Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷三十八 蜀書八 許麋孫簡伊秦傳 Volume 38: Book of Shu 8 - Biographies of Xu, Mi, Sun, Jian, Yi, and Qin


 汝南平輿知名有人私情功曹不得颍川汝南太守孝廉尚書郎選舉靈帝崩董卓漢陽吏部尚書進退天下沙汰颍川郡守尚書冀州兗州颍川南陽太守豫州太守太守御史等到京都︰「天下人心用人!」合規。〈:「求生不忍不成古人。」〉揚州吳郡都尉會稽太守經紀出于

 孫策交州當時莫不嘆息至交交阯太守士燮交州尚書荀彧︰「足以中外寒流同類惻隱有效不能一二。」巨鹿〈《字元。〉使乘勢不許曹公

 禍亂偷生十年吉凶會稽要不袁術方命扇動退前進會稽傾覆臨時困厄控告便至交經歷行經萬里不見漢地風波絕糧大半濟南相見知足忠義奮發元戎西大駕中岳北上荊州蒼梧蜂起傾覆道路五千伯母隕命妻子一時扶侍為兵亡者一二辛苦﹗〈以為孔子賢者避世其次」,識見安危會稽孫策萬里致使塗炭可謂謀臣難以?〉朝貢使荊州水陸使斷絕益州不得交阯太守益州兄弟辛苦懇惻寂寞未有報應企踵

 足下一心順從京師匡王不得參與本朝國家藩鎮足下之外。〈南陽交州刺史吳志》。《漢書:「羽林。」未詳。〉平和足下荊州不然介于益州兄弟使納受國家九泉有利人命無常罪責

 今日足下扶危柱石自古人臣未有足下祿足下出于即為賞罰便禍福得道社稷失道四方散亂國家安危在于足下百姓執事足下載籍廢興榮辱舊惡苟得非人社稷立功金石自重自愛

 搜索書疏

 使使廣漢太守南陽荊州太守︰「倜儻瑰瑋當世足下以為指南。」〈益州耆舊廣漢州里從事隔絕諸侯懦弱多疑不能大臣感悟作亂關中交通:「不可以為老子:『利器不可。』民豐寶物傾覆超等所以西。」拒絕荊州儒者遺書殷勤:「設使華夏。」太守成都至孝追贈孝廉嚴君平先賢百姓便。〉建安十六。〈山陽建安十七皇子山陽東海:「『欲取』。!」〉十九先主將軍長史先主漢中太傅尊號︰「萬國惶惶不能百姓五品司徒。」

 七十愛樂人物清談丞相諸葛亮章武耀尚書颍川平原東海親善輔大陳舊情義。〈《魏略》::「足下消息平安三十餘年無相詩人一日歲月悠悠而後京師攀附飛龍足下相去千里消息風聲舊情思想眇眇荊州足下動靜夫子益州規矩宿皇帝江陵聽事之上足下通夜拳拳天子東宮即位之後天下夫子足下以為注意過於前世』,相應』,將軍二義前世邂逅皇帝頃者足下深思宿開通敘舊久闊筆墨足下志念親生男女幾何二十九會稽小兒。」:「終於尚書其中論語老耄正值天命觀眾總集穆穆以為紫微天庭不得側耳汝南上卿以此退苟得然後之間往時艱辛陳情喜笑。」:「皇帝將軍不易使足下孔明士人異種之間華夏中國土桑使足下足下聰明殷勤海岱常在百川伊尹阿衡宰相足下遺孤猶豫非常受命上下不朽耀考績足以超越),不能足下足下所見弘光宿昔夢想攜手前後足下周游江湖南海可謂華夏可謂中土為主可以京師。」〉


 東海萬人。〈《搜神記家數婦人可數:「天使東海。」:「不可如此日中。」還家財物日中火大。〉徐州陶謙從事先主建安元年呂布先主袁術下邳先主妻子先主廣陵海西于是先主夫人二千金銀貨幣于時曹公太守,〈曹公:「泰山權時可分揀選清廉以為將軍忠貞文武太守撫慰。」〉彭城先主周旋先主荊州表相將軍從事益州將軍軍師將軍雍容所長是以以上未嘗有所統御賞賜

 太守關羽共事孫權請罪先主兄弟發病中郎將便善射


 北海先主徐州從事,〈鄭玄。〉隨從周旋先主曹公袁紹荊州使如意尚書兄弟分爭︰「將軍未嘗痛心悲傷。」如此先主益州自從將軍同等


 涿郡先主隨從周旋先主荊州從事往來使命先主益州先主成都輿歸命先主將軍風儀跌宕在先箕踞威儀諸葛亮天旱禁酒人家先主男女行道先主:「行淫何以?」先主:「何以?」:「與欲。」先主大笑滑稽。〈幽州音變。〉


 山陽將軍先主荊州往來先主益州益州既定將軍從事乾等使孫權︰「無道?」︰「一起。」如此將軍諸葛亮》;《


 廣漢綿竹州郡劉焉儒士

立功顏淵選士長幼以來海內英俊異同承平亂世急務安人震驚鄰國四方上當天心人意天人內省神龍何況任安仁義直道如今仁者竹帛尋常萬仞面前天下往古有余區區所見。」〈耆舊廣漢圖籍遊覽京師還家講授齊聲功曹不久孝廉太尉博士公車劉焉味精器量元寶非常七十九建安門人立碑丞相所長:「。」〉

 從事︰「貧賤困苦何時可以終身耀一來相見。」

弘也莊周竿。《不可’,國君以是之中翱翔安身無憂空虛得志困苦﹗」嚴君平︰「疾病知足可謂文章天下山岳不移使法言》,虎豹可謂潛心著述海內耀祠堂蜀本無學七經于是︰‘。’封禪有益王孫孔子大齊公羊祠堂

 戰國策》,︰「戰國?」︰「仲尼會聚春秋》、《合流君子博識。」

史記仲尼虛無自然君子博識戰國反覆殺人亡人孔子發憤春秋》。居正複製孝經》,德行有所是以豈不成湯大聖定公賢者,〈魯定公賢者淺學。〉道家︰‘不見使。’是故天地貞觀日月君子。《戰國

 ︰「足下何故?」答曰︰「不能不能孔子哀公不可。〈劉向七略孔子哀公大戴經部孔子