Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百〇八 志第六十一 禮十一 Volume 108 Treatises 61: Rites 11

十一〈(吉禮十一)〉○薦新加上祖宗諡號

太祖十月太常寺:“》,天寶將來。”

太宗太平興國十二月太常:“二十三冬至不行臘日。”

淳化十月太常:“今年冬至前期朝享奏告太祖常例乃是十一月 奏告十一月二十皇帝朝享日月相隔欲望月朔。”

真宗景德正月乙卯改用辛酉十月明德皇后:“故事忌日同日。”七月穆皇后

大中十二月:“來年正月十一昊天上帝。”:“ 以來有所。”:“不可宗廟擇日。”:“。”契丹使西不及

宗正安仁:“朔望食品四時聖心。”安仁省視

十月奉祀:“未成四時薦新 之外加時。”

十一月前期仁宗英宗徽號大慶殿翌日天冠 百官輿步入翌日至大禮儀使行事東門殿禮儀使:“行事。” 殿 瑞安》。裸地俯伏 戶外殿行事興安九成禮部戶部尚書 祭酒俯伏戶外 退正安行事 祭酒俯伏太常博士配享功臣戶部禮部尚書”,行事 興安一成禮儀使東門殿 解嚴

國朝以來損益元年:“ 改正退:‘。’《開元》、《開寶菹醢。”:“牛羊腸胃祭祀 戶部周禮大宗侍郎皇帝 未合禮部尚書禮部侍郎皇帝侍郎退。”:“皇帝 置於行禮皇帝然後。”

:“東面行事皇帝西西不出皇帝中堂。”製成

:“東西皇帝。”:“周禮》,改用 左右祭祀。”:“宗廟以來沿 至今神位神位不當 神位東面神位戶外西南皇帝西南皇帝西面 。”製成

:“並用宗廟行事 西。”:“除去殿下皇帝位於之上西。” :“奏告祈禱出帝明天一體祭祀上古中古當世天寶以為不可。《儀禮:‘。’皇帝之後 皇子。”

:“刑部尚書兵部尚書朝享 神位左右以南 以南西北上戶外西 其三西其三東序西西面北上 西西西門外東方西北面北上。”

:“ 戶外藉以白茅西天地 。”:“主人 主婦皇后自如告天宗廟社稷並用宗正 。”:“皇帝作樂 之後。”

太常寺:“故事山陵宗廟朔望以內仍舊殿朔望。”

舊制外設建議:“先王上古中古今世上古中古 今世以為宗廟陵寢不知三代以來古今祖宗舊制。”名曰 :“共享。”

大觀:“ 是以朝享失禮尤甚四時。”:“金銀行事大小長短不如 。”:“改用。”:“陳設二十二十 四行第一二十四行第一 二行之外二行之外周禮子代。”:“宗廟至於 以為。”

高宗建炎安神 溫州紹興臨安府十年改用建康太常故事英宗 翰林學士以為不然:“《》:‘天地社稷行事。’可以宗廟吉禮?” 尚書:“春秋》:‘作主。’杜預:“宗廟。’元年景德故事躬行之後皇帝所有鹵簿鼓吹諸軍音樂。”

三十二即位擇日朝享禮部:“。”寧宗即位十月浙東 :“漢文帝以來即位陛下龍飛三月宗廟行禮輿人情擇日。” 吏部員外以來正月躬行以為皇帝討論施行即位朝享大臣
薦新太宗十一月宗正:“開寶》,薦新盥洗酌獻。”:“順時舊章宗廟時令近郊用以十一 四時。”

宗正:“《薦新五十之外其餘薦新不行宗正滋味。”於是宗正:“京都典章以來 蕎麥二十八 以下四時一如開寶》。”太常:“自來後主朔望 》:‘薦新。’後主別無今後後主四時薦新朔望 。”

太常寺王洙:“吉日禮部次日擇日。”

元年宗正:“太常寺薦新變通安能齊一開元》,薦新不出薦新朔望出神。”

:“薦新不出擇日天子諸侯。《月令》, 薦新,《開元加以五十於是四時二十八》、《》、《月令增多一時歲時古則無法刊定其間先王享用 季春仲夏季夏仲秋 季冬季春林檎蕎麥、 刪去及時不當。《以為二十五 至於薦新不出出神失禮尤甚五禮精義》,薦新。” 既而宗正:“仲秋仲秋。”

大觀:“薦新 三月未成之類隨時。”政和員外:“先王 必得之中一日之間薦新同日一月不可薦新一月之內皆可 何必朔日?”薦新同日次日中興仍舊

加上祖宗諡號太祖元年九月太常 :“大中追尊諡號皇帝殿以下殿太尉太尉 然後殿皇帝行禮太常。”二十七殿遣使諡號皇帝高祖府君:“曾孫皇帝 稽首昊天勃興中區山川鬼神不受大寶覿遣使司空侍郎王溥使兵部尚書文獻 皇帝廟號皇帝高祖皇后。”曾祖府君:“天命歸於有<