Back to collection

History of Song 《宋史》

卷七十一 志第二十四 律曆四 Volume 71 Treatises 24: Measures and Calendar 4

道體天地萬物禮樂刑法權衡度量出於律呂西漢劉歆揚雄作準六十終於不能律法。《宋史律呂大數仁宗律者舊學

 仁宗》,陰陽剖析清濁古今

 其一十二:「調功曹調調大吉高大太一調傳送無射調高大雙調無射調商調調無射調調調調管道調調無射調調調調調高平調管道調無射高大調調高大調無射調無射調無射無射。」

 主事調五行五事四時五帝五嶽五味五色為生一二九十五官五星

 音聲:「粗大聲調合口平聲西域'婆陀'。婆陀

 明達歸於聲調刑法開口西域''。'',通徹聲調四民西域'',質直抑揚流利歸於聲調事理西域''。'',細小聲調匱竭西域''。西域'',猶言''西域'',應聲。」

 律呂相生祭天宗廟:「太空太初太始太極分為所以律呂節度不可六甲六甲使鬼神善惡變化五行陰陽錯綜律呂下生。」

 十二

 度量衡古今律呂真聲陰陽可以天地在於符合尺寸以定定律庶幾

 新修翰林學士丁度得失:「上黨九十三分二百不同演算不合上黨不同至於大小首尾用大不同既有難以古今參校歷代不同後周不同漢制審度權衡積分後魏公孫當時施用首尾不同量器分寸不合權衡不可。」

 

 尺度,《周官

 《禮記,《淮南子十二,《孫子十分異說。《》,元始天下通知律者百餘使劉歆二百餘年藝文有所製作不凡審度法云:「十分。」解經以為世祖然而之中一境之內校驗亦復天物均一立法大概古雅泰始十年荀勖尺度調之前古物西京建武當時尺寸用意精密。《尺度之前劉歆建武相合

 二代享年永久聖賢製作可取銷毀金石古物分寸史籍可以有法而已初四隋朝歷代尺度大小輕重劉歆五十王莽元年之類後世復有兩者》、《通典》、《六典:「五十十二二分身形二十五五分首長八分八分八分二分二分重五。」參校分寸大小輕重當時不必中法長廣分寸正史可知經籍制度劉歆祖沖之算數荀勖詳密牛弘後周太祖調均田之後天監所謂西京舊物荀勖西京西漢洛陽西京東都

 尺寸享國三百其間製作法度可謂治安

 今朝之中分寸以為太祖受禪金石七十年間學者尺寸二分四分未嘗施用太祖更易周禮度量》,然後尺度權衡不可十七上進

 太常鐘磬定音高下

 :「太常典故分寸參校施用音高。」尺寸隋書十五太常寺劉歆後漢建武二分三分四分晉江開皇八分東魏十一蔡邕後周五分十二後周十三大樂十四五分十五梁朝太常後周二分天監新造

 其後宋祁益州進士詣闕》,:'一千二百九十。'今文'一千二百'八字前世以來》''九十分之一千二百九十以為。」:「三分七百三十一千二百三分不合古法二百以為三分以為容受不合隋書》,當時容受不合不用古樂高祖:'華夏!'號稱知音不能沿古樂制定朝廷詔書有所不及參考。」王洙三分九十十分二百太常樂高古樂以為所謂四分

 :「五音國家不宜五行相生。」:「《尚書》'',所以齊一風俗太常天下州縣各自帝王禮樂同異格律京師州縣高下。」自陳律呂五音迭相為主八十四調五音次第七聲然後二聲相生五行改變易變十二月五行相生終始無窮五行逆順可以吉凶

 秘書校書郎執政

 所以不得古人不合以為後世不然容受一千二百不合至真

 一千二百八百演算三分九十八百十分三分十分七十六八百十分三分九十八百十分外來一千二百三分九十分之三分十分七十六古今疏密不同可見工作改為歲月朝廷製作