Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷六十五 吳書二十 王樓賀韋華傳 Volume 65: Book of Wu 20 - Biographies of Wang, Lou, He, Wei, and Hua

Click on any word to see more details.


 永元廬江博覽多聞術藝尚書郎孫休即位中常侍駙馬都尉遣使人稱監軍

 孫皓常侍氣高不能

 甘露使大會群臣沉醉不悅出外頃之不解威嚴行止自若大怒左右殿下將軍西將軍不能。〈江表建业不利西武昌迁都群臣不从将吏不同云何”?思惟殿使亲近示威使不敢不同嘲谑公卿以为左丞:“出水本性不可非分出自谿谷羊质虎皮跨越犬马何以!”:“日月不知。”使大会在此时尚丞相不同。〉

 丞相上疏:"常侍社稷重鎮納言左右陛下忿殿堂屍骸內傷悲悼。"如此年三十家屬廣州佳器起事不為


 承先沛郡孫休御史孫皓即位中常侍會稽太守大司農親近親密好人有司忠清主殿九卿持刀侍衛正身率眾奉法應對後人相逢耳語大笑政事詰責廣州

東觀上疏

 治國治家田野宜良條目。《論語:『無為而治!南面。』優遊海內未定天下多事大小勞損陛下博古藝文好道閑靜神思夙夜思惟之中奉公冠冕當世爭先正道終始陛下使得自新其後使授任

 名聲交阯使交阯病死一身討賊持刀暴卒便自殺。〈江表不忍:「?」服药清高不以安危无缘江表。〉


 會稽山陰,〈吴书。〉孫休即位從中中常侍吳郡太守孫皓太子太傅

 驕矜政事上疏

 聖王所以之內萬里垂拱之上之際陛下以至淑姿神器年以來真偽貿上下文武山嶽拾遺盜竊榮利是以承旨使清流忠臣結舌陛下九天之上風靡順意天下不安不以

 興國荒亂過日是以進賢以求位於□,虎尾警戒至於陛下嚴刑眩耀沉淪高宗夢寐陛下常侍輔弼醉酒之間加之先帝之後不諱陛下雷霆輕慢醇酒中毒隕命之後海內朝臣退所以

 小人之下鷹犬陛下使放恣天機日月之明君子小人求人江邊麋鹿山陵林莽九野重圍之內無益有損兵士運送人力驅逐老弱大小比年以來陰陽四時日食地震中夏典籍陰氣小人所致行事所為高宗退熒惑陛下皇天告之攘災今日清澄俊乂退如是容受敬奉大化天人

 《:‘赤子草芥。’陛下潛德東夏聖哲姿龍飛四海八方拭目登位以來法禁調中宮分佈州郡百姓黎民無已饑寒所在長吏畏罪是以人力不堪離散感傷和氣江邊有事調雲集朝夕無聊是以父子成行陛下窮乏海內樂業大化普洽而後之中萬有有損使無用糟糠

 注目盛衰陛下威德四海不為長策皇帝割據江山萬里人力餘慶至於陛下陛下愛民保全顯祖難得大業天下不振興衰巨變?無常長江不可不守皇帝德化法政生民忠臣杜口是以社稷傾覆重山可謂金城石室萬世一朝君臣當世明鑒目前陛下前事聖祖

 奉公親近國事詰責南州復職不能去職數月見殺家屬臨海下詔子孫元年四十九。〈晋书流放海滨还乡节操齿〉言行举动礼让好学三礼陆机陆云:“吴兴清远服膺风操肃穆守职出自无知自营倏忽所为怅然被服恩泽无言是以不胜冒死。”久之太子舍人扬州合众杜门不出作乱内史不敢于时江东无不爵位吴国内史皇帝将军司马不受太常太子太傅朝廷宗庙制度朝野谘询一时六十追赠司空临海太守。〉


 吳郡雲陽。〈本名。〉好學屬文丞相西安尚書郎太子中庶子東宮太子以為無益

 蓋聞君子當年不立不及’。是以志士名稱不立不遑歲月寧越以西周道臣庶可以古今功名累積殊異契闊平居窮困不易是以立志耕牧囹圄不朽夙夜遊惰

 今世經術好玩棄業交爭雌雄未決精銳人事太牢,《》、《不暇衣物廉恥忿其所不出之上不過之間封爵六藝立身徵選不由忠信劫殺仁者無補君子居室以致在朝孝友

 受命海內聖朝得人勇略儒雅龍鳳文武程式千載嘉會當世至道使史籍君子之上當今

 方國三百萬人?金石足以棋局貿博弈假令詩書將帥如此功名鄙賤

 黃門侍郎孫亮即位諸葛太史令吳書》,孫休踐阼博士祭酒劉向故事左將軍寵幸儒士精確古今警戒不可》。

 孫皓即位高陵僕射侍中國史所在指數答曰:“人家筐篋中物。”帝位名為如是非一憂懼自陳衰老從業別有疾病醫藥監護饗宴無不坐席無能入口澆灌飲酒不過初見異時裁減至於以為酒後使公卿嘲弄以為至於誅戮以為外相毀傷使不濟言論而已以為詔命不忠前後忿

 獄吏

 以上恩寵黃泉有所世間其所記載虛無書籍亦復傳記異同耳目》,庖犧至於黃武以來尚未劉熙釋名》,眾多難得得失爵位官爵不宜官職釋名無狀泯沒不上不合天聽

 以此對曰:“數數不覺點污寒戰叩頭五百兩手。”上疏

 千載儒學史官貂蟬天問聖朝慎終追遠之際不能陛下史官使不倦墳典溫故知新古今行事之中李陵不還匈奴司馬遷不加疾惡遊說漢武帝良史使不加成立無窮前後符瑞