Back to collection

History of Song 宋史

卷七十一 志第二十四 律曆四 Volume 71 Treatises 24: Measures and Calendar 4

Click on any word to see more details.

道體天地萬物禮樂刑法權衡度量出於律呂西漢劉歆揚雄作準六十終於不能律法。《宋史律呂大數仁宗舊學

 仁宗景祐》,陰陽剖析清濁古今

 其一十二:「宮調功曹調雲漢調大吉高大太一調傳送無射宮調高大雙調無射調商調調無射調調調調管道調調無射調調調調調高平調管道調無射高大調調高大調無射調無射調無射無射。」

 調五聲五行四時五帝五嶽五味五色為生一二成數九十五官五星

 :「粗大聲調合口平聲西域''。

 明達歸於聲調刑法開口將將西域''。'',通徹中平聲調四民西域'',質直抑揚流利下而上歸於聲調百事西域''。'',細小聲調匱竭西域''。西域'',猶言''西域'',應聲。」

 律呂相生祭天宗廟:「太空太初太始太極分為七政所以律呂節度不可加減六甲六甲使鬼神變化五行陰陽錯綜律呂。」

 十二短長

 度量衡古今律呂真聲陰陽可以天地在於符合尺寸短長以定定律庶幾

 新修景祐翰林學士丁度得失:「上黨九十三分二百不同演算不合上黨不同至於大小首尾不同既有難以古今不以參校歷代不同後周不同漢制和聲審度嘉量權衡積分公孫當時施用首尾不同量器分寸不合權衡不可。」

 

 尺度,《周官

 《禮記,《淮南子十二,《孫子十分異說。《》,元始天下通知百餘使劉歆二百餘年藝文有所製作不凡審度:「十分。」解經以為世祖然而之中之內校驗亦復天物均一立法大概非特古雅泰始十年荀勖尺度調之前古物西京建武當時尺寸用意精密。《尺度之前劉歆建武相合

 二代享年永久聖賢製作可取銷毀金石古物有分史籍可以有法而已曠遠初四隋朝歷代尺度大小輕重劉歆五十王莽元年之類後世兩者》、《通典》、《六典:「五十十二二分身形二十五首長八分八分股長八分二分二分重五。」參校分寸大小輕重當時不必中法長廣分寸正史可知經籍制度劉歆祖沖之算數荀勖詳密最為牛弘後周太祖調均田之後天監表尺所謂西京舊物荀勖西京西漢洛陽西京東都

 表尺由此尺寸昭然享國三百其間製作法度可謂治安

 今朝之中分寸以為太祖受禪表尺金石七十年間郊廟學者尺寸二分表尺未嘗施用太祖更易周禮度量》,嘉量然後尺度權衡不可再造表尺十七上進

 表尺太常鐘磬定音高下

 :「太常典故分寸參校表尺表尺施用音高。」尺寸隋書十五太常寺劉歆後漢建武表尺二分三分晉江開皇八分東魏十一蔡邕後周十二樂之渾天儀後周十三十四十五梁朝太常後周二分表尺有司天監表尺新造

 其後宋祁益州進士詣闕》,:'一千二百九十。'今文'一千二百'八字前世以來》''十分之一一千二百九十加一以為。」:「三分七百三十一千二百三分不合古法二百以為三分以為容受不合隋書》,當時容受不合不用古樂高祖:'華夏!'號稱知音不能沿古樂制定朝廷下詔有所以律不及參考。」王洙三分九十十分二百太常樂高古樂五律以為所謂

 :「五音而今國家不宜五行相生。」:「《尚書》'',所以齊一風俗太常天下州縣各自古者帝王巡狩禮樂同異格律京師州縣高下。」自陳律呂