Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百八十四 列傳第一百七十二 儒林三 Volume 284 Biographies 172: Confucian Scholars 3

Click on any word to see more details.

〈()〉文運

先聖五十六曲阜仁宗

大夫大夫十五禮樂同知太常禮儀國子祭酒二十二謝病集賢學士山東使洪武元年三月濟寧堅稱京師不能太祖不可」。來朝使者淮安惶恐兼程殿:「五十。」:「先聖子孫不可溫厚進學。」二十明日召見族人:「先聖祿。」

十一月官屬典籍書寫教授教授書院子孫大宗子孫徭役族人曲阜世襲知縣大夫:「聖人至於法天日月德化隨時至於孔子不得萬世孫子傳述名言極其國家所以報功歷代以來不能世襲五十六大宗典禮以致領袖聖道當世豈不!」

使慰問還家白金舟次

八月衣冠九月翰林祿白金明年二月:「先聖廟堂廊廡祭器樂器法服修治先世如故減免。」歲入丞相

學好讀書爾雅賓客談笑揮灑成章之後舊觀十四

十七正月國學學官二千歲入丞相文臣恭謹建文

成祖即位遣使

永樂肄業國學十五文廟碑文仁宗來朝仁宗:「使公館公假民間道意。」東安門外宣德遣使福建禮部雅樂冠服修治景泰元年子孫觀禮聽講自立族人景泰不問族人禮部治喪理家金印教授英宗復辟朝見便殿良久歲入南城西苑

景泰會試禮部遣使不及試卷翰林院天順給事大學士:「至聖司馬大賢輔導太子。」同日東宮皇后:「今日聖賢子孫。」皇后生母貴妃於是冠服拜謝宮中盛事成化漢陽知府南京詹事府

大學士成化按治庶人其弟歿

弘治十一山東改行明年六月聖殿在朝子弟蔬食居喪七月奉母友愛無間十六

明年大學士李東陽碑文正德書院鄒縣子思五經博士主子書院賢者山東巡撫曲阜嘉靖二十五

三十五

巡撫忠言:「國學肄業。」庶母供奉二十六一朝十七歲入博識元年椿弟子

五經博士國學追封博士太子太保崇禎元年太子太傅

衢州西安先聖五十九建炎衢州高宗祭祀至元曲阜曲阜弘治十八衢州知府:「衢州聖廟之後衣冠禮儀。」:「先世洪武。」正德元年翰林院五經博士子孫世襲

十四嘉靖二十六四十三曲阜西安南宗

五十九洪武五十七宣德教授十五教授奉祀景泰孟子賢者京官御史以為翰林院五經博士未幾嫡子長子成化元年京師以為十八正德嘉靖四十一從父長子子嗣長子次子歷年為人博學二十七三十四崇禎十四

吉安五十九新莽豫章子孫散居成化山東:「嘉祥武山西南陷入曾參。」修築正德山東曾子之後嘉祥山中未幾嘉靖十二學士於是江西名聞嘉祥奉祀十八翰林院五經博士子孫世襲三十九江西族人給事御史於是洪福崇禎元年聞達輿十四

正德翰林院五經博士嘉靖二十五二十二崇禎十年十四十六

亞聖五十六洪武元年孟子五十四奉祀景泰文翰五經博士子孫世襲字長弘治嘉靖好學繼母十二隆慶元年二十九崇禎

先賢六十二十五五十九奉祀崇禎十六翰林院五經博士子孫世襲泗水縣濟寧六十三十一祭祀

先賢十二江州子孫廬山蓮花景泰翰林院五經博士子孫世襲還鄉

先賢程子程子五世江寧金陵書院學者明初失傳崇禎河南之後翰林院五經博士子孫世襲十四作亂道力

先賢程子十七景泰翰林院五經博士子孫世襲程子莊重寡言從子崇禎十四

文運先賢十四翰林院五經博士子孫世襲崇禎本朝康熙元年

洛陽先賢二十七崇禎河南翰林院五經博士子孫世襲

先賢文公朱子福建建安景泰翰林院五經博士子孫世襲朱子為人中途未幾道上人稱字元為人孝友

先賢文公朱子十一正德給事御史相繼:「朱子孔子孔子之後曲阜西安朱子之後建安婺源建安恩典婺源子孫。」嘉靖翰林院五經博士三十八世襲


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary