Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》

《禾部》 Hé Radical

》 Hé Radical

二月八月之中𠂹𠂹
上諱武帝
家事在野
𥣱𠾂

。《:「。」

。《:「。」

。《周禮:「。」𥣫

主人主人

𪗉五穀
𪗉
象形
𪎭

。《周禮:「。」:「南海。」


琅邪

。《:「。」

𥝩所以

𥝩。《:「。」
𥠄。《:「。」天賜

。《春秋:「。」


齊聲

。《:「。」

失聲。《:「。」


𥻆𠯑
𥝖𥞸
𥢶
𥢶


以為
。《春秋:「。」
高聲
不成

𥞥𠛱
𥟜。《春秋:「。」
百穀𣪊
。《春秋:「。」
田賦

司馬相如:「。」
𥡃虛無


禾穀𤒅
之後封國
春分夏至秋分十二十分以為十二十二分

十分
八十
𠂔
。《周禮:「二百四十四百。」
二十二十十六大半
。《:「三百。」
通用安隱
𦎫

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shuo-wen-jie-zi

Glossary and Other Vocabulary