Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》

《大學章句序》 Preface to Commentary on Great Learning

大學章句》 Preface on Commentary to the Great Learning

大學大學所以降生莫不仁義氣質不能是以不能所有一有聰明睿智出於以為使伏羲神農黃帝所以司徒

三代然後王宮國都以及莫不人生王公以下至於庶人子弟小學應對進退禮樂及其天子以至大夫俊秀大學學校大小所以

學校如此其次節目如此所以躬行心得民生日用之外是以當世分之固有職分古昔所以後世

賢聖學校教化陵夷風俗頹敗孔子不得政教於是先王後世弟子職小學支流小學成功大學明法極其規模節目三千莫不於是作為孟子知者

是以小學無用異端虛無寂滅過於大學其他權謀術數一切功名百家所以充塞仁義使君子不幸不得大道小人不幸不得至治反覆以及

循環於是河南夫子簡編歸趣然後大學聖經是以君子國家學者未必

二月新安朱熹

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/si-shu-zhang-ju-ji-zhu, from 《四書章句集注新編諸子集成北京中華書局,1983)

Glossary and Other Vocabulary