Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹四書章句集注

《堯曰第二十》 Commentary on Yao Yue XX

Click on any word to see more details.

第二十》 Commentary on Yao Yue XX:「其中四海天祿。」帝位帝王相繼次第歲時氣節先後不及四海祿遜位以此虞書大禹謨加詳:「小子昭告皇皇有罪不敢簡在帝心朕躬有罪萬方萬方有罪朕躬。」商書湯誥諸侯大同小異上當有罪不敢天下賢人上帝不敢簡在帝心有罪所致有罪所為諸侯善人以下武王武王四海周書武成其所善人所以善人」,。「不如百姓。」周書:「至親不如周家。」法度四方法度禮樂制度皆是滅國繼絕世逸民天下歸心興滅繼絕黃帝之後逸民箕子人心武成:「。」武王所見帝王:「論語聖人道者堯舜湯武誓師政事於是而已所以二十大旨孟子孔子相承。」

子張孔子:「何如可以從政?」子曰:「可以從政。」子張:「何謂?」子曰:「君子惠而不費不怨。」子張:「何謂惠而不費?」子曰:「不亦惠而不費君子不亦君子衣冠瞻視儼然不亦?」子張:「何謂?」子曰:「不戒出納有司。」去聲殘酷不仁刻期急於猶言出納之際則是有司為政項羽使刻印:「問政未有如此帝王夫子為政可知。」

子曰:「不知以為君子程子:「知命不知見利何以君子?」不知不知耳目手足不知知人。」得失可以知人:「君子弟子得無學者不知一言幾於聖言夫子罪人?」

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/si-shu-zhang-ju-ji-zhu, from 《四書章句集注新編諸子集成北京中華書局,1983)

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary