to experience 舉明經
150 5 yuán source / origin 夏原吉
151 5 Ji 夏原吉
152 5 private 人不能幹以私
153 5 jiàng to descend / to fall / to drop 坐事降御史
154 5 zhé to banish or exile 王景輩謫其地
155 5 ancestor / forefather 常等見成祖
156 5 shì to test / to try / to experiment 又試兵部尚書
157 4 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 代李至剛為禮部尚書
158 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留攝部事
159 4 wén writing / text 命賜與檢討吳文為之
160 4 tài great / exalted / superior 毛泰亨
161 4 yòng to use / to apply 滇人遵用之
162 4 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 震建議群臣皆易烏紗帽
163 4 zhāng a chapter / a section 帝賦詩二章賜之
164 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 命官撫守
165 4 jiàn to build / to construct 建陡閘三十有六
166 4 河南 hénán Henan 出掌河南布政司事
167 4 an official institution / a state bureau 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
168 4 to beg / to request 尋以老乞歸
169 4 zhèng Zheng 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
170 4 zhǐ purport / aim / purpose 稱旨
171 4 廣東 Guǎngdōng Guangdong 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
172 4 jùn a commandery / a prefecture 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
173 4 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 永樂四年進士
174 4 xiào result / effect 此豈可效
175 4 xiǎng rations and pay for soldiers 嘗督餉山東
176 4 明年 míngnián next year 明年從北征
177 4 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 不許
178 4 山東 Shāndōng Shandong 嘗督餉山東
179 4 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 宣德四年
180 4 六月 liùyuè June / the Sixth Month 二十六年六月進尚書
181 4 jiā to add 加太子少保
182 4 zuǒ to assist / to accompany 都督同知王佐詣燕軍議和
183 4 dialect / language / speech 語切
184 4 fēn to separate / to divide into parts 已各有分地矣
185 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 王以為言
186 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成相篇
187 4 easy / simple 震建議群臣皆易烏紗帽
188 4 xiū to decorate / to embellish 尋命修廣西興安縣靈渠
189 4 to ferry 才足以濟其為人
190 4 主事 zhǔshì heads of affairs 征授禮部主事
191 4 increase / benefit 奉職益勤
192 4 service 震直請戶役一人
193 4 special / unique / distinguished 二十三年特授通政司參議
194 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時方重藩王禮
195 4 十九 shíjiǔ nineteen 洪武十九年以鄉舉入太學
196 4 to stop / to cease / to suspend 與紞俱罷
197 4 shū to remove obstructions 三十年二月疏言
198 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 及惠帝即位
199 4 to fear / be afraid of / to dread 何懼至是
200 4 三十 sān shí thirty 建陡閘三十有六
201 4 mǐn fast / quick / clever / smart 字子敏
202 4 hēng smoothly progressing / no trouble 毛泰亨
203 4 為人 wéirén behavior / personal conduct 賜為人頗和厚
204 4 謫戍 zhéshù in exile as penal servitude 與兄弟家屬二十七人謫戍廣西河池
205 4 兵部 bīngbù Ministry of War 又試兵部尚書
206 4 liáng provisions 洪武時以富民擇糧長
207 4 chéng to bear / to carry / to hold 由監生除承敕郎
208 4 day of the month / a certain day 日當食
209 4 tóng like / same / similar 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
210 4 chén Chen 佐及陳瑄事太祖忠
211 4 ěr ear 公等言即言耳
212 4 mother 築渼潭及龍母祠土堤百五十余丈
213 4 big / great / huge / large / major 紀綱大壞
214 4 valley / gorge / ravine 過長沙不謁谷王
215 4 shí real / true 尋實授
216 3 zèng to give a present 卻其贈
217 3 a river / a stream 金水河
218 3 to take / to get / to fetch 取他道南下
219 3 father 後以銓實承父命
220 3 jiàn to supervise / to inspect 由監生除承敕郎
221 3 二十 èrshí twenty 凡二十余萬戶
222 3 seven 時永樂七年二月也
223 3 tún to station (soldiers) / to store up 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
224 3 to go through / to experience / to take place 歷通政使
225 3 one 震直請戶役一人
226 3 dike 築渼潭及龍母祠土堤百五十余丈
227 3 章奏 zhāngzòu memorial 章奏分貯南京六科
228 3 wood / lumber 三年坐以官木石遺中官楊慶作宅
229 3 deputy / assistant / vice- 二十三年拜右副都御史
230 3 to give an offering in a religious ceremony 分遣群臣祀嶽鎮海瀆及先代帝王陵
231 3 山西 shānxī Shanxi 命以故官巡視山西
232 3 shì to look at / to see 屬吏無敢視者
233 3 jīng Beijing 逮至京
234 3 左右 zuǒyòu approximately 又與左右侍郎更進叠奏
235 3 shī teacher 世傳燕師入京
236 3 zhì to place / to lay out 詔安置海南
237 3 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 二十三年拜右副都御史
238 3 disease / sickness / ailment 會母疾
239 3 róng to hold / to contain / to allow / to permit 謙和有容
240 3 浙江 Zhèjiāng Zhejiang 二十三年遷浙江左布政使
241 3 shēng sound 字克聲
242 3 qīng minister / high officer 入為大理寺少卿
243 3 十八 shíbā eighteen 洪武十八年進士
244 3 proper / suitable / appropriate 章奏宜達行在
245 3 都督 dōudū to lead / to command 都督同知王佐詣燕軍議和
246 3 to supervise 嘗督餉山東
247 3 diān Yunnan 命爾仍治滇南
248 3 jìn to the greatest extent / utmost 盡臣職耳
249 3 xiān first 爾紞實先往
250 3 參政 cān zhèng to be involved in politics / participation in politics 出為左參政
251 3 xiàn to offer / to present 撰十二章以獻
252 3 can / may / permissible 可矜也
253 3 Hu 嘗扈北狩
254 3 給事 gěishì official (imperial) position 殺右給事中李能
255 3 致仕 zhìshì to retire from a government post 已而致仕
256 3 reason / logic / truth 理或有之
257 3 知府 zhīfǔ prefectural magistrate 遷真定知府
258 3 to doubt / to disbelieve 不受恐遠人疑貳
259 3 líng agile / nimble 尋命修廣西興安縣靈渠
260 3 陜西 xiáxī Shaanxi 陜西
261 3 chì an imperial decree 由監生除承敕郎
262 3 líng mound / hill / mountain 吾即解甲謁孝陵歸藩
263 3 yǐn to lead / to guide 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
264 3 xún to patrol / to make one's rounds 尋命同工部尚書嚴震直等分巡山西
265 3 quán to select officials 命子銓市毒藥
266 3 按察司 ànchá sī Surveillance Commission 按察司副使墨麟
267 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 與解縉後先進講
268 3 huì can / be able to 會修
269 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 具獄上
270 3 yíng to trade / to operate / to run / to manage 即命常出營郡主府第
271 3 dài to represent / to substitute / to replace 代李至剛為禮部尚書
272 3 rate / frequency 震率群臣先後表賀雲
273 3 to go 鑿去灘石之礙舟者
274 3 wèi to guard / to protect / to defend 別募商入粟廣西之糧衛所
275 3 zhòng heavy 功甚重
276 3 tīng to listen 諸蠻聽服
277 3 shòu to suffer / to be subjected to 鈍乃受之
278 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子監國
279 3 fán ordinary / common 凡二十余萬戶
280 3 qiān humble / modest 謙和有容
281 3 yīng a crystal 陳瑛遂劾常違祖制
282 3 xià summer 夏原吉
283 3 yuè Yue 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
284 3 guó a country / a state / a kingdom 皇太子監國
285 3 zhǔ owner 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
286 3 gān dry 人不能幹以私
287 3 jūn army / military 都督同知王佐詣燕軍議和
288 3 fēng to seal / to close off 且皇考封諸子
289 3 wàn ten thousand 歲部糧萬石至京師
290 3 yán salt 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
291 3 residence / dwelling 居京師
292 3 sàng to lose / to die 民間喪祭冠婚鹹有定制
293 3 mén door / gate / doorway / gateway 谷王又開金川門有功
294 3 zhǎng palm of the hand 出掌河南布政司事
295 3 to prevail 克恭乃職
296 3 power / force / strength 願公力持之
297 3 chuán to transmit 世傳燕師入京
298 3 shì a posthumous name or title / funerary name 謚文安
299 3 jiàn to recommend / to elect 以茹常薦
300 3 guō Guo 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
301 3 jiù old / ancient 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
302 3 bài to bow / to pay respect to 二十三年拜右副都御史
303 3 guān cap / crown / headgear 民間喪祭冠婚鹹有定制
304 3 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy 洪武十九年以鄉舉入太學
305 3 先後 xiānhòu start and finish 震率群臣先後表賀雲
306 3 to connect / to relate 坐事系獄
307 3 gāo high / tall 高皇帝立法創制
308 3 shě to give 俾僦舍止息
309 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 其年四月擢右都御史
310 3 奉命 fèngmìng to receive orders / to follow orders / to act under orders 賜嘗奉命於龍江編次行伍
311 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 頗恃寵貪恣
312 3 yún cloud 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
313 3 lùn to comment / to discuss 請以謀殺父母論
314 3 wěi to delegate / to commission 特見委用
315 3 zàn to praise 震力贊之
316 2 suí to follow 帝令官校十人隨之
317 2 jǐn to be cautious / to be careful 事成祖甚謹
318 2 大臣 dàchén chancellor / minister 帝書大臣姓名十人
319 2 jīn gold 金幼孜
320 2 gǎn bold / brave 屬吏無敢視者
321 2 qiáng strong / powerful 資性強毅
322 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 遇建文君悲愴吞金死
323 2 xiào to smile / to laugh 成祖笑曰
324 2 shùn to obey 元順溺佛教
325 2 eight 八年十二月卒
326 2 調 tiáo to harmonize 調湖廣左參議
327 2 máo hair / fur / feathers 毛泰亨
328 2 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 時營城郭宮殿
329 2 liú to flow / to spread / to circulate 使陛下恩澤不流者
330 2 to gather / to collect 集天下工匠於京師
331 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 以舊勞兼太子賓客
332 2 jùn to deepen / to extract / to manage / ladle 浚渠五千余丈
333 2 gōng public/ common / state-owned 帝遣常及曹國公李景隆
334 2 xīn heart 然心賢祖
335 2 xiào to be filial 吾即解甲謁孝陵歸藩
336 2 cáo Cao 統六曹事
337 2 官制 guānzhì organization of government 咎建文時之改官制者
338 2 xuǎn to choose / to pick / to select 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
339 2 yòu to forgive / to pardon / to indulge 宥仍故職
340 2 martial / military 梁武
341 2 chuāi to put into 皆揣帝意所惡者
342 2 zhù to store / to stockpile / to hoard 請分三十萬八千余引貯廣東
343 2 to attain / to reach 章奏宜達行在
344 2 end / final stage / latter part 洪武末
345 2 beard / mustache 侍郎胡濙圖上瑞光榔梅靈芝
346 2 姓名 xìngmíng name and surname 書其姓名
347 2 母喪 mǔ sàng the death of one's mother 母喪起復
348 2 chù to sew / to stitch 方賓以言北征餉絀得罪
349 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 至剛與解縉交甚厚
350 2 liáng a bridge 梁武
351 2 昌隆 chānglóng flourishing / prosperous 尹昌隆之禍
352 2 十四 shí sì fourteen 十四年
353 2 yōu to worry / to be concerned 六年六月憂悸卒
354 2 xiāng to aid / to help / to assist 謚忠襄
355 2 shàn to be skillful in / to be good at 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
356 2 hòu thick 賜為人頗和厚
357 2 mín the people / citizen / subjects 民以寧輯
358 2 不法 bùfǎ lawless / illegal / unlawful 鄉民訴其弟侄不法
359 2 bèi contemporaries / generation / lifetime 王景輩謫其地
360 2 píng flat / level / smooth 雲南平
361 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 陰附於成祖
362 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 帝稱善
363 2 gain / advantage / benefit 條奏利病
364 2 to record / to copy 錄中朝奸臣二十九人
365 2 huǐ to destroy 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
366 2 to visit 吾即解甲謁孝陵歸藩
367 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 條奏利病
368 2 apprentice / disciple 徒滋人口
369 2 a branch of study 章奏分貯南京六科
370 2 channel / canal / drain / ditch 尋命修廣西興安縣靈渠
371 2 biàn to change / to alter 務變其俗
372 2 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 不能辯其非
373 2 tíng court / royal court 貴州布政使蔣廷瓚言
374 2 萬歲 wànsuì to live long 呼萬歲
375 2 rustic / low / base / mean 時論鄙之
376 2 zhāo illustrious 刑部尚書暴昭發其贓罪
377 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 二年劾李景隆陰養亡命
378 2 shǒu head 常等唯唯頓首還
379 2 jiǔ old 久之
380 2 tǎo to seek 二十八年討龍州
381 2 zōng school / sect 宣宗與所沒田廬
382 2 yǐn to govern 元末猗氏縣尹
383 2 wèi to fear / to dread 苗獠畏懷
384 2 a government official / a magistrate 時天下郡邑吏多坐罪謫戍
385 2 míng bright / brilliant 舉明經
386 2 xiào school 帝令官校十人隨之
387 2 監察 jiānchá to supervise / to control / to inspect 授監察御史
388 2 chéng to fill 宋盛時嘗行之
389 2 lóng dragon 築渼潭及龍母祠土堤百五十余丈
390 2 wèi Eighth earthly branch 未奏
391 2 district / county 時天下郡邑吏多坐罪謫戍
392 2 十二 shí èr twelve 不待考而朕知其功出天下十二牧上
393 2 kāng Kang 祁陽教諭康孔高朝京師還
394 2 實錄 shílù Veritable Records / Chronicle of a Monarch / Shilu 太祖實錄
395 2 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 湖廣布政司參議闕
396 2 shǔ to sign 署應天府事
397 2 yíng to receive / to welcome / to greet 賓與侍郎劉俊等迎附
398 2 shān a mountain / a hill / a peak 詔至思南大巖山
399 2 shēng to be born / to give birth 由監生除承敕郎
400 2 錦衣衛 Jǐn Yī Wèi Imperial Guards in the Ming Dynasty 下震及蹇義於錦衣衛獄
401 2 其弟 qí dì his younger brother 鄉民訴其弟侄不法
402 2 yuè pleased 成祖悅
403 2 巡撫 xúnfǔ inspector-general 巡撫浙江
404 2 yuè month 月給半俸
405 2 zhōng loyalty / devotion 佐及陳瑄事太祖忠
406 2 jǐn to have imperial audience 二十年春入覲
407 2 炳文 bǐngwén luminous style 又與陳瑛同劾耿炳文僭侈
408 2 二月 èryuè February / the Second Month 時永樂七年二月也
409 2 yāo waist 太宗易素冠布腰绖
410 2 nìng to flatter / to praise 震為人佞諛傾險
411 2 sēng a monk 飲酒西番僧舍
412 2 mistaken 幾誤疑賜
413 2 bēi a stone tablet 帝見碑立沙磧中
414 2 biǎo clock / a wrist watch 震率群臣先後表賀雲
415 2 to pity / to regret 人頗惜之
416 2 xiàn constitution / statute / law 士奇請命風憲官考察奏罷有司之貪汙者
417 2 nán south 命爾仍治滇南
418 2 suì age 歲部糧萬石至京師
419 2 jiāng a large river 漓二江
420 2 to cry out / to shout 呼萬歲
421 2 shù a garrison 坐罪戍廣東
422 2 chí a pool / a pond 妻子相率投池中死
423 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 工役繁興
424 2 xuān to declare / to announce 宣宗與所沒田廬
425 2 不見 bújiàn to not see 陰雲不見
426 2 xìng gender 資性強毅
427 2 zuò to do 作筏濟之
428 2 xìn to believe / to trust 而隆平侯張信奏太和山五色雲見
429 2 滿 mǎn full 秩滿當遷
430 2 to sacrifice to / to worship 民間喪祭冠婚鹹有定制
431 2 fèng wages / salary / official emolument 月給半俸
432 2 fēng wind 士奇請命風憲官考察奏罷有司之貪汙者
433 2 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 至剛兼左春坊大學士
434 2 to leave behind 詔征遺逸士集闕下
435 2 to flatter 震為人佞諛傾險
436 2 shěng province 枉道省母
437 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 令所司出粟振之
438 2 hair 刑部尚書暴昭發其贓罪
439 2 南京 Nánjīng Nanjing 章奏分貯南京六科
440 2 xián virtuous / worthy 太祖賢之
441 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 仁宗時遷鄭王府左長史
442 2 大理 Dàlǐ Dali 時大理少卿弋謙數言事
443 2 zhí price/ value 值變官制
444 2 sūn Sun 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
445 2 sòng Song Dynasty 宋盛時嘗行之
446 2 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 飲酒西番僧舍
447 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 逾城走
448 2 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 命輔世子居守
449 2 江西 Jiāngxī Jiangxi 鬻之江西南安
450 2 gōng a palace 賓方提調靈濟宮
451 2 plain / white 太宗易素冠布腰绖
452 2 a spoke 並其子輻諸贓汙不法事
453 2 zhí nephew 鄉民訴其弟侄不法
454 2 merit / accomplishment / result 故嘉爾績
455 2 legendary auspicious animal 無麒麒何害
456 2 xiǎn dangerous 震為人佞諛傾險
457 2 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 太宗易素冠布腰绖
458 2 工匠 gōngjiàng an artisan / a smith 集天下工匠於京師
459 2 guǎng wide / large / vast 廣鹽行於江西自此始
460 2 method / way 法司劾銓毒其父
461 2 to be swift 一旦相見難遽舍
462 2 考察 kǎochá to inspect 考察官吏
463 2 cuī mourning garments of coarse hemp 遺詔二十七日釋缞服
464 2 xuán to revolve 旋召還下獄
465 2 chuān Sichuan 谷王又開金川門有功
466 2 jiā excellent 故嘉爾績
467 2 kǒng opening / small hole / orifice 祁陽教諭康孔高朝京師還
468 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 成祖崩
469 2 a prostitute 時未有官妓之禁
470 2 奏章 zòuzhāng a memorial 奏章當達行在
471 2 官吏 guānlì a government official 置官吏及出塞北征
472 2 營造 yíngzào to build / to construct / to make 皆中所營造
473 2 便 biàn convenient / handy / easy 役者稱便
474 2 to defend / to resist 修戰艦以禦燕軍
475 2 fán complicated / complex 工役繁興
476 2 wife 私以妻喪柩與香帛同載
477 2 shāng commerce / trade 召商中買
478 2 奸臣 jiānchén a treacherous court official / a minister who conspires against the state 其縛奸臣來
479 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 請禁言事者挾私
480 2 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 八年十二月卒
481 2 shā to kill / to murder / to slaughter 殺右給事中李能
482 2 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 吾即解甲謁孝陵歸藩
483 2 yīn cloudy / overcast 二年劾李景隆陰養亡命
484 2 洪熙 Hóngxī Emperor Hongxi 洪熙元年贈太子少保
485 2 zhōu Zhou Dynasty 周其飲食
486 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
487 2 七十 qīshí seventy / 70 時年已七十
488 2 余年 yúnián one's remaining years 亦坐系十余年
489 2 jùn talented / capable 賓與侍郎劉俊等迎附
490 2 zhōng end / finish / conclusion 終其身
491 2 貢賦 gòngfù tribute 土地貢賦
492 2 二十七 èrshíqī 27 與兄弟家屬二十七人謫戍廣西河池
493 2 temple / monastery / vihāra 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
494 2 shǐ beginning / start 廣鹽行於江西自此始
495 2 zhào Zhao 坐不送趙王
496 2 què a watchtower 詔征遺逸士集闕下
497 2 black ink / inkstick 按察司副使墨麟
498 2 five 於今五年
499 2 ruì auspicious 侍郎胡濙圖上瑞光榔梅靈芝
500 2 huáng yellow 與黃子澄不相能

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 61 zhī him / her / them / that 太祖賢之
2 58 supreme ruler / emperor 及惠帝即位
3 55 nián year 二十三年拜右副都御史
4 47 zhèn to shake / to shock 茹常嚴震直張紞
5 43 so as to / in order to 請以謀殺父母論
6 35 his / hers / its / theirs 刑部尚書暴昭發其贓罪
7 35 wèi for / to 吾無罪而削為庶人
8 33 zhì to / until 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
9 32 shì matter / thing / item 出掌河南布政司事
10 27 rén person / people / a human being 衡山人
11 27 yuē to speak / to say 成祖曰
12 25 yán to speak / to say / said 公等言即言耳
13 25 and 與黃子澄不相能
14 25 yǒu is / are / to exist 已各有分地矣
15 24 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 又試兵部尚書
16 24 to give / to bestow favors 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
17 24 guān an office 所業於官
18 22 shí time / a period of time 時方重藩王禮
19 22 mìng life 即命常出營郡主府第
20 21 成祖 Chéngzǔ Chengzu / Emperor Yong Le 成祖曰
21 19 guān to look at / to watch / to observe 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
22 19 in / at 勤於職
23 18 gāng just / barely / exactly 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
24 18 dǎn a fringe 茹常嚴震直張紞
25 18 zhōng middle 洪武中
26 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 既而為家人所訟
27 17 bīn a guest / a visitor 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
28 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 役者稱便
29 17 to die 今救死
30 16 not / no 與黃子澄不相能
31 16 御史 yùshǐ a censor 二十三年拜右副都御史
32 16 qǐng to ask / to inquire 請以謀殺父母論
33 16 zòu to present / to offer 條奏利病
34 15 zhèng government 歷通政使
35 14 cháng always / ever / often / frequently / constantly 茹常嚴震直張紞
36 14 zhào to call together / to summon / to convene 尋復召為兵部尚書
37 14 zuǒ left 累遷試左通政
38 14 太子 tàizǐ a crown prince 加太子少保
39 14 to reach 及惠帝即位
40 14 hái also / in addition / more 常等唯唯頓首還
41 14 使 shǐ to make / to cause 歷通政使
42 13 zuò to sit 坐不送趙王
43 13 jiē all / each and every / in all cases 法令條格皆所裁定
44 13 wáng Wang 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
45 13 again / more / repeatedly 尋復召為兵部尚書
46 12 shì a gentleman / a knight 朝士董倫
47 12 prison 逮下錦衣獄
48 12 sān three 三年秋
49 12 洪武 Hóng Wǔ Hong Wu / Emperor Taizu of Ming 洪武中
50 12 no 無後期
51 12 xià next 下詔言景隆
52 11 chū to go out 出掌河南布政司事
53 11 即位 jíwèi to succeed to the throne 及惠帝即位
54 11 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le 時永樂七年二月也
55 11 xún to search / to look for / to seek 尋實授
56 11 gǎi to change / to alter 改吏部
57 11 dōu all 二十三年拜右副都御史
58 11 qiān to move / to shift 再遷為工部侍郎
59 11 yòu right / right-hand 二十三年拜右副都御史
60 11 to enter 成祖入京師
61 10 cháng to taste 嘗督餉山東
62 10 wealth / capital / money / expenses 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
63 10 zhēng to march / to travel on a long journey 詔征遺逸士集闕下
64 10 cotton cloth / textiles / linen 出掌河南布政司事
65 10 naturally / of course / certainly 廣鹽行於江西自此始
66 10 yòu again / also 又試兵部尚書
67 10 zài in / at 紞在滇凡十七年
68 10 戶部 hùbù Ministry of Revenue 乃令紞及戶部尚書王鈍解職務
69 10 侍郎 shìláng an assistant minister 再遷為工部侍郎
70 10 to die 病卒
71 9 京師 jīngshī a capital city 成祖入京師
72 9 rán correct / right / certainly 然心賢祖
73 9 jìn to enter 二十六年六月進尚書
74 9 èr two 漓二江
75 9 shì to release / to set free 釋還
76 9 strange / unusual / uncanny 紞奏楊士奇第一
77 9 zhí straight 茹常嚴震直張紞
78 9 jiān simultaneously 以舊勞兼太子賓客
79 9 cóng from 帝從之
80 9 仁宗 Rén Zōng Emperor Renzong of Yuan 仁宗立
81 9 zhāng a sheet / a leaf 茹常嚴震直張紞
82 9 xíng to walk / to move 廣鹽行於江西自此始
83 9 fāng square / quadrilateral / one side 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
84 9 to examine into / to impeach / to charge 陳瑛遂劾常違祖制
85 9 shǎo few 加太子少保
86 8 ministry / department 尋復召為兵部尚書
87 8 tōng to go through / to open 歷通政使
88 8 shòu to teach 尋實授
89 8 child / son 與黃子澄不相能
90 8 yān Yan 燕兵至龍潭
91 8 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃言奉詔割地講和
92 8 cái just now 帝才之
93 8 建文 Jiàn Wén Emperor Jian Wen 建文中
94 8 běi north 置官吏及出塞北征
95 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 吾無罪而削為庶人
96 8 qiǎn to send / to dispatch 帝遣常及曹國公李景隆
97 8 to take charge of / to manage / to administer 出掌河南布政司事
98 8 Li 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
99 8 shén what 功甚重
100 7 already / afterwards 已各有分地矣
101 7 néng can / able 與黃子澄不相能
102 7 jiàn to see 如天下見之何
103 7 北京 Běijīng Beijing 北京建
104 7 a musical note 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
105 7 chēng to call / to address 役者稱便
106 7 also / too 時永樂七年二月也
107 7 anger / rage / fury 帝聞之怒
108 7 chén minister / statesman / official 盡臣職耳
109 7 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖賢之
110 7 zhí office / post 勤於職
111 7 yáng Yang 紞奏楊士奇第一
112 7 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 改吏部
113 7 lìng to make / to cause to be / to lead 特令吏部勿考
114 7 letter / symbol / character 字子敏
115 7 róng glory / honor 楊榮
116 7 liù six 建陡閘三十有六
117 7 guī to go back / to return 吾即解甲謁孝陵歸藩
118 6 shí ten 才十之一
119 6 to congratulate 賜請賀
120 6 廣西 Guǎngxī Guangxi 與兄弟家屬二十七人謫戍廣西河池
121 6 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 再遷為工部侍郎
122 6 lèi to be tired 累遷試左通政
123 6 cháo to face 還朝
124 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 命以故官巡視山西
125 6 zhuó to pull out 其年四月擢右都御史
126 6 four 臨江四府便
127 6 qián front 震再請如前制
128 6 bǎo to defend / to protect 加太子少保
129 6 郎中 lángzhōng Langzhong 召改戶部郎中
130 6 hòu after / later 後以銓實承父命
131 6 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 永樂元年
132 6 to criticize 都督同知王佐詣燕軍議和
133 6 zhī to know 常知不免
134 6 what / where / which 何懼至是
135 6 jìn red silk 與解縉後先進講
136 6 chū at first / at the beginning / initially 建文初
137 6 to arise / to get up 母喪起復
138 6 wèn to ask 賜請逮問孔高
139 6 jǐng sunlight 帝遣常及曹國公李景隆
140 6 extra / surplus / remainder 凡二十余萬戶
141 6 zuì crime / sin / vice 刑部尚書暴昭發其贓罪
142 6 天下 tiānxià China 集天下工匠於京師
143 6 soil / ground / land 乃言奉詔割地講和
144 6 zhào an imperial decree 下詔言景隆
145 6 shǔ to count 數雪冤獄
146 6 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 征授禮部主事
147 6 děng et cetera / and so on 常等見成祖
148 6 北平 Běipíng Beiping 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
149 6 dāng to be / to act as / to serve as 皆當其才
150 6 zhū all / many / various 諸蠻聽服
151 6 liú Liu 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
152 5 father's elder brother 封常忠誠伯
153 5 to stand 仁宗立
154 5 雲南 yúnnán Yunnan 雲南平
155 5 吳中 Wúzhōng Wuzhong 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
156 5 xiàn county 尋命修廣西興安縣靈渠
157 5 réng yet / still / as ever 仍兵部尚書
158 5 to lift / to hold up / to raise 舉明經
159 5 shàng top / a high position 具獄上
160 5 bīng soldier / troops 燕兵至龍潭
161 5 gōng merit 功甚重
162 5 affairs / business / matter / activity 務變其俗
163 5 dùn blunt / obtuse 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
164 5 shū book 書其姓名
165 5 jīn today / modern / present / current / this / now 今救死
166 5 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮至京
167 5 lóng grand / intense / prosperous 帝遣常及曹國公李景隆
168 5 gěi to give 月給半俸
169 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能發一言
170 5 to instruct / to expound / to explain 使震直偕尚書任亨泰諭安南
171 5 idea 皆接以禮意
172 5 clothes / dress / garment 服之死
173 5 wén to hear 以廉慎聞
174 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 時天下郡邑吏多坐罪謫戍
175 5 to eat / to endure 茹常嚴震直張紞
176 5 參議 cānyì consultant / adviser 二十三年特授通政司參議
177 5 already / since 成祖既即位
178 5 shí a rock / a stone 食祿一千石
179 5 yán stern / serious / strict / severe / austere 茹常嚴震直張紞
180 5 suì to comply with / to follow along 陳瑛遂劾常違祖制
181 5 shì to attend on 為東宮侍書
182 5 kǎo to examine / to test 且皇考封諸子
183 5 zhì to create / to make / to manufacture 陳瑛遂劾常違祖制
184 5 wǎng to go (in a direction) 爾紞實先往
185 5 dào way / road / path 取他道南下
186 5 also / too 泰亨亦死
187 5 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部尚書暴昭發其贓罪
188 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治行為天下第一
189 5 jīng to go through / to experience 舉明經
190 5 yuán source / origin 夏原吉
191 5 Ji 夏原吉
192 5 private 人不能幹以私
193 5 duì to / toward 對曰
194 5 jiàng to descend / to fall / to drop 坐事降御史
195 5 zhé to banish or exile 王景輩謫其地
196 5 ancestor / forefather 常等見成祖
197 5 shì to test / to try / to experiment 又試兵部尚書
198 5 qiān all 僉事呂震率先降
199 4 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 代李至剛為禮部尚書
200 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留攝部事
201 4 wén writing / text 命賜與檢討吳文為之
202 4 tài great / exalted / superior 毛泰亨
203 4 yòng to use / to apply 滇人遵用之
204 4 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 震建議群臣皆易烏紗帽
205 4 zhāng a chapter / a section 帝賦詩二章賜之
206 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 命官撫守
207 4 jiàn to build / to construct 建陡閘三十有六
208 4 zài again / once more / re- / second / another 再遷為工部侍郎
209 4 slightly / rather / quite 人頗惜之
210 4 河南 hénán Henan 出掌河南布政司事
211 4 an official institution / a state bureau 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
212 4 to beg / to request 尋以老乞歸
213 4 zhèng Zheng 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
214 4 zhǐ purport / aim / purpose 稱旨
215 4 廣東 Guǎngdōng Guangdong 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
216 4 such as / for example / for instance 如天下見之何
217 4 jùn a commandery / a prefecture 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
218 4 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 永樂四年進士
219 4 promptly / right away / immediately 公等言即言耳
220 4 xiào result / effect 此豈可效
221 4 xiǎng rations and pay for soldiers 嘗督餉山東
222 4 明年 míngnián next year 明年從北征
223 4 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 不許
224 4 山東 Shāndōng Shandong 嘗督餉山東
225 4 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 宣德四年
226 4 六月 liùyuè June / the Sixth Month 二十六年六月進尚書
227 4 jiā to add 加太子少保
228 4 zuǒ to assist / to accompany 都督同知王佐詣燕軍議和
229 4 dialect / language / speech 語切
230 4 fēn to separate / to divide into parts 已各有分地矣
231 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 王以為言
232 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成相篇
233 4 easy / simple 震建議群臣皆易烏紗帽
234 4 xiū to decorate / to embellish 尋命修廣西興安縣靈渠
235 4 xiāng each other / one another / mutually 與黃子澄不相能
236 4 to ferry 才足以濟其為人
237 4 ěr thus / so / like that 爾紞實先往
238 4 主事 zhǔshì heads of affairs 征授禮部主事
239 4 increase / benefit 奉職益勤
240 4 service 震直請戶役一人
241 4 special / unique / distinguished 二十三年特授通政司參議
242 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時方重藩王禮
243 4 十九 shíjiǔ nineteen 洪武十九年以鄉舉入太學
244 4 to stop / to cease / to suspend 與紞俱罷
245 4 shū to remove obstructions 三十年二月疏言
246 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 及惠帝即位
247 4 to fear / be afraid of / to dread 何懼至是
248 4 三十 sān shí thirty 建陡閘三十有六
249 4 mǐn fast / quick / clever / smart 字子敏
250 4 hēng smoothly progressing / no trouble 毛泰亨
251 4 為人 wéirén behavior / personal conduct 賜為人頗和厚
252 4 謫戍 zhéshù in exile as penal servitude 與兄弟家屬二十七人謫戍廣西河池
253 4 兵部 bīngbù Ministry of War 又試兵部尚書
254 4 liáng provisions 洪武時以富民擇糧長
255 4 chéng to bear / to carry / to hold 由監生除承敕郎
256 4 day of the month / a certain day 日當食
257 4 tóng like / same / similar 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
258 4 chén Chen 佐及陳瑄事太祖忠
259 4 ěr ear 公等言即言耳
260 4 yīn because 賜因請釋囚
261 4 yóu follow / from / it is for...to 由監生除承敕郎
262 4 mother 築渼潭及龍母祠土堤百五十余丈
263 4 big / great / huge / large / major 紀綱大壞
264 4 and 都督同知王佐詣燕軍議和
265 4 valley / gorge / ravine 過長沙不謁谷王
266 4 shí real / true 尋實授
267 3 zèng to give a present 卻其贈
268 3 shì is / are / am / to be 何懼至是
269 3 a river / a stream 金水河
270 3 to take / to get / to fetch 取他道南下
271 3 father 後以銓實承父命
272 3 jiàn to supervise / to inspect 由監生除承敕郎
273 3 二十 èrshí twenty 凡二十余萬戶
274 3 seven 時永樂七年二月也
275 3 de potential marker 久之得釋
276 3 tún to station (soldiers) / to store up 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
277 3 to go through / to experience / to take place 歷通政使
278 3 one 震直請戶役一人
279 3 dike 築渼潭及龍母祠土堤百五十余丈
280 3 章奏 zhāngzòu memorial 章奏分貯南京六科
281 3 wood / lumber 三年坐以官木石遺中官楊慶作宅
282 3 deputy / assistant / vice- 二十三年拜右副都御史
283 3 to give an offering in a religious ceremony 分遣群臣祀嶽鎮海瀆及先代帝王陵
284 3 final particle 已各有分地矣
285 3 山西 shānxī Shanxi 命以故官巡視山西
286 3 shì to look at / to see 屬吏無敢視者
287 3 jīng Beijing 逮至京
288 3 左右 zuǒyòu approximately 又與左右侍郎更進叠奏
289 3 shī teacher 世傳燕師入京
290 3 zhì to place / to lay out 詔安置海南
291 3 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 二十三年拜右副都御史
292 3 disease / sickness / ailment 會母疾
293 3 róng to hold / to contain / to allow / to permit 謙和有容
294 3 浙江 Zhèjiāng Zhejiang 二十三年遷浙江左布政使
295 3 shēng sound 字克聲
296 3 qīng minister / high officer 入為大理寺少卿
297 3 十八 shíbā eighteen 洪武十八年進士
298 3 fēi not / non- / un- 非其實也
299 3 proper / suitable / appropriate 章奏宜達行在
300 3 都督 dōudū to lead / to command 都督同知王佐詣燕軍議和
301 3 to supervise 嘗督餉山東
302 3 diān Yunnan 命爾仍治滇南
303 3 jìn to the greatest extent / utmost 盡臣職耳
304 3 xiān first 爾紞實先往
305 3 參政 cān zhèng to be involved in politics / participation in politics 出為左參政
306 3 xiàn to offer / to present 撰十二章以獻
307 3 I 吾無罪而削為庶人
308 3 can / may / permissible 可矜也
309 3 Hu 嘗扈北狩
310 3 給事 gěishì official (imperial) position 殺右給事中李能
311 3 qín diligently / industriously 勤於職
312 3 致仕 zhìshì to retire from a government post 已而致仕
313 3 reason / logic / truth 理或有之
314 3 知府 zhīfǔ prefectural magistrate 遷真定知府
315 3 this / these 廣鹽行於江西自此始
316 3 to doubt / to disbelieve 不受恐遠人疑貳
317 3 líng agile / nimble 尋命修廣西興安縣靈渠
318 3 陜西 xiáxī Shaanxi 陜西
319 3 chì an imperial decree 由監生除承敕郎
320 3 líng mound / hill / mountain 吾即解甲謁孝陵歸藩
321 3 yǐn to lead / to guide 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
322 3 xún to patrol / to make one's rounds 尋命同工部尚書嚴震直等分巡山西
323 3 quán to select officials 命子銓市毒藥
324 3 按察司 ànchá sī Surveillance Commission 按察司副使墨麟
325 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 與解縉後先進講
326 3 huì can / be able to 會修
327 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 具獄上
328 3 yíng to trade / to operate / to run / to manage 即命常出營郡主府第
329 3 dài to represent / to substitute / to replace 代李至剛為禮部尚書
330 3 rate / frequency 震率群臣先後表賀雲
331 3 to go 鑿去灘石之礙舟者
332 3 wèi to guard / to protect / to defend 別募商入粟廣西之糧衛所
333 3 zhòng heavy 功甚重
334 3 tīng to listen 諸蠻聽服
335 3 shòu to suffer / to be subjected to 鈍乃受之
336 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子監國
337 3 fán ordinary / common 凡二十余萬戶
338 3 qiān humble / modest 謙和有容
339 3 yīng a crystal 陳瑛遂劾常違祖制
340 3 xià summer 夏原吉
341 3 yuè Yue 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
342 3 guó a country / a state / a kingdom 皇太子監國
343 3 zhǔ owner 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
344 3 gān dry 人不能幹以私
345 3 jūn army / military 都督同知王佐詣燕軍議和
346 3 fēng to seal / to close off 且皇考封諸子
347 3 wàn ten thousand 歲部糧萬石至京師
348 3 yán salt 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
349 3 residence / dwelling 居京師
350 3 sàng to lose / to die 民間喪祭冠婚鹹有定制
351 3 mén door / gate / doorway / gateway 谷王又開金川門有功
352 3 zhǎng palm of the hand 出掌河南布政司事
353 3 to prevail 克恭乃職
354 3 power / force / strength 願公力持之
355 3 chuán to transmit 世傳燕師入京
356 3 shì a posthumous name or title / funerary name 謚文安
357 3 jiàn to recommend / to elect 以茹常薦
358 3 guō Guo 王鈍鄭賜郭資呂震李至剛方賓吳中劉觀
359 3 jiù old / ancient 廣東舊運鹽八十五萬余引於廣西
360 3 bài to bow / to pay respect to 二十三年拜右副都御史
361 3 guān cap / crown / headgear 民間喪祭冠婚鹹有定制
362 3 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy 洪武十九年以鄉舉入太學
363 3 先後 xiānhòu start and finish 震率群臣先後表賀雲
364 3 to connect / to relate 坐事系獄
365 3 gāo high / tall 高皇帝立法創制
366 3 shě to give 俾僦舍止息
367 3 wěi yes 常等唯唯頓首還
368 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 其年四月擢右都御史
369 3 tài very / extremely 祀太廟致齋
370 3 奉命 fèngmìng to receive orders / to follow orders / to act under orders 賜嘗奉命於龍江編次行伍
371 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 頗恃寵貪恣
372 3 yún cloud 又同新昌伯唐雲經理北平屯種
373 3 lùn to comment / to discuss 請以謀殺父母論
374 3 wěi to delegate / to commission 特見委用
375 3 zàn to praise 震力贊之
376 2 suí to follow 帝令官校十人隨之
377 2 bìng and / furthermore / also 侍郎金純並與機密
378 2 jǐn to be cautious / to be careful 事成祖甚謹
379 2 大臣 dàchén chancellor / minister 帝書大臣姓名十人
380 2 jīn gold 金幼孜
381 2 gǎn bold / brave 屬吏無敢視者
382 2 qiáng strong / powerful 資性強毅
383 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 遇建文君悲愴吞金死
384 2 xiào to smile / to laugh 成祖笑曰
385 2 shùn to obey 元順溺佛教
386 2 yīng should / ought 署應天府事
387 2 běn measure word for books 帝密使人拓其本校之
388 2 eight 八年十二月卒
389 2 調 tiáo to harmonize 調湖廣左參議
390 2 máo hair / fur / feathers 毛泰亨
391 2 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 時營城郭宮殿
392 2 liú to flow / to spread / to circulate 使陛下恩澤不流者
393 2 to gather / to collect 集天下工匠於京師
394 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 以舊勞兼太子賓客
395 2 jùn to deepen / to extract / to manage / ladle 浚渠五千余丈
396 2 gōng public/ common / state-owned 帝遣常及曹國公李景隆
397 2 shéi who / whoever 今日誰最甚者
398 2 大體 dàtǐ in general / more or less 然不識大體
399 2 he / him 取他道南下
400 2 xīn heart 然心賢祖
401 2 xiào to be filial 吾即解甲謁孝陵歸藩
402 2 cáo Cao 統六曹事
403 2 官制 guānzhì organization of government 咎建文時之改官制者
404 2 xuǎn to choose / to pick / to select 選其子鑒為秦府長安郡主儀賓
405 2 yòu to forgive / to pardon / to indulge 宥仍故職
406 2 martial / military 梁武
407 2 chuāi to put into 皆揣帝意所惡者
408 2 zhù to store / to stockpile / to hoard 請分三十萬八千余引貯廣東
409 2 to attain / to reach 章奏宜達行在
410 2 end / final stage / latter part 洪武末
411 2 beard / mustache 侍郎胡濙圖上瑞光榔梅靈芝
412 2 姓名 xìngmíng name and surname 書其姓名
413 2 母喪 mǔ sàng the death of one's mother 母喪起復
414 2 final interogative 乃相背耶
415 2 chù to sew / to stitch 方賓以言北征餉絀得罪
416 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 至剛與解縉交甚厚
417 2 liáng a bridge 梁武
418 2 昌隆 chānglóng flourishing / prosperous 尹昌隆之禍
419 2 十四 shí sì fourteen 十四年
420 2 yōu to worry / to be concerned 六年六月憂悸卒
421 2 xiāng to aid / to help / to assist 謚忠襄
422 2 shàn to be skillful in / to be good at 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
423 2 hòu thick 賜為人頗和厚
424 2 mín the people / citizen / subjects 民以寧輯
425 2 不法 bùfǎ lawless / illegal / unlawful 鄉民訴其弟侄不法
426 2 bèi contemporaries / generation / lifetime 王景輩謫其地
427 2 píng flat / level / smooth 雲南平
428 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 陰附於成祖
429 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 帝稱善
430 2 chú except / besides 由監生除承敕郎
431 2 未幾 wèijǐ before long / soon 未幾
432 2 gain / advantage / benefit 條奏利病
433 2 to record / to copy 錄中朝奸臣二十九人
434 2 huǐ to destroy 劾都督孫嶽擅毀太祖所建寺
435 2 to visit 吾即解甲謁孝陵歸藩
436 2 qiě moreover / also 且皇考封諸子
437 2 未有 wèiyǒu is not / has never been 時未有官妓之禁
438 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 條奏利病
439 2 apprentice / disciple 徒滋人口
440 2 a branch of study 章奏分貯南京六科
441 2 channel / canal / drain / ditch 尋命修廣西興安縣靈渠
442 2 biàn to change / to alter 務變其俗
443 2 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 不能辯其非
444 2 tíng court / royal court 貴州布政使蔣廷瓚言
445 2 萬歲 wànsuì to live long 呼萬歲
446 2 rustic / low / base / mean 時論鄙之
447 2 zhāo illustrious 刑部尚書暴昭發其贓罪
448 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 二年劾李景隆陰養亡命
449 2 shǒu head 常等唯唯頓首還
450 2 tiáo measure word for long thin things 條奏利病
451 2 jiǔ old 久之
452 2 tǎo to seek 二十八年討龍州
453 2 zōng school / sect 宣宗與所沒田廬
454 2 yǐn to govern 元末猗氏縣尹
455 2 wèi to fear / to dread 苗獠畏懷
456 2 a government official / a magistrate 時天下郡邑吏多坐罪謫戍
457 2 míng bright / brilliant 舉明經
458 2 xiào school 帝令官校十人隨之
459 2 監察 jiānchá to supervise / to control / to inspect 授監察御史
460 2 chéng to fill 宋盛時嘗行之
461 2 zhàng zhang 浚渠五千余丈
462 2 lóng dragon 築渼潭及龍母祠土堤百五十余丈
463 2 wèi Eighth earthly branch 未奏
464 2 district / county 時天下郡邑吏多坐罪謫戍
465 2 十二 shí èr twelve 不待考而朕知其功出天下十二牧上
466 2 kāng Kang 祁陽教諭康孔高朝京師還
467 2 實錄 shílù Veritable Records / Chronicle of a Monarch / Shilu 太祖實錄
468 2 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 湖廣布政司參議闕
469 2 shǔ to sign 署應天府事
470 2 yíng to receive / to welcome / to greet 賓與侍郎劉俊等迎附
471 2 shān a mountain / a hill / a peak 詔至思南大巖山
472 2 shēng to be born / to give birth 由監生除承敕郎
473 2 zhèn I / we 不待考而朕知其功出天下十二牧上
474 2 錦衣衛 Jǐn Yī Wèi Imperial Guards in the Ming Dynasty 下震及蹇義於錦衣衛獄
475 2 其弟 qí dì his younger brother 鄉民訴其弟侄不法
476 2 yuè pleased 成祖悅
477 2 巡撫 xúnfǔ inspector-general 巡撫浙江
478 2 yuè month 月給半俸
479 2 zhōng loyalty / devotion 佐及陳瑄事太祖忠
480 2 何以 héyǐ why 何以地為
481 2 jǐn to have imperial audience 二十年春入覲
482 2 炳文 bǐngwén luminous style 又與陳瑛同劾耿炳文僭侈
483 2 二月 èryuè February / the Second Month 時永樂七年二月也
484 2 yāo waist 太宗易素冠布腰绖
485 2 nìng to flatter / to praise 震為人佞諛傾險
486 2 sēng a monk 飲酒西番僧舍
487 2 mistaken 幾誤疑賜
488 2 bēi a stone tablet 帝見碑立沙磧中
489 2 biǎo clock / a wrist watch 震率群臣先後表賀雲
490 2 to pity / to regret 人頗惜之
491 2 xiàn constitution / statute / law 士奇請命風憲官考察奏罷有司之貪汙者
492 2 nán south 命爾仍治滇南
493 2 suì age 歲部糧萬石至京師
494 2 jiāng a large river 漓二江
495 2 to cry out / to shout 呼萬歲
496 2 shù a garrison 坐罪戍廣東
497 2 chí a pool / a pond 妻子相率投池中死
498 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 工役繁興
499 2 xuān to declare / to announce 宣宗與所沒田廬
500 2 不見 bújiàn to not see 陰雲不見

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
按察司 ànchá sī
 1. Surveillance Commission
 2. Provincial Judge
安南 Ānnán
 1. Annam
 2. Annan
北京 Běijīng Beijing
北平 Běipíng Beiping
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
兵部 bīngbù Ministry of War
曹国 曹國 Cáoguó State of Cao
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长沙 長沙 Chángshā Changsha
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成祖 Chéngzǔ Chengzu / Emperor Yong Le
茌平 chípíng Chiping
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
大理 Dàlǐ Dali
大理寺 Dàlǐsì Court of Judicial Review
大宁 大寧 dàníng Daning
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
diān Yunnan
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
二月 èryuè February / the Second Month
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
凤阳 鳳陽 fèngyáng Fengyang
福建 Fújiàn Fujian
富平 fùpíng Fuping
赣州 贛州 gànzhōu Ganzhou
给事 給事 gěishì official (imperial) position
广东 廣東 Guǎngdōng Guangdong
广西 廣西 Guǎngxī Guangxi
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
贵州 貴州 Guìzhōu Guizhou
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
海南 Hǎinán Hainan
翰林 hànlín Hanlin
河池 héchí Hechi
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
洪武 Hóng Wǔ Hong Wu / Emperor Taizu of Ming
洪熙 Hóngxī Emperor Hongxi
后堂 後堂 hòu táng Associate Instructor
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄信 黃信 huángxìn Huang Xin
华亭 華亭 huàtíng Huating
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
湖广 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces
吉安 jíān
 1. Ji'an
 2. Ji'an / Chi'an
建文 Jiàn Wén Emperor Jian Wen
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江西 Jiāngxī Jiangxi
建宁 建寧 Jiànníng Jianning
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
嘉兴 嘉興 Jiāxīng Jiaxing
锦衣卫 錦衣衛 Jǐn Yī Wèi
 1. Imperial Guards in the Ming Dynasty
 2. Fourteen Blades
金水 jīnshuǐ Jinshui
开平 Kāipíng
 1. Kaiping / Kemenfu / Kaipingfu
 2. Kaiping
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
两浙 兩浙 liǎngzhè Liangzhe
涼州 Liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
临江 臨江 línjiāng Linjiang
临潼 臨潼 Líntóng Lintong
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙州 龍州 lóngzhōu Longzhou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
南安 nánān Nan'an
南京 Nánjīng Nanjing
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
钱塘 錢塘 Qiántáng Qiantang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
祁阳 祁陽 qíyáng Qinyang
仁宗 Rén Zōng Emperor Renzong of Yuan
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
山东 山東 Shāndōng Shandong
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
思南 sīnán Sinan
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
松江 Sōngjiāng Songjiang
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太康 Tàikāng
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
汤阴 湯陰 tāngyīn Tangyin
文安 Wén'ān Wen'an
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
武安 wǔān Wu'an
乌程 烏程 Wūchéng Wucheng
武城 wǔchéng Wucheng
乌纱帽 烏紗帽 wūshāmào black hat
吴中 吳中 Wúzhōng Wuzhong
西域 Xī Yù Western Regions
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
新昌 Xīnchāng Xinchang
兴安 興安 xīngān
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
刑部 xíngbù Ministry of Justice
兴化 興化 xīnghuà Xinghua
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
荀卿 Xún Qīng Xun Qing
英宗 Yīngzōng Yingzong
永乐 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
云南 雲南 yúnnán Yunnan
泽州 澤州 zézhōu Zezhou
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
诏安 詔安 zhàoān Zhao'an
zhè
 1. Abbreviation for Zhejiang
 2. Zhe River
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
鄭王 郑王 Zhèng Wáng King Taksin
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇海 鎮海 zhènhǎi Zhenhai
真腊 真臘 Zhēnlà Khmer Empire
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中江 zhōngjiāng Zhongjiang
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
驺虞 騶虞 zōuyú zouyu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English