Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《宋微子世家》 House of Song Wei Zi

微子世家》 House of Song Wei Zi

微子帝乙不明淫亂微子西:「!」於是微子不可未能太師:「不治四方婦人小民涉水至于。」:「太師發出無故?」太師:「王子天篤不用神祇治國不得不如。」

箕子親戚箕子:「遠方輿宮室不可。」箕子:「可以。」箕子:「為人不忍。」鼓琴箕子

王子親戚箕子:「百姓!」直言:「聖人七竅?」王子

微子:「父子骨肉人臣可以。」於是太師微子

周武王微子祭器肉袒於是武王微子如故

武王祿使

武王訪問箕子

武王:「不知。」

箕子:「五行震怒不從

初一五行五事皇極三德

五行曲直稼穡曲直稼穡

五事

司空司徒司寇

星辰歷數

皇極庶民庶民庶民庶民有為高明有為使不能使作惡王道蕩蕩王道平平王道正直庶民天子天子父母以為天下

三德正直正直高明無有民用

建立卜筮卜筮立時卜筮庶人卜筮庶民大同子孫庶民庶民庶民庶民用作

五者時雨時寒歲月百穀民用家用日月歲時百穀不成不明民用家用庶民日月風雨

。」

於是武王箕子朝鮮

其後箕子宮室毀壞箕子不可婦人歌詠詩曰:「漸漸油油!」所謂流涕

武王成王周公旦代行作亂成王周公周公成王微子微子微子能仁

微子其弟公共公共即位公子自立」,公舉

十七厲王出奔

二十八周宣王即位三十哀公哀公元年公立

二十九周幽王犬戎列為諸侯

三十四公司夫人魯桓公十八宣公

宣公太子十九宣公其弟:「天下。」宣公

司馬:「宣公太子不敢。」:「群臣公子。」:「不可宣公。」於是公使八月庚辰宣公君子:「宣公可謂知人其弟

公元公子自立諸侯使:「。」東門東門其後諸侯

司馬太宰使宣言國中:「即位十年十一不堪。」隱公十年公子莊公

莊公元年十九莊公

齊桓公即位使:「寡人不能鬼神。」公子

十年南宮十一南宮:「。」萬有大夫太宰公子公子公子南宮公子南宮桓公使婦人

桓公諸侯齊桓公二十三公子文公文公桓公夫人秦穆公即位三十桓公太子桓公太子三十一桓公太子襄公齊桓公諸侯襄公

襄公茀星退

齊桓公十二宋襄公鹿諸侯公子:「。」諸侯:「在此何以!」於是宋襄公:「。」十三:「在此。」襄公:「久矣不可。」十一月襄公成王:「及其。」:「。」:「。」師大襄公國人:「君子不成。」:「常言?」

成王:「成王無禮。」

公子襄公厚禮二十

十四襄公成公王臣

成公元年晉文公即位文公成王告急晉文公晉文公十一太子其父成王十六秦穆公

十七成公成公太子司馬公孫自立成公昭公

昭公楚莊王即位

昭公無道國人昭公下士襄公夫人公子不可大夫昭公夫人使昭公文公

文公元年諸侯弒君文公昭公文公文公

,()[)[使羊羹不及四百未盡

十四楚莊王

十六使使九月楚莊王十七五月不解城中莊王:「城中何如?」:「。」莊王:「。」罷兵

二十二文公君子

)[十三司馬唐山太子唐山

共王彭城諸侯彭城三十五公子自立靈王四十四

公子靈王自立平王十年公子大夫作亂平王太子華氏十五魯昭公行道

十六二十五孔子司馬孔子孔子微服三十三十六

三十七惠王熒惑分野星子:「。」:「股肱。」:「。」:「。」:「。」:「!」:「熒惑。」於是三度

六十四公子太子自立昭公昭公昭公公孫公子昭公昭公太子自立

昭公四十七二十三成立四十一成敗自立

十一自立三百西敵國」。婦人群臣於是諸侯」。「所為不可」。四十七三分

太史公孔子微子箕子」。春秋宣公太子襄公修行仁義大夫高宗所以襄公君子以為中國禮義禮讓

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary