Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《朝鮮列傳》 Treatise on Korea

朝鮮列傳》 Treatise on Korea

朝鮮滿朝鮮遼東復修遼東浿水匈奴滿亡命蠻夷浿水空地上下朝鮮蠻夷亡命

天下遼東太守滿塞外蠻夷使蠻夷見天禁止滿財物千里

亡人未嘗上書見天不通封二使不肯奉詔浿水使刺殺何者朝鮮天子朝鮮」。遼東東部都尉朝鮮發兵

天子罪人朝鮮樓船將軍渤海五萬將軍遼東發兵將軍遼東樓船將軍七千窺知樓船樓船樓船將軍山中將軍朝鮮浿水西未能

天子未有使使者:「請服。」太子五千軍糧人眾萬餘浿水使者將軍太子太子使者將軍浿水天子天子

將軍浿水西北樓船堅守數月未能

將軍乘勝樓船敗亡將軍朝鮮大臣使樓船往來尚未將軍樓船樓船不會將軍使降下朝鮮朝鮮不肯樓船將軍心意樓船朝鮮天子不能)[使太子使不能將軍圍城使濟南太守公孫)[便宜得以從事將軍:「朝鮮當下久矣。」樓船不會以素:「如此樓船朝鮮。」以為樓船將軍將軍將軍樓船將軍天子天子

將軍朝鮮朝鮮路人谿將軍相與:「樓船樓船將軍不能,(不肯。」路人路人封三谿使朝鮮大臣將軍使路人告諭朝鮮

將軍棄市樓船將軍將軍庶人

太史公為兵樓船番禺

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary