Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《白起王翦列傳》 Biographies of Bai Qi and Wang Jian

Click on any word to see more details.

白起列傳》 Biographies of Bai Qi and Wang Jian

白起善用昭王昭王十三白起新城以為漢中明年白起斬首二十四公孫安邑明年白起六十一明年後五白起白起明年夷陵竟陵楚王白起武安武安黔中昭王三十四白起三晉斬首十三萬人河中昭王四十三白起斬首五萬四十四白起南陽行道

四十五上黨:「不可不能不如以上歸趙可以。」使孝成王平陽平原君平陽:「不如大於所得。」平原君:「無故便。」

四十六

四十七使上黨上黨趙軍上黨四月使趙軍士卒六月趙軍七月趙軍西堅壁挑戰不出以為相應使千金:「趙括。」堅壁不敢使趙括使武安白起上將軍中有武安趙括出兵秦軍秦軍奇兵趙軍不得奇兵五千趙軍五千趙壁趙軍糧道不利堅守食道河內一級十五以上遮絕糧食

九月不得四十六不能將軍趙括搏戰秦軍射殺趙括四十萬人武安武安:「前秦上黨上黨不樂歸趙反覆。」二百四十歸趙前後斬首四十五萬人人大

四十八十月上黨郡司馬太原使相應:「武安?」:「。」:「邯鄲?」:「。」「武安三公武安所為戰勝攻取七十南定漢中趙括呂望武安三公之下之下不得已上黨上黨天下不樂久矣所得幾何不如因而以為武安。」於是:「士卒。」正月罷兵武安

九月復發使五大邯鄲武安四十九正月邯鄲益發武安病愈使武安武安:「邯鄲諸侯諸侯久矣死者過半內空河山國都諸侯秦軍不可。」不行使武安不肯

使九月邯鄲不能使公子十萬秦軍秦軍武安:「如何!」武安武安於是武安武安未能三月諸侯秦軍秦軍使者使白起不得咸陽武安咸陽西門昭王群臣:「白起不服有餘。」使使者武安:「?」良久:「十萬足以。」自殺武安昭王五十十一月祭祀

陽東鄉人秦始皇十一九城十八明年使荊軻使遼東使還擊

秦始皇三晉年少燕太子丹至於以為於是:「攻取將軍幾何?」:「不過二十萬人。」:「六十萬人不可。」:「將軍將軍。」使蒙恬二十南伐不用謝病蒙恬於是西蒙恬都尉秦軍

大怒:「寡人不用將軍秦軍進而西將軍寡人!」:「老臣悖亂大王。」:「將軍!」:「大王不得已六十萬人不可。」:「將軍。」於是六十萬人田宅:「將軍?」:「大王不得大王及時子孫。」大笑使使:「將軍乞貸。」:「不然不信秦國甲士田宅子孫?」

國中堅壁不肯挑戰不出飲食士卒使:「超距。」於是:「士卒。」挑戰不出壯士將軍敗走乘勝城邑百越

秦始皇二十六天下後世

秦二世及其陳勝使鉅鹿:「新造。」:「不然三世其後不祥三世。」項羽秦軍諸侯

太史公有所有所」。白起無窮天下不能宿不能建德根本合取以至項羽不亦有所

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary