Glossary and Vocabulary for Book of Southern Qi 南齊書, 卷五十八 列傳第三十九 蠻 東南夷 Volume 58 Biographies 39: Other Peoples from the Southeast

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 42 wáng Wang 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
2 33 xíng to walk / to move 魚貫而行
3 32 guó a country / a nation 以治生爲輔國將軍
4 30 chén minister / statesman / official 敢躡臣蹤
5 28 將軍 jiāngjūn a general 以治生爲輔國將軍
6 25 使 shǐ to make / to cause 使戍汶陽所治城子
7 24 mán Man people
8 22 林邑 Línyì Linyi / Lâm Ấp 林邑國
9 22 nián year 建元二年
10 22 yuē to speak / to say 幼明謂偽主客郎裴叔令曰
11 22 rén person / people / a human being 殺略百餘人
12 20 zhōng middle 虎賁中郎
13 18 太守 tài shǒu Governor 轉建寧郡太守
14 18 chéng to mount / to climb onto 乘舶泛海
15 18 jīn today / modern / present / current / this / now 今宸曆改物
16 16 to capture / to imprison / to seize 虜侵豫
17 16 shì matter / thing / item 事炳前葉
18 16 to conceal / to hide / to ambush 伏願恩湣
19 15 děng et cetera / and so on 司等五州界
20 15 hǎi the sea / a sea / the ocean 乘舶泛海
21 15 jià vacation 夷貊不可假以軍號
22 14 qiǎn to send / to dispatch 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
23 13 wēi prestige / majesty 田治生爲威山侯
24 13 èr two 建元二年
25 13 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
26 12 xiàn to offer / to present 國王荷知使來獻
27 12 míng bright / brilliant 豫章王遣中兵參軍莊明五百人將湘州鎮兵合千人救之
28 12 zài in / at 有司奏蠻封應在解例
29 11 yuàn to hope / to wish / to desire 伏願恩湣
30 11 mài to take a big stride 邁盧王
31 11 method / way 隨機授法藥
32 10 扶南 Fúnán Kingdom of Funan 至扶南
33 10 jūn army / military 引軍深入
34 10 wèi to call 謂宜存名以訓殊俗
35 10 交州 Jiāozhōu Jiaozhou 在交州南
36 10 extra / surplus / remainder 自餘外夷
37 10 luó Luo 邁羅王
38 9 jiàn to build / to construct 巴建蠻向宗頭反
39 9 yuǎn far / distant 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
40 9 zhào an imperial decree 詔特留
41 9 biǎo clock / a wrist watch 牟大又表曰
42 9 big / great / huge / large / major 牟大又表曰
43 9 shū father's younger brother 幼明謂偽主客郎裴叔令曰
44 9 zhōu a state / a province 司州蠻引虜攻平昌戍
45 9 hóu marquis / lord 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
46 9 suì to comply with / to follow along 遠遂逃竄
47 9 fàn a pattern / model / rule / law 林邑王范楊邁初產
48 9 那伽 nàjiā naga 天竺道人那伽仙附載欲歸國
49 9 sān three 晉太興三年
50 9 shàng top / a high position 我等銜命上華
51 9 xiān an immortal 天竺道人那伽仙附載欲歸國
52 9 jùn a commandery / a prefecture 轉建寧郡太守
53 8 xiào result / effect 振竭忠效
54 8 nán south 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
55 8 zhǔ owner 戍主苟元賓擊破之
56 8 sòng Song dynasty 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
57 8 都督 dōudū to lead / to command 都督營平二州諸軍事
58 8 dēng to rise / to ascend / to climb 量廣始登
59 8 tool / device / utensil / equipment / instrument 具說中國有聖主受命
60 8 yáng Yang 兼司馬臣楊茂
61 8 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗國
62 8 desire 楊邁欲輸金萬斤
63 7 proper / suitable / appropriate 謂宜存名以訓殊俗
64 7 百濟 bǎijì Paekche / Baekje 百濟國
65 7 tǎo to seek 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
66 7 ancient barbarian tribes 戎夷疏爵
67 7 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 車騎大將軍
68 7 lái to come 來造卿國
69 7 lìng to make / to cause to be / to lead 令保持商旅
70 7 to reach 失馬及器仗
71 7 can / may / permissible 詔可
72 7 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 太祖建元元年
73 7 shù to guard a border 司州蠻引虜攻平昌戍
74 7 to give / to bestow favors 賜以朝服
75 7 to take charge of / to manage / to administer 司等五州界
76 7 tiān day 天化撫育
77 7 tōng to go through / to open 付其清通
78 7 zhōng loyalty / devotion 振竭忠效
79 7 zhī to know 卿亦應知
80 7 kòu bandit / thieve 寇潼陽
81 7 to think / consider / to ponder 其武陵酉溪蠻田思飄寇抄
82 7 jiàn to see 豈容見黜
83 7 wén writing / text 縣令焦文度戰死
84 7 jīn gold 母夢人以金席藉之
85 7 諸軍 zhū jūn all armies 都督營平二州諸軍事
86 7 dōng east 虜以爲東豫州刺史
87 7 jiàng to descend / to fall / to drop 舊冊杓降
88 7 tián field / farmland 田治生爲威山侯
89 7 chén Chen 湘川蠻陳雙
90 7 yáng sun 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
91 6 持節 chíjié to travel in support of a festival 高麗王樂浪公高璉爲使持節
92 6 shān a mountain / a hill / a peak 田治生爲威山侯
93 6 to cut down 遣寬城戍主萬民和助八百丁村蠻伐千二百丁村蠻
94 6 child / son 使戍汶陽所治城子
95 6 móu barley 牟大又表曰
96 6 hào number 夷貊不可假以軍號
97 6 gōng to attack / to assault 司州蠻引虜攻平昌戍
98 6 eight 八中侯餘古
99 6 to stand 立女王
100 6 xiǎo small / tiny / insignificant 況東夷小貊
101 6 hair 又聞官盡發民丁
102 6 zōng school / sect 巴建蠻向宗頭反
103 6 fāng square / quadrilateral / one side 秦遠又出破臨沮百方砦
104 6 wèi Wei Dynasty 西與魏虜接界
105 6 shā to kill / to murder / to slaughter 殺略百餘人
106 6 to attack by surprise 使兼竭者僕射孫副策命大襲亡祖父牟都爲百濟王
107 6 tóu head 巴建蠻向宗頭反
108 6 to open 朅耶跋摩遣天竺道人釋那伽仙上表稱扶南國王臣僑陳如朅耶跋摩叩頭啓曰
109 6 mìng life 恩命升贊
110 6 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使貢獻
111 6 to arise / to get up 爲戍主朱僧起所破
112 6 shǒu head 贊首流
113 6 qīng clear / pure / clean 付其清通
114 6 jiè border / boundary 汶陽本臨沮西界
115 6 shēng to be born / to give birth 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
116 6 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 竝山蠻凶盛
117 6 a large, ocean-going vessel 乘舶泛海
118 6 special / unique / distinguished 詔特留
119 6 to break / to split / to smash 秦遠又出破臨沮百方砦
120 6 zhèn town 豫章王遣中兵參軍莊明五百人將湘州鎮兵合千人救之
121 6 one 在乎一魏
122 6 guǎng wide / large / vast 廣武將軍餘固
123 6 zàn to praise 恩命升贊
124 6 chéng a city / a town 使戍汶陽所治城子
125 5 jìn to enter 進號驃騎大將軍
126 5 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武三年
127 5 to rub 言其國俗事摩
128 5 朝廷 cháo tíng imperial court 臣屬朝廷
129 5 wén to hear 又聞官盡發民丁
130 5 cháo to face 世被朝榮
131 5 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 乃不蒙賴
132 5 國王 guówáng king / monarch 國王荷知使來獻
133 5 陛下 bì xià your majesty 竝蒙陛下光化所被
134 5 liú to flow / to spread / to circulate 贊首流
135 5 qián front 事炳前葉
136 5 běi north 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
137 5 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖卽位
138 5 shèng divine / holy / sacred / ārya 具說中國有聖主受命
139 5 jiā to add 梅加羊爲扞山侯
140 5 chén to sink / to submerge 刺史沈攸之斷其鹽米
141 5 mǐn mixed / confused 伏願恩湣
142 5 zhòng many / all 蠻衆以城降
143 5 four 四年
144 5 gòng a tribute / a gift 要貢無替
145 5 five 司等五州界
146 5 jiǔ nine 九年
147 5 ān calm / still / quiet / peaceful 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
148 5 huà to make into / to change into / to transform 遠夷洽化
149 5 西 The West 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
150 5 bīng soldier / troops 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
151 5 Germany 北上黃蠻文勉德寇汶陽
152 5 yuán fate / predestined affinity 都督緣海諸軍事
153 5 xiū to rest 且玄澤靈休
154 5 liù six 六年
155 5 tīng to listen 聽除所假
156 5 clothes / dress / garment 高麗俗服窮袴
157 5 liè to arrange / to line up / to list 理章列代
158 5 參軍 cānjūn to join the army 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
159 5 武將 wǔjiàng a general / a military leader / a fierce man 廣武將軍餘固
160 5 wàn ten thousand 楊邁欲輸金萬斤
161 5 dào way / road / path 李道固昔使
162 5 mín the people / citizen / subjects 又聞官盡發民丁
163 5 rate / frequency / proportion / ratio 木幹那率衆襲擊虜軍
164 5 shì a generation 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
165 5 jìn shanxi 晉太興三年
166 5 xiǎn to show / to manifest / to display 宜在甄顯
167 5 sēng a monk 巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道
168 5 píng flat / level / smooth 乃平
169 5 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元二年
170 4 guī to go back / to return 棄戍歸江陵
171 4 wèi Eighth earthly branch 脫未欲灼然興兵伐林邑者
172 4 fèng to offer / to present 而梅生等保落奉政
173 4 jué ancient bronze wine holder 戎夷疏爵
174 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 兼長史臣高達
175 4 shēn deep 舉兵深逼
176 4 shǔ to count 有數處不通騎
177 4 inside / interior 二百里中
178 4 zhān felt 姊子旃篡立
179 4 司馬 sīmǎ official post of minister of war 巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道
180 4 pàn to betray / to rebel / to revolt 叛投虜
181 4 níng Nanjing 前寧朔將軍田驢王爲試守新平左郡太守
182 4 tián to fill in / to fill up 又有激國人混填
183 4 xiá distant 誠著遐表
184 4 國人 guórén people of that country 國人凶悍
185 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善鬭
186 4 qiú to request 向弘等詣臺求拜除
187 4 to enter 入其界
188 4 shì to release / to set free 朅耶跋摩遣天竺道人釋那伽仙上表稱扶南國王臣僑陳如朅耶跋摩叩頭啓曰
189 4 jiǎn to cut with scissors 或剪發
190 4 chù a place / location / a spot / a point 有數處不通騎
191 4 xiǎn dangerous 冒涉波險
192 4 hóng liberal / great 建平夷王向弘
193 4 xiāng Hunan
194 4 a dwarf 倭國
195 4 dīng Ding 又聞官盡發民丁
196 4 qín Shaanxi 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
197 4 Li 李答寇掠郡縣
198 4 ministry / department 今詔交部隨宜應接
199 4 zuǒ left 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
200 4 zhù to help / to assist 助荒人桓天生爲亂
201 4 shí time / a point or period of time 桓溫時割以爲郡
202 4 thing / matter 今宸曆改物
203 4 liú Liu 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
204 4 popular / common 謂宜存名以訓殊俗
205 4 màn a creeper 國人立其大將范師蔓
206 4 東夷 dōngyí Eastern Barbarians 東夷
207 4 chún pure 夷人范當根純攻奪其國
208 4 huàn shining / brilliant / lustrous 宋朝以南海太守沈煥爲交州刺史
209 4 gōng public/ common / state-owned 高麗王樂浪公高璉爲使持節
210 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
211 4 a lotus 忝荷節鉞
212 4 chēng to call / to address 漢末稱王
213 4 past / former times 李道固昔使
214 4 shí real / true 實如此
215 4 jiē to join 西北接梁州新城
216 4 líng agile / nimble 且玄澤靈休
217 4 樂浪 Lèlàng Lelang 高麗王樂浪公高璉爲使持節
218 4 zhí office / post 今依例輒假行職
219 4 to ride an animal or bicycle 有數處不通騎
220 4 lóng dragon 今假行龍驤將軍
221 4 nóng agriculture / farming 范楊邁子孫范諸農率種人攻當根純
222 4 to die 高璉年百餘歲卒
223 4 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志勇果毅
224 4 shuò first day of the lunar month 前寧朔將軍田驢王爲試守新平左郡太守
225 4 cotton cloth / textiles / linen 布荊
226 4 貢獻 gòngxiàn to contribute / to dedicate / to devote 遣使貢獻
227 4 miǎn to encourage 北上黃蠻文勉德寇汶陽
228 4 disease / sickness / ailment 屬疾不理事
229 4 a slave / a servant 日南夷帥范稚奴文數商賈
230 4 huò goods / products / commodities 遣商貨至廣州
231 4 shū different / special / unusual 謂宜存名以訓殊俗
232 4 contrary / opposite / backwards / upside down 臣遣沙法名等領軍逆討
233 4 rèn to bear / to undertake 今任臣使
234 4 ēn kindness / grace / graciousness 恩命升贊
235 4 xún to search / to look for / to seek 尋其至效
236 4 hùn to mix / to blend / to mingle 又有激國人混填
237 4 jìn to the greatest extent / utmost 又聞官盡發民丁
238 3 zéi thief 據險爲寇賊
239 3 wēi small / tiny 微獻呈臣等赤心
240 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 李道固昔使
241 3 泰始 tàishǐ Taishi reign 宋泰始以來
242 3 gēn origin / cause / basis 夷人范當根純攻奪其國
243 3 dài to carry / to bring 帶方太守
244 3 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 叛投虜
245 3 a song 伏願天慈曲照
246 3 安南 Ānnán Annam 安南將軍
247 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 正以衣冠致隔耳
248 3 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 天竺道人那伽仙附載欲歸國
249 3 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 遣商貨至廣州
250 3 跋摩 Bámó Buddhavarman 名朅耶跋摩
251 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 謂師君爲婆羅門
252 3 guàn to go through 貫船一面通中人
253 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 見胡神爲祟
254 3 xīn heart 微獻呈臣等赤心
255 3 láng a minister / an official 虎賁中郎
256 3 guān an office 又聞官盡發民丁
257 3 biān side / boundary / edge / margin 達邊效夙著
258 3 to die 中弩矢死
259 3 xiàn county 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
260 3 gāo high / tall 高麗王樂浪公高璉爲使持節
261 3 shuǐ water 而水白田甚肥腴
262 3 jìng still / calm 太祖置巴州以威靜之
263 3 shā sand / gravel / pebbles 牟大遣將沙法名
264 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 教林邑王范逸起城池樓殿
265 3 國土 guótǔ territory / country 國土豐樂
266 3 ancient / old / palaeo- 此卽古弁之遺像也
267 3 xīng to flourish / to be popular 晉太興三年
268 3 xián salty / briny 咸依山谷
269 3 fēng wind 冠折風一梁
270 3 tiger 虎賁中郎
271 3 méi plum blossom / plum 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
272 3 kǎi model style of Chinese writing 以司農劉楷爲交州刺史
273 3 yōng harmony
274 3 shí ten 大十圍
275 3 Wèn Wen River 北上黃蠻文勉德寇汶陽
276 3 yín silver 銀十萬斤
277 3 日南 rìnán Rinan 還日南地
278 3 jǐn brilliance (of gems) 假行寧朔將軍臣姐瑾等四人
279 3 jiě older sister 假行寧朔將軍臣姐瑾等四人
280 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 有司奏蠻封應在解例
281 3 xuān to declare / to announce 光宣國政
282 3 shū book 中書郎王融戲之曰
283 3 chōng to charge at 元帝詔特以弘爲折沖將軍
284 3 xiāng to run friskily (of a horse) / to raise / to hold high 今假行龍驤將軍
285 3 yòu immature / young 平南參軍顏幼明
286 3 shǐ beginning / start 量廣始登
287 3 zhài a fence / a stockade 秦遠又出破臨沮百方砦
288 3 dào to arrive 當根純乃誠懇款到
289 3 法名 fǎmíng Dharma name 牟大遣將沙法名
290 3 easy / simple 臣前遣使齎雜物行廣州貨易
291 3 shāo to burn 宗頭夜燒砦退走
292 3 earth / soil / dirt 土清民泰
293 3 dān cinnabar 僵屍丹野
294 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 天竺道人那伽仙附載欲歸國
295 3 the human body 竝獻金鏤龍王坐像一軀
296 3 capacity / degree / a standard / a measure 縣令焦文度戰死
297 3 early in morning / dawn 忠效夙著
298 3 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖欲討之
299 3 人民 rénmín the people 臣及人民
300 3 lín to face / to overlook 秦遠又出破臨沮百方砦
301 3 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈湣蒼生
302 3 day of the month / a certain day 日影度南八寸
303 3 gōng Gong 夢神賜弓一張
304 3 便 biàn convenient / handy / easy 便弩射
305 3 zhèng upright / straight 正以衣冠致隔耳
306 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 李答寇掠郡縣
307 3 qiè brave 名朅耶跋摩
308 3 金銀 jīn yín gold and silver 兵器以金銀爲飾
309 3 shǎo few 蔓少子長襲殺旃
310 3 jǐn to be cautious / to be careful 謹依先例
311 3 南夷 nányí Southern Yi peoples 南夷
312 3 nán difficult / arduous / hard 攘除國難
313 3 to admire 樂浪太守兼長史臣慕遺
314 3 三千 sān qiān three thousand 海行三千里
315 3 道人 dàorén a Buddhist monk 天竺道人那伽仙附載欲歸國
316 3 子孫 zǐsūn descendents 楊邁子孫相傳爲王
317 3 guāng light 光宣國政
318 3 deputy / assistant / vice- 但主副不得升殿耳
319 3 zhēng to prove / to confirm 征東大將軍
320 3 hán Korea / South Korea 三韓種也
321 3 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 天垂所感
322 3 柳葉 liǔ yè willow leaves 名柳葉
323 3 xīn new / fresh / modern 前寧朔將軍田驢王爲試守新平左郡太守
324 3 下情 xiàqíng feelings of the masses / my situation (humble speech) 下情踴悅
325 3 lín neighbor 鄰境士庶萬國歸心
326 3 zhèn to flap 振竭忠效
327 3 leaf / foliage / petal 事炳前葉
328 3 chuí to hang / to suspend / to droop 天垂所感
329 3 guān cap / crown / headgear 冠折風一梁
330 3 qiān one thousand 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
331 3 female / feminine 貴女賤男
332 3 to go 去庚午年
333 3 mào thick / lush / dense 兼司馬臣楊茂
334 3 pond / pool / marsh / swamp 且玄澤靈休
335 3 to attain / to reach 達邊效夙著
336 3 jiū a pigeon / a dove 臣有奴名鳩酬羅
337 3 wèi position / location / place 太祖卽位
338 3 qīn relatives 竝親晉王
339 3 bào newspaper 足以相報
340 3 chóu to toast 臣有奴名鳩酬羅
341 3 bīn a guest / a visitor 戍主苟元賓擊破之
342 3 chéng honesty / sincerity 誠著遐表
343 3 wǎng to go (in a direction) 往泰始中
344 2 dài to put on / to wear 太守戴元孫孤城力弱
345 2 suì age 高璉年百餘歲卒
346 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 但主副不得升殿耳
347 2 piāo to float 其武陵酉溪蠻田思飄寇抄
348 2 a talisman / a charm 卽位章綬等玉銅虎竹符四
349 2 fán foreign things 固蕃社稷
350 2 huán a ring / a hoop 鍛金環鏆銀食器
351 2 bào violent / brutal / tyrannical 皆暴悍好寇賊焉
352 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 五穀豐熟
353 2 zuò to sit 此間坐起甚高
354 2 jié to exhaust 振竭忠效
355 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 都督營平二州諸軍事
356 2 yòu divine intervention / protection 竝得皆蒙恩祐
357 2 shāng to injure / to wound / to be injured 民和被傷
358 2 yīng the tassel of a hat 魏國必纓冕而至
359 2 數年 shǔnián several years 數年病死
360 2 安國 Ān Guó Parthia 刺史呂安國討之不克
361 2 mèng a dream 母夢人以金席藉之
362 2 chì to order 伏聽勑旨
363 2 dài to represent / to substitute / to replace 理章列代
364 2 è evil / vice 惡其裸露形體
365 2 時務 shíwù the key task at hand 歷贊時務
366 2 wood / lumber 木幹那率衆襲擊虜軍
367 2 有司 yǒusī government official / government office 有司奏蠻封應在解例
368 2 shī teacher 謂師君爲婆羅門
369 2 to prevent / to stop 秦遠又出破臨沮百方砦
370 2 zòu to present / to offer 有司奏蠻封應在解例
371 2 sūn Sun 太守戴元孫孤城力弱
372 2 to prevail 克攘列辟
373 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 自宋季多難
374 2 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 謂師君爲婆羅門
375 2 zǒu to walk / to go / to move 宗頭夜燒砦退走
376 2 治生 zhìshēng to earn a living 田治生爲威山侯
377 2 kūn elder brother 解禮昆
378 2 to flee / to escape 教林邑王范逸起城池樓殿
379 2 宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty 比使宋朝
380 2 jié festival / a special day 忝荷節鉞
381 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
382 2 chéng to fill 竝山蠻凶盛
383 2 to fear 和之進兵破其北界犬戎區栗城
384 2 jiè to introduce / to lie between 林邑雖介在遐外
385 2 shù tree 混填晨起於神廟樹下得弓
386 2 soil / ground / land 還日南地
387 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 便弩射
388 2 lóng grand / intense / prosperous 刺史柳世隆督衆征討
389 2 shì to test / to try / to experiment 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
390 2 cūn village 遣寬城戍主萬民和助八百丁村蠻伐千二百丁村蠻
391 2 yòng to use / to apply 用纂顯命
392 2 to fly 習山川
393 2 海外 hǎiwài overseas / abroad 加羅王荷知款關海外
394 2 to gather / to collect 集其家食死人肉盡
395 2 相傳 xiāngchuán to pass on / to hand down 楊邁子孫相傳爲王
396 2 xiào to be filial 孝建二年
397 2 clothes / clothing 蠻俗衣布徒跣
398 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 行揚武將軍陳明
399 2 undulations 冒涉波險
400 2 京師 jīngshī a capital city 使人在京師
401 2 公務 gōngwù public affairs / official business 勤勞公務
402 2 聖朝 shèngcháo the current imperial dynasty / one's own court 我聖朝處魏使
403 2 二百 èr bǎi two hundred 二百里中
404 2 yán to speak / to say / said 言其國俗事摩
405 2 liè ardent / intense 實存名烈
406 2 qīng minister / high officer 來造卿國
407 2 increase / benefit 西陽蠻田益宗
408 2 to go through / to experience / to take place 歷贊時務
409 2 shòu to teach 可授輔國將軍
410 2 shū to transport 楊邁欲輸金萬斤
411 2 to read 知讀
412 2 to supervise 刺史柳世隆督衆征討
413 2 to fear / be afraid of / to dread 愧懼唯深
414 2 to go through / to experience / to take place 今宸曆改物
415 2 百餘 bǎiyú a hundred or more 殺略百餘人
416 2 yǐng Ying
417 2 to hand over to 付其清通
418 2 chuān Sichuan 湘川蠻陳雙
419 2 xiào \N 冗從僕射劉思敩使虜
420 2 to go to / to arrive / to reach 向弘等詣臺求拜除
421 2 病死 bìngsǐ to fall ill and die 和之後病死
422 2 wěi false / fake / forged / bogus 幼明謂偽主客郎裴叔令曰
423 2 area / district / region / ward 和之進兵破其北界犬戎區栗城
424 2 cāng vast 滄路肅澄
425 2 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances 隨宜以少軍助臣
426 2 tóng like / same / similar 開府儀同三司
427 2 piào a white horse 進號驃騎大將軍
428 2 大將 dàjiāng a general / an admiral 國人立其大將范師蔓
429 2 shí really / solid 摩寔首羅天
430 2 guǒ a result / a consequence 志勇果毅
431 2 a drama / a play / a show 中書郎王融戲之曰
432 2 to cut / to divide / to partition 桓溫時割以爲郡
433 2 niè to walk on tiptoe / to walk quietly / to tread on / to follow 今日乃敢與我躡踵
434 2 a room 伐木起屋
435 2 hàn to ward off 梅加羊爲扞山侯
436 2 tán sandalwood / Indian sandalwood 交州刺史檀和之伐林邑
437 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 內史王文和討之
438 2 yáo distant / remote 混填舉弓遙射
439 2 shè to ford a stream / to wade across 冒涉波險
440 2 祖父 zǔfù paternal grandfather 使兼竭者僕射孫副策命大襲亡祖父牟都爲百濟王
441 2 fáng a room 以始興太守房法乘代楷
442 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 首戴花寶
443 2 獻金 xiànjīn to donate money / (monetary) contribution 上表獻金五婆羅
444 2 yǐn to lead / to guide 司州蠻引虜攻平昌戍
445 2 wěi to delegate / to commission 委臣逸走
446 2 清河 qīnghé Qinghe 清河太守
447 2 朝鮮 cháoxiǎn Korea / North Korea 朝鮮太守
448 2 zhé to fold 元帝詔特以弘爲折沖將軍
449 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 邁執志周密
450 2 xiān first 婦先遣娉求婿
451 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 使戍汶陽所治城子
452 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 解禮昆
453 2 happy / glad / cheerful / joyful 國土豐樂
454 2 a shepherd 刺史張牧卒
455 2 cún to exist / to survive 謂宜存名以訓殊俗
456 2 a period of time / phase / stage 二乘非所期
457 2 xiū to cultivate / to repair 具脩於十地
458 2 shuāng two / double / pair 湘川蠻陳雙
459 2 huì can / be able to 虜元會
460 2 chicken / rooster 鬭雞及犬希爲樂
461 2 zhàn war / fighting / battle 思飄與文和拒戰
462 2 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 勇猛超劫數
463 2 gǎn bold / brave 今日乃敢與我躡踵
464 2 silent 夷貊不可假以軍號
465 2 season / period 自宋季多難
466 2 橫幅 héngfú a horizontal scroll 迦藍衣橫幅合縫如井闌
467 2 to store 歷生積功業
468 2 zhì to place / to lay out 太祖置巴州以威靜之
469 2 gas / vapour / fumes 四氣調適
470 2 diǎn canon / classic / scripture 式循彝典
471 2 yōu distant / far 刺史沈攸之斷其鹽米
472 2 dàng to toss about / to swing / to rock 崩若海蕩
473 2 Henan 虜侵豫
474 2 jiù old / ancient 舊冊杓降
475 2 jīng brambles / thorns 布荊
476 2 shēng to ascend / to go up 恩命升贊
477 2 dòu to struggle / to fight / to compete / to contend 善鬭
478 2 中國 zhōngguó China 中國謂紫磨金
479 2 to strike / to hit / to beat 宵襲霆擊
480 2 裸露 luǒlù to be naked / to be bare / to be uncovered / to be exposed 人皆裸露
481 2 漢末 hànmò late Han 漢末以來
482 2 an official institution / a state bureau 巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道
483 2 seven 永明七年
484 2 shāng commerce / trade 遣商貨至廣州
485 2 豫章 yùzhāng Yuzhang 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
486 2 功業 gōngyè achievement 歷生積功業
487 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道
488 2 to leave behind 樂浪太守兼長史臣慕遺
489 2 private 在官忘私
490 2 篡立 cuànlì to become an unlawful ruler 篡立爲王
491 2 tóng copper 卽位章綬等玉銅虎竹符四
492 2 zhǒng kind / type 三韓種也
493 2 precedent / example 有司奏蠻封應在解例
494 2 wàng to gaze / to look towards 理不得望我鑣塵
495 2 to help / to assist 以治生爲輔國將軍
496 2 軍號 jūnhào bugle 竝賜軍號
497 2 bái white 而水白田甚肥腴
498 2 襄城 xiāngchéng Xiangcheng 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
499 2 本國 běnguó my country 本國王
500 2 ruò weak 太守戴元孫孤城力弱

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 65 wèi for / to 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
2 43 zhī him / her / them / that 戍主苟元賓擊破之
3 42 wáng Wang 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
4 41 so as to / in order to 參議以
5 34 his / hers / its / theirs 收其部落
6 33 xíng to walk / to move 魚貫而行
7 32 guó a country / a nation 以治生爲輔國將軍
8 30 chén minister / statesman / official 敢躡臣蹤
9 28 將軍 jiāngjūn a general 以治生爲輔國將軍
10 25 使 shǐ to make / to cause 使戍汶陽所治城子
11 24 mán Man people
12 22 林邑 Línyì Linyi / Lâm Ấp 林邑國
13 22 nián year 建元二年
14 22 yuē to speak / to say 幼明謂偽主客郎裴叔令曰
15 22 rén person / people / a human being 殺略百餘人
16 20 zhōng middle 虎賁中郎
17 20 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 使戍汶陽所治城子
18 18 太守 tài shǒu Governor 轉建寧郡太守
19 18 chéng to mount / to climb onto 乘舶泛海
20 18 jīn today / modern / present / current / this / now 今宸曆改物
21 16 not / no 慮不自保
22 16 to capture / to imprison / to seize 虜侵豫
23 16 shì matter / thing / item 事炳前葉
24 16 to conceal / to hide / to ambush 伏願恩湣
25 15 děng et cetera / and so on 司等五州界
26 15 yǒu is / are / to exist 有異常品
27 15 hǎi the sea / a sea / the ocean 乘舶泛海
28 15 jià vacation 夷貊不可假以軍號
29 14 yòu again / also 又聞官盡發民丁
30 14 qiǎn to send / to dispatch 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
31 13 wēi prestige / majesty 田治生爲威山侯
32 13 èr two 建元二年
33 13 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
34 12 xiàn to offer / to present 國王荷知使來獻
35 12 míng bright / brilliant 豫章王遣中兵參軍莊明五百人將湘州鎮兵合千人救之
36 12 zài in / at 有司奏蠻封應在解例
37 12 and 思飄與文和拒戰
38 11 yuàn to hope / to wish / to desire 伏願恩湣
39 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 使兼竭者僕射孫副策命大襲亡祖父牟都爲百濟王
40 11 bìng also / furthermore 竝山蠻凶盛
41 11 mài to take a big stride 邁盧王
42 11 method / way 隨機授法藥
43 10 扶南 Fúnán Kingdom of Funan 至扶南
44 10 jūn army / military 引軍深入
45 10 wèi to call 謂宜存名以訓殊俗
46 10 交州 Jiāozhōu Jiaozhou 在交州南
47 10 zhì to / until 魏國必纓冕而至
48 10 extra / surplus / remainder 自餘外夷
49 10 luó Luo 邁羅王
50 9 jiàn to build / to construct 巴建蠻向宗頭反
51 9 yuǎn far / distant 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
52 9 zhào an imperial decree 詔特留
53 9 biǎo clock / a wrist watch 牟大又表曰
54 9 chú except / besides 向弘等詣臺求拜除
55 9 big / great / huge / large / major 牟大又表曰
56 9 shū father's younger brother 幼明謂偽主客郎裴叔令曰
57 9 zhōu a state / a province 司州蠻引虜攻平昌戍
58 9 hóu marquis / lord 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
59 9 suì to comply with / to follow along 遠遂逃竄
60 9 fàn a pattern / model / rule / law 林邑王范楊邁初產
61 9 那伽 nàjiā naga 天竺道人那伽仙附載欲歸國
62 9 naturally / of course / certainly 蠻自後斷其糧
63 9 sān three 晉太興三年
64 9 shàng top / a high position 我等銜命上華
65 9 in / at 於戲
66 9 xiān an immortal 天竺道人那伽仙附載欲歸國
67 9 jùn a commandery / a prefecture 轉建寧郡太守
68 8 xiào result / effect 振竭忠效
69 8 also / too 宗頭其後也
70 8 zhū all / many / various 虜置諸國使邸
71 8 also / too 亦使魏虜
72 8 nán south 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
73 8 bèi by 民和被傷
74 8 zhǔ owner 戍主苟元賓擊破之
75 8 sòng Song dynasty 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
76 8 都督 dōudū to lead / to command 都督營平二州諸軍事
77 8 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃平
78 8 dēng to rise / to ascend / to climb 量廣始登
79 8 tool / device / utensil / equipment / instrument 具說中國有聖主受命
80 8 yáng Yang 兼司馬臣楊茂
81 8 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗國
82 8 desire 楊邁欲輸金萬斤
83 7 proper / suitable / appropriate 謂宜存名以訓殊俗
84 7 百濟 bǎijì Paekche / Baekje 百濟國
85 7 de potential marker 沈攸之時以功勞得將領
86 7 this / these 此卽古弁之遺像也
87 7 tǎo to seek 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
88 7 míng measure word for people 謂宜存名以訓殊俗
89 7 ancient barbarian tribes 戎夷疏爵
90 7 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 車騎大將軍
91 7 lái to come 來造卿國
92 7 lìng to make / to cause to be / to lead 令保持商旅
93 7 to reach 失馬及器仗
94 7 yǒng perpetually / eternally / forever 永明初
95 7 can / may / permissible 詔可
96 7 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而梅生等保落奉政
97 7 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 太祖建元元年
98 7 shù to guard a border 司州蠻引虜攻平昌戍
99 7 to give / to bestow favors 賜以朝服
100 7 to take charge of / to manage / to administer 司等五州界
101 7 jiē all / each and every / in all cases 皆郢州蠻也
102 7 tiān day 天化撫育
103 7 tōng to go through / to open 付其清通
104 7 zhōng loyalty / devotion 振竭忠效
105 7 zhī to know 卿亦應知
106 7 kòu bandit / thieve 寇潼陽
107 7 to think / consider / to ponder 其武陵酉溪蠻田思飄寇抄
108 7 jiàn to see 豈容見黜
109 7 wén writing / text 縣令焦文度戰死
110 7 jīn gold 母夢人以金席藉之
111 7 such as / for example / for instance 王服天冠如佛冠
112 7 jiān simultaneously 兼長史臣高達
113 7 諸軍 zhū jūn all armies 都督營平二州諸軍事
114 7 dōng east 虜以爲東豫州刺史
115 7 jiàng to descend / to fall / to drop 舊冊杓降
116 7 tián field / farmland 田治生爲威山侯
117 7 chén Chen 湘川蠻陳雙
118 7 yáng sun 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
119 7 and 內史王文和討之
120 6 持節 chíjié to travel in support of a festival 高麗王樂浪公高璉爲使持節
121 6 shān a mountain / a hill / a peak 田治生爲威山侯
122 6 to cut down 遣寬城戍主萬民和助八百丁村蠻伐千二百丁村蠻
123 6 child / son 使戍汶陽所治城子
124 6 móu barley 牟大又表曰
125 6 hào number 夷貊不可假以軍號
126 6 gōng to attack / to assault 司州蠻引虜攻平昌戍
127 6 promptly / right away 太祖卽位
128 6 eight 八中侯餘古
129 6 kuǎn section / paragraph / clause 忠款有素
130 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 秦時故林邑縣也
131 6 to stand 立女王
132 6 xiǎo small / tiny / insignificant 況東夷小貊
133 6 hair 又聞官盡發民丁
134 6 zōng school / sect 巴建蠻向宗頭反
135 6 fāng square / quadrilateral / one side 秦遠又出破臨沮百方砦
136 6 wèi Wei Dynasty 西與魏虜接界
137 6 shā to kill / to murder / to slaughter 殺略百餘人
138 6 to attack by surprise 使兼竭者僕射孫副策命大襲亡祖父牟都爲百濟王
139 6 tóu head 巴建蠻向宗頭反
140 6 to open 朅耶跋摩遣天竺道人釋那伽仙上表稱扶南國王臣僑陳如朅耶跋摩叩頭啓曰
141 6 mìng life 恩命升贊
142 6 jiāng will / shall (future tense) 豫章王遣中兵參軍莊明五百人將湘州鎮兵合千人救之
143 6 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使貢獻
144 6 to arise / to get up 爲戍主朱僧起所破
145 6 shǒu head 贊首流
146 6 shì is / are / am / to be 頭上定是何物
147 6 qīng clear / pure / clean 付其清通
148 6 jiè border / boundary 汶陽本臨沮西界
149 6 shēng to be born / to give birth 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
150 6 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 竝山蠻凶盛
151 6 a large, ocean-going vessel 乘舶泛海
152 6 special / unique / distinguished 詔特留
153 6 no 要貢無替
154 6 to break / to split / to smash 秦遠又出破臨沮百方砦
155 6 zhèn town 豫章王遣中兵參軍莊明五百人將湘州鎮兵合千人救之
156 6 one 在乎一魏
157 6 guǎng wide / large / vast 廣武將軍餘固
158 6 zàn to praise 恩命升贊
159 6 chéng a city / a town 使戍汶陽所治城子
160 5 jìn to enter 進號驃騎大將軍
161 5 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武三年
162 5 to rub 言其國俗事摩
163 5 朝廷 cháo tíng imperial court 臣屬朝廷
164 5 wén to hear 又聞官盡發民丁
165 5 cháo to face 世被朝榮
166 5 ruò to seem / to be like / as 崩若海蕩
167 5 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 乃不蒙賴
168 5 國王 guówáng king / monarch 國王荷知使來獻
169 5 陛下 bì xià your majesty 竝蒙陛下光化所被
170 5 liú to flow / to spread / to circulate 贊首流
171 5 qián front 事炳前葉
172 5 běi north 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
173 5 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖卽位
174 5 shèng divine / holy / sacred / ārya 具說中國有聖主受命
175 5 jiā to add 梅加羊爲扞山侯
176 5 chén to sink / to submerge 刺史沈攸之斷其鹽米
177 5 mǐn mixed / confused 伏願恩湣
178 5 zhòng many / all 蠻衆以城降
179 5 four 四年
180 5 gòng a tribute / a gift 要貢無替
181 5 five 司等五州界
182 5 jiǔ nine 九年
183 5 ān calm / still / quiet / peaceful 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
184 5 huà to make into / to change into / to transform 遠夷洽化
185 5 西 The West 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
186 5 bīng soldier / troops 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
187 5 Germany 北上黃蠻文勉德寇汶陽
188 5 yuán fate / predestined affinity 都督緣海諸軍事
189 5 cóng from 冗從僕射劉思敩使虜
190 5 xiū to rest 且玄澤靈休
191 5 liù six 六年
192 5 tīng to listen 聽除所假
193 5 clothes / dress / garment 高麗俗服窮袴
194 5 liè to arrange / to line up / to list 理章列代
195 5 參軍 cānjūn to join the army 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
196 5 武將 wǔjiàng a general / a military leader / a fierce man 廣武將軍餘固
197 5 xiàng towards / to 巴建蠻向宗頭反
198 5 wàn ten thousand 楊邁欲輸金萬斤
199 5 dào way / road / path 李道固昔使
200 5 mín the people / citizen / subjects 又聞官盡發民丁
201 5 rate / frequency / proportion / ratio 木幹那率衆襲擊虜軍
202 5 shì a generation 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
203 5 jìn shanxi 晉太興三年
204 5 xiǎn to show / to manifest / to display 宜在甄顯
205 5 sēng a monk 巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道
206 5 píng flat / level / smooth 乃平
207 5 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元二年
208 4 guī to go back / to return 棄戍歸江陵
209 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 使驛常通
210 4 yuán monetary unit / dollar 戍主苟元賓擊破之
211 4 wèi Eighth earthly branch 脫未欲灼然興兵伐林邑者
212 4 fèng to offer / to present 而梅生等保落奉政
213 4 jué ancient bronze wine holder 戎夷疏爵
214 4 dōu all 都將軍
215 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 兼長史臣高達
216 4 shēn deep 舉兵深逼
217 4 zhǎng director / chief / head / elder 旃大將范尋又殺長
218 4 shǔ to count 有數處不通騎
219 4 inside / interior 二百里中
220 4 zhān felt 姊子旃篡立
221 4 司馬 sīmǎ official post of minister of war 巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道
222 4 qín diligently / industriously 報功勞勤
223 4 pàn to betray / to rebel / to revolt 叛投虜
224 4 níng Nanjing 前寧朔將軍田驢王爲試守新平左郡太守
225 4 tián to fill in / to fill up 又有激國人混填
226 4 xiá distant 誠著遐表
227 4 國人 guórén people of that country 國人凶悍
228 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善鬭
229 4 qiú to request 向弘等詣臺求拜除
230 4 to enter 入其界
231 4 shì to release / to set free 朅耶跋摩遣天竺道人釋那伽仙上表稱扶南國王臣僑陳如朅耶跋摩叩頭啓曰
232 4 jiǎn to cut with scissors 或剪發
233 4 chù a place / location / a spot / a point 有數處不通騎
234 4 xiǎn dangerous 冒涉波險
235 4 hóng liberal / great 建平夷王向弘
236 4 xiāng Hunan
237 4 a dwarf 倭國
238 4 dīng Ding 又聞官盡發民丁
239 4 according to 咸依山谷
240 4 qín Shaanxi 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
241 4 Li 李答寇掠郡縣
242 4 ministry / department 今詔交部隨宜應接
243 4 zuǒ left 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
244 4 again / more / repeatedly 復改名楊邁
245 4 bié do not / must not 幷別陳下情
246 4 zhù to help / to assist 助荒人桓天生爲亂
247 4 shí time / a point or period of time 桓溫時割以爲郡
248 4 thing / matter 今宸曆改物
249 4 liú Liu 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
250 4 popular / common 謂宜存名以訓殊俗
251 4 màn a creeper 國人立其大將范師蔓
252 4 東夷 dōngyí Eastern Barbarians 東夷
253 4 chún pure 夷人范當根純攻奪其國
254 4 I / me / my 理不得望我鑣塵
255 4 huàn shining / brilliant / lustrous 宋朝以南海太守沈煥爲交州刺史
256 4 gōng public/ common / state-owned 高麗王樂浪公高璉爲使持節
257 4 zhāng a sheet / a leaf 尚書郎張亮議
258 4 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
259 4 a lotus 忝荷節鉞
260 4 chēng to call / to address 漢末稱王
261 4 past / former times 李道固昔使
262 4 shí real / true 實如此
263 4 jiē to join 西北接梁州新城
264 4 líng agile / nimble 且玄澤靈休
265 4 樂浪 Lèlàng Lelang 高麗王樂浪公高璉爲使持節
266 4 xiāng each other / one another / mutually 足以相報
267 4 zhí office / post 今依例輒假行職
268 4 to ride an animal or bicycle 有數處不通騎
269 4 lóng dragon 今假行龍驤將軍
270 4 nóng agriculture / farming 范楊邁子孫范諸農率種人攻當根純
271 4 to die 高璉年百餘歲卒
272 4 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志勇果毅
273 4 shuò first day of the lunar month 前寧朔將軍田驢王爲試守新平左郡太守
274 4 cotton cloth / textiles / linen 布荊
275 4 that / those 陛下若欲別立餘人爲彼王者
276 4 貢獻 gòngxiàn to contribute / to dedicate / to devote 遣使貢獻
277 4 miǎn to encourage 北上黃蠻文勉德寇汶陽
278 4 disease / sickness / ailment 屬疾不理事
279 4 a slave / a servant 日南夷帥范稚奴文數商賈
280 4 huò goods / products / commodities 遣商貨至廣州
281 4 shū different / special / unusual 謂宜存名以訓殊俗
282 4 contrary / opposite / backwards / upside down 臣遣沙法名等領軍逆討
283 4 rèn to bear / to undertake 今任臣使
284 4 no 弗斯侯
285 4 dāng to be / to act as / to serve as 當平鄉侯
286 4 wěi yes 唯齊與魏
287 4 jīn weight equal to half a kilogram / catty 楊邁欲輸金萬斤
288 4 ēn kindness / grace / graciousness 恩命升贊
289 4 xún to search / to look for / to seek 尋其至效
290 4 hùn to mix / to blend / to mingle 又有激國人混填
291 4 zhe indicates that an action is continuing 忠效夙著
292 4 jìn to the greatest extent / utmost 又聞官盡發民丁
293 3 zéi thief 據險爲寇賊
294 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 理不得望我鑣塵
295 3 wēi small / tiny 微獻呈臣等赤心
296 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 李道固昔使
297 3 泰始 tàishǐ Taishi reign 宋泰始以來
298 3 gēn origin / cause / basis 夷人范當根純攻奪其國
299 3 dài to carry / to bring 帶方太守
300 3 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 叛投虜
301 3 a song 伏願天慈曲照
302 3 安南 Ānnán Annam 安南將軍
303 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 正以衣冠致隔耳
304 3 each 各假行職
305 3 final interogative 名朅耶跋摩
306 3 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 天竺道人那伽仙附載欲歸國
307 3 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 遣商貨至廣州
308 3 跋摩 Bámó Buddhavarman 名朅耶跋摩
309 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 謂師君爲婆羅門
310 3 guàn to go through 貫船一面通中人
311 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 見胡神爲祟
312 3 xīn heart 微獻呈臣等赤心
313 3 láng a minister / an official 虎賁中郎
314 3 guān an office 又聞官盡發民丁
315 3 biān side / boundary / edge / margin 達邊效夙著
316 3 to die 中弩矢死
317 3 xiàn county 南襄城蠻秦遠以郡縣無備
318 3 gāo high / tall 高麗王樂浪公高璉爲使持節
319 3 shuǐ water 而水白田甚肥腴
320 3 jìng still / calm 太祖置巴州以威靜之
321 3 shā sand / gravel / pebbles 牟大遣將沙法名
322 3 chū at first / at the beginning / initially 宋永初元年
323 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 教林邑王范逸起城池樓殿
324 3 國土 guótǔ territory / country 國土豐樂
325 3 ancient / old / palaeo- 此卽古弁之遺像也
326 3 xīng to flourish / to be popular 晉太興三年
327 3 xián salty / briny 咸依山谷
328 3 fēng wind 冠折風一梁
329 3 tiger 虎賁中郎
330 3 méi plum blossom / plum 宋世封西陽蠻梅蟲生爲高山侯
331 3 kǎi model style of Chinese writing 以司農劉楷爲交州刺史
332 3 yōng harmony
333 3 shí ten 大十圍
334 3 Wèn Wen River 北上黃蠻文勉德寇汶陽
335 3 yín silver 銀十萬斤
336 3 hái also / in addition / more 還日南地
337 3 日南 rìnán Rinan 還日南地
338 3 jǐn brilliance (of gems) 假行寧朔將軍臣姐瑾等四人
339 3 jiě older sister 假行寧朔將軍臣姐瑾等四人
340 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 有司奏蠻封應在解例
341 3 suī although / even though 林邑雖介在遐外
342 3 xuān to declare / to announce 光宣國政
343 3 shū book 中書郎王融戲之曰
344 3 chōng to charge at 元帝詔特以弘爲折沖將軍
345 3 xiāng to run friskily (of a horse) / to raise / to hold high 今假行龍驤將軍
346 3 yòu immature / young 平南參軍顏幼明
347 3 shǐ beginning / start 量廣始登
348 3 kuàng moreover / how much the more 況東夷小貊
349 3 zhài a fence / a stockade 秦遠又出破臨沮百方砦
350 3 dào to arrive 當根純乃誠懇款到
351 3 法名 fǎmíng Dharma name 牟大遣將沙法名
352 3 easy / simple 臣前遣使齎雜物行廣州貨易
353 3 shāo to burn 宗頭夜燒砦退走
354 3 běn measure word for books 汶陽本臨沮西界
355 3 earth / soil / dirt 土清民泰
356 3 dān cinnabar 僵屍丹野
357 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 天竺道人那伽仙附載欲歸國
358 3 that 木幹那率衆襲擊虜軍
359 3 the human body 竝獻金鏤龍王坐像一軀
360 3 capacity / degree / a standard / a measure 縣令焦文度戰死
361 3 early in morning / dawn 忠效夙著
362 3 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖欲討之
363 3 duàn absolutely / decidedly 刺史沈攸之斷其鹽米
364 3 人民 rénmín the people 臣及人民
365 3 lín to face / to overlook 秦遠又出破臨沮百方砦
366 3 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈湣蒼生
367 3 day of the month / a certain day 日影度南八寸
368 3 gōng Gong 夢神賜弓一張
369 3 便 biàn convenient / handy / easy 便弩射
370 3 zhèng upright / straight 正以衣冠致隔耳
371 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 李答寇掠郡縣
372 3 qiè brave 名朅耶跋摩
373 3 金銀 jīn yín gold and silver 兵器以金銀爲飾
374 3 shǎo few 蔓少子長襲殺旃
375 3 jǐn to be cautious / to be careful 謹依先例
376 3 南夷 nányí Southern Yi peoples 南夷
377 3 nán difficult / arduous / hard 攘除國難
378 3 to admire 樂浪太守兼長史臣慕遺
379 3 三千 sān qiān three thousand 海行三千里
380 3 道人 dàorén a Buddhist monk 天竺道人那伽仙附載欲歸國
381 3 子孫 zǐsūn descendents 楊邁子孫相傳爲王
382 3 guāng light 光宣國政
383 3 deputy / assistant / vice- 但主副不得升殿耳
384 3 how can it be that? 豈容見黜
385 3 zhēng to prove / to confirm 征東大將軍
386 3 hán Korea / South Korea 三韓種也
387 3 réng yet / still / as ever 仍自立爲王
388 3 yīng should / ought 有司奏蠻封應在解例
389 3 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 天垂所感
390 3 wéi only / solely / alone 惟爾世襲忠勤
391 3 柳葉 liǔ yè willow leaves 名柳葉
392 3 xīn new / fresh / modern 前寧朔將軍田驢王爲試守新平左郡太守
393 3 下情 xiàqíng feelings of the masses / my situation (humble speech) 下情踴悅
394 3 lín neighbor 鄰境士庶萬國歸心
395 3 zhèn to flap 振竭忠效
396 3 leaf / foliage / petal 事炳前葉
397 3 chuí to hang / to suspend / to droop 天垂所感
398 3 guān cap / crown / headgear 冠折風一梁
399 3 qiān one thousand 荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德
400 3 female / feminine 貴女賤男
401 3 to go 去庚午年
402 3 mào thick / lush / dense 兼司馬臣楊茂
403 3 pond / pool / marsh / swamp 且玄澤靈休
404 3 to attain / to reach 達邊效夙著
405 3 jiū a pigeon / a dove 臣有奴名鳩酬羅
406 3 wèi position / location / place 太祖卽位
407 3 qīn relatives 竝親晉王
408 3 bào newspaper 足以相報
409 3 chóu to toast 臣有奴名鳩酬羅
410 3 bīn a guest / a visitor 戍主苟元賓擊破之
411 3 chéng honesty / sincerity 誠著遐表
412 3 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 區栗城建八尺表
413 3 wǎng to go (in a direction) 往泰始中
414 2 dài to put on / to wear 太守戴元孫孤城力弱
415 2 suì age 高璉年百餘歲卒
416 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 但主副不得升殿耳
417 2 piāo to float 其武陵酉溪蠻田思飄寇抄
418 2 a talisman / a charm 卽位章綬等玉銅虎竹符四
419 2 fán foreign things 固蕃社稷
420 2 huán a ring / a hoop 鍛金環鏆銀食器
421 2 bào violent / brutal / tyrannical 皆暴悍好寇賊焉
422 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 五穀豐熟
423 2 以來 yǐlái since 宋泰始以來
424 2 jiù right away 就安慰之
425 2 zuò to sit 此間坐起甚高
426 2 jié to exhaust 振竭忠效
427 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 都督營平二州諸軍事
428 2 yòu divine intervention / protection 竝得皆蒙恩祐
429 2 shāng to injure / to wound / to be injured 民和被傷
430 2 yīng the tassel of a hat 魏國必纓冕而至
431 2 數年 shǔnián several years 數年病死
432 2 安國 Ān Guó Parthia 刺史呂安國討之不克
433 2 mèng a dream 母夢人以金席藉之
434 2 chì to order 伏聽勑旨
435 2 dài to represent / to substitute / to replace 理章列代
436 2 è evil / vice 惡其裸露形體
437 2 時務 shíwù the key task at hand 歷贊時務
438 2 wood / lumber 木幹那率衆襲擊虜軍
439 2 有司 yǒusī government official / government office 有司奏蠻封應在解例
440 2 shī teacher 謂師君爲婆羅門
441 2 to prevent / to stop 秦遠又出破臨沮百方砦
442 2 zòu to present / to offer 有司奏蠻封應在解例
443 2 sūn Sun 太守戴元孫孤城力弱
444 2 to prevail 克攘列辟
445 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 自宋季多難
446 2 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 謂師君爲婆羅門
447 2 zǒu to walk / to go / to move 宗頭夜燒砦退走
448 2 治生 zhìshēng to earn a living 田治生爲威山侯
449 2 kūn elder brother 解禮昆
450 2 to flee / to escape 教林邑王范逸起城池樓殿
451 2 宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty 比使宋朝
452 2 jié festival / a special day 忝荷節鉞
453 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
454 2 chéng to fill 竝山蠻凶盛
455 2 to fear 和之進兵破其北界犬戎區栗城
456 2 rán correct / right / certainly 然彊盛不受制
457 2 jiè to introduce / to lie between 林邑雖介在遐外
458 2 shù tree 混填晨起於神廟樹下得弓
459 2 soil / ground / land 還日南地
460 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 便弩射
461 2 lóng grand / intense / prosperous 刺史柳世隆督衆征討
462 2 shì to test / to try / to experiment 除督護北遂安左郡太守田駟路爲試守北遂安左郡太守
463 2 cūn village 遣寬城戍主萬民和助八百丁村蠻伐千二百丁村蠻
464 2 yòng to use / to apply 用纂顯命
465 2 to fly 習山川
466 2 海外 hǎiwài overseas / abroad 加羅王荷知款關海外
467 2 to gather / to collect 集其家食死人肉盡
468 2 shén what 而水白田甚肥腴
469 2 相傳 xiāngchuán to pass on / to hand down 楊邁子孫相傳爲王
470 2 xiào to be filial 孝建二年
471 2 you / thou 汝昔殺我兄
472 2 tái unit 向弘等詣臺求拜除
473 2 clothes / clothing 蠻俗衣布徒跣
474 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 行揚武將軍陳明
475 2 undulations 冒涉波險
476 2 京師 jīngshī a capital city 使人在京師
477 2 公務 gōngwù public affairs / official business 勤勞公務
478 2 聖朝 shèngcháo the current imperial dynasty / one's own court 我聖朝處魏使
479 2 二百 èr bǎi two hundred 二百里中
480 2 yán to speak / to say / said 言其國俗事摩
481 2 liè ardent / intense 實存名烈
482 2 qīng minister / high officer 來造卿國
483 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 那伽仙間道得達扶南
484 2 increase / benefit 西陽蠻田益宗
485 2 to go through / to experience / to take place 歷贊時務
486 2 shòu to teach 可授輔國將軍
487 2 shū to transport 楊邁欲輸金萬斤
488 2 to read 知讀
489 2 to supervise 刺史柳世隆督衆征討
490 2 to fear / be afraid of / to dread 愧懼唯深
491 2 to go through / to experience / to take place 今宸曆改物
492 2 expresses question or doubt 不亦休乎
493 2 百餘 bǎiyú a hundred or more 殺略百餘人
494 2 yǐng Ying
495 2 to hand over to 付其清通
496 2 chuān Sichuan 湘川蠻陳雙
497 2 bìng and / furthermore / also 幷別陳下情
498 2 xiào \N 冗從僕射劉思敩使虜
499 2 to go to / to arrive / to reach 向弘等詣臺求拜除
500 2 病死 bìngsǐ to fall ill and die 和之後病死

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
安南 Ānnán
 1. Annam
 2. Annan
巴东 巴東 bādōng Badong
百济 百濟 bǎijì Paekche / Baekje
跋摩 Bámó Buddhavarman
巴州 bāzhōu
 1. East Sichuan and Chongqing
 2. Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture
朝鲜 朝鮮 cháoxiǎn
 1. Korea / North Korea
 2. Joseon / Chosŏn / Choson / Chosun / Cho-sen
城阳 城陽 chéngyáng Chengyang
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
德仁 dérén Naruhito
东夷 東夷 dōngyí Eastern Barbarians
扶南 Fúnán Kingdom of Funan
扶桑 fúsāng Fusang
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
高云 高雲 gāoyún Gao Yun
光化 guānghuà Guanghua
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
海西 hǎixī Haixi
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
弘道 hóngdào Hongdao
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
huán Huan river
桓温 桓溫 huán wēn Huan Wen
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
猾夏 huáxià China
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
建宁 建寧 Jiànníng Jianning
建平 jiànpíng Jianping
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
交趾 Jiāozhǐ Jiaozhi
交州 Jiāozhōu Jiaozhou
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋太康 晉太康 Jìn Tàikāng Taikang reign
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
宽城 寬城 kuānchéng Kuancheng
乐浪 樂浪 Lèlàng Lelang
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁州 Liángzhōu Liangzhou
临川 臨川 Línchuān Linchuan
林邑 Línyì Linyi / Lâm Ấp
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
隆昌 lóngchāng Longchang
龙城 龍城 lóngchéng Longcheng
民和 mínhé Minhe
南大 nán dà Nanjing University (NJU)
南齐书 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties
南康 nánkāng Nankang
南州 nánzhōu Nanchou
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
平昌 Píng Chāng Pyeongchang
平南 píngnán Pingnan
平乡 平鄉 píngxiāng Pingxiang
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
黔阳 黔陽 qiányáng Qianyang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
清河 qīnghé Qinghe
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
犬戎 Quǎnróng Qianrong
日南 rìnán Rinan
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
尚书郎 尚書郎 shàngshūláng
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
始兴 始興 shǐxīng Shixing
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty
太守 tài shǒu Governor
泰始 tàishǐ Taishi reign
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
王融 wángróng Wang Rong
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏国 魏國 Wèiguó
 1. Wei State
 2. Wei State / Cao Wei
Wèn Wen River
文德 wéndé Wende
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
武陵 wǔlíng Wuling
武威 wǔwēi Wuwei
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
猃狁 獫狁 xiǎnyǔn Xianyun / Xiongnu
新昌 Xīnchāng Xinchang
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
新罗 新羅 Xīnluó Silla
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
yǐng Ying
永泰 yǒngtài Yongtai
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫州 Yùzhōu Yuzhou
智圆 智圓 Zhì Yuán Zhi Yuan
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
中土 zhōngtǔ
 1. China
 2. the Central Plains of China
 3. level ground
子长 子長 zǐzhǎng Zichang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English