Chinese Notes

Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》

An early Chinese dictionary

Title
《卷一‧序》 Scroll 1, Preface
《卷二‧丄部》 Scroll 2, Shàng Radical
《示部》Shì Radical
《三部》 Sān Radical
《王部》 Wáng Radical
《玉部》 Yù Radical
《玨部》 Jué Radical
《气部》 Qì Radical
《士部》 Shì Radical
《丨部》 Gǔn Radical
《屮部》 Chè Radical
《艸部》 Cǎo Radical
《蓐部》 Rú Radical
《茻部》 Mǎng Radical
《卷三‧小部》 Scroll 3, Xiǎo Radical
《八部》 Bā Radical
《釆部》 Biàn Radical
《半部》 Bàn Radical
《牛部》 Niú Radical
《犛部》 Lí Radical
《告部》Gào Radical
《口部》 Kǒu Radical
《凵部》 Qū Radical
《吅部》 Xuān Radical
《哭部》 Kū Radical
《走部》 Zǒu Radical
《止部》 Zhǐ Radical
《癶部》 Bō Radical
《步部》 Bù Radical
《此部》 Cǐ Radical
《正部》Zhèng Radical
《是部》 Shì Radical
《辵部》 Chuò Radical
《彳部》 Chì Radical
《廴部》 Yǐn Radical
《㢟部》 Chǎn Radical
《行部》 Xíng Radical
《齒部》 Chǐ Radical
《牙部》 Yá Radical
《足部》 Zú Radical
《疋部》 Shū Radical
《品部》 Pǐn Radical
《龠部》 Yuè Radical
《冊部》 Cè Radical
《卷四‧㗊部》 Scroll 4, Jī Radical
《舌部》 Shé Radical
《干部》 Gàn Radical
《𧮫部》Jué Radical
《只部》 Zhǐ Radical
《㕯部》 Nè Radical
《句部》 Jù Radical
《丩部》 Jiū Radical
《古部》 Gǔ Radical
《十部》 Shí Radical
《卅部》 Sà Radical
《言部》 Yán Radical
《誩部》 Jìng Radical
《音部》 Yīn Radical
《䇂部》 Qiān Radical
《丵部》 Zhuó Radical
《菐部》 Pú Radical
《𠬞部》 Gǒng Radical
《𠬜部》 Pān Radical
《共部》 Gōng Radical
《異部》 Yì Radical
《舁部》 Yú Radical
《𦥑部》 Jú Radical
《䢅部》 Chén Radical
《爨部》 Cuàn Radical
《革部》 Gé Radical
《鬲部》 Lì Radical
《䰜部》 Lì Radical
《爪部》 Zhuǎ Radical
《丮部》 Jǐ Radical
《鬥部》 Dòu Radical
《又部》 Yòu Radical
《𠂇部》 Zǒu Radical
《史部》 Shǐ Radical
《支部》 Zhī Radical
《𦘒部》 Niè Radical
《聿部》 Yù Radical
《畫部》 Huà Radical
《隶部》 Lì Radical
《臤部》 Qiān Radical
《臣部》 Chén Radical
《殳部》 Shū Radical
《殺部》 Shā Radical
《𠘧部》 Shū Radical
《寸部》 Cùn Radical
《皮部》 Pí Radical
《㼱部》 Ruǎn Radical
《攴部》 Pū Radical
《教部》 Jiāo Radical
《卜部》 Bǔ Radical
《用部》 Yòng Radical
《爻部》 Yáo Radical
《㸚部》 Lǐ Radical
《卷五‧𡕥部》 Scroll 5, Xuè Radical
《目部》 Mù Radical
《䀠部》 Qú Radical
《眉部》 Méi Radical
《盾部》 Dùn Radical
《自部》 Zì Radical
《白部》 Bái Radical
《鼻部》 Bí Radical
《皕部》 Bì Radical
《習部》 Xí Radical
《羽部》 Yǔ Radical
《隹部》 Zhuī Radical
《奞部》 Xùn Radical
《萑部》 Huán Radical
《𦫳部》 Guǎi Radical
《𥄕部》 Mò Radical
《羊部》 Yáng Radical
《羴部》 Shān Radical
《瞿部》 Jù Radical
《雔部》 Chóu Radical
《雥部》 Zá Radical
《鳥部》 Niǎo Radical
《烏部》 Wū Radical
《𠦒部》 Bān Radical
《冓部》 Gòu Radical
《幺部》 Yāo Radical
《𢆶部》 Yōu Radical
《叀部》 Zhuān Radical
《玄部》 Xuán Radical
《予部》 Yǔ Radical
《放部》 Fàng Radical
《𠬪部》 Biào Radical
《𣦼部》 Cán Radical
《歺部》 Dǎi Radical
《死部》 Sǐ Radical
《冎部》 Guǎ Radical
《骨部》 Gǔ Radical
《肉部》 Ròu Radical
《筋部》 Jīn Radical
《刀部》 Dāo Radical
《刃部》 Rèn Radical
《㓞部》 Qì Radical
《丯部》 Jiè Radical
《耒部》 Lěi Radical
《卷六‧角部》 Scroll 6, Jiǎo Radical
《竹部》 Zhú Radical
《箕部》 Jī Radical
《丌部》 Qí Radical
《左部》 Zuǒ Radical
《工部》 Gōng Radical
《㠭部》 Zhǎn Radical
《巫部》 Wū Radical
《甘部》 Gān Radical
《曰部》 Yuē Radical
《乃部》 Nǎi Radical
《丂部》 Kǎo Radical
《可部》 Kě Radical
《兮部》 Xī Radical
《号部》 Hào Radical
《亏部》 Kuī Radical
《旨部》 Zhǐ Radical
《喜部》 Xǐ Radical
《壴部》 Zhù Radical
《鼓部》 Gǔ Radical
《豈部》 Qǐ Radical
《豆部》 Dòu Radical
《豊部》 Lǐ Radical
《豐部》 Fēng Radical
《䖒部》 Xī Radical
《虍部》 Hū Radical
《虎部》 Hǔ Radical
《虤部》 Yán Radical
《皿部》 Mǐn Radical
《𠙴部》 Qū Radical
《去部》 Qù Radical
《血部》 Xuè Radical
《丶部》 Zhǔ Radical
《丹部》 Dān Radical
《青部》 Qīng Radical
《井部》 Jǐng Radical
《皀部》 Bī Radical
《鬯部》 Chàng Radical
《食部》 Shì Radical
《亼部》 Jí Radical
《會部》 Huì Radical
《倉部》 Cāng Radical
《入部》 Rù Radical
《缶部》 Fǒu Radical
《矢部》 Shǐ Radical
《高部》 Gāo Radical
《冂部》 Jiōng Radical
《𩫖部》 Guō Radical
《京部》 Jīng Radical
《亯部》 Xiǎng Radical
《㫗部》 Hòu Radical
《畗部》 Fú Radical
《㐭部》 Lǐn Radical
《嗇部》 Sè Radical
《來部》 Lái Radical
《麥部》 Mài Radical
《夊部》 Suī Radical
《舛部》 Chuǎn Radical
《舜部》 Shùn Radical
《韋部》 Wéi Radical
《弟部》 Dì Radical
《夂部》 Zhǐ Radical
《久部》 Jiǔ Radical
《桀部》 Jié Radical
《卷七‧木部》 Scroll 7, Mù Radical
《東部》 Dōng Radical
《林部》 Lín Radical
《才部》 Cái Radical
《叒部》 Ruò Radical
《之部》 Zhī Radical
《帀部》 Zā Radical
《出部》 Chū Radical
《𣎵部》 Bèi Radical
《生部》 Shēng Radical
《乇部》 Zhé Radical
《𠂹部》 Chuí Radical
《𠌶部》 Huā Radical
《華部》 Huá Radical
《𥝌部》 Jī Radical
《稽部》 Jī Radical
《巢部》 Cháo Radical
《桼部》 Qī Radical
《束部》 Shù Radical
《㯻部》 Hùn Radical
《囗部》 Wéi Radical
《員部》 Yuán Radical
《貝部》 Bèi Radical
《邑部》 Yì Radical
《𨛜部》 Xiàng Radical
《卷八‧日部》 Scroll 8, Rì Radical
《旦部》 Dàn Radical
《倝部》 Gàn Radical
《㫃部》 Yǎn Radical
《冥部》 Míng Radical
《晶部》 Jīng Radical
《月部》 Yuè Radical
《有部》 Yǒu Radical
《朙部》 Míng Radical
《囧部》 Jiǒng Radical
《夕部》 Xī Radical
《多部》 Duō Radical
《毌部》 Guàn Radical
《𢎘部》 Hàn Radical
《𣐺部》 Hàn Radical
《𠧪部》 Tiáo Radical
《齊部》 Qí Radical
《朿部》 Cì Radical
《片部》 Piān Radical
《鼎部》 Dǐng Radical
《克部》 Kè Radical
《彔部》 Lù Radical
《禾部》 Hé Radical
《秝部》 Lì Radical
《黍部》 Shǔ Radical
《香部》 Xiāng Radical
《米部》 Mǐ Radical
《毇部》 Huǐ Radical
《臼部》 Jiù Radical
《凶部》 Xiōng Radical
《朩部》Děng Radical
《𣏟部》 Pài Radical
《麻部》 Má Radical
《尗部》 Shū Radical
《耑部》 Zhuān Radical
《韭部》 Jiǔ Radical
《瓜部》 Guā Radical
《瓠部》 Hù Radical
《宀部》 Mián Radical
《宮部》 Gōng Radical
《呂部》 Lǚ Radical
《穴部》 Xué Radical
《㝱部》 Mèng Radical
《疒部》 Nì Radical
《冖部》 Mì Radical
《𠔼部》 Mǎo Radical
《冃部》 Mào Radical
《㒳部》 Liǎng Radical
《网部》 Wǎng Radical
《襾部》 Yà Radical
《巾部》 Jīn Radical
《巿部》 Fú Radical
《帛部》 Bó Radical
《白部》 Bái Radical
《㡀部》 Bì Radical
《黹部》 Zhǐ Radical
《卷九‧人部》 Scroll 9, Rén Radical
《𠤎部》 Huà Radical
《匕部》 Bǐ Radical
《从部》 Cóng Radical
《比部》 Bì Radical
《北部》 Běi Radical
《丘部》 Qiū Radical
《㐺部》 Zhòng Radical
《𡈼部》 Tǐng Radical
《重部》 Zhòng Radical
《臥部》 Wò Radical
《身部》 Shēn Radical
《㐆部》 Yǐn Radical
《衣部》 Yī Radical
《裘部》 Qiú Radical
《老部》 Lǎo Radical
《毛部》 Máo Radical
《毳部》 Cuì Radical
《尸部》 Shī Radical
《尺部》 Chǐ Radical
《尾部》 Wěi Radical
《履部》 Lǚ Radical
《舟部》 Zhōu Radical
《方部》 Fāng Radical
《儿部》 Ěr Radical
《兄部》 Xiōng Radical
《兂部》 Zān Radical
《皃部》 Mào Radical
《𠑹部》 Gǔ Radical
《先部》 Xiān Radical
《禿部》 Tū Radical
《見部》 Jiàn Radical
《覞部》 Yào Radical
《欠部》 Qiàn Radical
《㱃部》 Yǐn Radical
《㳄部》 Xián Radical
《旡部》 Jì Radical
《頁部》 Yè Radical
《卷十‧𦣻部》 Scroll 10, Shǒu Radical
《面部》 Miàn Radical
《丏部》 Miǎn Radical
《首部》 Shǒu Radical
《𥄉部》 Jiāo Radical
《須部》 Xū Radical
《彡部》 Shān Radical
《彣部》 Wén Radical
《文部》 Wén Radical
《髟部》 Biāo Radical
《后部》 Hòu Radical
《司部》 Sī Radical
《卮部》 Zhī Radical
《卩部》 Jié Radical
《印部》 Yìn Radical
《色部》 Sè Radical
《卯部》 Mǎo Radical
《辟部》 Mǐ Radical
《勹部》 Bāo Radical
《包部》 Bāo Radical
《茍部》 Jí Radical
《鬼部》 Guǐ Radical
《甶部》 Fú Radical
《厶部》 Sī Radical
《嵬部》 Wéi Radical
《山部》 Shān Radical
《屾部》 Shēn Radical
《屵部》 Xuē Radical
《广部》 Guǎng Radical
《厂部》 Chǎng Radical
《丸部》 Wán Radical
《危部》 Wēi Radical
《石部》 Shí Radical
《長部》 Cháng Radical
《勿部》 Wù Radical
《冄部》 Rǎn Radical
《而部》 Ér Radical
《豕部》 Shǐ Radical
《㣇部》 Yì Radical
《彑部》 Jì Radical
《豚部》 Tún Radical
《豸部》 Zhì Radical
《𤉡部》 Sì Radical
《易部》 Yì Radical
《象部》 Xiàng Radical
《卷十一‧馬部》 Scroll 11, Mǎ Radical
《𢊁部》 Zhì Radical
《鹿部》 Lù Radical
《麤部》 Cū Radical
《㲋部》 Chuò Radical
《兔部》 Tù Radical
《萈部》 Huán Radical
《犬部》 Quǎn Dog
《㹜部》 Yín Radical
《鼠部》 Shǔ Radical
《能部》 Néng Radical
《熊部》 Xióng Radical
《火部》 Huǒ Radical
《炎部》 Yán Radical
《黑部》 Hēi Radical
《囪部》 Cōng Radical
《焱部》 Yàn Radical
《炙部》 Zhì Radical
《赤部》 Chì Radical
《大部》 Dà Radical
《亦部》 Yì Radical
《夨部》 Zè Radical
《夭部》 Yāo Radical
《交部》 Jiāo Radical
《尣部》 Wāng Radical
《壺部》 Hú Radical
《壹部》 Yī Radical
《幸部》 Xìng Radical
《奢部》 Shē Radical
《亢部》 Kàng Radical
《夲部》 Tāo Radical
《夰部》 Gǎo Radical
《大部》 Dà Radical
《夫部》 Fú Radical
《立部》 Lì Radical
《竝部》 Bìng Radical
《囟部》 Xìn Radical
《思部》 Sī Radical
《心部》 Xīn Radical
《惢部》 Suǒ Radical
《卷十二‧水部》 Scroll 12, Shuǐ Radical
《沝部》 Zhuǐ Radical
《頻部》 Pín Radical
《𡿨部》 Quǎn Radical
《巜部》 Guì Radical
《川部》 Chuān Radical
《泉部》 Quán Radical
《灥部》 Xún Radical
《永部》 Yǒng Radical
《𠂢部》 Pài Radical
《谷部》 Gǔ Radical
《仌部》 Bīng Radical
《雨部》 Yǔ Radical
《雲部》 Yún Radical
《魚部》 Yú Radical
《𩺰部》 Yú Radical
《燕部》 Yān Radical
《龍部》 Lóng Radical
《飛部》 Fēi Radical
《非部》 Fēi Radical
《卂部》 Xùn Radical
《卷十三‧𠃉部》 Scroll 13, Yà Radical
《不部》 Bù Radical
《至部》 Zhì Radical
《西部》 Xī Radical
《鹵部》 Lǔ Radical
《鹽部》 Yán Radical
《戶部》 Hù Radical
《門部》 Mén Radical
《耳部》 Ěr Radical
《𦣞部》 Yí Radical
《手部》 Shǒu Radical
《𠦬部》 Guāi Radical
《女部》 Nǚ Radical
《毋部》 Wú Radical
《民部》 Mín Radical
《丿部》 Piě Radical
《𠂆部》 Yì Radical
《乁部》 Yí Radical
《氏部》 Shì Radical
《氐部》 Dī Radical
《戈部》 Gē Radical
《戉部》 Yuè Radical
《我部》 Wǒ Radical
《亅部》 Jué Radical
《珡部》 Qín Radical
《乚部》 Yà Radical
《亡部》 Wáng Radical
《匸部》 Xǐ Radical
《匚部》 Fāng Radical
《曲部》 Qū Radical
《甾部》 Zāi Radical
《瓦部》 Wǎ Radical
《弓部》 Gōng Radical
《弜部》 Jiàng Radical
《弦部》 Xián Radical
《系部》 Xì Radical
《卷十四‧糸部》 Scroll 14, Mì Radical
《素部》 Sù Radical
《絲部》 Sī Radical
《率部》 Lǜ Radical
《虫部》 Chóng Radical
《䖵部》 Kūn Radical
《蟲部》 Chóng Radical
《風部》 Fēng Radical
《它部》 Tā Radical
《龜部》 Guī Radical
《黽部》 Mǐn Radical
《卵部》 Luǎn Radical
《二部》 Èr Radical
《土部》 Tǔ Radical
《垚部》 Yáo Radical
《堇部》 Jǐn Radical
《里部》 Lǐ Radical
《田部》 Tián Radical
《畕部》 Jiāng Radical
《黃部》 Huáng Radical
《男部》 Nán Radical
《力部》 Lì Radical
《劦部》 Xié Radical
《卷十五‧金部》 Scroll 15, Jīn Radical
《幵部》 Qiān Radical
《勺部》 Sháo Radical
《几部》 Jǐ Radical
《且部》 Qiě Radical
《斤部》 Jīn Radical
《斗部》 Dòu Radical
《矛部》 Máo Radical
《車部》 Chē Radical
《𠂤部》 Duī Radical
《𨸏部》 Fù Radical
《𨺅部》 Fù Radical
《厽部》 Lěi Radical
《四部》 Sì Radical
《宁部》 Níng Radical
《叕部》 Zhuó Radical
《亞部》 Yà Radical
《五部》 Wŭ Radical
《六部》 Liù Radical
《七部》 Qī Radical
《九部》 Jiǔ Radical
《厹部》 Qiú Radical
《嘼部》 Chù Radical
《甲部》 Jiǎ Radical
《乙部》 Yǐ Radical
《丙部》 Bǐng Radical
《丁部》 Dīng Radical
《戊部》 Wù Radical
《己部》 Jǐ Radical
《巴部》 Bā Radical
《庚部》 Gēng Radical
《辛部》 Xīn Radical
《辡部》 Biàn Radical
《壬部》 Rén Radical
《癸部》 Guǐ Radical
《子部》 Zǐ Radical
《了部》 Le Radical
《孨部》 Zhuǎn Radical
《𠫓部》 Tū Radical
《丑部》 Chǒu Radical
《寅部》 Yín Radical
《卯部》 Mǎo Radical
《辰部》 Chén Radical
《巳部》 Sì Radical
《午部》 Wǔ Radical
《未部》 Wèi Radical
《申部》 Shēn Radical
《酉部》 Yǒu Radical
《酋部》 Qiú Radical
《戌部》 Xū Radical
《亥部》 Hài Radical

Vocabulary Used


See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2018, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2018-02-14.