Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百九十八 列傳第一百八十六 隱逸 Volume 298 Biographies 186: Recluses

一元

 韓愈:「《王臣』,之上高尚其事』,不一不同。」聖賢用世逸民而已明太祖儒士文學搜求岩穴幽人後置不乏中葉承平天網英俊蘊積當世世道升降遭逢徵聘所及文學散見貞節數人隱逸》。


目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 一元
11
12

 吳中許衡不能自若以為異物走去不可使其弟答曰:「無貪國家。」:「古人未能庶幾。」


 字元無錫書畫四方名士藏書勘定陳列左右四時縈繞高木雲林居士其中為人洗滌海內未幾扁舟往來罹患以免其弟賓客異香物色一言年老混跡洪武七十四


 方舟桐廬擊劍走馬蹴踘科舉詩人睦州詩派四方名士行省參政:「詩人。」雲煙出沒宋濂劉基有人鹿望見冠服不可相識:「方舟。」歡笑酌酒》、《六十八丙午


 外族建義四方學士浦江十年退居鹿煙雨鹿太祖浙東知州中子問道缺失後唐紹興宋濂學士州郡名義指斥鄉人


 義烏百家功名隱居鹿逸民悠然宋濂


 吉水好學詩文宋濂駙馬都尉舉止太祖召見褻服:「不可。」纂修教學而後文藝論語:「養生。」飲食視聽歿安福道原後世出處陶潛


 四方洪武:「聖道正史文章通經大臣品目天下民間不得不得如是數年學者生長異聞德育。」》,發明福王教養成立樂善欣然嚴整典雅後學宗仰


 莆田科舉聖賢祖母父喪室家朔望號哭如是獨居奉養不解恚怒鄉人莫不使社學知府王弼:「在座。」二十歿弟婦感悟

 弘治御史:「皇太子宮中侍從山林隱逸無人所知禮部侍郎祿未合德行可取致仕使布衣無二大夏敬禮布衣薰陶裨益。」不能其後御史知府正德元年儒學


 雲南太和好學五經釋典應舉:「不理性命?」其中自得不顧孝經數萬根性小篆取水滿父母歿羅漢石窟餘年八十一日沐浴子孫:「明日。」

一元
 一元:「。」太白太白山安化姓名避難一元姿風儀蹤跡奇譎中原賦詩神仙當世往往杭州屏山臥內酬答:「一生未嘗。」知府湖州御史長興隱居好客一元」。一元舉人一元三十七道場


 永樂舉人西置酒伯父兄弟讀書其中文墨賢者五經指授十一韻詩巡撫侍郎面試鳳凰》,左氏白居易蘇軾陸游仿黃庭堅第一

 郡守賢良》,決意隱遁水竹圖書四方名士風流照映一時歿:「知母奈何膝下。」城市晚年匿跡惟恐先後巡撫禮敬

 郡守畫工姓名以免:「!」問曰:「先生?」:「。」內閣李東陽:「先生?」:「。」倉皇侍郎先生?」左右引咎終身九十九八十正德


 松江華亭穎異文章器重齊名讀書下士師友通明高邁二十九衣冠隱居昆山焚香錫山講學神山杜門著述風致博文諸子成書遠近競相詩文獎掖滿戶外酬應莫不足跡城市黃道高雅博學不如」,推重如此侍郎御史給事先後故事奉詔八十二纖悉


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary