Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百二十三 列傳第一百十一 盛應期 朱衡 潘季馴 萬恭 吳桂芳 王宗沐 劉東星 徐貞明 Volume 223 Biographies 111: Cheng Yingqi, Zhu Heng, Pan Jixun, Wan Gong, Wu GuiFang, Wang Zongmu, Liu Dongxing, Xu Zhenming

〈()〉〈()〉〈(從子)〉〈()〉〈()〉

吳江弘治進士主事濟寧太監李廣家人私鹽鹽水南京進貢內官薦新從中主事詔獄衛河雲南祿知縣正德雲南武定知府單車母子官制不行御史使鎮守太監詔獄

乾清宮陜西使御史巡撫四川討平天全招討使普法惡作富順文義指揮先後文義銀幣嘉靖巡撫江西瘡痍調十萬南京四十七二十百余進兵侍郎總督兩廣軍務撫寧討平銀幣上方七事疲弱不可御史暴虐因相流言御史權貴工部侍郎

黃河侍郎不能尚書良材昭陽經久未定御史御史以往昭陽開浚四十五千二十六月未成旱災開河一月令郎新河便:「新河六月四月反覆大臣國事自古國家大事。」不許致仕三十新河遺跡運道

萬安嘉靖十一進士婺源刑部主事郎中福建使山東使三十九御史巡撫:「往來青州以西海島亡命便。」工部侍郎

四十四南京刑部尚書沛縣昭陽運道淤塞百餘工部尚書御史總理決口故都御史新河南陽以南東南昭陽不能可以新河潰決河道御史以為便不合決口使不用明年給事給事不可給事御史新河一百九十四通行南陽未幾其事

隆慶元年太子山水新河數百給事:「新河以南能不分之。」開支明年明年上疏:「測量水平濟寧平地徐州山巔三十以南半月苦力六十遠避地形百餘夫役事事河道御史。」於是夫役六千睢寧總理明年河道給事使正月御史經理河道

大學士山陵請召先後禁止工作節省濫用隨時未幾南京太監八百言官先後切責太監傳令南京新造新造鰲山三萬殿即位內臣奉詔顏料皇太后涿州

張居正給事乞休太子太保大雨殿七十三

余姚嘉靖十七進士山東使三十八御史巡撫蘇州蘇州壯士群聚惡少御史妻子知府王道兵力太湖巡撫山東遭喪

隆慶河道新河便利新河回回鴻溝昭陽沿鴻溝未幾出境七月沛縣大行徐州平價三萬以下周知繪圖十二:「時事不止東南財賦江海可慮邊關千里洪水傾頹可慮山東河南城郭無備可慮江海颶風海防可慮商賈可慮陛下十二公卿。」

黃河淮水清河縣淮安西三十出海平地水深寶應往往崩壞山東人民溺死奔走經營六月鴻溝疏浚次第工部侍郎兵部山東黃河泰山明年給事南京刑部侍郎吏部明年刑部侍郎南京兵部尚書致仕

隆慶指揮外戚慶雲荷花荷花刑部郎中侍郎荷花速決郎中平反數年荷花大怒給事調已知九江

吳江進士廣西參政

烏程嘉靖二十九進士九江推官御史巡撫廣東均平人大便大理四十四御史總理河道新河御史隆慶睢寧河道決口明年給事

巡撫江西明年刑部侍郎黃水北流清河淮南高郵寶應大學士張居正以為尚書黃河故道御史決口不合御史工部侍郎故道深廣不能如今決口潰決:「清河河水湍急停滯使二水海口復修。」

明年兩河明年太子太保工部尚書御史虞城商丘地勢黃河上流蕭縣徐州浮橋深廣嘉靖遷徙上疏給事王道河南南京兵部尚書十一正月刑部

張居正居正歿家屬自縊:「居正。」居正宣言居正家屬御史江東大臣申時居正十三御史上疏:「隆慶運道數年以來民居河水:『尚書。』會通河至於陛下使任事朝廷報功!」御史其後

十六給事御史總督河道總理明年黃水暴漲居民溺死十九太子太保工部尚書御史

前後二十七地形設防綜理纖悉乞休二十大水城中六合周家淮水上流不宜巡撫高舉周家疏浚不合給事七十五

南昌嘉靖二十三進士南京文選主事郎中南京王妃厲聲:「朝後!」祿大理

四十二寇逼通州兵部侍郎協理侍郎不勝調南京文士吏部尚書湖廣參政練兵火器諸事明年於是給事調御史巡撫山西伏兵未幾五萬朔州列車發火殊死銀幣巡撫河州四十水車大利以內

隆慶給事拾遺吏部尚書不出給事運道尚書經理總理河道宿遷小河三百七十三萬六十泛濫建平水閘二十

一時家居二十

子實新建嘉靖二十三進士刑部主事十三忿尚書:「董仲舒春秋柳子厚吏部繼母不可禮部揚州知府一級建議浙江使御史巡撫福建父喪御史總理河道兩廣總督軍旅總督兵部侍郎御史提督兩廣軍務巡撫

兩廣河源潮州以降官軍一日四百提督乘勝倭寇福建省流入調甲子暴風溺死海豐殆盡建議使東莞以西瓊州海防東莞倭寇

西西東莞指揮同知討平南澳鳳凰出海陽江安南安南萬寧宣撫司師會夾擊乘風縱火三百九十溺死福建巡撫不肯:「何以?」南澳戍守:「戍守不如便。」南京兵部侍郎北部隆慶言官數論

總督漕運巡撫鳳陽明年奔流云梯一徑河流州縣所在受災請益黃河故道修築高郵東西未幾徐州桃源給事:「水患使上遊山陽以南州縣四分以上所屬。」御史:「歸咎任事策勵曠職。」

明年決口沖刷以為黃河人意不合陜西未幾正月工部尚書御史高郵太子

御史巡撫山東隆慶戶部山東河南民兵總理河道淤塞梁山以下御史巡撫陜西戶部侍郎隴右總督漕運南京二部尚書太子致仕

臨海嘉靖二十三進士刑部主事詩文友善吏治江西使鹿書院講習其中

山西使上疏:「山西太原尤甚百餘父子夫婦』。祿八十五二百山西京師真定紫荊不過本色太原劫奪六十七四方十分不過存留而已山西所謂存留存留急於起運山西分毫開疆之中太原不得真定可通背負壽陽相聚不可勢必撲殺與其使往來誘惑邊民耕田租稅愚民不暇八百。」河東新增鹽課祿廣西使山東

隆慶給事不足遺書中朝御史總督漕運巡撫鳳陽無常海運上疏:「會通河開浚以來海運山東巡撫御史毅然