Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第八十回 Chapter 80

Click on any word to see more details.

第八 曹丕廢帝 漢王正位

 文武:「登位以來四方萬物群臣會議陛下山川社稷上合天心民意陛下安享清閒祖宗幸甚生靈幸甚議定特來。」大驚半晌無言百官:「高祖起義創造基業相傳四百不才祖宗大業等閒百官計議。」

 近前:「陛下不信。」:「即位以來麒麟降生鳳凰黃龍出現嘉禾甘露下降上天當代。」:「職掌氣數陛下隱匿不明魏國更兼圖讖:『相連當代無可西上下。』以此陛下禪位。『』,『相連』,;『西』,;『上下』,許昌陛下。」:「祥瑞圖讖虛妄奈何虛妄祖宗基業?」:「自古以來漢室相傳四百餘年陛下氣數早退不可遲疑。」大哭殿百官哂笑退

 次日官僚大殿宦官憂懼不敢:「百官陛下陛下何故?」:「篡位百官不出。」大怒:「奈何為此!」殿大罵:「希圖富貴威震天下不敢篡竊神器嗣位未幾皇天!」痛哭左右侍者歔欷流涕

 殿不過只得更衣殿:「陛下昨日免遭大禍。」痛哭:「祿久矣中間漢朝功臣子孫不臣?」:「陛下不從眾議蕭牆不忠陛下。」:「?」厲聲:「天下皆知陛下無人以致四方若非在朝陛下何止陛下不知報德天下陛下?」大驚拂袖目視縱步向前扯住龍袍變色而言:「不許一言!」戰慄不能:「何在?」應聲:「在此!」索要:「天子安得!」喝令武士推出罵不絕口後人

奸宄專權漢室禪位
滿忠臣
 顫慄不已披甲數百皆是群臣:「天下殘喘終天。」:「陛下陛下降詔。」只得百官直至王宮曹丕大喜

在位三十二天下蕩覆祖宗天象民心在乎是以樹神光耀明德歷數昭明可知大道天下唐堯無窮堯典禪位丞相
 曹丕便司馬懿:「不可雖然殿下謙辭天下。」自稱德薄驚疑群臣:「謙遜奈何?」:「武王不許然後陛下降詔。」

 不得已使持節王宮曹丕

上書謙讓陵遲已久武王神武至德四海風扇歷數實在虞舜大功二十天下大禹疏導帝位靈祇天明使御史大夫持節皇帝
 曹丕欣喜:「二次天下後世不免篡竊。」:「受禪』;吉日良辰大小公卿盡到天子天下便可以眾議。」大喜即令謙辭群臣:「?」:「陛下受禪』,聚集公卿庶民明白禪位陛下子子孫孫。」太常高臺十月庚午寅時禪讓

 曹丕受禪大小官僚四百禁軍三十曹丕群臣

唐堯禪位虞舜天命陵遲朕躬宇內顛覆武王神武四方宗廟文武大業虞舜歷數萬國天命
 曹丕帝位大小官僚康元元年國號傳旨大赦天下曹操太祖皇帝:「『』。天下退乞降安置?」降旨山陽即日便按劍厲聲而言:「常道仁慈不忍加害山陽今日便不許入朝!」含淚拜謝上馬軍民傷感不已群臣:「!」萬歲後人受禪

兩漢經營一朝失却江山
司馬將來
 百官曹丕答謝天地下拜忽然捲起一陣驟雨對面不見臺上火燭盡皆臺上百官急救半晌不能殿群臣司徒司空大小官僚一一許昌宮室許昌洛陽大建宮室

 有人成都曹丕自立皇帝洛陽宮殿傳言遇害漢中痛哭下令百官挂孝遙望皇帝」。因此憂慮不能理事政務孔明孔明太傅光祿大夫商議天下不可一日漢中:「慶雲成都西北氣數正應漢中當即帝位?」

 於是孔明大小官僚漢中皇帝漢中大驚:「不忠不義?」孔明:「曹丕自立漢室苗裔繼統。」漢中勃然變色:「逆賊所為!」拂袖後宮日後孔明入朝漢中:「天子曹丕帝位不得忠義今天無不皇帝雪恨不從民望。」漢中:「雖是景帝未有德澤一旦自立篡竊?」孔明苦勸漢中堅執不從孔明:「如此如此。」於是孔明不出

 漢中孔明病篤臥榻問曰:「軍師?」孔明答曰:「憂心不久。」漢中:「軍師?」孔明病重瞑目漢中再三請問孔明:「茅廬大王相隨至今言聽計從大王目今曹丕篡位文武官僚大王功名不想大王堅執不肯不久文武難保安得?」漢中:「天下議論。」孔明:「聖人:『不正不順。』大王名正言順豈不:『』?」漢中:「軍師。」孔明躍然屏風外面文武:「便擇日。」漢中乃是太傅將軍青衣陽泉從事太常賴恭祿祭酒學士大司馬偏將張裔少府博士從事

 漢中:「不義。」孔明:「便擇吉。」即時漢中一面博士議郎孟光成都齊備鑾駕漢中高聲朗讀祭文

建安二十六四月丙午十二丁巳皇帝昭告皇天后土天下歷數無疆王莽光武皇帝震怒社稷曹操殘忍罪惡滔天竊據神器將士以為躬行帝位庶民遐荒君長天命不可以不可以四海不可以天明擇吉祭告皇帝四方漢家
 祭文孔明率眾漢中再三:「才德才德。」孔明:「平定四海功德天下大漢宗派正位祭告天神?」文武萬歲改元章武元年皇后長子劉禪太子次子諸葛亮丞相司徒大小官僚一一大赦天下軍民無不

 次日文武官僚列為先主降詔:「桃園結義同生不幸東吳孫權攻伐東吳生擒逆賊!」:「不可。」先主將軍趙雲正是

君王未及臣下直言
未知下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary