Chinese Notes
Chinese Notes

History of Song 《宋史》

The twentieth of the 二十四史 twenty four standard histories, compiled under the supervision of 脫脫 Toqto with a group of scholars including 歐陽玄 Ouyang Xuan, covering the Song dynasty (960-1279)

Search for documents using partial or full Chinese or English terms in either the title or body.

卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan

Source

Wikisource, accessed 2018-06-16, https://zh.wikisource.org/wiki/宋史.

English translations

 • Chien, Cecilia Lee-fang 2004, Salt and State: An Annotated Translation of the Songshi Salt Monopoly Treatise, Michigan: Center for Chinese Studies, University of Michigan. This book contains a translation of volumes 181-183 of the History of Song. Maps corresponding to the main roads described in the volumes on geagraphy (85-90) are also included.
 • Standen, Naomi 2007, Unbounded Loyalty: Frontier Crossing in Liao China, E-Book. Honolulu: University of Hawaii Press. This book contains a number of translated fragments.
 • Discussion

  1. Chan, Hok-lam 2014, “Chinese Official History at the Yuan Court: The Compilation of the Liao, Chin, and Sung Histories,” in China Under Mongol Rule, edited by John D Langlois, e-book, Princeton: Princeton University Press, pp. 56–106.
  2. Wilkinson, Endymion Porter 2015, Chinese History: a New Manual, Cambridge and London: Harvard University Asia Center, pp. 756-757.
  3. Wu, Huaiqi and Chi Zhen 2018, An Historical Sketch of Chinese Historiographyi>, E-Book. Berlin: Springer, p. 324.

  Collection vocabulary analysis