Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷三十四 列傳第二十四 顏延之 沈懷文 周朗 Volume 34 Biographies 24: Yan Yanzhi, Shen Huaiwen, Zhou Lang

Click on any word to see more details.

顏延之
顏延之延年琅邪臨沂曾祖光祿大夫零陵太守司馬

少孤好讀書文章當時飲酒年三十東莞美才相見

宋武帝豫章世子中軍參軍武帝北伐洛陽故宮

武帝受命太子舍人雁門廬山儒學著稱初中武帝使三義簡要使莫不再遷太子中舍人時尚文義一時不為之下同異不悅

少帝即位太守領軍將軍:「荀勖可謂''。」黃門:「所謂文雅。」道經刺史屈原以致

元嘉中書侍郎太子中庶子步兵校尉才學當時推服推重忿:「駿齊年文學駿不見?「

不能當世不平常言:「天下事所能」。激揚將軍主簿:「。」彭城永嘉太守怨憤竹林王戎貴顯嵇康:「有時。」阮籍:「不可。」:「。」:「誰知。」自序不遜大怒文帝:「東土乃至隨事。」於是人間

公子雅相愛好罄匱皇后應須百官義熙元年侍中:「顏延之未能能事。」文帝不見常日酒店裸袒輓歌應對他日諸子才能:「。」:「?」答曰:「不可。」侍中望見便熟視:「朽木。」左右:「可畏。」閒居子弟

始興後軍參軍御史任從國子祭酒司徒長史:「。」不肯尚書左丞:「求田問舍依傍周年苟得顧忌無已交遊詆毀顧眄強梁祿不知雕蟲遐棄日月孟軻外來心智比擬客氣無愧豈可耀臺階不實天聽所居。」秘書監光祿勳太常沙門才學文帝朝廷政事引見:「正色三台豈可使。」變色

兼有肆意直言儉約財利布衣蔬食獨酌郊野無人三十

元凶以為光祿大夫長子參軍密謀檄文問曰:「?」:「。」:「何以?」:「不容不識。」:「言辭乃爾?」:「不顧老臣陛下。」由是

以為金紫光祿大夫湘東:「!」答曰:「三公田舍阿公何以?」退

貴重一朝之一牛車鹵簿騎馬遨遊傾盡欣然自得:「平生不喜要人不幸。」:「後人。」加給親信二十賓客盈門:「恭敬撙節傲慢糞土之中雲霞之上不可。」

愛姬不安痛惜甚至:「貴人。」屏風七十三

謝靈運齊名文帝樂府北上便靈運久之鮑照靈運優劣:「五言如初芙蓉自然可愛滿眼。」:「製作歌謠。」靈運潘岳陸機之後文士江右江左長子文義宋孝武撫軍主簿盡心補益元嘉朋黨尚書郎以為不宜安北府主簿

沙門:「常見讖記真人名稱次第殿下。」彭城親人宣佈文帝元凶巫蠱不加

記室三十致仕求解文帝武舉參軍內外檄書便沈慶之以下並不相見出入臥內斷決軍機危篤專斷施行

踐阼侍中將軍封建建元吏部尚書驍騎將軍留心選舉自強不息無不不行容貌風姿賓客歡笑

臧質將軍諸子藏匿建康秣陵江寧縣界大怒丹陽縣官丹陽散騎常侍

未有大司馬江夏王義恭諸子元凶名義伯禽伯禽周公侍中

元嘉形制無利百姓即位鑄錢形式不成於是人間並不牢固重制嚴刑百物品格禁斷始興沈慶之:「鑄錢一時施用數年之間公私豐贍成器。」上下其事公卿:「器用一千減半無利不行。」難得:「奸巧大興天下嚴禁不過一二年間不可不可使奸人貽厥不可富商得志不可使深重不可未見如此失算當時取笑。」前廢帝即位形式人間大小厚薄不及如今元年沈慶之由是一千不盈大小隨手破碎市井不復十萬不盈不行明帝其餘通用官署

散騎常侍丹陽一月代謝吏部尚書太子將軍丹陽如故不許舍人布衣

得失即吉之後頗有懇切回避不悅不見居中朝政大明元年以為揚州刺史便憂懼不許去職送喪還都對親怨憤朝廷人主得失

王僧達臨死前後忿不見相符使御史:「國柄受任形勢威靈包藏罰則激動腹誹盤桓造立同異國道兼行天倫怨毒親交震駭風聲所居太常。」便加大謝罪性命答曰:「宿昔所以怨憤孤本思慮誠節之至。」

竟陵因此御史打折然後賜死交州亭湖文集

文章江夏王義恭大司馬參軍明帝即位:「朕躬記室參軍濟陽太守綢繆中書侍郎。」第三

字長剛正有局領軍司馬鎮江參軍竟陵太守未及

少孤涉獵聲樂臧質徐州為主簿徐州安北參軍參軍以為徐州主簿善於附會主簿

文帝府主簿文帝不許:「府主簿。」:「朝廷不能不宜。」參軍刑獄元凶主簿

踐阼以為黃門侍郎侍中大明元年群臣家累千金必勝失色子曰:「。」百萬吏部尚書將軍威權在下前後奉行文書專情獨斷無不

尚書僕射時分琅邪吏部尚書周旋公車不當使周公使公車施行棄市一百太子中庶人受任如初

臨崩遺詔幼主尚書廢帝即位即真衛尉

天下爵位莫不家產聲樂天下園池當時驕奢衣冠尚書僕射丹陽廢帝朝政僕射吏部尚書僕射廢立

專斷沈慶之:「爪牙安得政事。」切齒太宰江夏王義恭見殺明帝即位


文字思明吳興光祿勳新安太守

玄理文章楚昭王見稱江夏王義恭祭酒新安豐厚親戚文帝奴婢尚書殿隱士雷次宗鍾山廬江文義高一襄陽後軍主簿參軍辭令太守

元嘉二十八廣州安南記室不悅懷遠東陽公主養女鸚鵡元凶巫蠱鸚鵡因此失調治書御史

元凶以為中書侍郎使大怒落馬以為竟陵參軍太守內齋以為不可揚州從事尚書以為不從從事

江夏王義恭遷西王子揚州如故熒惑西使