Back to collection

History of Ming 明史

卷二百二十三 列傳第一百十一 盛應期 朱衡 潘季馴 萬恭 吳桂芳 王宗沐 劉東星 徐貞明 Volume 223 Biographies 111: Cheng Yingqi, Zhu Heng, Pan Jixun, Wan Gong, Wu GuiFang, Wang Zongmu, Liu Dongxing, Xu Zhenming

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈(從子)〉〈()〉貞明〈()〉

吳江弘治進士濟寧太監李廣家人私鹽鹽水南京進貢內官薦新從中下詔衛河雲南驛丞祿豐知縣正德雲南僉事武定知府單車母子官制不行御史使鎮守太監下詔

乾清宮復職陜西使御史巡撫四川討平天全招討使普法作亂富順奸民文義指揮先後文義銀幣嘉靖巡撫江西瘡痍調十萬南京四十七二十饑民備荒百余進兵侍郎總督兩廣軍務撫寧討平銀幣上方七事疲弱不可御史暴虐相與流言御史權貴工部侍郎

黃河侍郎不能尚書詹事僉事良材昭陽經久未定御史御史以往昭陽家口城口開浚四十五千二十克期六月未成旱災開河一月令郎新河不便自理:「新河克期六月四月反覆大臣國事自古國家大事。」不許致仕三十新河遺跡運道

萬安嘉靖十一進士尤溪婺源刑部郎中福建使山東使三十九御史巡撫:「往來青州以西海島亡命便。」工部侍郎

四十四南京刑部尚書沛縣昭陽運道淤塞百餘工部尚書御史總理決口故都御史新河南陽以南東至東南故址昭陽不能可以新河以防潰決河道御史以為便不合決口督工使不用明年給事中給事中不可給事中御史新河一百九十四通行南陽未幾兼理其事

隆慶元年太子山水新河數百給事中:「新河以南豈能分之。」開支明年明年上疏:「測量水平濟寧平地徐州山巔南下三十以南半月苦力六十遠避地形百餘夫役事事河道御史裁革。」於是夫役睢寧總理明年河道給事中使正月御史經理河道

穆宗大學士山陵邳州先後禁止工作節省穆宗內府濫用隨時未幾南京織造太監八百言官先後切責太監傳令南京新造新造鰲山三萬殿神宗即位織造內臣奉詔顏料皇太后涿州

不為張居正給事中剛愎乞休太子太保大雨殿督工七十三自有

余姚嘉靖十七進士山東使三十八御史巡撫蘇州蘇州壯士群聚惡少御史行署妻子知府王道兵力太湖久之巡撫山東遭喪

隆慶河道新河便利新河回回鴻溝昭陽沿鴻溝未幾出境七月沛縣大行徐州平價三萬以下周知繪圖十二:「時事不止東南財賦江海可慮邊關千里洪水傾頹可慮畿輔山東河南既久城郭無備可慮江海颶風海防可慮鹽場商賈可慮陛下十二公卿拯濟。」

當是時黃河淮水清河縣淮安西三十出海平地水深寶應往往崩壞山東郯城邳州人民溺死奔走經營六月鴻溝疏浚次第告成工部侍郎兵部山東黃河泰山明年給事中南京刑部侍郎吏部明年刑部侍郎再遷南京兵部尚書致仕

隆慶錦衣指揮外戚慶雲家貧荷花把總荷花刑部郎中不決侍郎荷花速決郎中平反極刑數年荷花大怒給事中調已知九江

吳江進士廣西參政

烏程嘉靖二十九進士九江推官御史巡撫廣東均平人大便大理四十四御史總理河道新河御史隆慶邳州睢寧河道決口明年給事中

再起巡撫江西明年刑部侍郎黃水北流清河淮南高郵寶應大學士張居正以為尚書黃河故道御史決口不合御史工部侍郎故道深廣不能如今決口以防潰決:「清河河水湍急停滯使二水海口不復修治。」

明年兩河明年太子太保工部尚書御史虞城夏邑商丘地勢黃河上流自新蕭縣徐州浮橋深廣嘉靖遷徙上疏給事中王道河南南京兵部尚書十一正月刑部

再起張居正居正歿家屬自縊:「居正旦暮乞降。」居正宣言居正家屬御史江東大臣申時居正十三御史上疏:「隆慶運道數年以來民居河水:『尚書。』會通河至於陛下不在使任事朝廷報功!」御史其後不已

十六給事中御史總督河道總理明年黃水暴漲居民溺死十九太子太保工部尚書御史

前後二十七知地形險易設防綜理纖悉積勞成病乞休二十大水城中六合周家淮水上流不宜巡撫高舉周家百里疏浚不合給事中七十五

南昌嘉靖二十三進士南京文選郎中南京王妃厲聲:「不朝!」祿大理

四十二寇逼通州兵部侍郎協理侍郎不勝調南京文士吏部尚書湖廣參政練兵火器明年炳然視事於是給事中調御史巡撫山西伏兵未幾五萬朔州列車發火風起復大殊死銀幣巡撫旗牌河州以防四十用水以內

隆慶給事中拾遺吏部尚書不出給事中異才邳州運道尚書經理復命總理河道長堤邳州宿遷小河三百七十三萬六十泛濫建平水閘二十以時不復

一時治水家居二十自有

子實新建嘉靖二十三進士刑部十三忿手刃為著尚書:「董仲舒春秋斷獄柳子厚吏部繼母不可禮部揚州知府一級建議浙江使御史巡撫福建父喪御史總理河道兩廣總督軍旅總督兵部侍郎御史提督兩廣軍務兼理巡撫

兩廣河源潮州以降前驅官軍一日四百提督乘勝倭寇福建省戚繼光流入調急擊甲子暴風溺死海豐殆盡建議使東莞以西瓊州海防僉事東莞以東倭寇

西西東莞指揮肇慶同知以求討平南澳戚繼光饒平鳳凰出海陽江安南安南萬寧宣撫司進剿舟師夾擊山下乘風縱火三百九十嘉言溺死福建巡撫不肯:「何以?」南澳戍守:「戍守不如便。」南京兵部侍郎北部隆慶言官數論

總督漕運巡撫鳳陽明年奔流云梯一徑河流州縣所在受災請益黃河故道修築高郵東西未幾河工告成曹縣徐州桃源給事中:「水患使上遊不復山陽以南州縣既得以上所屬。」御史:「歸咎任事策勵詰責曠職。」

明年決口沖刷以為黃河意見不合