Back to collection

History of Song 宋史

卷一百〇八 志第六十一 禮十一 Volume 108 Treatises 61: Rites 11

Click on any word to see more details.

十一〈(吉禮十一)〉○薦新加上祖宗諡號

太祖十月太常寺:“》,天寶牙盤將來牙盤。”

太宗太平興國十二月太常:“二十三冬至不行臘日孝惠即如。”

淳化十月太常:“今年冬至前期朝享奏告太祖常例乃是十一月 奏告不恭十一月二十皇帝朝享日月相隔欲望月朔如常。”

真宗景德正月乙卯其日改用辛酉十月明德皇后有司:“故事國忌同日。”七月穆皇后

大中十二月:“來年正月十一有司昊天上帝。”王欽若:“ 以來有所。”:“不可宗廟有司擇日。”:“。”契丹使西不及

宗正趙安仁:“以太朔望食品自今牙盤四時。”監造安仁省視

神宗十月郊廟奉祀:“未成四時薦新 常數之外加時。”

十一月前期仁宗英宗徽號是日大慶殿翌日 百官侍中輿步入翌日至大有司外辦禮儀使行事東門殿東階禮儀使:“有司行事。”再拜 降階殿 瑞安》。裸地俯伏 戶外再拜殿行事興安九成禮部戶部尚書以次 降階 東階祭酒俯伏戶外 退正安以次行事 再拜祭酒俯伏再拜太常博士配享功臣戶部禮部尚書”,行事 興安禮儀使降階東門殿 有司解嚴

國朝以來損益元年郊廟:“古者 改正退:‘。’《開元》、《開寶菹醢。”:“牛羊腸胃古者祭祀 戶部次之次之周禮大宗侍郎皇帝侍中 未合禮部尚書禮部侍郎以次皇帝侍郎退。”:“皇帝阼階 置於行禮皇帝然後降階。”

:“東面行事皇帝戶內西戶內有司戶內西不出皇帝中堂有司。”製成

:“戶內東西皇帝。”:“周禮》,改用 左右祭祀加一。”:“古者宗廟以來沿 至今有事有事神位不在神位不當 神位東面神位戶外西南皇帝戶內西南皇帝戶內西面食薦 。”製成

:“有司並用太牢宗廟以求有司行事 以求西有司。”:“除去殿下皇帝位於東階之上西。” :“奏告祈禱出帝明天一體古者祭祀上古中古當世天寶牙盤以為不可古者不特。《儀禮:‘。’皇帝之後 皇子。”

:“刑部尚書兵部尚書朝享 神位戶內左右以南 以南西北上戶外西 其三西其三西西面北上 西西西門外東方西北面北上。”

:“ 戶外黍稷如初藉以白茅西郊祀天地黍稷郊社 祭地。”:“古者主人 主婦長三皇后自如告天宗廟社稷並用宗正 。”:“皇帝復位作樂 降神之後。”

太常寺:“故事山陵宗廟朔望以內仍舊殿朔望。”

牙盤舊制外設建議:“先王上古中古今世上古中古 即今以為宗廟牙盤陵寢殊不知三代以來自備古今祖宗舊制牙盤。” :“共享。”

大觀:“ 是以朝享失禮尤甚四時。”:“金銀有司行事大小長短不如 。”:“改用。”:“陳設二十二十 四行第一次之次之次之二十四行第一次之 次之次之之外之外周禮黍稷子代。”:“宗廟太牢固無至於 以為。”

高宗建炎安神 溫州紹興臨安府十年改用建康太常故事英宗 翰林學士以為不然:“《》:‘天地社稷行事。’可以宗廟吉禮?” 尚書:“春秋》:‘作主。’杜預:“宗廟。’元年神宗景德故事躬行郊廟之後皇帝所有鹵簿鼓吹諸軍音樂。”

三十二即位擇日朝享禮部:“。”寧宗即位十月浙東 :“漢文帝以來即位陛下龍飛三月宗廟行禮輿人情擇日。” 吏部員外以來正月躬行以為皇帝討論施行即位朝享大臣即吉
薦新太宗十一月宗正:“開寶》,薦新盥洗酌獻再拜。”:“順時舊章宗廟時令近郊用以十一 四時。”

景祐宗正:“《薦新五十之外其餘薦新不行宗正滋味相宜。”於是宗正:“京都典章以來 蕎麥二十八 以下四時牙盤一如開寶》。”太常:“自來後主朔望 牙盤》:‘薦新。’後主別無今後後主四時薦新朔望牙盤 。”

太常寺王洙:“有司擇吉自今禮部次日擇日。”

元年宗正:“太常寺薦新變通安能齊一開元》,薦新不出薦新朔望出神。”

:“古者薦新不出擇日天子諸侯不以。《月令》, 薦新,《開元加以五十景祐於是四時二十八》、《》、《月令增多一時歲時已久無法刊定其間先王享用 自今孟春仲春季春孟夏仲夏季夏孟秋仲秋 季秋仲冬季冬季春林檎蕎麥、 季秋刪去及時即日不當。《不在以為二十五