Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Southern Qi 《南齊書》

卷五十八 列傳第三十九 蠻 東南夷 Volume 58 Biographies 39: Other Peoples from the Southeast


 種類繁多言語不一山谷州界西高山治生太祖參議世襲異常」。治生將軍建寧太守將軍

 建元襄城無備縣令戰死平昌擊破百餘北上太守江陵荊州刺史豫章參軍當陽部落使保持商旅逃竄

 西二百水陸魚貫不通桓溫西北梁州新城東北襄城二邊泰始以來刺史建平夷王尚書郎不可軍號」,將軍平鄉朝服其後太祖巴州

 武陵內史深入豫章參軍五百

 明初五千巴東太守司馬開道退

 刺史安國刺史

 天生

 太守太守將軍太守

 內史萬民八百二百

 西功勞將領臨川豫州刺史建武龍城

 徒跣兵器金銀便

東夷
高麗
 東夷高麗西高麗樂浪使散騎常侍都督諸軍車騎大將軍三司太祖建元元年大將軍遣使貢獻使使不受

 使使第一高麗平南參軍僕射使高麗使相次主客:「我等抗敵在乎不得東夷臣屬朝廷今日。」南部尚書:「聖朝使未嘗。」:「如此不得殿足以。」:「使衣冠魏國。」:「邊境!」

 高麗五經》。使京師王融:「頭上?」答曰:「遺像。」

 百餘隆昌元年高麗樂浪高雲使散騎常侍都督諸軍大將軍高麗樂浪建武

報功將軍威名可謂社稷論功將軍時務武功冠軍將軍將軍漢王將軍輔佐將軍將軍文武將軍武將時務國政將軍。」

百濟
 :「將軍廣陽太守長史高達將軍朝鮮太守司馬宣威將軍參軍泰始使宋朝使先例萬里天庭天監勤勞公務將軍太守公務將軍廣陵太守周密武將清河太守。」軍號太守使都督百濟諸軍大將軍使僕射祖父百濟:「世襲都督百濟諸軍大將軍百濟祖父百濟不亦!」

 十萬百濟法名襲擊建武遣使:「受封庚午獫狁法名領軍僵屍銳氣法名將軍安國將軍武威將軍軍功將軍。」:「將軍樂浪太守長史建武將軍城陽太守司馬參軍武將朝鮮太守武將授命使聖朝。」軍號


 建元元年國王使:「海外將軍本國。」


 東南大海漢末以來女王土俗建元元年使都督·新羅····諸軍大將軍大將軍


林邑
 林邑交州三千林邑漢末晉太康貢獻元年林邑奇麗中國紫磨金」,其父改名

 林邑金山流出金銀元嘉二十二交州刺史林邑十萬三十日南大臣進兵犬戎金寶金人黃金數萬之後病死林邑長史武將

 子孫相傳未有篡立遣使貢獻:「林邑王化誠懇可嘉都督諸軍安南將軍林邑。」子孫本國十年都督諸軍安南將軍林邑建武將軍永泰元年溺死都督海軍安南將軍林邑

 建興日南文數商賈制度林邑城池殿天冠國人凶悍山川裸露四時霜雪婆羅門婿橫幅合縫婆羅門婿握手吉利居喪中野鷲鳥知人死人中水南方

 林邑西南三千扶南

扶南
 扶南日南南大海西廣袤三千江水西流入女人柳葉國人神廟扶南柳葉一面中人柳葉裸露形體子孫相傳

 國人大將篡立餘年:「父兄。」大將國人

 扶南跋摩廣州天竺道人那伽欲歸林邑財物那伽扶南中國受命

 跋摩天竺道人那伽扶南國王跋摩叩頭:「撫育感動靈祇調適主尊起居皇太子王妃內外朝臣和睦萬國歸心五穀災害不生一切安穩人民國土調和道俗濟濟陛下光化安泰。」:「遣使雜物廣州天竺道人那伽廣州扶南中風林邑國王那伽從中陛下德仁風化佛法法事日盛威嚴蒼生八方六合莫不諸天仰慕慈恩蒙恩是以道人那伽使問訊天慈。」:「林邑自立永不不容林邑歸化四海林邑扶南相接朝廷遙遠遵奉陛下林邑年表便朝廷師子大鼠朝廷使一時陛下灼然興兵林邑隨宜獻金婆羅使那伽獻金龍王坐像白檀檳榔。」

 那伽京師俗事天神土氣草木不落上書:「吉祥世間所以感化仙山國土人民安寧是以菩薩行一發菩提心二乘功業六度大悲勇猛劫數生死六道有緣十地人天功業已定滿正覺智圓日照塵俗衆生隨機佛化十方皇帝弘道興隆三寶國土城邑風化陛下萬民四海歸心。」:「異化背叛林邑文德遠人便干戈隨宜應接那伽中土。」上報地黃碧綠

 扶南攻略奴婢金銀大家男子橫幅伐木國王木柵海邊人民七尺國王婦人牢獄指環沸湯著手燋爛無罪甘蔗安石榴檳榔鳥獸中國人性便林邑不得交州使

 交州海島外國泰始刺史交趾交州數年病死號令遣使刺史宋朝以南太守交州刺史寧遠司馬武平新昌太守人情服從發兵太祖建元元年交州刺史安慰受命既而外國貢獻世祖交州刺史南康始興交州遣使數年十二兜鍪孔雀世祖不許

 始興太守不理讀書長史因此擅權改易大怒妹夫執法:「使既有不宜。」:「使恐動可看。」世祖交州刺史清河太祖中郎將身長青州刺史朝廷

 史臣蠻夷至於雜種建國四方南州王府充斥懷遠在此

 衡陽參錯東夷海外扶桑。 [1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary